اجاره موضوع ماده 466 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اجاره – محل تجاري بدون اخذ سر قفلي از سوي موجر

 

 

موجر : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

مستاجر :شركت                 (سهام خاص ) مقيم تهران به نشاني :

و به اعتبار امضاء خانم / آقاي :                              (رئيس هيات مديره ) فرزند آقاي               و نام مادر خانم                   داراي شناسنامه                     صادره از                    متولد            و
خانم / آقاي                         (مدير عامل ) فرزند آقاي                  و نام مادر خانم                          داراي شماره شناسنامه                                                                                صادره
از        متولد            و همراه با مهر شركت .

 

مورد اجاره : تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان تجاري در طبقه               به مساحت         متر مربع داراي پلاك           فرعي از                 اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                  فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي         بخش               ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره                   مورخ    /   /    صفحه        جلد                  به شماره چاپي             صادره به نامه موجر با قدر السهم از عرصه و ساير قسمت هاي مشاعي طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن با برق به شماره پرونده                   و به قدر السهم از آب و گاز مشترك و بدون تلفن و با جميع توابع و لواحق شرعيه و عرفيه آن بدون استثناء كه مستاجر با رويت عين مستاجره ، وقوف كامل از محل وقوع و حدود و مشخصات ، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره كرده است و مورد اجاره صرفاً جهت دفتر شركت مستاجر اجاره داده شده است و مستاجر به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد .

 

مدت : 4 سال كامل شمسي معادل 48 ماه از تاريخ زير .

 

 

مال الاجاره : مبلغ                     ريال رايج براي تمام مدت بالا ( بقرار ماهي مبلغ               ريال ) كه مستاجر متعهد گرديده مال الاجاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه از مدت طبق قبض رسمي به موجر تاديه نمايد و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضاً يا تماماً ظرف ده روز از تاريخ سررسيد موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

 

شروط :

1-   ماليات مستغلاتي و تعميرات كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

2-   مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً كلاً يا جزئاً به هيچ صورت حتي بصور : مشاركت ، نمايندگي ، صلح حقوق و وكالت غيره ندارد .

3-      مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد

4-   . طرفين عموماً و هر يك از موجر و مستاجر خصوصاً اقرار و اظهار داشته اند و مي دارند كه هيچ گونه وجه يا مالي به عنوان سر قفلي ، حق كسب و پيشه يا تجارت و نظاير آن يا تحت عناوين پيش بيني نشده ديگر از سوي مستاجر به موجر تسليم و پرداخت نگرديده است بنابراين مستاجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره لدي الفسخ يا بعد از انقضاي مدت به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد و هرگونه ادعايي در خصوص سرقفلي و نظاير آن را ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم ( كه عقد خارج لازم شفاهاً با قرار بين آنان منعقد شده )مستاجر از خود اسقاط نموده و مي نمايد .

5-   مستاجر در صورتي كه بخواهد مي تواند جه استفاده در مورد اجاره هر چند شماره تلفن خريداري و نصب نموده يا از شركت مخابرات انشعاب آن را تحصيل و نصب نمايد .

6-   مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره و شيشه ، قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد .

7-   مستاجر مي تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره              موجر نزد بانك                شعبه            واريز نموده و نسخه اي از فيش آن را به موجر تسليم نمايد .

8-   چنانچه بعد از انقضاي مدت و يا بعد از فسخ ، مستاجر مورد اجاره را سالماً تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر از تحويل گرفتن آن خودداري ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصا حساب هاي  برق و آب و گاز منصوبه جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر ، به دادگاه صالحه رجوع نمايد .

9-      عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز منصوبه كه تاديه آن به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد بود و در عين حال موجر با ارائه قبوض حق وصول آن از مستاجر دارد .

10-  از تاريخ فسخ يا انقضاي مدت ، مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد .

11-  تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

 

 

ساير شروط : (در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد ، تنظيم خواهد شد )

 

 

 

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                   ثبت منطقه                                         تهران

2- گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                              تهران

3- گواهي بيمه شماره                    سازمان تامين اجتماعي شعبه                         تهران

4- مفاصاي عوارض كسب شماره                              شهرداري مزبور

5- موافقت نامه شماره               اطاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران .

 

 

 

 

تاريخ

امضاء

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اجاره محل تجاري كه سر قفلي از سوي مستاجر قبلاً واگذار شده

 

 

موجر : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

مستاجرين : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 2- خانم /
آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره
شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكنين تهران به نشاني :

و هر دو متساويا و مشاعاً ، متفقاً و متضامناً .

