نمونه آگهي مزايده

 

 

نمونه آگهي مزايده  

 

شماره : 78/30-ج                                                                                     03/06/1378

 

 

آگهي مزايده

 

برابر پرونده كلاسه 30-78 اجراي احكام دادگستري دماوند آقاي عبد العظيم عبداللهي ساكن رودهن و سكاره محكوم است به پرداخت مبلغ پنج ميليون و هفتاد و شش هزار ريال اصل خسارت در حق آقاي محمد رضا قرائي و پرداخت مبلغ 2500000 ريال نيم عشر در حق دولت كه يك دستگاه يخچال حيپبس به ابعاد 2×2 داراي سه درب كه يك درب‌ آن استيل و يك درب ديگر شيشه خور و يك موتور نيمه مستعمل با ارزش (برابر نظريه كارشناس ) سه ميليون ريال از اموال محكوم عليه توقيف كه از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد لذا مزايده در روز سه شنبه مورخ 20/07/1378 ساعت 9 الي 11 صبح و در محل دفتر اجراي احكام دادگستري دماوند واقع در طبقه همكف برگزار مي گردد متقاضيان مي توانند 5 روز قبل از مزايده جهت اطلاعات بيشتر به دفتر اجراي احكام دادگستري دماوند مراجعه نمايند . بديهي است كه ، هر كس بيشترين قيمت را از قيمت پايه پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته مي شود و برنده بايستي 10% بهاي پيشنهادي را فوراً پرداخت و الباقي را ظرف مهلت معين بپردازد و در صورت انصراف 10% پرداختي پس از كسر هزينه هاي اجرايي به نفع دولت ضبط خواهد شد .

 

ش-19761

 

 

 

 

 

 

با تشكر

مدير اجراي احكام دادگستري دماوند

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image