ابراء موضوع ماده 289 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ابراء – تاديه دين

 

اينجانب                                فرزند آقاي                     و نام مادر خانم                داراي شماره شناسنامه

صادره از                     متولد                     ساكن :

كه داين سند :

 

شماره                        مورخ    /     /     تنظيمي دفتر خانه شماره                       تهران هستم به اختيار و به موجب اين سند از حق خود در آن سند نسبت به خانم / آقاي :                            فرزند آقاي

داراي شماره شناسنامه شماره                       صادره از                    (مديون آن سند ) صرف نظر نموده و مي نمايم بنابراين تعهد مديون نامبرده در آن سند در قبال اينجانب ساقط و مشار اليه / مشار اليها بري الذمه مي گردد .

 

 

 

تاريخ :

محل امضاء :

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image