به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

نمونه مبایعه نامه املاک

 

                 
 

وزارت بازرگاني

مجمع امور صنفي توزيعي ـ خدماتي

اتحاديه صنف مشاورين املاک

 
 

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل امـور اسنـاد و سردفتـران

 

 
     
 
 
 

شماره سريال  .........................

مشاور املاک شماره ...................

حوزه ثبتي ...............................

 
   

خلاصه اين قرارداد در صفحه .................... دفتر ثبت مشاور ، جلد .......... به شماره.................... در تاريخ      /    /    13  ثبت شده است

 
 

 

 

 

 
   


 

 

 

 

 ماده 1 : طرفين قرارداد

     1-1- فروشنده/فروشندگان  ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ......................................... صادره از ................................کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن ....................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .............................. بموجب ................................

     2-1- خريدار/خريداران  ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................................... صادره از ................................کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن ....................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .............................. بموجب .................................

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

     عبارتست از انتقال ......................... دانگ يک .............................................. داراي پلاک ثبتي شماره .................... فرعي از ............... اصلي قطعه ....................... واقـع در بخش ................ حوزه ثبتي .......................... به مساحت ................................... متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال .................. صفحه .............. دفتر .............. بانضمام .............. دانگ پارکینگ شماره .........................                فرعی و .............. دانگ انباری شماره ....................... فرعی از ................... اصلی طبق سند رهنی شماره  ....................... دفتر اسناد       رسمی .....................  مورد رهن بانک ..................... داراي حق اشتراک آب / برق / گاز / اختصاصي / اشتراکي / شوفاژ / روشن / غيرروشن / کولر/ تلفن داير/ غير داير به شماره ........................................................................        

به نشاني

..................................................................................................................................................................................................................

ماده 3 : ثمن معامله

     مبلغ ................................... ریال معادل ......................................... تومان وجه رایج مملکتی تعیین و مورد توافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوی خریدار / خریداران پرداخت می گردد :

1-3- مبلغ ................................... ريال معادل ................................... تومان نقداً به موجب چک شماره ................................... عهده        بانک ........................ مورخ ................................... فی المجلس از ناحیه خریدار / خریداران به فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده / فروشندگان با امضاء این مبایعه نامه اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده اند .

     2-3- بقیه ثمن معامله که مبلغ .................................................... ريال تعيين گرديد  ريال معادل .................................................... ريال تعيين گرديد  تومان می باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد  مبلغ:

...................................................................................................................................................................................................................... و الباقی ثمن معامله که مبلغ ..................................................................................................... می باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی / وکالتی در دفترخانه شماره ........................................... واقع در ...................................................................................................................

     تبصره 1 : عدم وصول چکها یا مطالبه مبلغ مندرج در بند 1-3 ماده 3 این مبایعه نامه از سوی فروشنده / فروشندگان تأثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد .

     تبصره 2 : فروشنده متعهد گردید مورد معامله را در تاریخ ........................................... صحیح و سالم تخلیه کامل نموده و در قبال اخذ رسید کتبی به خریدار تحویل نماید .

ماده 4 : شرايط مربوط به تنظيم سند

     1-4- طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند طبق قرارداد در تاريخ     /    /    13  در دفتر اسناد رسمي شماره .......................................... و یا دفترخانه ای که بانک یا سازمان متبوعه واقع در ...................................................................................... پیشنهاد نماید حاضر شوند و با انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نماید و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد ، در ضمن اجرای تعهد به تنظيم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گيرنده بعدي ، موکول به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد مي باشد . در صورت عدم حضور هر يک از طرفين در دفتر خانه اسناد رسمي براي تنظيم سند ، گواهي سر دفتر مثبت تخلف نامبرده مي باشد .

     2-4- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد .

ماده 5 : شرايط تسليم مورد معامله

     1-5- فروشنده موظف است مورد معامله را در تاريخ     /    /    13  با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسليم خريدار کند و هر گونه موانع در استيفاء و بهره برداري کامل از مورد معامله را برطرف کند .

     2-5- در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابليت انتقال نداشته و اين عامل مربوط به زمان انعقاد مبايعه نامه باشد عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دريافتي را به خريدار عودت نمايد .

     3-5- در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ، عمليات اجرائي دادگستري و يا اجراي اسناد رسمي ، مستحق للغير و غصبـي بودن قانونـاً قابل انتقــال به خريـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل ........................................................... ريال بعنوان خسارت به خريدار بپردازد .

     4-5- کليه هزينه هاي ناشي از تسليم مورد معامله بر عهده فروشنده است ، مگر اينکه به صورت ديگري توافق شده باشد .

ماده 6 : آثار قرارداد

     1-6- اين قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دليل به غير از خريدار منع مي کند . در صورت تخلف و انتقال به غير ، خريدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و يا با اقامه دعوي ابطال به طرفيت فروشنده و منتقل اليه ، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد . در صورتيکه الزام ممکن نباشد خريدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کليه هزينه هايي که خريدار متقبل شده بپردازد و معادل ................................................... ريال بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نمايد .

     2-6- فروشنده متعهد است قبلاً و يا حداکثر تا زمان مقرر براي تنظيم سند رسمي کليه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبيل مفاصاحساب شهرداري ، مالياتي و غيره را اخذ نمايد .

     3-6- فروشنده مکلف است کليه بدهيهاي احتمالي در خصوص توابع ، اعيان ، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظيم سند رسمي تصفيه نمايد .

     4-6- هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي ، شهرداري و غیره ، بعهده فروشنده است و هزينه حق الثبت و حق التحرير بر عهده ......................  مي باشد .

     5-6- قيمت توافق شده براي معامله در بند 1 ماده 3 به هيچ عنوان و به جهت نوسان قيمت مورد معامله قابل تغيير نيست و از اين حيث حق و ادعايي براي فروشنده يا خريدار متصور نيست .

     6-6- کليه خيارات از جمله خيار غبن به استثناي خيار تدليس با اقرار طرفين اسقاط گرديد .

     7-6- در صورتيکه عدم اجراي تعهد از جانب فروشنده باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ ................................ ريال    بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد به طرف مقابل پرداخت نمايد و در صورتيکه ممتنــع خريدار باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ ..................................... ريال بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نمايد . خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلي بوده و با آن قابل جمع است .

ماده 7

     حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان ..................................................... به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ .......................................... ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

 

ماده 8

     اين قرارداد در تاريخ     /    /    13 در دفتر مشاور املاک  ..................... به نشاني .............................................................................      در سه نسخه بين طرفين تنظيم و امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک ، نسخه اول و دوم را به خريدار و فروشنده تسليم نمايد و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني کند و هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان است که با تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 9

     موارد حقوقي مفاد اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .                         

