به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

اثر معاملات (تعهدات ) موضوع ماده 221 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تعهد استخدامي در شركت خصوصي

 

متعهد :خانم / آقاي :                            فرزند آقاي                   و نام مادر خانم             داراي شماره شناسنامه                        صادره از                   متولد                           ساكن :

 

 

 متعهد له :شركت :                                           (                      ) ثبت شده به شماره

در اداره ثبت شركت هاي تهران مقيم تهران به نشاني :

 

 

 

مورد تعهد

الف : اقدام به اعمال مشروحه ذيل :

1- حضور مرتب در اوقات اداري (از ساعت 8 صبح لغايت 2 بعد از ظهر ) در محل شركت متعهد له واقع در تهران خيابان                        شماره                         آپارتمان شماره                    

2- پاسخگويي ارباب رجوع ، با حسن برخورد ، پاسخگويي تلفن هايي كه به متعهد له ميشود و گرفتن شماره
تلفن هايي كه مدير عامل ، رئيس هيات مديره و اعضاء هيات مديره متعهد له در اختيار او مي گذارد و اتصال جريان آن تلفن به تلفن داخلي سفارش دهنده اتصال تلفن .

3- مرتب نمودن كليه آگهي هاي تبليغاتي در راستاي موضوع شركت متعهد له و به صورت بريده درآوردن آن جهت تسليم به مدير عامل شركت متعهد له .

4- تنظيم نمودن دفتر حضور و غياب كاركنان شركت متعهد له و توصيه نمودن به كاركنان مزبور جهت امضاي آن دفتر .

5- حداقل به مدت            سال تمام شمسي از تاريخ زير در شركت متعهد له اشتغال ورزيدن .

6-

 

 

 

ب: خودداري از امور زير :

1-      استراق سمع تلفني كليه مكالمات تلفني كه به شركت متعهد له از سوي اشخاص يا از شركت متعهد له براي ديگران مي شود .

2-      باز ننمودن پاكات مراسلاتي كه به شركت واصل يا از شركت متعهد صادر مي گردد .

3-      افشاي اسرار كارهاي شركت متعهد له

4-      تعطيل كار جز در روز هاي جمعه و ايام تعطيلات نوروزي و رسمي .

5-       

6-       

7-       

 

مدت اجرا ء : اين تعهد مادامي كه شركت متعهد له به خدمت متعهد در شركت خود پايان نداده و يا او را بركنار ننموده و يا آنكه متعهد مستعفي نشده است و نيز تا يك سال از پايان خدمت يا بركناري و اي استعفاي متعهد به قوت خود باقي است و چنانچه اين تعهد در مرحله اجراي ثبتي باشد تا پايان موارد اجرايي و وصول خسارت مورد اجرا داراي اعتبار مي باشد .

 

مسئوليت و جبران خسارت : در صورتي كه متعهد به هر يك از موارد تعهدي كه در بند (الف) مزبور قيد شده است مبادرت ننمايد و يا از هر يك از اموري كه در بند (ب) ذكر گرديده خودداري نورزد و در نتيجه از مفاد اين تعهد تخلف نمايد و با عدم اجراي اين تعهدات و هم چنين با تخلف متعهد خساراتي به شركت متعهد له وارد گردد شخص متعهد مسئول خسارت مزبور بوده و متعهد است تا ميزان مبلغ                ريال كه به عنوان وجه التزام تعيين مي گردد از عهده خسارت وارده به شركت متعهد له برآمده و به ميزان مرقوم جبران خسارت نمايد .

صرف تشخيص و اعلام شركت متعهد له به دفتر خانه مبني بر تخلف متعهد و ميزان خسارت وارده و حداكثر تا مبلغ التزام فوق الذكر كافي و قاطع و لازم الاجراء و غير قابل اعتراض است .

