نمونه قرار داد پیش فروش

 

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل امـور اسنــاد و سردفتـران

 

وزارت بازرگاني

مجمع امور صنفي توزيعي ـ خدماتي

اتحاديه صنف مشاورين املاک

 

 

 

       
 

شماره سريال  .........................

مشاور املاک شماره ...................

حوزه ثبتي ...............................

 
 

خلاصه اين قرارداد در صفحه .................... دفتر ثبت مشاور ، جلد .......... به شماره .................... در تاريخ      /    /    13  ثبت شده است

 

 

 

 
   

 

 

 ماده 1 : طرفين قرارداد

     1-1- فروشنده  ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ..........................صادره از ....................... کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن

 ...........................................................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .................................. بموجب ......................................

     2-1- خريــدار  ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه..........................

صادره از ................................کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن ..................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .................................. بموجب ......................................

ماده 2: موضوع قرارداد

     عبارتست از ساخت و فروش مورد معامله با مشخصات ، اوصاف و شرايط مورد توافق طرفين و انتقال آن طبق مقررات به خريدار در برابر دريافت عوض معلوم .

ماده 3: مشخصات مورد قرارداد

     1-3- .................... دانگ احداثي در پلاک ......................... به مساحت  ....................... متــرمربع ، اختصاصي ................ ضلع .................       طبقه ................... داراي نقشه و پلان ...................... که مشخصات مورد معامله تماماً به اطلاع خريدار رسيده است .

     2-3- مشخصات مورد معامله از حيث مصالح مورد استفاده ، لوازم و منصوبات و ساير موارد به شرح پيوست اين قرارداد است ، که به امضاي طرفين رسيده و جزء لاينفکي از اين قرارداد خواهد بود .

     تبصره : تغيير مشخصات ساختماني با تراضي طرفين بلامانع خواهد بود .

ماده 4 : قيمت مورد معامله

     قيمت مورد معامله از قرار هر متر مربع .......................................... ريال که جمعاً ....................................................... ريال تعيين گرديد که به صورت نقدي يا مبلغ ............................................................ ريال نقداً و باقيمانده قيمت

.................................................... ريال ،            طي ................................. قسط ، هر يک به مبلغ ......................................................... ريال به تاريخ     /    /    13 طي چک / چکهاي   شماره ................................................................................................ پرداخت خواهد شد .

ماده 5 : تسليم مورد معامله

     فروشنده مکلف است مورد معامله را حداکثر تا تاريخ     /    /    13 با توجه به شرايط مقرر در قرارداد ، احداث ، تکميل و به خريدار تسليم نمايد .

ماده 6 : شرايط و آثار قرارداد

     1-6- فروشنده مکلف است قبل از عقد قرارداد پيش فروش نسبت به اخذ مجوز ساخت از شهرداري و مراجع ذيصلاح ديگر اقدام نمايد . مجوز مذکور پيوست قرارداد بوده و جزء لا ينفکي از قرارداد خواهد بود .

     2-6- فروشنده مکلف است کليه ضوابط و مقررات و نظامات دولتي و آيين نامه هاي مربوطه از قبيل اخذ پروانه ساختماني ، تراکم ، پايان کار و غيره را رعايت کند .

     3-6- فروشنده مکلف است کليه آيين نامه هاي مهندسي مربوط به ساخت و مقاوم سازي در برابر زلزله را رعايت نمايد .

     4-6- فروشنده مکلف است بعد از تکميــــل مورد معامـله و تحقــق شرايط ماده 4 جهت تنظيم سنـد رسمـي انتقال بنام خريدار در تاريخ      /    /    13 در دفتر اسناد رسمي شماره ..................................... واقع در .......................................................................... حاضر گردد .

    

تبصره: درصورت عدم حضور هر يک از طرفين و عدم ثبت معامله به هر علت سردفتر گواهي عدم حضور را با ذکر مورد صادر خواهد کرد .

     5-6- اگر مورد معامله بعد از احداث از نظر متراژ زيادت و نقصاني در حد عرف داشته باشد ارزش مساحت اختلافي بر اساس قيمت هر  متر مربع بين طرفين محاسبه خواهد شد در صورتيکه اين زيادت و نقصاني غير متعارف باشد وجود داشته باشد خريدار علاوه بر اختيار فسخ قرارداد مي تواند ارزش به روز مورد معامله را از فروشنده دريافت نمايد .

