اقاله موضوع ماده 289 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تفاسخ و فك رهن

 

مفاسخ :

 

متفاسخ :

 

مورد تفاسخ : فسخ سند (نوع سند قيد شود)شماره                              مورخ                 تنظيمي دفتر خانه شماره                    تهران كه طرفين امضاء كنندگان اين سند آن را در اين تاريخ متراضياً فسخ و ملغي الاثر و باطل نموده و از كل مورد رهن آن كه عبارت بوده از ملك پلاك                  فرعي از اصلي             واقع در بخش                  تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره               مورخ                 در صفحه        دفتر املاك جلد                       و به شماره چاپي                   به لحاظ اداي كامل دين با متعلقات و نيروهاي منصوبه در آن نيز فك رهن گرديد .

 

 

مستندات :1- گواهي مالياتي شماره                     سر مميزي

2- نامه شماره                      مورخ                      دفتر خانه شماره                      تهران .

 

 

تاريخ

امصاء

 

 

 

به نام خدا

 

قرارداد اقاله

 

 

طرف اول قرارداد (مقايل)خانم / آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشاني: ..........................................................................................................................و طرف دوم قرارداد (متقايل )خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره ........................................................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن .........................................................................

 موضوع قرارداد (مورد اقاله ): تمامت مورد معامله بيع نامه قطعي شماره .................................
مورخ     /   /   13تنظيمي بين طرفين كه عبارت از فروش شش دانگ يك باب خانه مسكوني احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت .......................متر مربع داراي پلاك ................فرعي از ................. اصلي واقع در بخش ثبتي .......... تهران   محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ..................مورخ ............صفحه ............جلد ....................به شماره چاپي ................. مي باشد ،‌با جوامع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعيان وبا برق به شماره پرونده .......... و آب به شماره اشتراك ............. و گاز شهري به شماره شناسايي .................. منصوبه هاي در آن .

عوض اقاله :مبلغ .................ريال رايج ( معادل ثمن معامله سند بيع نامه شماره مذكور ) كه نقداً و تماماً تسليم مقابل گرديد با قراره .

كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش اسقاط گرديده است .

منافع مورد اقلام قبلاً به كسي واگذار نشده و بر حسب اظهار متقابل با رويت و قبول اقرار به تصرف و قبض مورد اقاله نمود.

تذكاريه :

1- با قرار هيچ گونه نماآت منافع منفصله از زمان عقد تا زمان اقاله در ملك مرقوم حادث نشده و در صورت وجود احتمالي آن متعلق به مقابل است كه مقايل اقرار به عدم احداث آن نمود و نماآت  متصله متعلق به متقايل است . 2- مقايل اقرار نمود كه پس از عقد در مورد تصرفاتي ننموده كه موجب ازدياد قيمت آن شود بنابراين هيچ گونه استحقاقي در اين مورد ندارد .

 

محل امضاء طرف اول قرارداد (مقايل )                                 محل امضاء‌طرف دوم قرارداد (متقايل )

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image