حواله موضوع ماده 724 قانون مدني

بسم الله الرحمن الرحيم

 

حواله براي دين

 

محتال : خانم / آقاي                             فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

محيل : خانم / آقاي                                                      فرزند آقاي                داراي شماره
شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

محال عليه : خانم / آقاي                                               فرزند آقاي                داراي شماره
شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

مورد حواله : تمامي طلب محتال از شخص محيل به موجب سند رسمي شماره                          مورخ           تنظيمي دفتر خانه شماره                       تهران به قراره .

 

توضيحات و الزامات :

1-      جهت تحقق امر اين حواله محتال رضايت خود را با امضاي اين سند اعلام نمود .

2-      محال عليه نيز با امضاي اين سند قبولي خود را جهت تحقق اين حواله اعلام كرده است .

3-    هر چند كه ملائت محال عليه شرط صحت اين حواله نيست ليكن در زمان و وقت اين حواله ، محتال اقرار مي نمايد كه ملي محال عليه براي وي محرز بوده و محال عليه معسر نمي باشد و محال عليه نيز اقرار كرده كه از هر جهت داراي ملائت بوده و معسر نيست .

4-      با تحقق اين حواله ، تمامي ذمه محيل از دين اين سند شماره مزبور بري و ذمه محال عليه مشغول مي شود .

5-   محتال محق به صدور اجراييه عليه محال عليه از تاريخ سررسيد دين سند موصوفه در صورت عدم تاديه قسمتي يا تمام دين مورد حواله به صرف اظهار خود به موجب اين سند جهت وصول آن مي باشد .

6-      مراتب متن در همين تاريخ به دفتر خانه تنظيم كننده سند شماره فوق الذكر طي شماره          اطلاع داده شده است .

 

 

 

تاريخ

محل امضاء

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image