اجراي كامل سقف تيرچه بلوك

(( قرارداد شماره ................................................................................................................. ))

 

اين قرارداد در تاريخ .................. بين ......................... (سهامي خاص) كه در اين قرارداد اختصاراً كارفرما ناميده       مي شود با نماينـدگي آقاي منوچهر نوذري ( مديـر عامل ) و ........................................... كه در ايــن قرارداد به اختصار پيمانكار ناميده مي شود با نمايندگي آقاي ................................. كه اختيارامضاء اين قرارداد را دارد از طرف ديگر بشرح ذيل منعقد ميگردد .

 

ماده 1 - موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از اجراي كامل سقف تيرچه بلوك ساختمان …………………..به متراژ 1210 متر مربع براساس برآورد قيمت پيوست شماره ..... و نقشه هاي پيوست شماره ......... (سه برگ) مطابق با اسناد مناقصه عمومي شماره 3 م / ع / 87  .

 

ماده 2 - مبلغ قرارداد :

مبلغ كل قرارداد .................... ريال به عدد و ....................... ريال به حروف بر اساس ريز پيوست شماره .............. ميباشد .

تبصره 1 : به مبلغ فوق هيچگونه مابه التفاوت مصالح ، تعديل ، تورم و غيره تعلق نمي گيرد .

 

ماده 3 - مدت قرارداد :

مدت قرارداد ...............روز از تاريخ صورتجلسه تحويل اسكلت فلزي به پيمانكار ميباشد .

 

ماده 4- محل اجراي كار:

محل اجراي كار موضوع قرارداد ………………………………………………………………………… ميباشد .

 

ماده 5 - شرايط پرداخت :

درصورت درخواست پيمانكار پيش پرداخت معادل 25 درصد مبلغ كل قرارداد در مقابل ارائه ضمانت نامه بانكي در وجه پيمانكار پرداخت ميگردد .

مابقي مبلغ قرارداد به نسبت پيشرفت كار در ازاي ارائه صورت وضعيتهاي جداگانه كه به تأييــد دستگاه نظارت كارفرما موضوع مــاده 14 قرارداد رسيده باشد و پس از كسر كســـورات قانوني (بيمه و ماليات) و قراردادي ، 10% ضمانت حسن انجام كار و پيش پرداخت حداكثر ظرف مدت دو هفته در وجه پيمانكار پرداخت مي گردد .

 

ماده 6-كسورات قانوني و قراردادي :

كسورات قانوني (بيمه و ماليات) و قراردادي به عهده پيمانكار ميباشد ( 5% ماليات از هر صورت وضعيت پيمانكار كسر و به حساب اداره دارايي واريز و جهت بيمه ، پيمانكار موظف به ارائه مفاصا حساب بيمه از سازمان تأمين اجتماعي جهت دريافت آخرين صورت وضعيت ميباشد ) .

 

ماده 7 - ضمانت حسن انجام كار :

از مبلغ ناخالص صورت وضعيتهاي ارائه شده از طرف پيمانكار هنگام پرداخت معادل 10% بعنوان ضمانت حسن انجام كار كسر و در نزد كارفرما نگهداري مي گردد . اين مبلغ پس از اتمام دوره تضمين و تنظيم صورتجلسه تحويل قطعي كار موضوع قرارداد و تأييد دستگاه نظارت در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد .

 

ماده 8 تضمين حسن انجام تعهدات :

پيمانكار موظف است همزمان با امضاء قرارداد يك فقره ضمانتنامه بانكي به ميزان 10% مبلغ كل قرارداد به كارفرما تسليم نموده و رسيد آن را دريافت نمايد .

تضمين مذكور پس از اتمام كار و تنظيم صورتجلسه تحويل موقت و اجراي تعهدات موضوع قرارداد برابر مقررات كارفرما و تأييد دستگاه نظارت به پيمانكار مسترد خواهد شد .

تبصره 2 : در صورت تغيير مقادير كار طبق ماده 9 قرارداد ميزان تضمين حسن انجام تعهدات حسب مورد و متناسباً توسط پيمانكار افزايش و يا توسط كارفرما كاهش مي يابد .