توضیحات

...................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 نام و نام خانوادگي کارشناس حقوقي

 

 

 

               
 

با احراز هويت متعاملين و مدارک و اسناد مورد معامله تمام مراتب مندرج در اين مبايعه نامه به تائيد و گواهي اينجانب مي رسد .

مهر و امضاء مشاور املاک

 
 

نام و نام خانوادگي

شهود

 
 

نام و نام خانوادگي

خريدار

 
 

نام و نام خانوادگي

فروشنده

 
 

 

 

 

 

 

نمونه قرار داد انتقال و واگذاری سرقفلی

 

       
 

وزارت بازرگاني

مجمع امور صنفي توزيعي ـ خدماتي

اتحاديه صنف مشاورين املاک

 
 

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل امـور اسنـاد و سردفتـران

 

 
 

 

 

 
   

 

           
     
 
   

خلاصه اين قرارداد در صفحه .................... دفتر ثبت مشاور ، جلد .......... به شماره .................... در تاريخ      /    /    13  ثبت شده است

 
 

شماره سريال  .........................

مشاور املاک شماره ...................

حوزه ثبتي ...............................

 
 

 

 

 

 

 

 ماده 1 : طرفين قرارداد

     1-1- انتقال دهنده ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه .......................... صادره از ................... کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن

...........................................................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .................................. بموجب ......................................

     2-1- انتقال گيرنده ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه .......................... صادره از .................. کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن

 ...........................................................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .................................. بموجب ......................................

ماده 2: موضوع و مورد معامله  

     موضوع اين قرارداد انتقال كليه حقوق مالي اعم از قطعي و احتمالي انتقال دهنده نسبت به حق كسب و پيشه ، تجارت و سرقفلي بوده كه مورد معامله عبارت است از ....................... دانگ / يك باب ............................ داراي پلاک ثبتي شماره ................. فرعي از ....................... اصلي ....................... قطعه ................... واقع در بخش .......................... به مساحت .............................. مترمربع ، دارای سند مالکیت به شماره سریال ............................. صفحه ................. دفتر .................. بنام ................................................................................ ، داراي حق اشتــراك آب /  برق / گاز به صورت اختصاصي / اشتراكي / شوفاژ روشن / غير روشن / كولر / پاركينگ قطعه ................. به متراژ ................... مترمربع / انباري قطعه ..................... به متراژ ...................... متر مربع / تلفن داير به شماره ......................................./ غير داير و داراي پايان كار ساختمان شماره ....................... مورخه     /    /    13 صادره از سوي شهرداري منطقه ............ مي باشد كه انتقال گيرنده مورد سرقفلي را رويت نموده و از كم و كيف آن از هر جهت اطلاع و آگاهي پيدا كرد .

ماده 3 : قيمت معامله  

     1-3- قيمت مورد معامله به طور مقطوع مبلغ .................................... ريال معادل ............................................... تومان تعيين مي گردد .

     2-3- همزمان با اين توافق مبلغ  ................................................. ريال معادل .................................................. تومان نقداً / طي چك شماره .............................. بانك ........................... شعبه ................................ به فروشنده پرداخت گرديد . باقيمانده مبلغ .............................................. ريال در زمان تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي پرداخت خواهد شد .

ماده 4 : شرايط مربوط به تنظيم سند  

     1-4- طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند انتقال رسمي در تاريخ     /    /    13 در دفتر اسناد رسمي شماره .......................... حاضر شوند و انتقال دهنده متعهد گرديد سند را به نام انتقال گيرنده و يا هر كس كه انتقال گيرنده معرفي نمايد انتقال دهد . در ضمن اجراي تعهد به تنظيم سند از طرف فروشنده بنام گيرنده بعدي ، موكول به احراز از طريق ارائه قرارداد مي باشد . در صورت عدم حضور هر يك از طرفين در دفتر اسناد رسمي براي انتقال رسمي گواهي سردفتر مثبت تخلف نامبرده مي باشد .

     2-4- عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار در حكم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد .

ماده 5 : شرايط تسليم مورد معامله

     1-5- انتقال دهنده موظف است مورد معامله را در تاريخ     /    /    13 با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسليم خريدار كند و هر گونه موانع در استيفاء و بهره برداري كامل از مورد معامله را برطرف كند .

     2-5- در صورتيكه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابليت انتقال نداشته و اين عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد ، قرارداد باطل است و انتقال دهنده موظف است مبلغ دريافتي را به منتقل اليه مسترد كند .

     3-5- در صورتيكه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغير بودن عمليات اجرايي دادگستري يا اجراي اسناد رسمي ، غصبي بودن قانوناً قابل انتقال به انتقال گيرنده نباشد ، انتقال دهنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل مبلغ ......................................................... ريال به عنوان خسارت به انتقال گيرنده بپردازد .

ماده 6 : آثار قرارداد

     1-6- در صورتيكه حق انتقال سرقفلي به غير از شخص انتقال گيرنده سلب گردد ، مشاراليه حق انتقال سرقفلي را به غير به هيچ عنوان نخواهد داشت .

     2-6- انتقال دهنده اقرار نمود كه مورد قرارداد مشمول مصادره اموال ، سرپرستي و در توقيف ، وثيقه غير نمي باشد و منافع آن نيز قبلاً به ديگري واگذار نگرديده است . هر گاه كذب اقرار انتقال دهنده محرز گردد و از اين جهت به انتقال گيرنده خسارتي وارد گردد ، متخلف مكلف به جبران خسارت وارده مي باشد .

     3-6- انتقال دهنده در صورت استنكاف از تحويل مورد قرارداد در موعد قرارداد ، مكلف است از بابت هر روز تاخير ،‌ مبلغ ....................................... ريال به انتقال گيرنده پرداخت نمايد . تاديه خسارت مذكور مانع از انجام تعهد اصلي انتقال دهنده نمي باشد .

     4-6- انتقال گيرنده مكلف است تمامي قيمت مورد معامله را تا تاريخ     /    /    13 به انتقال دهنده تاديه نمايد . در غير اينصورت انتقال دهنده حق فسخ قرارداد را داشته و نيز مي تواند مبلغ ......................................... ريال وجه التزام از انتقال گيرنده دريافت نمايد .

