حق ارتفاق موضوع ماده 93 قانون مدني

به نام خدا

 

(قرارداد استفاده از حق ارتفاق    )

********

مالك :خانم / آقاي : ...........................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .....................................................................صادره از ................به نشاني: ..........................................................................................................................و متمتع از حق ( صاحب حق ) :خانم / آقاي :..................................فرزند آقاي:............................
داراي شناسنامه شماره ........................................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن .........................................................................

حق الاارتفاق  : عبور از راه اختصاصي احداثي در ملك پلاك شماره ...........فرعي ............... از ........... اصلي واقع در اراضي .............................جزء حوزه ثبتي .............. از محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره .............. مورخ ............. صفحه ......... جلد ..... به شماره چاپي ............... صادره به نام و ملكي مرقوم كه در ضلع شرقي ملك مزبور معبر موصوفه به عرض ...... متر و به طول ............. متر مربع احداث گرديده و صرفاً متمتع از حق مي تواند به رايگان جهت امور زراعي خود در زمين منتهي به آن راه عبور و مرور نمايد كه به هر حال اين حق مانع از استفاده از آن راه نمي باشد

شروط :

1-  متمتع از حق به هيچ صورت حق ندارد موضوع حق الارتفاق را ولو آنكه ملك خود را به ديگري به هر نحوي انتقال داده باشد منتقل نمايد

2-  متمتع از حق نبايد موجبات مسدود كرد راه را ولو به صورت غرضي يا طولي بعضاً يا تماماً به هيچ صورت فراهم نمايد و در صورت مشاهده توليد مزاحمت به منظور مسدود كردن آن مالك حق رجوع از اذن خود دارد .

3-  چنانچه به هر دليل متمتع از حق ملك خود را كه عبور از آن از حق الارتفاق متن است به ديگري منتقل نمايد ملك حق رجوع از اين اذن را دارد و مي تواند مانع عبور گردد .

4-     مالك مي تواند هر وقت را كه بخواهد از اذن خود رجوع نموده و مانع عبور متمتع از حق گردد .  

5-     كليه مخارج لازم براي متمتع از حق به عهده متمتع از حق ( صاحب حق ) مي باشد كه بايد از مال خويش بپردازد .

6-     مالك حق دارد هر گونه تصرفاتي را كه باعث تضييع يا تعطيل حق الارتفاق مزبور باشد به هر صورت بنمايد و به اين ترتيب از سوي صاحب حق ماذون به آن است  .صاحب حق ( متمتع از حق ) حق رجوع از اين اذن را ضمن العقد از خود اسقاط نمود .

 

محل امضاء طرف اول (جاعل )                                              محل امضاء طرف دوم (عامل )

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image