     6-6- اين قرارداد ، فروشنده را از هر گونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دليل به غير خريدار منع مي کند ، در صورت تخلف و انتقال به غير ، به عنوان فروش مال غير تلقي و فروشنده مکلف است نسبت به جبران کليه خسارات وارده به خريدار اقدام نمايد .

     7-6- فروشنده مکلف است تا قبل از تاريخ مقرر براي تنظيم سند کليه مجوزها و مدارک لازم براي تنظيم سند رسمي از قبيل مفاصا حساب مالياتي ، شهرداري و غيره را اخذ نمايد .

     8-6- قيمت مورد معامله قطعي بوده و به هيچ عنوان از قبيل بالا رفتن قيمت مصالح و يا ساير هزينه ها قابل افزايش نمي باشد .

     9-6- فروشنده مکلف است در صورت تخلف و تأخير در اجراي تعهدات مبني بر تنظيم سند رسمي و تحويل مورد معامله به ازاي هر روز تأخير معادل مبلغ .......................................... ريال به عنوان خسارت تأخير در اجراي تعهد در وجه طرف مقابل بپردازد ، اين خسارت مانع از الزام متعهد به انجام تعهد اصلي نيست .

     10-6- در صورتيکه خريدار ثمن مورد معامله مذکور در ماده 4 را پرداخت ننمايد يا ترتيبي جهت پرداخت بقيه اقساط ندهد به ازاي مبلغ باقيمانده  ............................ درصد به عنوان خسارت ديركرد مكلف به پرداخت به فروشنده خواهد بود .

     11-6- در صورتيكه پس از تحويل مورد معامله در يك دوره سه ماهه كه بعنوان تحويل موقت مي باشد ، معايبي در مورد معامله حادث شود كه ناشي از افراط و تفريط خريدار نبوده باشد ، فروشنده مكلف است نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نمايد .

     12-6- فروشنده مكلف به بيمه نمودن كارگران و كاركنان در قبال حوادث كارگاهي بوده و در صورت ايراد خسارت مكلف به جبران آن خواهد بود . بديهي است در مورد خسارت ناشي از اين بند خريدار هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت .

     13-6- فروشنده مكلف است مشخصات مورد معامله و نقشه تفصيلي ساخت را روشن و بدون ابهام به خريدار تفهيم و آن را اجرا نمايد . در صورت اختلاف در خصوص مشخصات و شرايط و اوصاف قرارداد مشاور املاک بعنوان داور مرضي الطرفين اعلام نظر خواهد نمود .

     14-6- هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي و شهرداري بعهده فروشنده و هزينه حق الثبت و حق التحرير بعهده ....................... ميباشد.     

ماده 7

     كليه خيارات به تراضي طرفين در اين قرارداد اسقاط گرديد .

ماده 8

     در صورتيكه مورد معامله داراي وام بانكي باشد و خريدار بخواهد از تسهيلات بانكي استفاده نمايد ، مخارج تنظيم سند رهني بانك وام دهنده بعهده ............................. خواهد بود .

ماده 9

     حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان ..................................................... به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ .......................................... ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده 10       

     اين قرارداد در تاريخ     /    /    13 در دفتر مشاور املاک به نشاني

............................................................................................................ در سه نسخه بين طرفين تنظيم و امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاک مكلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک، نسخه اول و دوم را به خريدار و فروشنده تسليم و نسخه سوم را در دفتر بايگاني نمايد و هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان مي باشند .

ماده 11

     موارد حقوقي و فنی اين قرارداد و ضمائم آن مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .         

 

توضیحات ( نوع مصالح ذکر شود )

............................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................

  نام و نام خانوادگي کارشناس حقوقي

 

                   
   

با احراز هويت طرفين قرارداد و اصالت مدارک و اسناد مورد معامله تمام مراتب مندرج در اين قرارداد به تائيد و گواهي اينجانب مي رسد .

مهر و امضاء مشاور املاک

 
 

نام و نام خانوادگي

شهود

 
 

نام و نام خانوادگي

خريدار

 
 

نام و نام خانوادگي

فروشنده

 
   
 
 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image