     5-6- پراخت كليه عوارض شهرداري و ماليات مشاغل و حق بيمه كارگران و كاركنان مانده از قبل و تا زمان تحويل همچنین تحصیل رضایت مالک و پرداخت حق مالکانه به مالک بعهده انتقال دهنده / انتقال گيرنده مي باشد . در حال حاضر میزان مال الاجاره پرداختی به موجر ( مالک ) مبلغ ................................................ ريال می باشد که هنگام تنظیم سند اجاره باید اجاره بها با توافق مستأجر جدید و مالک وقت تعیین خواهد شد .

     6-6- ماليات نقل و انتقال سرقفلي و اخذ پاسخ استعلامات ثبتي ، بمنظور تنظيم سند انتقال سرقفلي ، بعهده انتقال دهنده / انتقال گيرنده خواهد بود .

     7-6- اصل كليه اسناد و مدارك نزد انتقال دهنده / انتقال گيرنده باقي می ماند تا نسبت به كارهاي اداري آن اقدام نمايد و در حال حاضر فعاليت كسبي و كاري در مغازه / آپارتمان موصوف بصورت ................................. مي باشد .

ماده 7

     اين قرارداد در بردارنده انتقال قطعي و شرعي و تعهد طرفين به ايفاي تعهدات داده شده مي باشد و با توجه به مواد 10 و 190 و 219 قانون مدني بين طرفين منعقد گرديد .

ماده 8

     حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان ..................................................... به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ .......................................... ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده 9       

     اين قرارداد در تاريخ     /    /    13 در دفتر مشاور املاک  ..................... به نشاني .............................................................................      در سه نسخه بين طرفين تنظيم و امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک ، نسخه اول و دوم را به خريدار و فروشنده تسليم نمايد و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني کند و هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان است که با تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 10

     موارد حقوقي مفاد اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .                        

توضیحات 

............................................................................................................................................................................................................................ ...............................................................................................................................................................................................................................................

 

با احراز هويت متعاملين و مدارک و اسناد مورد معامله تمام مراتب مندرج در اين مبايعه نامه به تائيد و گواهي اينجانب مي رسد .

مهر و امضاء مشاور املاک

 

نام و نام خانوادگي کارشناس حقوقي

           
 

نام و نام خانوادگي

شهود

 
 

نام و نام خانوادگي

انتقال گيرنده

 
 

نام و نام خانوادگي

انتقال دهنده

 

 

 

نمونه قرار داد پیش فروش

 

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل امـور اسنــاد و سردفتـران

 

وزارت بازرگاني

مجمع امور صنفي توزيعي ـ خدماتي

اتحاديه صنف مشاورين املاک

 

 

 

       
 

شماره سريال  .........................

مشاور املاک شماره ...................

حوزه ثبتي ...............................

 
 

خلاصه اين قرارداد در صفحه .................... دفتر ثبت مشاور ، جلد .......... به شماره .................... در تاريخ      /    /    13  ثبت شده است

 

 

 

 
   

 

 

 ماده 1 : طرفين قرارداد

     1-1- فروشنده  ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ..........................صادره از ....................... کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن

 ...........................................................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .................................. بموجب ......................................

     2-1- خريــدار  ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه..........................

صادره از ................................کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن ..................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .................................. بموجب ......................................

ماده 2: موضوع قرارداد

     عبارتست از ساخت و فروش مورد معامله با مشخصات ، اوصاف و شرايط مورد توافق طرفين و انتقال آن طبق مقررات به خريدار در برابر دريافت عوض معلوم .

ماده 3: مشخصات مورد قرارداد

     1-3- .................... دانگ احداثي در پلاک ......................... به مساحت  ....................... متــرمربع ، اختصاصي ................ ضلع .................       طبقه ................... داراي نقشه و پلان ...................... که مشخصات مورد معامله تماماً به اطلاع خريدار رسيده است .

     2-3- مشخصات مورد معامله از حيث مصالح مورد استفاده ، لوازم و منصوبات و ساير موارد به شرح پيوست اين قرارداد است ، که به امضاي طرفين رسيده و جزء لاينفکي از اين قرارداد خواهد بود .

     تبصره : تغيير مشخصات ساختماني با تراضي طرفين بلامانع خواهد بود .

ماده 4 : قيمت مورد معامله

     قيمت مورد معامله از قرار هر متر مربع .......................................... ريال که جمعاً ....................................................... ريال تعيين گرديد که به صورت نقدي يا مبلغ ............................................................ ريال نقداً و باقيمانده قيمت

.................................................... ريال ،            طي ................................. قسط ، هر يک به مبلغ ......................................................... ريال به تاريخ     /    /    13 طي چک / چکهاي   شماره ................................................................................................ پرداخت خواهد شد .

ماده 5 : تسليم مورد معامله

     فروشنده مکلف است مورد معامله را حداکثر تا تاريخ     /    /    13 با توجه به شرايط مقرر در قرارداد ، احداث ، تکميل و به خريدار تسليم نمايد .

ماده 6 : شرايط و آثار قرارداد

     1-6- فروشنده مکلف است قبل از عقد قرارداد پيش فروش نسبت به اخذ مجوز ساخت از شهرداري و مراجع ذيصلاح ديگر اقدام نمايد . مجوز مذکور پيوست قرارداد بوده و جزء لا ينفکي از قرارداد خواهد بود .

     2-6- فروشنده مکلف است کليه ضوابط و مقررات و نظامات دولتي و آيين نامه هاي مربوطه از قبيل اخذ پروانه ساختماني ، تراکم ، پايان کار و غيره را رعايت کند .

     3-6- فروشنده مکلف است کليه آيين نامه هاي مهندسي مربوط به ساخت و مقاوم سازي در برابر زلزله را رعايت نمايد .

     4-6- فروشنده مکلف است بعد از تکميــــل مورد معامـله و تحقــق شرايط ماده 4 جهت تنظيم سنـد رسمـي انتقال بنام خريدار در تاريخ      /    /    13 در دفتر اسناد رسمي شماره ..................................... واقع در .......................................................................... حاضر گردد .

    

تبصره: درصورت عدم حضور هر يک از طرفين و عدم ثبت معامله به هر علت سردفتر گواهي عدم حضور را با ذکر مورد صادر خواهد کرد .

     5-6- اگر مورد معامله بعد از احداث از نظر متراژ زيادت و نقصاني در حد عرف داشته باشد ارزش مساحت اختلافي بر اساس قيمت هر  متر مربع بين طرفين محاسبه خواهد شد در صورتيکه اين زيادت و نقصاني غير متعارف باشد وجود داشته باشد خريدار علاوه بر اختيار فسخ قرارداد مي تواند ارزش به روز مورد معامله را از فروشنده دريافت نمايد .

