نمونه قرار داد انتقال و واگذاری سرقفلی

 

       
 

وزارت بازرگاني

مجمع امور صنفي توزيعي ـ خدماتي

اتحاديه صنف مشاورين املاک

 
 

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل امـور اسنـاد و سردفتـران

 

 
 

 

 

 
   

 

           
     
 
   

خلاصه اين قرارداد در صفحه .................... دفتر ثبت مشاور ، جلد .......... به شماره .................... در تاريخ      /    /    13  ثبت شده است

 
 

شماره سريال  .........................

مشاور املاک شماره ...................

حوزه ثبتي ...............................

 
 

 

 

 

 

 

 ماده 1 : طرفين قرارداد

     1-1- انتقال دهنده ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه .......................... صادره از ................... کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن

...........................................................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .................................. بموجب ......................................

     2-1- انتقال گيرنده ...................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه .......................... صادره از .................. کدملي .................................................. متولد ............................ ساکن

 ...........................................................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد .................................. بموجب ......................................

ماده 2: موضوع و مورد معامله  

     موضوع اين قرارداد انتقال كليه حقوق مالي اعم از قطعي و احتمالي انتقال دهنده نسبت به حق كسب و پيشه ، تجارت و سرقفلي بوده كه مورد معامله عبارت است از ....................... دانگ / يك باب ............................ داراي پلاک ثبتي شماره ................. فرعي از ....................... اصلي ....................... قطعه ................... واقع در بخش .......................... به مساحت .............................. مترمربع ، دارای سند مالکیت به شماره سریال ............................. صفحه ................. دفتر .................. بنام ................................................................................ ، داراي حق اشتــراك آب /  برق / گاز به صورت اختصاصي / اشتراكي / شوفاژ روشن / غير روشن / كولر / پاركينگ قطعه ................. به متراژ ................... مترمربع / انباري قطعه ..................... به متراژ ...................... متر مربع / تلفن داير به شماره ......................................./ غير داير و داراي پايان كار ساختمان شماره ....................... مورخه     /    /    13 صادره از سوي شهرداري منطقه ............ مي باشد كه انتقال گيرنده مورد سرقفلي را رويت نموده و از كم و كيف آن از هر جهت اطلاع و آگاهي پيدا كرد .

ماده 3 : قيمت معامله  

     1-3- قيمت مورد معامله به طور مقطوع مبلغ .................................... ريال معادل ............................................... تومان تعيين مي گردد .

     2-3- همزمان با اين توافق مبلغ  ................................................. ريال معادل .................................................. تومان نقداً / طي چك شماره .............................. بانك ........................... شعبه ................................ به فروشنده پرداخت گرديد . باقيمانده مبلغ .............................................. ريال در زمان تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي پرداخت خواهد شد .

ماده 4 : شرايط مربوط به تنظيم سند  

     1-4- طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند انتقال رسمي در تاريخ     /    /    13 در دفتر اسناد رسمي شماره .......................... حاضر شوند و انتقال دهنده متعهد گرديد سند را به نام انتقال گيرنده و يا هر كس كه انتقال گيرنده معرفي نمايد انتقال دهد . در ضمن اجراي تعهد به تنظيم سند از طرف فروشنده بنام گيرنده بعدي ، موكول به احراز از طريق ارائه قرارداد مي باشد . در صورت عدم حضور هر يك از طرفين در دفتر اسناد رسمي براي انتقال رسمي گواهي سردفتر مثبت تخلف نامبرده مي باشد .

     2-4- عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار در حكم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد .

ماده 5 : شرايط تسليم مورد معامله

     1-5- انتقال دهنده موظف است مورد معامله را در تاريخ     /    /    13 با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسليم خريدار كند و هر گونه موانع در استيفاء و بهره برداري كامل از مورد معامله را برطرف كند .

     2-5- در صورتيكه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابليت انتقال نداشته و اين عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد ، قرارداد باطل است و انتقال دهنده موظف است مبلغ دريافتي را به منتقل اليه مسترد كند .