 

 

 

 

تاريخ س

محل امضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تعهد توام با رهن – فرصت مطالعاتي

 

اينجانب :                              فرزند آقاي                  و نام مادر خانم                               داراي شناسنامه شماره               صادره از                متولد                  ساكن :

 

 

كه براي انجام تحقيقات علمي در رشته                 با استفاده از فرصت مطالعاتي عازم          مي باشم . ضمن العقد و عقد خارج لازم متعهد مي شوم كليه دستورات و نظامات دولتي را رعايت نمايم و هيچ گونه اقدامي كه خلاف شئون دولت جمهوري اسلامي ايران و مقررات جاري كشور باشد به عمل نياورم و بدون اجازه كتبي و قبلي دانشگاه                     متبوعه وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، دانشگاه محل تحقيق خود را تغيير ندهم و به طور مرتب گزارش تحقيقات انجام شده خود را به نحوي كه در آيين نامه فرصت مطالعاتي عنوان شده به               و دفتر امور پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال دارم و به محض اتمام دوره حقيقت و يا هر موقع كه               و يا وزارت فرهنگ و آموزش عالي مراجعت اينجانب را به ايران دستور دهد ، فوراً به كشور مراجعت نموده و سه برابر زمان استفاده از فرصت مطالعاتي در                    مربوطه خدمت نمايم .

چنانچه از انجام خدمت مورد تعهد استنكاف كنم و يا پس از شروع به كار به هر علتي از موسسه محل خدمت اخراج شوم و يا ترك تابعيت نموده و به ايران مراجعت ننمايم و به طور كلي بر خلاف تعهداتي كه فوقاً اشاره شد ، عمل نمايم                متبوعه و وزارت فرهنگ و آموزش عالي در كليه موارد مذكور در اين سند و يا هر موقع ، مقتضي بداند حق ابطال گذر نامه مرا خواهد داشت و ضمناً مجاز است كه كليه هزينه ها و خسارات وارده را به ميزاني كه                 و زارت فرهنگ و آموزش عالي تشخيص دهد ، بپردازم .

تشخيص                  و يا وزارت فرهنگ و آموزش عالي راجع به وقوع تخلف و كيفيت و كميت و ميزان هزينه ها و خسارات ، قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدور اجراييه از طريق دفتر خانه خواهد بود و چنانچه نشاني خود را تغيير دهم مراتب را فوراًبه اين دفتر خانه و هم چنين به وزارت فرهنگ و آموزش عالي اطلاع دهم والا كليه امور ابلاغات و اخطاريه ها به محل تعيين شده در بالا قطعي است و نيز حاضر گرديده :

فرزند آقاي                         و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه

صادره از                            متولد

ساكن :

 

 

و بعد الحضور تمامت

 

 

 

را با كليه متعلقات و منضمات مربوطه در قبال مبلغ                   ريال نزد                     به رهن و وثيقه قرار داده و متعهد گرديده چنانچه منظور اصلي                 نسبت به مفاد اين سند عملي نگردد           حق دارد بدون هيچ گونه تشريفات و با اعلام به اين دفترخانه در مورد تخلف از طريق صدور اجراييه معادل مبلغ مذكور به عنوان وجه التزام و بابت ديون و جبران خسارت دولت از متعهد و يا مورد رهن يا از هر دو به طور تضامني (اعم از متعهد و مورد رهن )وصول و دريافت نمايد و قبض كه شرط صحت رهن است از طرف مرتهن (                         ) به عمل آمد و مورد رهن پس از قبض مرتهن مجدداً به موجب اين سند به تصرف راهن داده شد كه از جهت خود استيفاء منافع نمايد و تمامي هزينه مورد رهن در مدت مرقوم به عهده راهن است و راهن حق ندارد قبل از فك رهن نسبت به مورد رهن به عنوان صلح حقوق و شرط وكالت و اقرار در مازاد و غيره معامله ناقله يا منتج به نقل انجام دهد و هر قبيل تغيير يا اضافه ساختماني در مورد رهن صورت گيرد موثر در وثيقه نبوده و مانع از عمل ماده 34 اصلاحي قانون ثبت به وسيله اجراي ثبت نخواهد بود و راهن بدون اجازه كتبي                 حق واگذاري منافع مورد رهن را به غير ندارد و فك رهن موكول به اعلام                مرقوم خواهد بود و ضمن العقد و عقد خارج لازم راهن به                     وكالت تفويض نمود در صورتيكه مبلغ بدهي بيشتر از مبلغ مذكور باشد             مختار است بقيه مطالبات خود را به تشخيص امور مالي خود كه غير قابل اعتراض خواهد بود از محل مورد وثيقه استيفاء نمايد .