     6-6- اين قرارداد ، فروشنده را از هر گونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دليل به غير خريدار منع مي کند ، در صورت تخلف و انتقال به غير ، به عنوان فروش مال غير تلقي و فروشنده مکلف است نسبت به جبران کليه خسارات وارده به خريدار اقدام نمايد .

     7-6- فروشنده مکلف است تا قبل از تاريخ مقرر براي تنظيم سند کليه مجوزها و مدارک لازم براي تنظيم سند رسمي از قبيل مفاصا حساب مالياتي ، شهرداري و غيره را اخذ نمايد .

     8-6- قيمت مورد معامله قطعي بوده و به هيچ عنوان از قبيل بالا رفتن قيمت مصالح و يا ساير هزينه ها قابل افزايش نمي باشد .

     9-6- فروشنده مکلف است در صورت تخلف و تأخير در اجراي تعهدات مبني بر تنظيم سند رسمي و تحويل مورد معامله به ازاي هر روز تأخير معادل مبلغ .......................................... ريال به عنوان خسارت تأخير در اجراي تعهد در وجه طرف مقابل بپردازد ، اين خسارت مانع از الزام متعهد به انجام تعهد اصلي نيست .

     10-6- در صورتيکه خريدار ثمن مورد معامله مذکور در ماده 4 را پرداخت ننمايد يا ترتيبي جهت پرداخت بقيه اقساط ندهد به ازاي مبلغ باقيمانده  ............................ درصد به عنوان خسارت ديركرد مكلف به پرداخت به فروشنده خواهد بود .

     11-6- در صورتيكه پس از تحويل مورد معامله در يك دوره سه ماهه كه بعنوان تحويل موقت مي باشد ، معايبي در مورد معامله حادث شود كه ناشي از افراط و تفريط خريدار نبوده باشد ، فروشنده مكلف است نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نمايد .

     12-6- فروشنده مكلف به بيمه نمودن كارگران و كاركنان در قبال حوادث كارگاهي بوده و در صورت ايراد خسارت مكلف به جبران آن خواهد بود . بديهي است در مورد خسارت ناشي از اين بند خريدار هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت .

     13-6- فروشنده مكلف است مشخصات مورد معامله و نقشه تفصيلي ساخت را روشن و بدون ابهام به خريدار تفهيم و آن را اجرا نمايد . در صورت اختلاف در خصوص مشخصات و شرايط و اوصاف قرارداد مشاور املاک بعنوان داور مرضي الطرفين اعلام نظر خواهد نمود .

     14-6- هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي و شهرداري بعهده فروشنده و هزينه حق الثبت و حق التحرير بعهده ....................... ميباشد.     

ماده 7

     كليه خيارات به تراضي طرفين در اين قرارداد اسقاط گرديد .

ماده 8

     در صورتيكه مورد معامله داراي وام بانكي باشد و خريدار بخواهد از تسهيلات بانكي استفاده نمايد ، مخارج تنظيم سند رهني بانك وام دهنده بعهده ............................. خواهد بود .

ماده 9

     حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان ..................................................... به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ .......................................... ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده 10       

     اين قرارداد در تاريخ     /    /    13 در دفتر مشاور املاک به نشاني

............................................................................................................ در سه نسخه بين طرفين تنظيم و امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاک مكلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک، نسخه اول و دوم را به خريدار و فروشنده تسليم و نسخه سوم را در دفتر بايگاني نمايد و هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان مي باشند .

ماده 11

     موارد حقوقي و فنی اين قرارداد و ضمائم آن مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .         

 

توضیحات ( نوع مصالح ذکر شود )

............................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................

  نام و نام خانوادگي کارشناس حقوقي

 

                   
   

با احراز هويت طرفين قرارداد و اصالت مدارک و اسناد مورد معامله تمام مراتب مندرج در اين قرارداد به تائيد و گواهي اينجانب مي رسد .

مهر و امضاء مشاور املاک

 
 

نام و نام خانوادگي

شهود

 
 

نام و نام خانوادگي

خريدار

 
 

نام و نام خانوادگي

فروشنده

 
   
 
 

 

 

 

نمونه پروانه تخصصي مشاورين امـلاك

 

 

 

 

 

محل الصاق

عكس مشاور

 

شماره پرونده ........................................                                   جمهوري اسلامي ايران

تاريخ صدور ..........................................                                        قوه قضائيه

استان .....................................................                         سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

حوزه ثبتي .............................................                           پروانه تخصصي  مشاورين امـلاك

 

 
   

 

 

 

 

 

 

باستناد قانون راجع به دلالان مصوب 8 اسفند 1317 با اصلاحيه های بعدی و بند« ت » ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  مصوب 1380 با اصلاحيه های بعدی و دستورالعمل اجرائي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو مصوب 16/4/1384 رئيس قوه قضائيه      صلاحيت فنی : آقاي / خانم .......................................................................  فرزند .............................      به شماره شناسنامه  ................................... و شماره ملي ................................................. متولد .................................... صادره از ..........................................  بعنوان مشاوراملاک درجه  ................... در ............................................................  حوزه ثبتي ..................................... تأييد مي گردد.

 

 

مدير کل ثبت اسناد و املاک استان                                                                                                                                                  

نمونه اجاره نامه

 

           
   

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل امـور اسنـاد و سردفتـران

 

 
     
   
 
 

 

 

 
   


 

 

 
 

خلاصه اين قرارداد در صفحه .................... دفتر ثبت مشاور ، جلد .......... به شماره .................... در تاريخ      /    /    13  ثبت شده است

 

 

 

 

 ماده 1 : طرفين قرارداد

     1-1- موجر/ موجرين ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................................... صادره از ........................... کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن ..................................................................................................... تلفن ...................................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب ..........................

     2-1- مستأجر/ مستأجرين ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................................... صادره از ........................... کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن ..................................................................................................... تلفن ...................................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................... بموجب ..........................

ماده 2: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره

     عبارتست از تمليک منافع ........................ دانگ / دستگاه / يکباب  .............................................. واقع در ........................................................................................ داراي پلاک ثبتي شماره .............. فرعي از ............... اصلي ................. بخش ................. به مساحت ................................... متر مربع داراي سند مالکيت بشماره سريال .............................................. صفحه ............. دفتر ............. بنام .................................................... مشتمل بر ................ اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصي/ اشتراکي/ شوفاژ روشن/ غيرروشن/ کولر/ پارکينگ ......................... فرعی به متراژ ...................... مترمربع / انباري فرعی .........................     به متراژ ...................... متر مربع / تلفن داير/ غير داير به شماره .......................................... و ساير لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رويت مستأجر / مستأجرين رسيده و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده 3 : مدت اجاره

     مدت اجاره ......................................................... ماه / سال شمسي از تاريخ     /    /    13 الي     /    /    13  مي باشد .

