به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه آگهي مزايده اموال غير منقول

 

 

نمونه آگهي مزايده اموال غير منقول

 

آگهي مزايده اموال غير منقول

 

به موجب اجراييه كلاسه ........... مطروحه در اجراي احكام مدني مجتمع قضايي صادره ........ از شعبه ....... له .......... عليه ........... مبني بر فروش پلاك ثبتي ........ كه حسب درخواست محكوم له پلاك ثبتي فوق توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل ارزيابي و توصيف اجمالي گرديده است . مقرر گرديده است ملك موصوف در روز ........ مورخ ......... از ساعت ........ الي .......... از طريق مزايده در دفتر اجراي احكام مدني مجتمع قضايي ...... واقع در ............ به فروش برسد قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به كساني كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد طالبين در صورت تمايل مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملك مورد مزايده داده شود .

 

 

 

 

 

با تشكر

مدير اجراي احكام مدني مجتمع قضايي

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image