 

 

تذكاريه :

خانم / آقاي                          فرزند آقاي                   داراي شماره شناسنامه                صادره از

به نمايندگي از طرف مرتهن طبق معرفي نامه شماره                     صادره از                  اين سند را به امضا مي نمايد .

 

 

ساير مستندات :

پاسخ استعلاميه شماره                         ثبت منطقه                    تهران .

 

 

 

تاريخ

محل امضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تعهد توام با رهن – دانشجويان ارز بگير  

 

چون خانم / آقاي                    فرزند آقاي                     و نام مادر خانم              داراي شناسنامه
شماره                     صادره از                طبق مدارك موجود در پرونده ارزي شماره                 تحصيلات خود را در رشته                مقطع                  در كشور                   براي مدت                  كه از تاريخ          مشغول به تحصيل شده است / مي شود و طبق آيين نامه هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از مزاياي تحصيل در خارج از كشور استفاده نمايد و به موجب اين سند موظف است كليه دستورات و مقررات و نظامات دولتي و مفاد بخش نامه ضوابط استفاده از ارز تحصيل را كه از طريق گوناگون از جمله نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران و يا روزنامه هاي رسمي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و رسانه هاي جمعي داخلي به اطلاع عموم مي رسد كسب اطلاع و رعايت نمايد و هيچ گونه اقدامي كه خلاف شئونات دولت جمهوري اسلامي ايران و مقررات قانوني باشد ، به عمل نياورده و بدون اجازه كتبي و قبلي .وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، رشته تحصيلي و يا كشور محل تحصيل خود را تغيير ندهد و مرتباً مدارك اشتغال به تحصيل خود را پس از تصديق و تائيد نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران به اداره كل بورس ها و دانشجويان خارج حوزه معاونت دانشجويي ارسال دارد و دوره تحصيلي را براي آن را از تحصيلي استفاده مي نمايد در مدت مقرر برابر مقررات آن با موفقيت با پايان برساند و در صورت اشتغال به كار در خارج از كشور با توجه به ماده 12 قانون اعزام با اجازه سرپرستي اموري را پيشه سازد مه مغاير با شئون و وظايف اسلامي و مخل امور تحصيلاتش نباشد و حداكثر ظرف سه ماه پس از فراغت از تحصيل به كشور مراجعت و لااقل به اندازه همان مدتي كه در بالا قيد شده در خارج از كشور تحصيل نموده در داخل كشور جمهوري اسلامي ايران برابر مقررات خدمت نمايد و هم چنين به محض اتمام تحصيل در هر مقطع ، يا ترك تحصيل  و يا در موقعي كه وزارت مذكور مراجعت نامبرده را به ايران دستور دهد ، حداكثر ظرف مدت يك ماه به كشور بازگردد .

چنانچه از دانشگاه محل تحصيل به هر علتي كه مورد تائيد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي نباشد ، اخراج شود يا به دلايلي ترك تحصيل كند و يا از عهده امتحانات مربوطه برنيايد و يا ترك تابعيت ايران بنمايد و يا از انجام خدمت مورد تعهد استنكاف نمايد و يا پس از شروع به كار به هر علتي از موسسه محل خدمت اخراج شود و يا چنانچه معلوم گردد از دو يا چند محل متفاوت بورس يا كمك هزينه تحصيلي دريافت نموده است اداره كل بورس ها و دانشجويان خارج حوزه معاونت دانشجويي در همه موارد فوق يا هر موقعي كه مقتضي بداند حق ابطال گذر نامه و قطع ارز تحصيلي و اقدام به معاودت ويزا به ياران خواهد داشت .