     3-5- در صورتيكه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغير بودن عمليات اجرايي دادگستري يا اجراي اسناد رسمي ، غصبي بودن قانوناً قابل انتقال به انتقال گيرنده نباشد ، انتقال دهنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل مبلغ ......................................................... ريال به عنوان خسارت به انتقال گيرنده بپردازد .

ماده 6 : آثار قرارداد

     1-6- در صورتيكه حق انتقال سرقفلي به غير از شخص انتقال گيرنده سلب گردد ، مشاراليه حق انتقال سرقفلي را به غير به هيچ عنوان نخواهد داشت .

     2-6- انتقال دهنده اقرار نمود كه مورد قرارداد مشمول مصادره اموال ، سرپرستي و در توقيف ، وثيقه غير نمي باشد و منافع آن نيز قبلاً به ديگري واگذار نگرديده است . هر گاه كذب اقرار انتقال دهنده محرز گردد و از اين جهت به انتقال گيرنده خسارتي وارد گردد ، متخلف مكلف به جبران خسارت وارده مي باشد .

     3-6- انتقال دهنده در صورت استنكاف از تحويل مورد قرارداد در موعد قرارداد ، مكلف است از بابت هر روز تاخير ،‌ مبلغ ....................................... ريال به انتقال گيرنده پرداخت نمايد . تاديه خسارت مذكور مانع از انجام تعهد اصلي انتقال دهنده نمي باشد .

     4-6- انتقال گيرنده مكلف است تمامي قيمت مورد معامله را تا تاريخ     /    /    13 به انتقال دهنده تاديه نمايد . در غير اينصورت انتقال دهنده حق فسخ قرارداد را داشته و نيز مي تواند مبلغ ......................................... ريال وجه التزام از انتقال گيرنده دريافت نمايد .

     5-6- پراخت كليه عوارض شهرداري و ماليات مشاغل و حق بيمه كارگران و كاركنان مانده از قبل و تا زمان تحويل همچنین تحصیل رضایت مالک و پرداخت حق مالکانه به مالک بعهده انتقال دهنده / انتقال گيرنده مي باشد . در حال حاضر میزان مال الاجاره پرداختی به موجر ( مالک ) مبلغ ................................................ ريال می باشد که هنگام تنظیم سند اجاره باید اجاره بها با توافق مستأجر جدید و مالک وقت تعیین خواهد شد .

     6-6- ماليات نقل و انتقال سرقفلي و اخذ پاسخ استعلامات ثبتي ، بمنظور تنظيم سند انتقال سرقفلي ، بعهده انتقال دهنده / انتقال گيرنده خواهد بود .

     7-6- اصل كليه اسناد و مدارك نزد انتقال دهنده / انتقال گيرنده باقي می ماند تا نسبت به كارهاي اداري آن اقدام نمايد و در حال حاضر فعاليت كسبي و كاري در مغازه / آپارتمان موصوف بصورت ................................. مي باشد .

ماده 7

     اين قرارداد در بردارنده انتقال قطعي و شرعي و تعهد طرفين به ايفاي تعهدات داده شده مي باشد و با توجه به مواد 10 و 190 و 219 قانون مدني بين طرفين منعقد گرديد .

ماده 8

     حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان ..................................................... به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ .......................................... ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده 9       

     اين قرارداد در تاريخ     /    /    13 در دفتر مشاور املاک  ..................... به نشاني .............................................................................      در سه نسخه بين طرفين تنظيم و امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک ، نسخه اول و دوم را به خريدار و فروشنده تسليم نمايد و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني کند و هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان است که با تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 10

     موارد حقوقي مفاد اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .                        

توضیحات 

............................................................................................................................................................................................................................ ...............................................................................................................................................................................................................................................

 

با احراز هويت متعاملين و مدارک و اسناد مورد معامله تمام مراتب مندرج در اين مبايعه نامه به تائيد و گواهي اينجانب مي رسد .

مهر و امضاء مشاور املاک

 

نام و نام خانوادگي کارشناس حقوقي

           
 

نام و نام خانوادگي

شهود

 
 

نام و نام خانوادگي

انتقال گيرنده

 
 

نام و نام خانوادگي

انتقال دهنده

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image