ماده 4 : اجاره بها و نحوه پرداخت  

     1-4- ميزان اجاره بها جمعاً ................................................ ريال ، از قرار ماهيانه مبلغ .............................................. ريال که در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسيد پرداخت مي شود .

     2-4- مبلــغ ............................................................ ريال از طرف مستأجر / مستأجرين بعنوان قرض الحسنه نقداً / طي چــک به شمـــاره ..............................  بانک ....................................... شعبه ..................................... پرداخـــت شـــد و يا نقداً / طي چـــک به شمـــاره ..............................  بانک ..................................... شعبه ...................................... در تاريخ     /    /    13 به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختي به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و يا فسخ آن همزمان با تخليه عين مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد .

ماده 5 : تسليم مورد اجاره

     موجر مکلف است در تاريخ     /    /    13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استيفاء به مستأجر / مستأجرين تسليم کند .

ماده 6 : شرايط و آثار قرارداد

     1-6- مستأجر نمي تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد ( مسکوني ، تجاري ، اداري ) استفاده نمايد . مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نمايد .

     2-6- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بايستي شخصاً از مورد اجاره استفاده کند . علاوه بر اين مستأجر حق انتقال و واگذاري مورد اجاره را به غير دارد / ندارد . در صورت تخلف و انتقال به غير ، اعتبار اجاره منوط به تنفيذ مالک خواهد بود در صورتيکه مستأجر مورد اجاره را به غير بدون اذن مالک تسليم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفيذ در برابر مالک در حدود مقررات قانوني مسئول خواهد بود .

     3-6- موجر بايد مالک يا متصرف قانوني يا قراردادي مورد اجاره باشد و در صورتيکه به عنوان ولايت ، وصايت ، وکالت ، قيمومت ، اجاره با حق انتقال و از اين قبيل اختيار اجاره دادن داشته باشد ، بايستي اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضميمه کند و مشاور موظف به احراز موضوع فوق است .

     4-6- در صورتيکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بيش از يک ماه تاخير نمايد ، موجر مي تواند قرارداد را فسخ و تخليه مورد اجاره را از مراجع ذيصلاح بخواهد .

     5-6- پرداخت هزينه هاي مصرفي آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهري بر عهده مستأجر است و بايد در موعد تخليه يا فسخ قبوض پرداختي را به موجر ارائه نمايد .

     6-6- پرداخت هزينه نگهداري آپارتمان (حق شارژ و غيره) و همچنين افزايش احتمالي آن بر مبناي مصوب مسئول يا مسئولين ساختمان بر عهده مستأجر است .

     7-6- پرداخت هزينه تعميرات و هزينه هاي کلي از قبيل نصب و راه اندازي به منظور بهره برداري از دستگاه تهويه ، شوفاژ ، کولر ، آسانسور و شبکه آب ، برق و گاز به عهده مالک است و هزينه هاي جزيي مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزينه ها و ميزان آن را عرف تعيين مي کند .

     8-6- ماليات مستغلات و تعميرات اساسي و عوارض شهرداري با موجر است و ماليات بر درآمد و مشاغل ( تجاري ، اداري ) بر عهده مستأجر مي باشد .

     9-6- در خصوص اماکن تجاري مبلغ ............................................. ريال به حروف ............................................................................ ريال بعنوان حق سرقفلي توسط مستأجر به موجرتسليم و پرداخت گرديد / نگرديده است .

     10-6- مستأجر مکلف است در زمان تخليه ، مورد اجاره را به همان وضعي که تحويل گرفته به موجر تحويل داده و رسيد دريافت نمايد . در صورت حدوث خسارات نسبت به عين مستأجره ، مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود .

     11-6- موجر ملزم است در زمان تخليه نهايي و با تسويه حساب بدهيهاي زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض الحسنه دريافتي از مستأجر ، با اخذ رسيد اقدام نمايد .

     12-6- در صورتيکه موجر نسبت به پرداخت هزينه هايي که موجب انتفاع مستأجر از ملک مي باشد ، اقدام نکند و به مستأجر نيز اجازه انجام تعميرات لازم   ندهد ، مستأجر مي تواند شخصاً نسبت به انجام تعميرات مربوطه اقدام و هزينه هاي مربوطه را با موجر محاسبه کند .

     13-6- تمديد قرارداد اجاره فقط با توافق کتبي طرفين قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . در صورت تمديد قرارداد اجاره الحاقي با شرايط و تغييرات مورد توافق بخش لاينفکي از قرارداد اجاره خواهد بود .

     14-6- مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره ، عين مستأجره را بدون هيچگونه عذر و بهانه اي تخليه و به موجر تسليم نمايد ، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاريخ انقضاء تخليه کامل ننمايد و يا به هر دليلي از تسليم آن به موجر خودداري نمايد موظف است روزانه مبلغ .................................................. ريال بعنوان اجرت المثل ايام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشي از تاخير تخليه  ( اجرت المثل ) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است .

ماده 7

     کليه خيارات ولو خيار غبن به استثناء خيار تدليس از طرفين ساقط گرديد .

ماده 8

     اين قرارداد در ساير موارد تابع مقررات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 خواهد بود .

ماده 9

     باستناد ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 شهود با مشخصات زير اين قرارداد را امضاء و گواهي مي نمايند .

ماده 10

     حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان ..................................................... به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ .......................................... ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده 11

     اين قرارداد در تاريخ     /    /    13 ساعت .................. در دفتر مشاور املاک ................................. به نشاني ...............................................................................  در سه نسخه بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاک مکلف است نسخ قرارداد را ممهور به مهر مشاور و نسخه اول و دوم را به موجر و مستأجر تسليم نمايد و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني کند و هر سه نسخه داراي اعتبار واحد است .

ماده 12

     موارد حقوقي مفاد اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .                           

توضیحات ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگي کارشناس حقوقي  

 

 

 

               
 

با احراز هويت متعاملين و مدارک و اسناد مورد معامله تمام مراتب مندرج در اين مبايعه نامه به تائيد و گواهي اينجانب رسید .