 

ماده 9 - تغيير مقادير كار :

كارفرما مي تواند در طول مدت قرارداد با اطلاع كتبي به پيمانكار مقادير كار را به ميزان 25% مبلغ قرارداد افزايش و يا كاهش دهد بدون آنكه در واحد بهاء و شرايط قرارداد تغييري حاصل شود و پيمانكار ملزم به قبول آن مي باشد.

 تبصره 3 : چنانچه حين اجراي عمليات موضوع قرارداد دستگاه نظارت انجام كارهايي را در ارتباط با موضوع قرارداد به پيمانكار ابلاغ نمايد كه براي آنها فهرست مقادير و قيمت هاي پيش بيني نشده باشد پيشنهاد پيمانكار بايد قبلاً به تأييد كارفرما برسد .

 

ماده 10 - تغيير مدت قرارداد :

در موارد زير مدت قرارداد قابل تغيير خواهد بود :

الف - در صورتي كه مقادير كار طبق ماده 9 قرارداد تغيير كند .

ب - در مورد بروز حوادث قهريه .

ج - در صورتي كه قوانين و مقررات جديدي وضع و يا محدوديت هايي ايجاد شود كه در مدت تحويل مؤثر باشد .

در موارد فوق دستگاه نظارت موضوع را مورد مطالعه و رسيدگي قرار داده و در صورتي كه پيش آمدن اين موارد مستلزم تغيير مدت قرارداد بشناسد تغيير مدت قرارداد را به پيمانكار ابلاغ مي نمايد .

 

ماده 11 - تعهدات طرفين :

1- پيمانكار موظف است هرگونه خسارتي كه در اثر قصور و سهل انگاري عوامل خود به كليه تاًسيسات و ابنيه متعلق به كارفرما يا اشخاص ثالث در اثر انجام عمليات موضوع قرارداد وارد آيد با هزينه خود زير نظر دستگاه نظارت سريعاً جبران نمايد .

2- تهيه هر گونه مصالح ، ابزار و وسايل انجام كار و ابزار كار شخصي (ماسك ، دستكش ، لباس كار ، كفش و كلاه ايمني ، و… ) جهت كاركنان پيمانكار بعهده پيمانكار ميباشد .

3- پيمانكار ملزم به اجراي كليه دستورالعملهاي كارفرما و رعايت اصول اخلاقي و اجتماعي مي باشد .

4- پيمانكار ملزم به پيش بيني محل اسكان و سرويس اياب و ذهاب براي كاركنان خود به نيروگاه سيكل تركيبي يزد ميباشد .

5- تهيه غذاي نيمروزي يا بعد از ساعت اداري بعهده پيمانكار ميباشد در صورت درخواست پيمانكار غذا از محل سالن غذا خوري كارفرما و به نرخ هر پرس 38.000 ريال تحويل و صورت وضعيت پيمانكار متناسباً كسر خواهد شد .

6- كارفرما هيچ گونه مسئوليتي نسبت به ادعاهاي كاركنان پيمانكار و نيز ادعاهاي افراد و غير نسبت به كاركنان پيمانكار كه منجر به پيگرد قانوني آنان گردد نخواهد داشت .

7- پيمانكار ملزم به معرفي يك نفر به عنوان سرپرست مقيم در كارگاه ميباشد .

8- پيمانكار موظف است جهت ساعات غير اداري و روزهاي تعطيل كليه امور را با نظارت و سرپرستي سرپرست كشيك وقت به انجام رساند .

9- ورود و خروج كليه پرسنل پيمانكار ميبايست از درب ورودي نيروگاه سيكل تركيبي انجام بگيرد .

10- پيمانكار موظف است هنگام شروع به كار با هماهنگي واحد حراست ضمن تكميل فرم مربوطه، فتوكپي شناسنامه و عكس تمام كاركنان خود را تحويل واحد حراست كارفرما نمايد .

11- پيمانكار موظف است نسبت به رعايت مقررات ايمني فردي و كارگاهي و استانداردهاي زيست محيطي جهت پرسنل خود و كارفرما اقدام نمايد .