 

 

مورد اجاره : تمامت شش دانگ يك باب پاركينگ به مساحت         متر مربع داراي پلاك           فرعي از                 اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                  فرعي از اصلي مرقوم واقع در
اراضي         بخش               ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره                   مورخ    /   /   
صفحه        جلد                  به شماره چاپي             صادره به نامه موجر با جميع توابع و لواحق شرعيه و عرفيه آن بدون استثناء عرصتاً و اعياناً با برق و آب و گاز و منصوبه هاي در آن كه قبلاً مورد اجاره طبق سند اجارهشماره              مورخ     /    /      تنظيمي دفتر خانه شماره           تهران در اجاره خانم / آقاي            بوده ليكن به موجب سند صلح شماره            مورخ    /      /    تنظيمي اين دفتر خانه در همين تاريخ كليه حقوق خانم / آقاي                  (مستاجر آن سند )به مستاجرين اين سند ناشي از حق سر قفلي مورد اجاره سند اجاره مرقوم مصالحه قطعيه گرديده فلذا مستاجرين اين سند به سبق رويت مورد اجاره ، وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمودند و مورد اجاره صرفاً جهت اشتغال مستاجرين به
شغل                  اجاره داده شده است و لا غير و مستاجرين به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارند .

 

مدت :                سال كامل شمسي ( معادل              ماه تمام خورشيدي ) از تاريخ             كه با قرار مستاجرين از آغاز مدت استيفاي منافع كرده اند .

 

شروط :

1-   ماليات مستغلاتي و تعميرات كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

2-   مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً كلاً يا جزئاً به هيچ صورت حتي بصور : مشاركت ، نمايندگي ، صلح حقوق و وكالت غيره ندارد .

3-      مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد

4-   . مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره و شيشه ، قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد .

5-   مستاجرين متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي بعد از انقضاي مدت يا لدي الفسخ وفق مقررات جاري كشور مي باشند .

6-   از تاريخ فسخ يا از انقضاي مدت تا روز تخليه و تحويل مستاجر تا روز تخليه مستاجرين متعهد بپرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشند .

7-   مستاجرين مي توانند اجاره بها اعم از مال الاجاره يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره           موجر نزد بانك                    شعبه                واريز نموده و نسخه اي از فيش آن را به موجر تسليم نمايد .

8-   چنانچه بعد از انقضاي مدت و يا بعد از فسخ ، مستاجر مورد اجاره را سالماً تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر از تحويل گرفتن آن خودداري ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصا حساب هاي  برق و آب و گاز منصوبه جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر ، به دادگاه صالحه رجوع نمايد .

9-      عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز منصوبه كه تاديه آن به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد بود و در عين حال موجر با ارائه قبوض حق وصول آن از مستاجر دارد .

10-  تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

 

 

ساير شروط : (در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد ، تنظيم خواهد شد )

 

 

 

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                   ثبت منطقه                                  تهران

2- گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                        تهران

3- گواهي بيمه شماره                    سازمان تامين اجتماعي شعبه                  تهران

4- مفاصاي عوارض كسب شماره                              شهرداري مزبور

5- موافقت نامه شماره               اطاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران .

 

 

 

 

تاريخ

امضاء

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

اجاره محل مسكوني مشاع

 

 

موجر : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

مستاجرين : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

مورد اجاره : تمامت سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكوني در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت         متر مربع داراي پلاك           فرعي از                 اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                  فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي         بخش               ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره                   مورخ    /   /    صفحه        جلد                  به شماره چاپي             صادره به نامه موجر با جميع توابع و لواحق شرعيه و عرفيه آن بدون استثناء عرصتاً و اعياناً با برق و آب و گاز و منصوبه هاي در آن به همين قدر السهم كه مستاجر مورد اجاره را رويت كرده و با وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ، مشاعي بودن ، قبول اجاره كرده و اقرار نمود كه با اذن شريك ديگر ملك مورد اجاره را تصرف و قبض كرده است و از اين حيث مسئوليت آن با وي ميباشد و به هر حال مورد اجاره جهت سكونت مستاجر و همسرش و يك فرزند و جمعاً براي سكونت 3 نفر به اجاره داده شده است و لا غير و مستاجر به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد .

 

مدت :                سال كامل شمسي ( معادل              ماه تمام خورشيدي ) از تاريخ             زير.

 

 

مال الاجاره : مبلغ                     ريال رايج براي تمام مدت بالا (بقرار ماهي مبلغ          ريال )كه مستاجر متعهد گرديد مال الاجاره ماهانه را در اول هر ماه از مدت طبق قبض رسمي به موجر تاديه نمايد و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضاً يا تماماً ظرف 10 روز از تاريخ سررسيد موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

 

شروط :

1-   ماليات مستغلاتي و تعميرات كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

2-   مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً كلاً يا جزئاً به هيچ صورت حتي بصور : مشاركت ، نمايندگي ، صلح حقوق و وكالت غيره ندارد .

3-      مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد

4-   . مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره و شيشه ، قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد .

5-   مستاجرين متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي بعد از انقضاي مدت يا لدي الفسخ وفق مقررات جاري كشور مي باشند .

6-   از تاريخ فسخ يا از انقضاي مدت تا روز تخليه و تحويل مستاجر تا روز تخليه مستاجرين متعهد بپرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشند .

7-   مستاجرين مي توانند اجاره بها اعم از مال الاجاره يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره           موجر نزد بانك                    شعبه                واريز نموده و نسخه اي از فيش آن را به موجر تسليم نمايد .