مهر و امضاء مشاور املاک

 
 

نام و نام خانوادگي

شاهد 1

 

 

شاهد 2

 
 

نام و نام خانوادگي

مستأجـر

 
 

نام و نام خانوادگي

موجـر

 
 
 

 

 

 

 

 

مشارکت در جهت ساخت واحداث بنا

 

         
 

وزارت بازرگاني

مجمع امور صنفي توزيعي ـ خدماتي

اتحاديه صنف مشاورين املاک

 
 

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل امـور اسنــاد و سردفتـران

 
 
 

شماره سريال  .........................

مشاور املاک شماره ..................

حوزه ثبتي ...............................

 

 

 

 
   

 

       
   
 
   

خلاصه اين قرارداد در صفحه .................... دفتر ثبت مشاور ، جلد .......... به شماره .................... در تاريخ      /    /    13  ثبت شده است

 

 

 

 

 

 

 ماده 1 : طرفين قرارداد

     1-1- آقاي / خانم ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ......................... صادره از ................... کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن...........................................................................................................  تلفن

 ...................................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .................................. بموجب ...................................... که از اين پس طرف اول قرارداد ناميده مي شود .

     2-1- آقاي / خانم ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ......................... صادره از ................... کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن

 ...........................................................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .................................. بموجب ...................................... که از اين پس طرف دوم قرارداد ناميده مي شود .

ماده 2: موضوع قرارداد

مشارکت در جهت احداث بنا

...............................................................................................................................................................................

ماده 3 : آورده هاي دو طرف

     1-3- آورده طرف اول عبارتست از ....................... قطعـه زمين به مساحت ششدانگ .............................. متــر مربــع دارای پلاک ثبتــی شماره ............................ فرعی از ............................ اصلی ، قطعـــه .................... واقع در بخش ............................ حوزه            ثبتی ............................ که سند مالکیت به شماره سریال ................................. در صفحه ...................... دفتر ......................                    بنام ...................................................................... صادر و طبق سند رهنی شماره ............................ دفتر اسناد رسمی ............................ مورد  رهن بانک ............................ در تاريخ عقد قرارداد به مبلغ بعدد ( ................................................. ريال ) و به                                         حروف ( ................................................................................................................. ريال ) توسط کارشناس رسمي / خبره محلي مورد توافق و تراضي طرفين تقويم شده و گزارش ممضي شده آن پيوست و جزء لاينفک اين قرارداد است .

     2-3- آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدي به ميزان مجموع هزينه هاي بشرح ذيل که طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد ، تضمين نموده و اين امر مورد پذيرش طرف اول قرار گرفت .

          الف ) کليه هزينه هاي مربوط به شهرداري بابت صدور پروانه و پايان کار احداث ساختمان و ساير عوارض متعلقه و همچنين حق بيمه تامين اجتماعي و غيره به مبلغ ............................................. ريال .

          ب ) کليه هزينه هاي مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان که باشد ، اعم از هزينه هاي مهندسي ، معماري ، بنايي ، کارگري و همچنين هزينه هاي ترسيم نقشه ، تامين مصالح ، اجرا و نظارت تا پايان مهلت قرارداد به مبلغ ............................................. ريال .

          پ ) کليه هزينه هاي مربوط به خريد و نصب انشعابات آب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، تلفن به مبلغ ............................................. ريال .

          ت ) هزينه تخريب کليه مستحدثات موجود براي اجراي طرح ( چنانچه آورده طرف اول زمين مشتمل بر ساختمان باشد ) به       مبلغ ............................................. ريال .

ماده 4 : نسبت سهم الشرکه طرفين

     طبق توافق فيمابين قبلي ، سهم الشرکه هر يک از دو طرف اعم از عرصه و اعيان و همچنين حقوق مربوط به فضا ها ( اعم از تجاري ، انباري ، پارکينگ و مسکوني ) بر اساس آورده ها و تعهدات آنها به شرح ذيل تعيين مي گردد .

          الف ) سهم الشرکه طرف اول ............................................ درصد .

          ب ) سهم الشرکه طرف دوم ( مجري طرح ) .......................................... درصد . نحوه افراز سهم الشرکه طرفين در بند 2 فراز الف ماده 6 مشخص گرديده است .

ماده 5 : مدت قرارداد

     مدت زمان شروع مشارکت و اجراي طرح از تاريخ با حروف

 ................................................................................................ لغايت تاريخ با حروف

 ............................................................................................... مي باشد .

ماده 6 : شرايط قرارداد و تعهدات طرفين و ضمانت عدم اجراي آنها   

     الف ) شرايط قرارداد

1 ) صورت جامعي از مصالح , لوازم و منصوبات با ذکر تمام جزئيات ( اندازه ، نوع ، ويژگيهاي ساخت و غيره ) که توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بکار خواهد رفت و در تاريخ      /    /    13 به امضاي طرفين رسيده ، به پيوست اين قرارداد مي باشد که جزء لاينفک آن خواهد بود .

          تبصره : تغيير مشخصات و مصالح ساختماني با تراضي طرفين و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع مي باشد .

2 ) افراز سهم الشرکه طرفين به نسبت سهم آنان با در نظر گرفتن مرغوبيت و ارزش فضاهاي احداث شده خواهد بود و افراز ، ابتدا از طريق توافق و در صورت عدم دستيابي به توافق ، با انتخاب داور مرضي الطرفين صورت خواهد گرفت و رأي داور قطعي است ، مگر در صورت تقلب و تدليس که در اينصورت متضرر مي تواند در مراجع قضايي صالحه اقامه دعوي نمايد .

3 ) کليه هزينه هاي لازم جهت تنظيم سند رسمي ، ماليات نقل و انتقال به تناسب سهم الشرکه هر يک از طرفين خواهد بود ، مگر اينکه طور ديگري توافق شده باشد و در صورت اخير ، سهم هر يک بايد مشخص و تصريح شود . ................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................

 4 ) مدت زمان تنظيم سند و انتقال رسمي پس از صدور پايان کار ساختماني و اخذ گواهيهاي قانوني مربوطه از مراجع ذيصلاح ، ظرف حداکثر ................... روز مي باشد و شروع آن از تاريخ اخذ آخرين گواهي است .

5 ) عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند توسط هريک از طرفين در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور و بنا به تقاضاي طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهي عدم حضور با ذکر مورد مي باشد .

6 ) فروش يا پيش فروش سهم الشرکه از سوي شريک با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشرکه امکانپذير خواهد بود .

7 ) در صورتيکه در اثر حوادث قهري ( اعم از سيل ، زلزله ، طوفان و . . . ) ادامه کار براي شريک غير ممکن گردد و يا در روند اجراي طرح اختلال قانوني ايجاد شود ، تأخيرات به وجود آمده ناشي از اين حوادث ، مجاز شمرده مي شود و هيچ يک از دو طرف در مقابل خسارتهايي که از اين جهت به طرف ديگر وارد مي شود مسئوليتي نخواهد داشت .