به منظور حسن اجراي تعهدات ناشي از اين سند و برقراري ارز دانشجويي جهت نامبرده ،
اينجانب :                                فرزند آقاي :                          و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                       صادره از                   متولد                    ساكن :

كه شغلم                                مي باشد علاوه بر تعهداتي كه دانشجويي فوق دارد با رهن و وثيقه گزاردن :

 

در قبال مبلغ                  تعهد مي نمايم كه به محض اعلام وزارت مذكور بعد يا قبل از پايان مدت تحصيل ، مراجعت و معاودت نامبرده را به ايران سريعاً بدون هيچ گونه تعللي فراهم ساخته و هزينه هاي مربوطه را تاديه نمايد و به علاوه كليه ديون و قروضي كه ممكن است شخص مذكور به موسسه محل تحصيل يا ساير اشخاص در خارج كشور داشته باشد يا خسارتي به وزارت مرقوم وارد آورد پرداخت نمايم و در صورت تخلف از مفاد اين قرارداد وزارت آموزش پزشكي حق دارد بدون هيچگونه نشريفات و با اعلام به دفترخانه در مورد تخلف از طريق صدور اجراييه مطالبات خود به ميزان پنج برابر معادل ريالي ارز صرف شده براي نامبرده را وصول نمايد . ضمناً تمامي هزينه هاي مورد وثيقه به عنوان صلح حقوق و شرط وكالت و اقرار در مازاد و غيره هيچ گونه معامله ناقله يا منتج به نقل انجام دهم و هر قبيل اضافه ساختماني در مورد وثيقه صورت گيرد جزء وثيقه محسوب مي شود و مانع از عمل به ماده 34 قانون ثبت به وسيله اجراي ثبت نخواهد بود .

اينجانب ضمناً به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اختيار تفويض مي نمايم كه در صورتيكه مبلغ بدهي بيشتر از بهاي وثيقه باشد و يا استيفاي حقوق دولت از وثيقه به هر عنوان ميسر نشود وزارت مذكور مختار است بقيه و يا كليه مطالبات خود را به تشخيص اداره كل امور مالي وزارت مزبور كه به غير قابل اعتراض خواهد بود از ساير اموالم استيفاء نمايد و اين امر جزء تعهدات اينجانب است در هر حال تشخيص وزارت مذكور را نسبت وقوع تخلف از تعهد و كيفيت و كميت ارقام فوق و ميزان هزينه هاي مصروفه و خسارت وارده و تفسير مفاد اين سند قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدور اجراييه از طريق اين دفتر خانه مي دانم و چنانچه نشاني خود را كه در اين سند قيد شده است تغيير دهم بايد مراتب را فوراً به وزارت مذكور اطلاع دهم والا كليه احضاريه ها و ابلاغيات و اخطاريه ها به محل تعيين شده رسمي و قطعي است و اينجانب حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نموده و تعهدم در قبال دولت تضامني است و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي تواند بدون مراجعه به مراجع قضايي عليه اجراييه صادر و عمليات اجرايي را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقيب نمايد .

 

تذكاريه : اين سند با نمايندگي خانم / آقاي :                         فرزند آقاي                 داراي شماره شناسنامه

صادره از سوي مرتهن طبق معرفي نامه شماره                       صادره از                    وزارت مزبور تنظيم گرديده .

 

 

 

ساير مستندات :

پاسخ استعلاميه شماره                         ثبت منطقه                    تهران .

 

 

 

تاريخ :

محل امضاء :

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image