اتلاف - تسبيب موضوع مواد 328 و 331 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

بيع قطعي – با سرقفلي مغازه و با قيد تعهد تخليه و تحويل نمودن

 

فروشنده :خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

خريدار: خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

مورد معامله : تمامت شش دانگ يك باب ساختمان مشتمل بر يك باب خانه مسكوني و يك باب مغازه احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت                    متر مربع داراي پلاك                   فرعي
از                اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                         فرعي از اصلي مرقوم واقع در
اراضي               بخش             ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند ماليكت شماره                  
مورخ                  صفحه    جلد         به شماره چاپي                صادره به نام بايع و انتقالي از دولت جمهوري اسلامي ايران (به نمايندگي اداره كل زمين شهري استان تهران به عنوان معوض ) و با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن اعم از عرصه كل و اعيان بدون استثناء وبه انضمام كليه حقوق ناشي از برق به شماره پرونده                          و آب شماره اشتراك               و گاز شهري شماره شناسايي                    منصوبه هاي در آن اعم از حق اشتراك ها و ودايع احتمالي مربوطه و به انضمام كليه حقوق فروشنده ناشي از سر قفلي و حق كسب و پيشه يا تجارت در محل تجاري و كسبي مزبور بدون استثناء .

 

قيمت : مبلغ                                        ريال رايج تماماً و نقداً تسليم فروشنده گرديده با قراره .

كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرجند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و باظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري شده .

خريدار با رويت مبيع ، وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ، قبول معامله نمود . منافع مورد معامله قبلاً به كسي واگذار نشده و با قرار مورد معامله تماماً در تصرف فروشنده مي باشد كه ضمن العقد لازم حاض ر ، فروشنده متعهد و ملزم گرديده مورد معامله را تماماً و سالماً در تاريخ                                  ماه            تخليه نموده و طي يك برگ قبض رسمي صادره اين دفتر در همان تاريخ تحويل خريدار نمايد و نيز براي هر روز عدم تخليه و تحويل از تاريخ مزبور متعهد و ملزم به پرداخت مبلغ                  ريال روزانه به عنوان خسارت تاخير در تخليه و تحويل  و به عنوان وجه التزام به خريدار مي باشد و خريدار حق دارد از تاريخ سررسيد مزبور لغايت مدت 10 روز از طريق اين دفتر خانه جهت صدور اجراييه براي تخليه و تحويل و وجه التزام مذكور عليه فروشنده اقدام نمايد والا بايد به دادگاه صالحه رجوع كند هم چنين فروشنده متعهد به تاديه و تسويه حساب بدهي هاي آب و برق و گاز مزبور تا روز تخليه و تحويل مي باشد در غير اين صورت خريدار مي تواند آن را تاديه و سپس با ارائه قبوض مثبته از فروشنده وصول نمايد .

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت كل به خريدار تذكر داده شده و مع الوصف خريدار مسئول شناسايي فروشنده گرديد.

ضمن العقد شرط شده كه خريدار يا قايم مقام وي حق دارد چنانچه در هر قسمت از متن و مفاد و يا در هر يك از مستندات اين سند سهو قلم يا اشتباه بيني رخ داده باشد با ارائه و تطبيق مدارك ، ضمن تنظيم و امضاء اقرار نامه هاي رسمي اصلاح و رفع اشتباه نمايد .

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                   ثبت منطقه                                 تهران

2- گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                     تهران

3- گواهي پايان ساختمان شماره                           ملحوظ و مقبول خريدار و سطح شهر طبق سند ابتياعي و نوسازي شماره                       شهرداري منطقه                       تهران

4- گواهي بيمه شماره                    سازمان تامين اجتماعي شعبه                تهران

5- مفاصاي عوارض كسب شماره                              شهرداري مزبور

6-با لحاظ عدم ساقه كسب در مغازه بنا به اقرار طرفين از اتحاديه مربوطه موافقت نامه اي اخذ نشده است .

 

 

 

 

تاريخ

امضاء

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image