12- تأمين آب و برق مورد نياز پيمانكار درمحدوده كارگاه بعهدة كارفرما مي‌باشد .

13- پيمانكار موظف است ليست ابزار كار خود را هنگام ورود به نيروگاه ارائه و تائيديه ورود دريافت نمايد تا هنگام خروج از نيروگاه دچار مشكل نشوند .

14- در صورت بروز هر گونه حادثه اي براي نيروهاي پيمانكار در حين انجام كار مسئوليت آن به عهده پيمانكار مي باشد و هيچگونه مسئوليتي متوجه كارفرما نمي باشد .

 

 

ماده 12 - جريمه تأخير و خسارت :

چنانچه پيمانكار در انجام موضوع قرارداد طبق برنامه زمان قرارداد تأخير نمايد به ازاي هر روز تأخير غير موجه مبلغ 500.000 هزار ريال تا سقف 10 درصد مبلغ كل قرارداد به عنوان جريمه از محل مطالبات پيمانكار كسر ميگردد  و چنانچه تعداد روزهاي تأخير از يك پنجم مدت قرارداد تجاوز نمايد كارفرما مي تواند علاوه بر دريافت جرايم فوق قرارداد را نيز فسخ نمايد و مراتب را كتباً به پيمانكار ابلاغ نمايد . پيمانكار مسئول جبران هرگونه خسارتي است كه به تشخيص دستگاه نظارت در اثر عدم اجراي مفاد قرارداد ،  عدم رعايت اصول فني و استانداردهاي معمول توسط پيمانكار به كارفرما يا اشخاص ثالث وارد شود .

 

ماده 13 - رعايت مقررات ايمني و انتظامي :

پيمانكار متعهد است علاوه بر رعايت كليه موارد ايمني جهت خود و كاركنانش و همچنين دستگاه موضوع قرارداد و تبعيت از مقررات انتظامي كارفرما ، كليه تدابير لازم براي جلوگيري از ورود خسارت به كارفرما يا اشخاص ثالث را اتخاذ نمايد و در صورت وارد شدن هرگونه خسارت پيمانكار متعهد به جبران آن خواهد بود .

 

ماده 14 - دستگاه نظارت :

نظارت بر اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق مفاد اين قرارداد تقبل نموده است از طرف كارفرما بعهده معاونت مالي پشتيباني شركت يا نماينده تام الاختيار وي كه در اين قرارداد دستگاه نظارت ناميده ميشود ميباشد و پيمانكار موظف است كليه كارها را بر طبق قرارداد و اصول صحيح و همچنين بر طبق دستورات دستگاه نظارت يا نماينده وي اجرا نمايد .

 

ماده 15 - قوانين كار و بيمه هاي تأمين اجتماعي و استانداردهاي فني و زيست محيطي :

پيمانكار تأييد مي كند كه از جميع قوانين و مقررات مربوط به كار ، بيمه هاي تأمين اجتماعي ، حفاظت فني و بهداشت حرفه اي و استانداردهاي زيست محيطي كاركنان خود و كارفرما و همچنين قوانين مربوط به ماليات ها و عوارض كاملاً مطلع بوده و متعهد به اجراي آنها مي باشد . در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذكر متوجه كارفرما نخواهد بود . كارفرما در اجراي قوانين مذكور نسبت به اعمال كسور پيش بيني شده از صورتحساب هاي پيمانكار اقدام خواهد نمود .

 

ماده 16 - حوادث قهريه :

در موارد بروز حوادث قهريه كه مانع ايفاي تعهدات پيمانكار گردد ، پيمانكار از مسئوليت مبرا است مشروط بر آنكه اينگونه حوادث اولاً غير قابل پيش بيني بوده ثانياً جلوگيري يا رفع آن از عهده پيمانكار خارج بوده ثالثاً فعل يا ترك فعل پيمانكار در بروز آن مؤثر نبوده باشد .