8-   چنانچه بعد از انقضاي مدت و يا بعد از فسخ ، مستاجر مورد اجاره را سالماً تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر از تحويل گرفتن آن خودداري ورزد مستاجر حق دارد با ارائه مفاصا حساب هاي  برق و آب و گاز منصوبه جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر ، به دادگاه صالحه رجوع نمايد .

9-      عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز منصوبه كه تاديه آن به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد بود و در عين حال موجر با ارائه قبوض حق وصول آن از مستاجر دارد .

10-  تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

 

 

ساير شروط : (در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد ، تنظيم خواهد شد )

 

 

 

ساير مستندات :

1-گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                    تهران

 

 

 

 

تاريخ

امضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

اجاره به شرط تمليك

 

 

موجر : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

مستاجرين : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

مورد اجاره : تمامت شش دانگ يك آپارتمان طبقه            سمت            داراي پلاك           فرعي از                 اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                  فرعي از اصلي مرقوم به انضمام شش دانگ يك باب انباري واقع در زير زمين داراي پلاك             فرعي از اصلي فوق الذكر و مفروز و انتزاعي از پلاك          فرعي از اصلي نامبرده و واقعات در اراضي           بخش         ثبتي تهران با جميع توابع و لواحق شرعيه و عرفيه آن بدون استثناء و با قدر السهم از عرصه كل و از ساير قسمت هاي مشاعي و مشترك طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن و و محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره                   مورخ    /   /    صفحه        جلد                  به شماره چاپي             صادره به نامه موجر با انضمام  برق مشترك پرونده          و آب مشترك شماره اشتراك                       و از گاز شهري مشترك شماره شناسايي              و منصوبه هاي در آن و جهت سكونت مستاجر و با عائله درجه يك وي كه مستاجر با رويت مورد اجاره ، وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمود .

 

مدت : از تاريخ                    لغايت مدت                    سال كامل شمسي ( معادل                    ماه تمام خورشيدي ) كه به قراره مستاجر از آغاز مدت استيفاي منافع كرده .

 

مال الاجاره : مبلغ                     ريال رايج براي تمام كل مدت مرقوم (به قراره ماهانه مبلغ              ريال ) كه مبلغ به عنوان پپيشكي نقدي و في المجلس از كل مال الاجاره از سوي مستاجر به موجر تاديه گرديده باقراره و مابقي را مستاجر متعهد و ملتزم گرديده در ريال طبق قبض رسمي صادره اين دفتر خانه به موجر تاديه و تسليم نمايد .

 

شروط :

1-   پرداخت ماليات ها و عوارض و تعميرات كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

2-   مستاجر متعهد به حفظ و نگه داري مورد اجاره مي باشد و به عبارت ديگر مسئول جبران خسارت وارده و كسر و انكسار شيشه ها ، درب و پنجره ها و قفل و دستگيره ها است .

3-      مستاجر حق هيچ گونه تعميري در بناي مورد اجاره ندارد .

4-   . مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به هيچ صورت حتي به عنوان نمايندگي ، مشاركت ، وكالت و صلح و غيره ولو به عنوان مشاع يا مفروزاً جزئا و كلا ندارد .

5-   مستاجر حق تغيير استفاده از مورد اجاره را ندارد و بايد به نحو مذكوره و صرفاً جهت سكونت خود و عائله درجه يك خود از آن استفاده نمايد .

6-      حق بازرسي و بازديد از مورد اجاره طي مدت اين اجاره جهت اعمال نظارت براي موجر مي باشد  

7-   هرگونه خريد و نصب اموالي در بناي مورد اجاره با مستاجر خواهد بود و در صورتي كه در اصل بنا نصب شده باشد حق برداشتن آن را ندارد .

8-   ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم كه با قراره طرفين عقد خارج لازم شفاهاً بين آنان منعقد گرديده شرط و مقرر شده كه چنانچه مستاجر قبل از پايان مدت اجاره نسبت به تسويه كامل باقيمانده مال الاجاره مرقوم اقدام نموده و يا تمام اقساط مال الاجاره را پرداخته باشد و يا در هر مورد به نفع موجر به صندوق ثبت سپرده باشد با ارائه قبوض مثبته اعم از لاشه قبوض اقساطي مزبور و يا قبض سپرده مرقوم به دفتر خانه حق دارد عين مستاجره را در مالكيت خود در آورد .

9-   در اجراي مفاد شرط 8 فوق الذكر موجر به مستاجر به موجب همين اجاره نامه اختيار وكالت تام و تمام مي دهد كه از طرف موجر آنچه كه لازمه تملك عين مستاجره است اعم از پرداخت ماليات ، عوارض ، حق الثبت و ساير هزينه هاي قانوني و اخذ پايان كار و گواهي ها و اخذ پاسخ استعلاميه ها اقدام و سند رسمي مربوطه را به ملكيت و به نام خود تنظيم و امضاء نمايد و كل مال الاجاره پرداختي موصوفه در اين رابطه به عنوان ثمن مورد معامله تلقي مي گردد و نيز مستاجر در صورت تمليك حق خواهد داشت كه كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش را ضمن العقد انتقال قطعي از موجر (انتقال دهنده ) اسقاط نمايد .

