نمونه آگهي مزايده اموال منقول

 

 

نمونه آگهي مزايده اموال منقول

 

آگهي مزايده اموال منقول

 

به موجب اجراييه كلاسه ........... مطروحه در اجراي احكام مدني مجتمع قضايي صادره از شعبه ....... له .......... عليه ........... مبني بر فروش اموال منقول  زير كه حسب درخواست محكوم له توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل ارزيابي و توصيف اجمالي گرديده است .

1-....................................

2-.....................................

3-.....................................

4-...................................

5-.....................................

6-..................................

مقرر گرديده اموال موصوف در روز ........ مورخ ...... از ساعت ..... الي ...... از طريق مزايده در محل نگه داري اموال واقع در ................................................................................................ دفتر اجراي احكام مدني مجتمع قضايي ............. واقع در .............. به فروش برسد ، قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به كساني كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته خواهد شد . ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد

طالبين در صورت تمايل مي توانند.......... روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملك مورد مزايده داده شود .

 

 

 

 

 

 

مدير اجراي احكام مدني مجتمع قضايي

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image