 

ماده 17 - خاتمه دادن به قرارداد و تعيين تكليف آن :

كارفرما در طول مدت قرارداد مي تواند قرارداد را خاتمه دهد در اين صورت كارفرما مراتب را كتباً به اطلاع پيمانكار رسانده و مهلتي را براي خاتمه دادن به قرارداد تعيين مي نمايد تا پيمانكار بتواند در مهلت مذكور نسبت به تحويل محل انجام كار و ساير تجهيزات مربوط به كارفرما اقدام نمايد .

كارفرما در تاريخ خاتمه قرارداد آن قسمت از كارها كه ناتمام است تحويل قطعي و آن قسمت كه كاملاً پايان يافته است تحويل موقت مي نمايد و تضمين حسن انجام كار قسمت اخير از كارها در مدت مندرج در ماده هفت اين قرارداد به عهده پيمانكار است و به اين منظور نصف كسور وجه الضمان مربوط به آن كارها تا پايان دوره تضمين همچنان نزد كارفرما باقي مي ماند .

كارفرما موظف است مدت ده روز پس از خاتمه قرارداد و صدور صورت مجلس تحويل موقت و قطعي فوق الذكر نسبت به انجام تصفيه حساب با پيمانكار اقدام نمايد پس از انجام تصفيه حساب ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پيمانكار آزاد خواهد شد .

 

ماده 18- فسخ قراردادها :

در موارد ذيل قرارداد از طرف كارفرما قابل فسخ مي باشد :

1-     تأخير غير موجه بيش از يك پنجم مدت قرارداد .

2-      عدم توانايي فني و مالي پيمانكار به تشخيص كارفرما .

3-      واگذاري قرارداد به غير بدون اجازه كتبي كارفرما .

4-     انحلال شركت پيمانكار .

5-      ورشكستگي پيمانكار .

6-   عدم انجام دستورات دستگاه نظارت به منظور رفع نواقص و تجديد يا اصلاح كارهاي انجام شده معيوب در طول مدت قرارداد در اينصورت براي يك بار كارفرما به هر ترتيبي كه مقتضي بداند رأساً معايب و نقايص كار را رفع مي كند و جمع هزينه هاي مربوطه را به اضافه 15% از اولين پرداخت به پيمانكار كسر مي نمايد در صورت تكرار مشمول موارد فسخ قرارداد مي گردد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي نسبت به هزينه هاي به عمل آمده را نخواهد داشت .

هرگاه كارفرما قرارداد را به يكي ار علل فوق فسخ كند مراتب را كتباً به اطلاع پيمانكار مي رساند و بدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضايي و اداري مبالغ 5 % ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و 10% سپرده حسن انجام كار را به سود خود وصول و ضبط مي نمايد و پس از تحويل و تحول  محل انجام كار نسبت به انجام تصفيه حساب اقدام لازم معمول خواهد نمود.

 

ماده 19- تحويل موقت :

الف - پس از آنكه عمليات موضوع قرارداد تكميل گرديد و كار آماده بهره برداري شد پيمانكار از دستگاه نظارت تقاضاي تحويل موقت مي كند و نماينده خود را براي عضويت در هيأت تحويل معرفي مي نمايد . دستگاه نظارت به درخواست پيمانكار رسيدگي مي كند و در صورت تأييد ضمن تعيين تاريخ آمادگي كار براي تحويل موقت تقاضاي تشكيل هيأت تحويل موقت را از كارفرما    مي نمايد . كارفرما به گونه اي ترتيب كار را فراهم مي كند كه هيأت تحويل حداكثر در مدت 10 روز از تاريخ آمادگي كار كه به تأييد دستگاه نظارت رسيده است در محل كار حاضر شود و براي تحويل موقت اقدام نمايد . اگر به نظر دستگاه نظارت عمليات موضوع قرارداد آماده بهره برداري نباشد ظرف مدت هفت روز از دريافت تقاضاي پيمانكار نواقص و كارهايي را كه بايد پيش از تحويل موقت تكيمل شود به اطلاع پيمانكار مي رساند .