10- چنانچه مستاجر نتواند باقيمانده اقساط مرقوم مال الاجاره را پرداخته و يا نخواهد آن را بپردازد و يا نخواهد آن را بپردازد و يا پرداخت سه قسط از اقساط مزبور متوالياً يا متناوباً و يا بعضاً يا تماماً به تاخير افتد شرط هاي 8 و 9 مندرجه فوق كان لم يكن تلقي مي گردد و عدم تاديه وجوه اقساط به شرح بالا موجب فسخ از طرف موجر براي بقيه مدت خواهد بود .

11- در صورت وقوع فسخ مستاجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر مي باشد و از تاريخ فسخ تا زمان تخليه و تحويل مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل  معادل اجرت المسمي  بوده و در اين صورت وجوه پرداختي بابت اجور بوده و به عنوان ثمن معامله تلقي خواهد شد .

12- مستاجر همچنين متعهد به پرداخت بدهي هاي برق اختصاصي تماماً و به قدر الحصه از بدهي هاي برق و آب و گاز مشترك در صورت وقوع فسخ تا روز تخليه و تحويل مي باشد و الا موجر مي تواند آنرا پرداخته و با ارائه قبوض از مستاجر مطالبه و وصول كند .

13- ضمن العقود موصوفه موجر از تاريخ زير لغايت مدت بيست سال تمام در صورتي كه مستاجر مبادرت به ايفاي تعهدات مزبور در داخل فرجه هاي قانوني نمايد حق نفي اختيار و حق عزل مستاجر را از وكالت اعطايي به مستاجر (كه طبق شرط نهم تفويض اختيار و وكالت شده ) از خود سلب و ساقط كرده و نيز حق ضم امين يا ضم وكيل را در آن مدت (به شرط ايفاي تعهدات مرقوم از جانب مستاجر )ندارد .

 

ساير مستندات :

1-گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                    تهران

2- پاسخ استعلاميه شماره                  ثبت منطقه                تهران .

 

 

تاريخ

امضاء

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني )

 

طرف اول قرارداد (موجر ): خانم / آقاي : ...............................فرزند آقاي ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................................................صادره از ..................متولد ................ساكن : .....................................................................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد (مستاجر ) : خانم / آقاي : ...............................فرزند آقاي .........................
داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد ......................ساكن : ............................................................................................................................................................................................................

موضوع قرارداد :شش دانگ دستگاه آپارتمان طبقه اول مشاع از يك باب ساختمان مسكوني احداثي در يك قطعه زمين به مساخت .....................متر مربع جزء‌پلاك .................فرعي از ...................اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك .......................فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي ..........بخش ................ثبتي .........تهران و از مورد ثبت سند مالكيت شماره ............
مورخ      /    /   13صفحه ...........جلد ....به شماره چاپي ..........صادره به نام موجر با حق استفاده از مشاعات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن ،‌به انضمام برق اختصاصي به شماره پرونده ...........و از آب مشترك به شماره اشتراك ...................و از گاز شهري  مشترك به شماره شناسايي ..............و به انضمام يك رشته تلفن به شماره ...................و منصوبه هاي در آن كه مستاجر مورد اجاره را رويت كرده وبا وقوف از محل وقوع ،‌حدود و مشخصات آن ، قبول و اقرار به تصرف كرده است و حسب الاقرار مورد اجاره جهت سكونت مستاجر با افراد عائله تحت تكفل درجه اول وي و همسرش و جمعا به تعداد ......... نفر به اجاره داده شده است و لا غير و مستاجر به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد .

 

مدت قرارداد : ................سال كامل شمسي از تاريخ اول ...........ماه هزار و سيصد و ...............شمسي كه با قرار مستاجر از آغاز مدت استيفاء ‌منافع كرده است .

مبلغ قرارداد : مبلغ ..............ريال براي تمام مدت مرقوم (به قرار ماهي مبلغ ........... ريال ) كه مستاجر متعهد است مال الاجاره ماهيانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدي به موجر بپردازد و عدم تاديه هر قسط از مال الاجاره ظرف مدت 10 روز از سررسيد موجب فسخ بقيه مدت براي موجر خواهد بود .

شروط :

1-  ماليات مستغلاتي  و تعميراتي كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

2-  مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً ،‌جزاً و يا كلا ً به هيچ وجه حتي به صور : نمايندگي ،‌ صلح و وكالت و غيره را ندارد .

3-    مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد .

4-  مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به عين مستاجره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره ها و شيشه ،‌قفل  و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد .

5-    مستاجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي بعد از انقضاي مدت مي باشد .

6-  از تاريخ فسخ يا انقضاي مدت مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد .

7-  مستاجر مي تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره  يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره ...........موجر نزد بانك .. شعبه ...واريز نموده و نسخه اي از فيش آن را به موجر تسليم نمايد .

8-  چنانچه بعد از انقضاي مدت يا بعد از فسخ ،‌مستاجر مورد اجاره را سالماً تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر دهد ليكن موجر از تحويل گرفتن آن خودداري نمايد مستاجر حق دارد با ارايه مفاصاي برق و آب و گاز و تلفن جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر ،‌به دادگاه صالحه رجوع نمايد .

