تبديل تعهد موضوع ماده 292 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تبديل تعهد موضوع بند اول ماده 292 قانون مدني

 

چون در سند بيع قطعي شماره                 مورخ         /     /   تنظيمي دفتر خانه شماره             تهران خريدار باقيمانده ثمن مورد معامله را به فروشنده آن بدهكار گرديده علي هذه در تاريخ زير نامبردگان ذيل :

الف : خانم / آقاي                 فرزند آقاي                  و نام مادر خانم                 داراي شناسنامه شماره           صادره از                 متولد                 ساكن :

 

به عنوان (فروشنده يا متعهد له ) از يك طرف و :

 

ب: خانم / آقاي :                  فرزند آقاي                  و نام مادر خانم              داراي شماره شناسنامه     صادره از                 متولد                   ساكن :

 

به عنوان (خريدار يا متعهد ) از طرف ديگر در اين دفتر خانه حاضر شده و بعد الحضور تعهدات ناشيه از پرداخت باقيمانده ثمن مورد معامله آن سند را به موجب اين سند به اين شرح تبديل نمودند :

(متعهد (خريدار )به موجب اين سند متعهد و ملتزم است تمامت باقيمانده ثمن معامله آن سند را كه بر ذمه متعهد دين ثابت است به مدت يك سال از تاريخ زير در مقابل اين سند به متعهد له بپردازد و در صورت عدم تاديه تمام يا هر قسمت از دين مذكور متعهدله حق دارد عليه نامبرده از تاريخ سررسيد فوق اجراييه صادر نمايد و صرف اظهار متعهد له به عدم تاديه ملاك صدور اجراييه خواهد بود و بنابراين  متعهد (خريدار 9 از تعهد اصلي بري شده و مفاد اين سند به عنوان تعهد جديد لازم الاجراء است .

 

 

تاريخ :

محل امضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تبديل تعهد موضوع بند2 ماده 292قانون مدني

 

نظر به اينكه طبق سند شماره                    مورخ      /     /   تنظيمي دفتر خانه شماره         تهران خانم / آقاي :                             فرزند آقاي                            و نام مادر خانم         فرزند              داراي شماره شناسنامه                 ساكن :

مديون است علي هذا در تاريخ زير :

خانم / آقاي                         فرزند آقاي                 و نام مادر خانم                    داراي شماره شناسنامه

صادره از              متولد                 ساكن

 

 

 

به جاي مديون اصلي فوق الذكر متعهد بپرداخت تمامي دين مندرج در آن سند بداين آن گرديد كه آن دين را به مدت                          ماه شمسي ديگر از تاريخ زير برابر اين سند به داين آن بپردازد و در صورت عدم تاديه تمام يا هر قسمت از ‍آن ، داين حق دارد به موجب اين سند عليه خانم /آقاي                       (متعهد فعلي اين سند )اجراييه صادر كند و صرف اظهار داين بعدم تاديه ملاك صدور اجراييه خواهد بود .

 

خانم / آقاي                               به عنوان داين نيز با تبديل تعهد مذكور به اين تعهد كه شخص ثالث فوق الذكر تاديه دين متعهد اصلي را نموده است رضايت داده و موافقت نمود و بنابراين تعهد سابق الذكر ملغي الاثر است و فقط مفاد اين سند لازم الاجراء مي باشد .

 

 

 

تاريخ :

محل امضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تبديل تعهد موضوع بند3 ماده 292قانون مدني

 

از آنجايي كه اينجانب :                    فرزند آقاي                و نام مادر                 داراي
 شماره شناسنامه              صادره از                         متولد                    ساكن :

 

به موجب سند شماره                           مورخ     /     /   تنظيمي دفتر خانه                   تهران به
 خانم / آقاي :                            فرزند آقاي                      داراي
شماره شناسنامه                           ساكن :

 

مديون مي باشم كه داين نامبرده خواسته است آن دين را در مقابل خانم / آقاي                  فرزند               داراي شماره شناسنامه                    صادره از             ساكن :

بر ذمه داشته باشم علي هذا به موجب اين سند متعهد مي گردم كه دين فوق را به مدت                    ديگر شمسي برابر اين سند برابر اين سند تماماً به طلبكار جديد مذكور بپردازم و در صورت عدم تاديه  تمام يا قسمتي از آن به صرف اظهار نامبرده اخير ، طلبكار جديد موصوفه حق صدور اجراييه عليه اينجانب را به موجب اين سند دارد .

خانم / آقاي                   (داين سابق آن سند ) به عنوان موافقت با مفاد اين سند ذيل اين سند را امضاء نموده و بنا بر مفاد اين سند مديون مرقوم در مقابل داين سابق الذكر آن سند براي الذمه شده است .

 

 

 

 

تاريخ :

محل امضاء

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image