8 ) در صورت بروز اختلاف بين طرفين باستثناء موضوع بند 2 فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و شرايط قرارداد ، مشاور املاک به عنوان داور مرضي الطرفين اعلام نظر خواهد کرد .

9 ) کليه خيارات قانوني با توافق طرفين در اين قرارداد ساقط گرديد ، حتي خيار غبن فاحش ، مگر در صورت ثبوت تقلب و تدليس موضوع بند 2 فراز الف در دادگاه صلاحيتدار .

     ب ) تعهدات طرفين

          1 ) تعهدات طرف اول :

          1-1- پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر , طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال ............... دانگ مشاعي ملک اعم از عرصه و اعيان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند .

2-1- طرف اول متعهد است که ضمن در اختيار قراردادن ملک ، اسناد لازم مربوطه از قبيل سند مالکيت , وکالتنامه کاري را جهت اجراي طرح ، تنظيم و به طرف دوم قرارداد تسليم نمايد . بطوريکه مانعي براي شروع طرح پيش نيايد .

          3-1- طرف اول در صورت تأخير در ايفاي تعهد مبني بر تنظيم سند انتقال ، مکلف است به ازاي هر روز تأخير در ايفاي تعهد انتقال، مبلغ .............................................. ريال بعنوان وجه التزام عدم ايفاي تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئوليت انتقال از طرف اول نيز نخواهد بود .

          2 ) تعهدات طرف دوم :

          1-2- در صورتيکه اجراي طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده 5 تکميل نشود طرف دوم مي بايست به ازاي هر روز تأخير در ايفاي تعهد روزانه به مبلغ ......................................................... ريال بعنوان خسارت و ضرر و زيان ديرکرد و تکميل بنا به طرف مقابل بپردازد .

          2-2- طرف دوم قرارداد مکلف به بيمه  نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهي خواهد بود .

          3-2- طرف دوم در مقابل حوادث احتمالي ناشي از کار ، بيمه هاي تامين اجتماعي و خسارت و آسيب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جبران آن خواهد بود ، و هيچگونه مسئوليتي از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زيان اعم از جاني و مالي متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود .

ماده 7

     حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان ..................................................... به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ .......................................... ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده 8

     اين قرارداد بر اساس مقررات و قوانين جاري در تاريخ با حروف ....................................................................................... در دفتر مشاور املاک

...........................................  به نشاني

....................................................................................................................................................... در سه نسخه بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد و مشاور املاک مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص  مشاور ، نسخه اول و دوم را به طرف اول و دوم تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني نمايد و هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان مي باشند که با تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .

ماده 9

     موضوع اين قرارداد از لحاظ حقوقي تأييد مي گردد .            

توضیحات

......................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................

کارشناس حقوقي  نام و نام خانوادگي

                                                                                                                                                                                                               امضاء

 

 

               
   

شهود

نام و نام خانوادگي

 

 
 

با احراز هويت طرفين قرارداد و اصالت مدارک و اسناد ابرازي ، تمام مراتب مندرج در اين قرارداد  به تائيد و گواهي اينجانب ................................... رسيد.

                                  مهر و امضاء مشاور املاک 

 
     

طرف دوم

نام و نام خانوادگي

 

 
 

طرف اول

نام و نام خانوادگي

 

 
 
 

 

 

 

 

دفتر ثبت خلاصه معاملات و قراردادها برای املاک

                                                                      بسمه تعالی

صفحه :                                                         قوه قضائیه                                                                      وزارت بازرگانی                        دفتر ثبت مشاور خودرو جلد.......

                     سازمان ثبت اسناد و املاک کشور                                  مجمع امور صنفی توزیعی- خدماتی

                   اداره کل امور اسناد و سردفتران                                       اتحادیه صنف مشاورین املاک           مشاور خودرو شماره ..........

                                                                 دفتر ثبت خلاصه معاملات و قراردادها

شماره ترتیب

شماره سریال و تاریخ قرارداد

تاریخ ورود به دفتر

فروشنده  موجر       انتقال دهنده  طرف اول

خریدار مستاجر  انتقال گیرنده طرف دوم

نوع و موضوع قرارداد

ثمن معامله

حق الزحمه مشاور

محل امضاء

ملاحظات

فروشنده/موجر انتقال دهنده طرف اول

خریدار/ مستاجر انتقال گیرنده طرف دوم

مشاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجاره به شرط تمليك

 

       
 

وزارت بازرگاني

مجمع امور صنفي توزيعي ـ خدماتي

اتحاديه صنف مشاورين املاک

 
 

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل امـور اسنـاد و سردفتـران

 

 

 

 
   

 

           
     
 
   

خلاصه اين قرارداد در صفحه .................... دفتر ثبت مشاور ، جلد .......... به شماره .................... در تاريخ      /    /    13  ثبت شدهاست

 
 

شماره سريال  .........................

مشاور املاک شماره ...................

حوزه ثبتي ...............................

 
 

 

 

 

 

 ماده 1 : طرفين قرارداد

     1-1- موجر / موجرين  ............................................... اصالتاً / وكالتاً / قيومتاً / ولايتاً / وصايتاً / فرزند .................................. به شماره شناسنامه .............................................................    صادره .............................. کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن ................................................................................................................................................................. تلفن ...............................................

     2-1- مستاجر / مستاجرين  ............................................... اصالتاً / وكالتاً / قيومتاً / ولايتاً / وصايتاً / فرزند .................................. به شماره شناسنامه .............................................................    صادره .............................. کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن ................................................................................................................................................................. تلفن ...............................................

ماده 2: موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تمليك  

     تمليك عين مستاجره پس از پرداخت تمامي اقساط اجاره بها از طرف مستاجر به موجر طبق شرايط اين قرارداد ............... دانگ / دستگاه / يك باب ........................................... به مساحت .......................... متر مربع داراي پلاک ثبتي شماره ................. فرعي از ....................... اصلي .......................... واقع در بخش .............................. حوزه ثبتي ...................................... داراي سند مالكيت به شماره ........................ صفحه ......................... دفتر ........................................ صادره بنام .................................................................... با حق استفاده آب /  برق / گاز به صورت اختصاصي / اشتراكي / شوفاژ روشن / غير روشن / كولر / پاركينگ  ............................. فرعی به متراژ ...................... متر مربع / انباري فرعی  ............................. به متراژ ...................... متر مربع/ تلفن داير به شماره ......................................./ غير داير و ساير لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه كه به رويت مستاجر / مستاجرين رسيده است و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده 3 : مدت اجاره  

     مدت اجاره ................................................................. ماه / سال شمسي از تاريخ     /    /    13 لغايت     /    /    13 مي باشد .