9-  عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز  و تلفن منصوبه در مورد اجاره كه به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد شد. و در عين حال موجر با ارائه قبوض  مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد .

10-                       تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد شد .

 

ساير شروط: )در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد تنظيم خواهد شد )

اين سند در دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

 

 

 

 

محل امضاء موجر :                                                                          محل امضاء‌مستاجر :

 

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني )

 

طرف اول قرارداد (موجر ): خانم / آقاي : ...............................فرزند آقاي ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................................................صادره از ..................متولد ................ساكن : .....................................................................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد (مستاجر ) : خانم / آقاي : ...............................فرزند آقاي .........................
داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد ......................ساكن : ............................................................................................................................................................................................................

موضوع قرارداد :شش دانگ دستگاه آپارتمان طبقه اول مشاع از يك باب ساختمان مسكوني احداثي در يك قطعه زمين به مساخت .....................متر مربع جزء‌پلاك .................فرعي از ...................اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك .......................فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي ..........بخش ................ثبتي .........تهران و از مورد ثبت سند مالكيت شماره ............
مورخ      /    /   13صفحه ...........جلد ....به شماره چاپي ..........صادره به نام موجر با حق استفاده از مشاعات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن ،‌به انضمام برق اختصاصي به شماره پرونده ...........و از آب مشترك به شماره اشتراك ...................و از گاز شهري  مشترك به شماره شناسايي ..............و به انضمام يك رشته تلفن به شماره ...................و منصوبه هاي در آن كه مستاجر مورد اجاره را رويت كرده وبا وقوف از محل وقوع ،‌حدود و مشخصات آن ، قبول و اقرار به تصرف كرده است و حسب الاقرار مورد اجاره جهت سكونت مستاجر با افراد عائله تحت تكفل درجه اول وي و همسرش و جمعا به تعداد ......... نفر به اجاره داده شده است و لا غير و مستاجر به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد .

 

مدت قرارداد : ................سال كامل شمسي از تاريخ اول ...........ماه هزار و سيصد و ...............شمسي كه با قرار مستاجر از آغاز مدت استيفاء ‌منافع كرده است .

مبلغ قرارداد : مبلغ ..............ريال براي تمام مدت مرقوم (به قرار ماهي مبلغ ........... ريال ) كه مستاجر متعهد است مال الاجاره ماهيانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدي به موجر بپردازد و عدم تاديه هر قسط از مال الاجاره ظرف مدت 10 روز از سررسيد موجب فسخ بقيه مدت براي موجر خواهد بود .

شروط :

1-  ماليات مستغلاتي  و تعميراتي كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

2-  مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً ،‌جزاً و يا كلا ً به هيچ وجه حتي به صور : نمايندگي ،‌ صلح و وكالت و غيره را ندارد .

3-    مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد .

4-  مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به عين مستاجره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره ها و شيشه ،‌قفل  و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد .

5-    مستاجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي بعد از انقضاي مدت مي باشد .

6-  از تاريخ فسخ يا انقضاي مدت مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد .

7-  مستاجر مي تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره  يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره ...........موجر نزد بانك .. شعبه ...واريز نموده و نسخه اي از فيش آن را به موجر تسليم نمايد .

8-  چنانچه بعد از انقضاي مدت يا بعد از فسخ ،‌مستاجر مورد اجاره را سالماً تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر دهد ليكن موجر از تحويل گرفتن آن خودداري نمايد مستاجر حق دارد با ارايه مفاصاي برق و آب و گاز و تلفن جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر ،‌به دادگاه صالحه رجوع نمايد .

9-  عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز  و تلفن منصوبه در مورد اجاره كه به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد شد. و در عين حال موجر با ارائه قبوض  مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد .

10-                       تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد شد .

 

ساير شروط: )در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد تنظيم خواهد شد )

اين سند در دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

 

 

 

 

محل امضاء موجر :                                                                          محل امضاء‌مستاجر :

 

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاري )

 

طرف اول قرارداد (موجر ): خانم / آقاي : ......................فرزند آقاي ..............
داراي شناسنامه شماره ..................................................................................صادره از ..................متولد ................ساكن : .....................................................................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد (مستاجر ) : خانم / آقاي : ........................فرزند آقاي .........................
داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد ......................ساكن : .....................................................................................................................................................................................................

موضوع قرارداد :شش دانگ دستگاه آپارتمان تجاري در طبقه ............به مساحت .............متر مربع داراي پلاك .............فرعي از ...............اصلي مفروض و انتزاعي از پلاك ...............فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي ..............بخش ......................ثبتي تهران محدوده و از مورد ثبت سند مالكيت شماره ..............مورخ       /     /    13 صفحه ............جلد ...........به شماره چاپي ..............صادره به نامه موجر با قدر السهم از عرصه و ساير قسمت هاي مشاعي طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه  اجرايي آن با برق اختصاصي به شماره پرونده ................و بقدر السهم از آب و گاز مشترك و بدون تلفن با جميع توابع ولواحق شرعيه و عرفيه آن بدون استثنا كه مستاجر با رويت عين مستاجره ،‌وقوف كامل از محل وقوع و حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره كرده است و مورد اجاره صرفاً جهت دفتر شركت مستاجر به مستاجر اجاره داده شده است و مستاجر به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد .

مدت قرارداد : ................سال كامل شمسي معادل ............. ماه تمام خورشيدي از تاريخ زير .

..............................................................................................................................

مبلغ قرارداد : مبلغ ..............ريال براي تمام مدت بالا(به قرار ماهي مبلغ ........... ريال ) كه مستاجر متعهد است مال الاجاره ماهيانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدي  در قبال دريافت رسيد به موجر بپردازد و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضاً يا تماماً طرف .........روز از تاريخ از سررسيد موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

 

 

 

شروط :

1-  ماليات مستغلاتي  و تعميراتي كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

2-  مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً ،‌جزاً و يا كلا ً به هيچ وجه حتي به صور : نمايندگي ،‌صلح و وكالت و غيره را ندارد .

3-    مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد .

4-  طرفين عموماً و هر يك از موجر و مستاجر خصوصاً اقرار و اظهار داشته و مي دارند كه هيچگونه وجه يا مالي به عنوان سرقفلي ،‌حق كسب و پيشه يا تجارت و نظاير آن يا تحت عناوين پيش بيني نشده ديگر از سوي مستاجر به موجر تسليم و پرداخت نگرديده است . بنابراين مستاجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره بعد از انقضاي مدت اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد و هر گونه ادعايي در خصوص سرقفلي و نظاير آن را ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم (كه عقد خارج لازم شفاهاً با قرار بين آنان منعقد شده ) مستاجر از خود ساقط نموده و مي نمايد .

5-  مستاجر در صورتي كه بخواهد مي تواند جهت استفاده در مورد اجاره هر چند شماره تلفن خريداري و نصب نمايد و يا از شركت مخابرات انشعاب آن را تحصيل و نصب نمايد .

6-  مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره و شيشه ،‌قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد .

7-  مستاجر مي تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره  يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره ...........موجر نزد بانك .. شعبه ...واريز نموده و نسخه اي از فيش آن را به موجر تسليم نمايد .

8-  چنانچه بعد از انقضاي مدت يا بعد از فسخ ،‌مستاجر مورد اجاره را سالماً تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر دهد ليكن موجر از تحويل گرفتن آن خودداري نمايد مستاجر حق دارد با ارايه مفاصاي برق و آب و گاز و تلفن جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر ،‌به دادگاه صالحه رجوع نمايد .

9-  عدم تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف آب و برق و گاز  و تلفن منصوبه در مورد اجاره كه به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد شد. و در عين حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد .

10-          از تاريخ فسخ يا انقضاي مدت ،‌ مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد .

11-تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

اين سند در دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

 

 

محل امضاء موجر :                                                                          محل امضاء‌مستاجر :

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قرارداد اجاره وسيله نقليه  

 

با توكل به خداوند متعال اين قرارداد در تاريخ                            في
 مابين                                  به نمايندگي                     به موجب معرفي نامه/ حكم كارگزيني شماره              مورخ          به عنوان متعهد له  از يك طرف و آقاي / شركت                      شماره شناسنامه / ثبت                   صادره از / ثبت شده در                     به نمايندگي                                  كه طبق آگهي شماره                  روزنامه رسمي معرفي گرديده است و در اين قرارداد متعهد ناميده مي شود . طبق شرايط ذيل منعقد مي گردد و طرفين ملزم به كليه مفاد آن مي باشد .

 

ماده 1- موضوع قرارداد

عبارت است از تهيه و اعزام                     دستگاه اتومبيل / شماره شهرباني                       با راننده ذي صلاح / بدون راننده                   جهت انجام وظيفه تحت نظر و امر                                        

 

ماده 2- مدت قرارداد   

مدت كل قرارداد           روز / ماه از تاريخ              الي تاريخ               و طبق برنامه زمان بندي ذيل انجام خواهد شد :

 

 

 

ماده 3-امور مالي و مبلغ قرارداد

الف : مبلغ كل : مبلغ كل قطعي / تقريبي                موضوع قرارداد به حروف           به عدد        ريال و به شرح ذيل مي باشد :

1- نوع وسيله نقليه :                     از قرار هر روز / ساعت كاري                     ريال

2- راننده پايه 1 از قرار هر روز / ساعت كاري                    ريال

3- راننده پايه 2 از قرار هر روز / ساعت كاري                    ريال

ب: پيش پرداخت : متعهد له قبول كرد مبلغ                              ريال به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ تضمين معتبر در اختيار متعهد قرار دهد .

ج : نحوه پرداخت : اسناد و صورت وضعيت هاي مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد در هر مرحله توسط متعهد ارائه و پس از تنظيم صورت جلسه لازم پس از كسر                  درصد بابت پيش پرداخت (در صورتي كه چنين پرداختي صورت گرفته باشد ) و هرگونه كسور قانوني ظرف مدت              روز از تاريخ ارائه اسناد پرداخت مي شود .

