الزامات بدون قرارداد موضوع ماده 301 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

اعاده مالكيت (تملك يد سابق )

 

اعاده دهنده : دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي اداره كل زمين شهري استان تهران به استناد نامه شماره              مورخ                  و با حضور و امضا خانم / آقاي :                 فرزند آقاي              داراي شماره شناسنامه           صادره از              طبق معرفي نامه مرقوم .

 

اعاده گيرنده : خانم / آقاي                      فرزند آقاي            و نام مادر                    داراي شماره شناسنامه          صادره از               متولد                           ساكن

 

 

مورد اعاده مالكيت : تمامت شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت                متر مربع داراي پلاك               فرعي از                   اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                 فرعي از اصلي            مزبور واقع در بخش          ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره                    مورخ              صفحه           جلد           به شماره چاپي                   صادره به نام دولت كه در اجراي قانون                   به تملك دولت درآمده است .

 

عوض اعاده : به لحاظ تحقق مالكيت اوليه اعاده گيرنده و ذيحق بودن وي ، بدون اخذ هيچ گونه وجهي يا مالي مورد اعاده به مالكيت اعاده گيرنده با توجه به مفاد نامه شماره مرقوم آن اداره كل ، اعاده گرديده است .

 

الزامات : 1- به سائقه احتياط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش اسقاط گرديده و ضمن العقد ، متعاقدين هرگونه اعتراض بعدي و احتمالي ولو به عنوان تضرر و غيره را از خود سلب نمودند .

2- منافع مورد اعاده قبلاً واگذار نشده و اعاده گيرنده با رويت قبول ،اقرار به تصرف  و قبض مورد اعاده كرده است .

 

 

 

تاريخ :

محل امضاء

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image