د - پيمانكار موظف است كه پس از تحويل موقت تمام وسايل ، ماشين آلات و ابزار و مصالح اضافي متعلق به خود در محل هاي تحويلي كارفرما را ظرف مدت مناسبي كه مورد قبول دستگاه نظارت باشد از محل هاي ياد شده خارج كند . به علاوه پيمانكار بايد ظرف مدت معيني كه توسط دستگاه نظارت تعيين مي شود ساختمان ها و تأسيسات موقتي را كه براي اجراي كار در محل هاي تحويلي كارفرما ساخته است تخريب يا پياده كند و مصالح و مواد زايد آن را از محل كار خارج و كارگاه را به هزينه خود تميز كند . در غير اين صورت كارفرما مي تواند براي خارج نمودن آنها به هر نحو كه مقتضي بداند عمل نمايد و هزينه هاي آن را به حساب بدهكاري پيمانكار منظور نمايد . در اين صورت پيمانكار حق اعتراض نسبت به اقدام كارفرما و ادعاي ضرر و زيان به اموال و دارايي هاي خود را ندارد .

 

ماده 20 – دوره تضمين :

پيمانكار خدمات انجام شده موضوع اين قرارداد را از تاريخ تحويل موقت به مدت 6 ماه تضمين مينمايد كه اين مدت به نام دوره تضمين ناميده ميشود .

 

ماده 21- تحويل قطعي :

در پايان دوره تضمين ، كارفرما بنا به تقاضاي پيمانكار و تأييد دستگاه نظارت اعضاي هيأت تحويل قطعي و تاريخ تشكيل هيأت را به همانگونه كه در ماده 19 براي تحويل موقت پيش بيني شده است معين و به پيمانكار ابلاغ مي كند . هيأت تحويل قطعي پس از بازديد كارها هرگاه عيب و نقصي كه ناشي از كار پيمانكار باشد مشاهده ننمايد موضوع پيمان را تحويل قطعي مي نمايد و بي درنگ صورت مجلس آن را تنظيم و براي كارفرما ارسال مي كند و نسخه اي از آن را تا ابلاغ از سوي كارفرما به پيمانكار مي دهد و سپس كارفرما تصويب تحويل قطعي كار را به پيمانكار ابلاغ مي نمايد .

تبصره 4 : هرگاه هيأت تحويل قطعي عيب و نقصي ناشي از كار پيمانكار مشاهده كند براي رفع آنها طبق ماده 22 رفتار مي شود .

تبصره5 : اگر كارفرما با وجود تقاضاي پيمانكار اقدام به اعزام هيأت تحويل نكند و اين تأخير بيش از دو ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پيمانكار و انقضاي يك ماه از تاريخ تقاضاي مجدد كارفرما در اين زمينه اقدامي نكند عمليات موضوع پيمان تحويل قطعي شده تلقي مي گردد و بايد اقدامات پس از تحويل قطعي در مورد آن انجام شود .

 

ماده 22- مسئوليت هاي دوره تضمين :

اگر كارفرما در دوره تضمين ، معايب و نقايصي در كار ببينند كه ناشي از كار پيمانكار باشد پيمانكار مكلف است كه بر اساس اعلام دستگاه نظارت آن معيب و نقايص را به هزينه خود رفع كند . براي اين منظور كارفرما مراتب را با ذكر معايب و نقايص و محل آنها به پيمانكار ابلاغ مي كند .و پيمانكار بايد حداكثر 15 روز پس از ابلاغ كارفرما شروع به رفع معايب و نقايص كند و آنها را طي مدتي كه مورد قبول كارفرما است رفع نمايد .

هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد قصور ورزد يا مسامحه كند كارفرما حق دارد آن معايب و نقايص را خودش يا به ترتيبي كه مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آن را به اضافه 15% از محل تضمين پيمانكار يا هرنوع مطالبات و سپرده اي كه پيمانكار نزد او دارد برداشت نمايد .

هزينه هاي حفاظت ، نگهداري و بهره برداري كارهاي تحويل موقت شده در دوره تضمين به عهده كارفرما است .