 

ماده 4- تضمين حسن انجام كار   

متعهد مبلغ                  ريال معادل           در صد بهاي قرارداد به صورت تضمين نامه بانكي / سفته               به عنوان تضمين حسن انجام كار به متعهد له تحويل مي دهد و در صورت انجام تعهدات از سوي متعهد حداكثر تا مدت                روز پس از پايان قرارداد توسط متعهد ، تضمين مذكور مسترد خواهد شد .

ماده 5- كسور قانوني    

پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و بيمه و ساير حقوق دولتي به عهده متعهد مي باشد

 

ماده 6- مواد اوليه     

الف : نوع و مقدار و ارزش موادي كه از سوي متعهد له به طور همكاري / الزامي از طريق                در اختيار متعهد قرار مي گيرد ، به شرح زير مي باشد :

ب: متعهد موظف است مواد مذكور را عينا ً در موضوع قرارداد مصرف نموده و مازاد را عيناً به متعهد له مسترد نمايد و چنانچه بابت آن وجهي پرداخته باشد متعهد له مبلغ مزبور را به وي مسترد مي نمايد .

 

 

 

ماده 7- تاخيرات    

متعهد موظف است موضوع تعهد را در زمان مقرر در ماده 2 همين قرارداد انجام دهد و در صورت تاخير متعهد له بابت هر روز / ساعت تاخير معادل               ريال از محل مطالبات و تضمين حسن انجام كار و ساير اموال متعهد راساً وصول خواهد نمود . چنانچه مدت تاخير از             روز ، ساعت تجاوز نمايد ، متعهد له مختار است قرارداد را فسخ و به هر نحوي كه مقتضي بداند نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام نمايد .

در اين صورت اگر متعهد له متحمل خسارتي بشود ، خسارت مزبور را به تشخيص خود از محل تضمين حسن انجام كار و ساير مطالبات و اموال متعهد راساً وصول خواهد نمود .

 

ماده 8- انتقال به غير و عدم افشاء مفاد قرارداد

متعهد به هيچ وجه حق انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را بدون موافقت كتبي متعهد له به غير نداشته و نيز بدون مجوز كتبي حق ندارد هيچ يك از مفاد قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن فاش نمايد .

 

ماده 9- تغييرات ميزان كار

متعهد له مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود 25 % موضوع معامله را كاهش يا افزايش دهد كه در اين صورت به همان ميزان مدت قرارداد نيز تغيير خواهد كرد و در هر حال مراتب بايد حداقل           روز مانده به پايان مدت قرارداد به متعهد ابلاغ گردد .

 

ماده 10- فورس ماژور (قوه قاهره )

در صورت بروز هر گونه حادثه كه خارج از حيطه اقتدار متعهد براي انجام تعهد باشد ، متعهد بايد بلافاصله مدارك مثبته خود را به متعهد له ارائه نمايد تا در صورت قبول مشار اليه با توافق طرفين در خصوص مورد ، اتخاذ تصميم شود .

 

ماده 11- تائيدات و تعهدات طرفين

1-11- متعهد اعلام نمود كه داراي گواهينامه معتبر رانندگي پايه          مي باشد و نيز از صحت جسمي . رواني لازم براي رانندگي برخوردار مي باشد .

2-11- متعهد اعلام نمود كه وسيله نقليه مورد استفاده را هميشه به موقع بررسي و در صورت بروز عيب و نقص تعمير خواهد نمود و در هر حال خرابي وسيله نقليه فورس ماژور محسوب نمي شود .

3-11- متعهد اعلام نمود مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 نمي باشد و تعهد نمود تا پايان انجام قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مزبور را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نكند و در صورتي كه خلاف آن محرز گردد ، متعهد له حق دارد برابر ماده 12 عمل نمايد .

4-11- مسئوليت ناشي از تصادفات و حوادث در حين انجام موضوع قرارداد همگي بر عهده متعهد بوده و متعهد له در برابر متعهد و اشخاص ثالث اعم از دولتي و يا غير دولتي هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت و خسارت ناشي از تصادفات اعم از آنكه متعهد مقصر باشد يا نباشد ، در مورد خود وسيله نقليه اش و نيز سر نشين ها و اشخاص و اموال و لوازم طرف مقابل همگي بر عهده متعهد است و متعهد له هيچ گونه مسئوليتي  در اين مورد ندارد .

5-11- چنانچه متعهد در حين انجام موضوع قرارداد مرتكب تخلف قانوني گردد ، شخصاً مسئول است و متعهد له هيچ گونه مسئوليتي از اين حيث بر عهده ندارد .

6-11- متعهد موظف است وسيله نقليه اش را بيمه ديه و حوادث و سر نشين بنمايد .

 

ماده 12- فسخ قرارداد :

عدم اجراي هر يك از موارد اين قرارداد تخلف محسوب شده در اين صورت متعهد له حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد طبق ماده 3 عمل نمايد .

تبصره : در هر حال متعهد له مي تواند در هر مرحله از انجام موضوع قرارداد با           روز اعلام قبلي با صلاحديد خود قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و در اين صورت متعهد حق هيچ گونه اعتراضي نداشته و امور مالي قرارداد بر اساس ماده 3 قرارداد صورت خواهد گرفت .

