به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

حق انتفاع موضوع ماده 40 قانون مدني

به نام خدا

قرارداد

(حق انتفاع سكني عمري  )

 

********

مالك :خانم / آقاي : ................................................فرزند آقاي  ...............................................
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ................................................به نشاني: .........................................................................................................................

و منتفع :خانم / آقاي :................................فرزند:....................................................
داراي شناسنامه شماره ................................................................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن .........................................................................

 مورد حق انتفاع : تمامت شش دانگ يك باب خانه مسكوني احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت ...........متر مربع قطعه ..................تفكيكي داراي پلاك شماره ................فرعي از ................اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك .................. فرعي از اصلي مذكور واقع در اراضي ......... بخش ..................... ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ............ مورخ ...................صفحه ............ جلد ......به شماره چاپي ...................صادره به نام مالك با جميع توابع شرعيه ولواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعيان  وبا برق به شماره شناسايي ..............و بانضمام تلفن به شماره .........................منصوبه هاي در آن كه منتفع با وقوف كامل از محل وقوع و مشخصات مورد حق انتفاع و رويت ،‌قبول و اقرار به تصرف و قبض آن نمود .

مدت : از تاريخ زير به مدت عمر منتفع نامبرده كه منتفع حق دارد مادام العمر خويش را مورد حق انتفاع به رايگان استفاده نمايد .

شروط :

1-  پرداخت ماليات و مخارج لازمه براي نگه داري مورد حق انتفاع بر عهده منتفع مي باشد هم چنين منتفع متعهد به تاديه بهاي مصارف آب و برق و گاز و تلفن منصوبه هاي مزبور از مال خويش مي كند .

2-  چنانچه بدون تعدي يا تفريط منتفع مورد حق انتفاع تلف شود مشار اليه / مشاراليها مسئول آن نخواهد بود و در غير اين صورت مسئول مي باشد .

3-  مورد حق انتفاع صرفاً جهت سكونت شخصي منتفع با عائله وي برقرار گرديده و بنابراين منتفع بايد از مورد حق انتفاع سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد .

4-  منتفع حق انتقال را به هيچ صورت ولو به صور : صلح حقوق و وكالت و غيره و حتي به صورت نمايندگي جزتاً يا كلاً و مشاعاً يا مفروزاً به ديگري ندارد .

5-  در صورتي كه منتفع از مورد حق انتفاع سوء‌استفاده كند و يا در صورتي كه شرايط مقرره متن را رعايت ننمايند و در اثر عدم رعايت آن موجب خسارتي بر مورد حق انتفاع گردد منتفع ضامن ضررات مالك نخواهند بود .

6-  در صورت از بين رفتن اعيان مستحدثه در مورد حق انتفاع كه موجب سلب استفاده گردد ونيز در صورت فوت منتفع اين حق انتفاع زايل مي گردد .

7-    منتفع ملزم به رعايت موازين اسلامي در مورد حق انتفاع مي باشد .

8-    صيغه صحيحه شرعيه بنا به اظهار طرفين به نحو متن جاري شده است .

 

 

 

 

محل امضاء طرف اول قرارداد (مقايل )                                 محل امضاء‌طرف دوم قرارداد (متقايل )

 

 

به نام خدا

قرارداد

( حق انتفاع سكني رقبي   )

 

********

طرف اول قرارداد (مالك ):خانم / آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ..................................................به نشاني: ..........................................................................................................................و طرف دوم قرارداد ( منتفع ) :خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره .................................................................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن .........................................................................

مورد حق انتفاع  : تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در سمت جنوب غربي طبقه چهارم به مساحت ............................. متر مربع قطعه ................. تفكيكي به انضمام شش دانگ يك باب انباري واقع در زير زمين دوم به مساحت ................. متر مربع قطعه .............. تفكيكي به مساحت ............... متر مربع داراي پلاك هاي شماره .................و....................و.................. فرعي از اصلي مفروز و محرز شده از پلاك ............. فرعي از اصلي مذكور واقع در اراضي...............بخش............. ثبتي ، تهران
با قدر السهم از عرصه از عرصه و ساير قسمت هاي مشاعي و مشترك طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ...... مورخ ........ صفحه .............. جلد ............ به شماره چاپي ............... صادره به . نام ................ انتقالي به مالك طبق به مالك طبق سند رسمي شماره ............. مورخ     /   /   13 تنظيمي دفتر خانه شماره ................. تهران وبا برق اختصاصي شماره پرونده ............... و بقدر السهم از برق مشترك شماره پرونده ...............و از آب مشترك شماره اشتراك .............. و از گاز مشترك شهري به شماره شناسايي ...............و به انضمام تلفن به شماره ............... منصوبه هاي آن كه منتفع با رويت و قبول ، اقرار به تصرف و قبض مورد حق انتفاع نمود .

 

مدت قرارداد : از تاريخ زير به مدت ..................... سال  كامل شمسي منتفع حق دارد طي مدت مزبور از مورد حق انتفاع به رايگان استفاده نمايد .

 

شروط:

1- پرداخت ماليات و مخارج لازمه براي نگه داري مورد حق انتفاع بر عهده منتفع مي باشد هم چنين منتفع متعهد به تاديه بهاي مصارف آب و برق و گاز و تلفن منصوبه هاي مزبور از مال خويش مي كند .

2- چنانچه بدون تعدي يا تفريط منتفع مورد حق انتفاع تلف شود مشار اليه / مشاراليها مسئول آن نخواهد بود و در غير اين صورت مسئول مي باشد .

3- مورد حق انتفاع صرفاً جهت سكونت شخصي منتفع با عائله وي برقرار گرديده و بنابراين منتفع بايد از مورد حق انتفاع سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد .

4- منتفع حق انتفال را به هيچ صورت ولو به صور : صلح حقوق و وكالت و غيره و حتي به صورت نمايندگي جزتاً يا كلاً و مشاعاً يا مفروزاً به ديگري ندارد .

5-در صورتي كه منتفع از مورد حق انتفاع سوء‌استفاده كند و يا در صورتي كه شرايط مقرره متن را رعايت ننمايند و در اثر عدم رعايت آن موجب خسارتي بر مورد حق انتفاع گردد منتفع ضامن ضررات مالك نخواهند بود.

6- در صورت از بين رفتن اعيان مستحدثه در مورد حق انتفاع كه موجب سلب استفاده گردد ونيز در صورت فوت منتفع اين حق انتفاع زايل مي گردد .

7- از تاريخ انقضاي مدت ،‌منتفع متعهد و ملزم به تخليه مورد حق انتفاع و تحويل آن به مالك با اخذ رسيد كتبي مي باشد در غير اين صورت مالك حق صدور اجراييه دارد و در صورتي كه بنا به هر دليل در انقضاي مدت مالك از تحويل گرفتن مورد حق انتفاع امتناع ورزد منتفع حق دارد از طريق دادگاه صالحه تامين دليل نموده و نسبت به تحويل دادن مورد حق انتفاع اقدام مثبت بنمايد .

8- منتفع ملزم به رعايت موازين اسلامي در مورد حق انتفاع مي باشد .

9-صيغه صحيحه شرعيه بنا به اظهار طرفين به نحو متن جاري شده است .

 

 

 

 

 

محل امضاء مالك                                                               محل امضاء ‌منتفع

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image