 

23- بيمه مسئوليت :

پيمانكار متعهد ميگردد قبل از شروع كار نسبت به برقرار نمودن بيمه نامه مسئوليت جهت نيروهاي تحت خدمات موضوع قرارداد اقدام لازم معمول و اسناد مثبته(بيمه نامه معتبر) را به كارفرما ارائه دهد.

 

ماده 24 - حل اختلاف :

چنانچه در اجراي مفاد اين قرارداد اختلافي بين طرفين حادث گردد و از طريق مذاكره دوستانه و توافق حل و فصل نگردد طرفين ميتوانند مورد اختلاف را به مراجع قانوني و صلاحيتدار ارجاع نمايند .

بديهي است پرداخت كليه هزينه ها و مخارج دادرسي بعهده طرفي است كه حكم مراجع مذكور بر عليه او صادر شود و طرفين قرارداد ملزم هستند تا زمان حل اختلاف كليه تعهداتي را كه بموجب اين قرارداد بعهده دارند اجرا نمايند .

 

ماده 25 - نشاني طرفين:

نشاني قانوني طرفين به آدرس و تلفن مشروحه زير ميباشد :

كارفرما : شركت مديريت توليد برق يزد - بعد از فولاد آلياژي - نيروگاه يزد - تلفن 3- 7252081

پيمانكار : ...........................................................................................................................

اين قرارداد در 25 ماده و سه نسخه متحد المتن تهيه و تنظيم گرديده كه همه نسخ آن در حكم واحد است و طرفين قرارداد با علم و اطلاع كامل از كيفيت و كميت و خصوصيات و تمامي شرايط و مفاد قرارداد و قبول آن مبادرت به امضاء نموده اند.

 

    

                                      پيمانكار                                                                               كارفرما

                          .............................................                            ……………………………………

                          .........................................                                           ………………………..

             

 

 

 

 

 

نمونه مبایعه نامه خودرو

 

                 
 

وزارت بازرگاني

مجمع امور صنفي توزيعي ـ خدماتي

اتحاديه صنف مشاورين خودرو

 
 

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل امـور اسنــاد و سردفتـران

 
     
 
 
 

شماره سريال  .........................

مشاور خودرو شماره ..................

حوزه ثبتي ...............................

 
   

خلاصه اين قرارداد در صفحه .................... دفتر ثبت مشاور ، جلد .......... به شماره.................... در تاريخ      /    /    13  ثبت شده است

 
 

 

 

 

 
   


 

 

 

 

 ماده 1 : طرفين قرارداد

     1-1- فروشنده/فروشندگان  ............................................ فرزند .............................. به شماره شناسنامه ....................................... صادره از.............................................................. کدملي .................................................. متولد ................................................................... ساکن ..................................................................  تلفن ............................................................... با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ............................................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ............................. بموجب ................................

     2-1- خريدار/خريداران  ........................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................................... صادره از .....................................................کدملي .................................................. متولد .......................................................................... ساکن ...................................................................  تلفن ....................................................... با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ............................................ به شماره شناسنامه ........................ متولد ............................. بموجب ................................

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

     عبارتست از انتقال ......................... دانگ يکدستگاه ......................... از نوع ............................. مدل ...............................  سيستم ................ رنگ ..................... سيلندر .......................... شماره راهنمايي و رانندگي ........................................ شماره شاسي ............................................... شماره موتور ............................................. که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غير منصوبه در آن مي باشد .

ماده 3 : ثمن معامله

     1-3- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ................................ ريال ) و با حروف ( ............................. ريال ) تعيين گرديد .

     2-3- همزمان با اين توافق مبلغ با حروف ( ............................................... ريال ) نقداً / طي چک       شماره ................................... عهده بانک ....................  شعبه ........................ کد ..................... به فروشنده پرداخت گرديد . باقيمانده ثمن با حروف ( ................................................ ريال ) در زمان تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي پرداخت خواهد شد .