 

ماده 13- حل اختلاف :

در صورت بروز هر گونه اختلافي در اجراي قرارداد يا تعبير و يا تفسير آن ، موضوع به                        ارجاع مي شود و نظر مرجع مذكور قطعي و براي طرفين لازم الاجراء مي باشد . ضمناً متعهد موظف است تا رفع اختلاف ، تعهداتي را كه به موجب قرارداد به عهده دارد انجام دهد والا متخلف محسوب و با وي طبق ماده 12 رفتار خواهد شد .

 

ماده 14- ساير شروط :

 

 

 

ماده 15- اقامتگاه

اقامتگاه متعهد :

 

اقامتگاه متعهد له :

 

تبصره (1) : طرفين قرارداد متعهد هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف ده روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند ، در غير اين صورت كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطار هاي قانوني به آدرس سابق نافذ معتبر خواهد بود .

تبصره (2): اين قرارداد در                 ماده و         تبصره و با حذف مواد             در سه نسخه به اعتبار واحد تنظيم و مبادله گرديد .

 

 

امضاء نماينده متعهد                                                          امضاء نماينده متعهد له

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

(اجاره يك باب پاركينگ )

 

طرف اول قرارداد (موجر ): خانم / آقاي : ......................فرزند آقاي ..............
داراي شناسنامه شماره ........................................................صادره از ..................متولد ................ساكن : .....................................................................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد (مستاجرين ) : خانم / آقاي : ........................فرزند آقاي .........................
داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد ......................ساكن : ............................................................................................................................................................................................................

موضوع قرارداد : تمامت شش دانگ پاركينگ به مساحت .............متر مربع داراي پلاك .............فرعي از ...............اصلي مفروز و مجزا شده از پلاك ...............فرعي از اصلي نامبرده واقع در اراضي ..............بخش ......................ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ..............
مورخ       /     /    13 صفحه ............جلد ...........به شماره چاپي ..............صادره به نامه موجر با جميع توابع شرعيه ولوايح عرفيه آن بدون استثنا عرصتاً و اعياناً با برق و آب و گاز و منصوبه هاي در آن كه قبلا مورد اجاره طبق سند اجاره شماره.................   /    /   13 تنظيمي دفتر خانه شماره ...........تهران در اجاره خانم / آقاي ...............بوده ليكن به موجب سند صلح شماره .....................مورخ    /   /   13 تنظيمي اين دفتر خانه در همين تاريخ كليه حقوق خانم / آقاي ............................(مستاجر آن سند ) به مستاجرين اين سند ناشي از حق سرقفلي مورد اجاره سند به سبق رويت مورد اجاره وقوف كامل از محل وقوع ،‌حدود مشخصا اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمود و مورد اجاره صرفاً جهت اشتغال مستاجرين به شغل ..............اجاره داده شده است
و لا غير و مستاجرين به هيچ عنوان حق تغيير شغل خود را در مورد اجاره ندارند

مدت قرارداد : ................سال كامل شمسي از تاريخ ..................كه با قرار مستاجرين از آغاز مدت استيفاي منافع كرده اند .

مبلغ قرارداد : مبلغ ..............ريال رايج براي تمام مدت بالا(به قرار ماهي مبلغ ........... ريال ) كه مستاجر متعهد است مال الاجاره ماهيانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدي  در قبال دريافت رسيد به موجر بپردازد و عدم پرداخت هر قسط از مال الاجاره بعضاً يا تماماً طرف 10 روز از تاريخ از سررسيد موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

 

شروط :

1-  ماليات مستغلاتي  و تعميراتي كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

2-  مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً ،‌جزاً و يا كلا ً به هيچ وجه حتي به صور : نمايندگي ،‌صلح و وكالت و غيره را ندارد .

3-  مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده به اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره و شيشه ،‌قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد .

4-  مستاجرين متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي بعد از انقضاي مدت وفق مقررات جاري كشور مي باشد .

5-  از تاريخ فسخ يا از انقضاي مدت تا روز تخليه و تحويل مستاجرين متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجرت المسمي به موجر با اخذ رسيد كتبي مي باشد .

6-  مستاجر مي تواند اجاره بها اعم از مال الاجاره  يا اجرت المثل را به حساب جاري شماره ...........موجر نزد بانك .. شعبه ...واريز نموده و نسخه اي از فيش آن را به موجر تسليم نمايد .

7-  چنانچه بعد از انقضاي مدت يا بعد از فسخ ،‌مستاجر مورد اجاره را سالماً تخليه نموده و بخواهد تحويل موجر دهد ليكن موجر از تحويل گرفتن آن خودداري نمايد مستاجر حق دارد با ارايه مفاصاي برق و آب و گاز و تلفن جهت تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر ،‌به دادگاه صالحه رجوع نمايد .

8-  عدم تاديه بدهي ها ي ناشي از مصارف آب و برق و گاز  و تلفن منصوبه در مورد اجاره كه به عهده مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد شد. و در عين حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را از مستاجر دارد .

9-    تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود .

 

ساير شروط :( در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد تنظيم خواهد شد )

اين سند در دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

 

 

 

 

 

محل امضاء طرف اول ( موجر) :                                       محل امضاء طرف دوم (‌مستاجر) :

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image