ماده 4 : اجاره بهاء

     كل مبلغ اجاره بها مبلغ ........................................................................... ريال معادل .................................................................... ................................... تومان مي باشد كه مبلغ ....................................................................................................... ريال به عنوان پيش پرداخت ، نقداً / طي چك شماره ....................................... بانك ..................... شعبه .............................. تحويل موجر گرديد و باقيمانده در مواعد ............................................. توسط مستاجر به موجر پرداخت مي گردد .

ماده 5 : شروط و آثار قرارداد

     1-5- طرفين قرارداد كردند كه پس از پرداخت آخرين قسط اجاره بها ، عين مستاجره به مالكيت مستاجر در آيد .

     2-5- طرفين متعهد شدند در صورت تحقق مفاد بند 1 ماده 5  قرارداد در تاريخ     /    /    13 در دفتر اسناد رسمي شماره ..................... حاضر شوند و نسبت به تنظيم سند رسمي بنام مستاجر اقدام نمايند .

     3-5- عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار در حكم عدم حضور است و سردتر در موارد مذكور مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد .

     4-5- در صورتيكه مستاجر در مدت اجاره ، تمامي مبلغ اجاره بها را يكجا پرادخت كند ، عين مستاجره از همان تاريخ به مالكيت مستاجر در آمده و طرفين مكلف خواهند بود ظرف مدت ........................................ از تاريخ پرداخت ، نسبت به اجراي مفاد بند 2 ماده 5 اقدام نمايند . در صورت امتناع موجر از دريافت اجاره بها ، مستاجر مي تواند با پرداخت اجاره بهاي مذكور به صندوق ثبت يا دادگستري تعهد خود را اجرا نمايد .

     5-5- اگر مستاجر از پرداخت اجاره بها در مورد مقرر بيش از ....................... ماه تخلف نمايد ، موجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ كند . در اينصورت بخشي از اجاره بهاي پرداختي در مواعد گذشته به ميزان ............................................... ريال بعنوان اجاره بهاي قرارداد در مالكيت موجر مستقر و مابقي را به مستاجر به ضميمه پيش پرداخت به مستاجر مسترد خواهد شد . در صورتيكه از ابتداي قرارداد اجاره بهاي اقساطي بعنوان اجاره بها پرداخت نشده باشد ، موجر مي تواند با كسر اجاره بها از محل پيش پرداخت ، مابقي را به مستاجر مسترد نمايد .

     6-5- در صورت تخلف از مفاد تعهد مندرج در بند 2 ماده 5 متخلف ،‌ مكلف است  به ازاي هر ورز تاخير معادل .................................. ريال به عنوان خسارت تاخير اجراي تعهد به طرف مقابل پرداخت كند و اين خسارت مانع از الزام اجراي تعهد اصلي نخواهد بود . خسارت مذكور در اين بند نسبت به تخلف مندرج در بند 4 ماده 5 نيز قابل اجرا خواهد بود .

     7-5- موجر حق نقل و انتقال مورد معامله را به هر عنوان به ديگري نخواهد داشت تخلف از اين تعهد هيچ تاثيري در اجراي تعهدات مندرج در اين قرارداد ندارد و مستاجر حق خواهد داشت قرارداد را فسخ كند و يا اينكه با اقامه دعوا به طرفيت موجر و منتقل اليه ابطال انتقال را از دادگاه تقاضا كند . در صورتيكه الزام ممكن نباشد خريدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است كليه هزينه هايي كه خريدار متقبل شده است را پردخت كرده و معادل مبلغ ........................................................ ريال به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نمايد .

     8-5- مستاجر نمي تواند / مي تواند  در طول مدت اجاره نسبت به اجراي تعهدات وحقوق مندرج در اين قرارداد شخص ديگري را بعنوان طرف مورد معامله با موجر جايگزين خود كند . در صورتيكه طبق توافق مستاجر حق واگذاري ورد معامله را به ديگري داشته باشد انتقال گيرنده از حيث اجراي تعهدات و پرداخت اقساط و ساير آثار قرارداد مثل مستاجر سابق خواهد بود .

     9-5- مستاجر متعهد به حفظ و نگهداري عين مستاجره مي باشد و در صورت تعدي و تفريط در نگهداري عين مستاجره مسئول جبران خسارت خواهد بود .

     10-5- تعميرات و هزينه هاي كلي از قبيل نصب و راه اندازي به منظور بهره برداري از دستگاه تهويه / شوفاژ / كولر / آسانسور / شبكه آب / برق / گاز به عهده موجر است و هزينه هاي جزيي مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است كه نوع و ميزان آن راعرف تعيين مي كند .

ماده 6

     كليه خيارات از جمله خيار غبن به هر عنوان و ادعا و به هر ميزان با اقرار طرفين مبني بر علم و اطلاع كامل از عرف بازار اسقاط گرديد . موارد تقلب و تدليس كه بطور واضح و آشكار علت غبن باشد مستثني است .

ماده 7

     با استناد به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 شهود با مشخصات زير ، اين قرارداد را گواهي و امضاء مي نمايند .

ماده 8

     حق الزحمه مشاور امور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان ..................................................... بالمناصفه بعهده طرفين است كه همزمان با امضاء اين قرارداد به موجب قبوض شماره ....................... و ...................... پرداخت شد .

ماده 9       

     اين قرارداد در تاريخ     /    /    13 ساعت ........................ در دفتر مشاور املاک شماره .................................... ...................................................................................................................................................... به نشاني ................................................................................................................................................ در سه نسخه بين طرفين تنظيم و امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاك موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ،‌ نسخه اول و دوم را به موجر و مستاجر تسليم نمايد و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني كند . هر سه نسخه داراي اعتبار يكسان است و در صورت تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 10

موارد حقوقي مفاد اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .           نام و نام خانوادگي کارشناس حقوقي

               
   

نام و نام خانوادگي

موجر

 
 

با احراز هويت طرفين قرارداد و مدارک و اسناد مورد اجاره  تمام مراتب مندرج در اين قرارداد به تائيد و گواهي اينجانب مي رسد .

مهر و امضاء مشاور املاک

 
 

نام و نام خانوادگي

شهود

 
 

نام و نام خانوادگي

مستأجر

 
 
 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image