ماده 4 : شرايط معامله

     1-4- طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند ، طبق قرارداد در تاريخ به حروف ........................................ ................ در دفتر اسناد رسمي شماره .......................................... حاضر شوند و فروشنده متعهد گرديد سند را به نام خريدار يا هر کس که خريدار معرفي نمايد انتقال دهد . در ضمن ، اجراي تعهد ( تنظيم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ اليه بعدي ، منوط به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد مي باشد و در صورت عدم حضور هر يک از طرفين در دفتر خانه اسناد رسمي مربوطه ، گواهي سر دفتر مثبت تخلف نامبرده مي شود .

     2-4- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضاي ذينفع مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد .

     3-4- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤيت کامل فني ، بدنه ، توسط خريدار و يا کارشناس منتخب وي صورت گرفت و از کميت و کيفيت آن آگاه مي باشد .

    4-4- مسئوليت هر گونه تخلف اعم از راهنمايي و رانندگي ، کيفري و مدني که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحويل ، به وقوع پيوسته باشد بعهده فروشنده است .

     5-4- هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي و عوارض شهرداري بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحرير بعهده ............................... مي باشد.

     6-4- کليه خيارات از جمله خيار غبن به هر عنوان ادعا و به هر ميزان با اقرار طرفين و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گرديد . موارد تقلب و تدليس از اين موضوع مستثني است .

     7-4- در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عمليات اجرايي دادگستري يا اجراي اسناد رسمي ، مستحق للغير و يا غصبي بودن ، قانوناً قابل انتقال به خريدار نبوده ، فروشنده موظف است کليه هزينه هايي راکه خريدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( ............................................. ريال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وي پرداخت و ثمن دريافتي را با احتساب خسارت قانوني مسترد نمايد .

     8-4- مورد معامله و کليه اوراق و مستندات در تاريخ با حروف ........................... ساعت ................................ تسليم خريدار شد/ خواهد شد.

     9-4- در صورت عدم حضور هر يک از طرفين براي تنظيم سند در دفترخانه اسناد رسمي تعيين شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ باحروف ( ................................................. ريال ) بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نمايد . خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلي بوده و با آن قابل جمع است .

ماده 5 : در صورتيکه معامله بصورت اقساطي باشد

     1-5- چک ها و يا سفته ها در حکم ثمن معامله مي باشد در صورتيکه پرداخت .................... قسط از اقساط بصورت متوالي از طرف خريدار به تاخير افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسيله نقليه را مسترد نمايد . خريدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحويل مورد معامله و جبران خسارت وارده مي باشد و در صورتيکه مورد معامله به هر علتي تلف شده باشد خريدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر ميزان مبالغ پرداختي بوده و مبناي قيمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه مي گردد.

     2-5- پس از پرداخت آخرين قسط فروشنده موظف است سند را به نام خريدار انتقال دهد .

ماده 6 

     حق الزحمه مشاور خودرو طبق تعرفه کميسيون نظارت شهرستان ........................................                                  .......................................................................................................................  مبلغ باحروف ( ............................. ريال ) مي باشد که بالمناصفه بعهده طرفين است و همزمان با امضاي اين قرارداد به موجب قبض شماره ............................ پرداخت خواهد شد .

ماده 7

     اين قرارداد ، در تاريخ با حروف .................................................................... ساعت .......................در دفتر مشاور خودرو .............................................................به نشاني ........................................................................................................................... در سه نسخه بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد . مشاور خودرو مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ، نسخه اول و دوم را به خريدار و فروشنده تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني کند . هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان است که با تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .

ماده 8

     مورد معامله و موضوع  اين مبايعه نامه حسب مورد از لحاظ فني و حقوقی تاييد مي شود .       نام و نام خانوادگي کارشناس فني - حقوقي

 

 

               
 

با احراز هويت متعاملين و مدارک و اسناد مورد معامله تمام مراتب مندرج در اين مبايعه نامه به تائيد و گواهي اينجانب ................................... رسيده است  .           مهر و امضاء مشاور خودرو

 
   

شهود

نام و نام خانوادگي

 

 
 

خريدار

نام و نام خانوادگي

 

 
 

فروشنده

نام و نام خانوادگي

 

 
 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image