صلح موضوع ماده 725 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

صلح دعوي

 

مصالح : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

متصالح  : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

مورد مصالحه : كليه حقوق و دعاوي واقعيه ، فرضيه و احتماليه مصالح ناشي از طرح دعوي عليه متصالح به شرح پرونده شماره                مطروحه در دادگاه حقوقي              تهران شعبه               از هر حيث و بدون استثناء به نحوي كه ديگر هيچ گونه حقي از حقوق مزبوره در مورد صلح بالا براي مصالح باقي نيست و تمامي آن حقوق  در مورد مصالحه متعلق به متصالح است .

 

 

 

مال الصلح : مبلغ                      ريال رايج كه تماماً و نقداً تسليم مصالح گرديده با قراره .

كليه شرايط صحت صلح قطعي اعم از قبض و اقباض و صيغه به اظهار و غيره اجرا شده و طرفين ضمن العقد هر گونه ادعا و اعتراض بعدي و احتمالي خود را ولو به عنوان تضرر و غيره نسبت به مفاد متن از خود سلب نمودند .

 

 

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت كل به متصالح تذكر داده شده و مع الوصف مسئول شناسايي مصالح گرديد.

 

 

 

تاريخ

محل امضاء

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

صلح اموال منقول

 

مصالح : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

متصالح  : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

مورد مصالحه : كليه حقوق عيني ، حقيقي ، واقعي ، فرضي ، تصوري و احتمالي مصالح نسبت به حق كسب ، پيشه يا تجارت و سر قفلي در شش دانگ يك باب مغازه جديد الاحداث جز ساختمان پلاك               فرعي از          اصلي واقع در اراضي                بخش              ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره              مورخ                          صفحه             جلد        صادره به نام مصالح با قيد اينكه سند اجاره آن مغازه به نام متصالح بين طرفين در همين تاريخ و در اين دفتر خانه ذيل ثبت شماره                 تنظيم و امضا گرديده است به نحوي كه پس از اين، ديگر هيچ گونه حقي از حقوق مزبوره ، ناشي از حق كسب و پيشه و مغازه فوق الذكر براي مصالح باقي نمانده و همه آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است كه متصالح اقرار به تصرف كرده .

 

 

مال الصلح : مبلغ                      ريال رايج كه تماماً و نقداً تسليم مصالح گرديده با قراره .

كليه شرايط صحت صلح قطعي اعم از قبض و اقباض و صيغه به اظهار و غيره اجرا شده و به سائقه احتياط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش از طرفين اسقاط گرديده

 

 

تذكاريه :

1- متصالح با عنايت به سند اجاره شماره               مورخ             تنظيمي اين دفتر خانه حقوق ناشيه از حق انتقال يا منتج به انتقال حق كسب و پيشه يا تجارت و سرقفلي مورد اجاره آن سند را به هيچ صورت ولو به عنوان نمايندگي ، وكالت ، صلح حقوق و غيره مشاعاً يا مفروزاً ، جزئاً يا يا كلا ندارد .

2- تعهدات متصالح به عنوان مستاجر درباره روابط موجر و مستاجر نسبت به مغازه مزبور طبق سند اجاره فوق الذكر است .

ضمان درك از حال الي ده 10 سال شمسي بعهده مصالح است .

 

ساير مستندات :

1-  گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                      تهران

2-گواهي بيمه شماره                    سازمان تامين اجتماعي شعبه                  تهران

3- مفاصاي عوارض كسب شماره                              شهرداري مزبور

4-موافقت نامه شماره               اتحاديه صنف               تهران

 

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت كل به متصالح تذكر داده شده و مع الوصف مسئول شناسايي مصالح گرديد.

 

 

تاريخ

محل امضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

صلح حقوق خصوصي ناشي از جرم طرف  

 

مصالح : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

متصالح  : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

مورد مصالحه : كليه حقوق خصوصي ناشي از جرم خانم / آقاي                متهم در پرونده شماره             مطروحه در دادگاه كيفري               تهران شعبه          كه مصالح شاكي آن است به نحوي كه ديگر هيچ گونه حقي بر مورد مصالحه از قبيل ضرر و زيان و غيره به لحاظ انتقال آن به متصالح به شرح مفاد اين سند براي مصالح باقي نيست و تمامي آن حقوق متعلق به متصالح است .  

 

 

مال الصلح : مبلغ                      ريال رايج كه تماماً و نقداً تسليم مصالح گرديده با قراره .

كليه شرايط صحت صلح قطعي اعم از قبض و اقباض و صيغه به اظهار و غيره اجرا شده و طرفين ضمن العقد هرگونه ادعا و اعتراض بعدي و احتمالي خود را بر يكديگر ولو به عنوان تضرر و غيره از خود سلب نمودند و متصالح اقرار به داشتن آگاهي از مراحل مختلفه پرونده مذكور و نوع اتهام و غيره مربوطه دارد و بنابراين اقدام اين صلح كرده است .

 

 

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت كل به متصالح تذكر داده شده و مع الوصف مسئول شناسايي مصالح گرديد.

 

 

 

تاريخ

محل امضاء

 

 

 

 

 

به نام خدا

 

قرارداد

 

صلح حقوق  تلفن

 

طرف اول قرارداد(مصالح): خانم / آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشاني: ........................................كه در اين قرارداد به اختصار مصالح ناميده مي شود
و طرف دوم قرارداد(متصالح):  خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن ...............................كه در اين قرارداد به اختصار متصالح ناميده مي شود .

موضوع قرارداد (مورد مصالحه ): كليه حقوق واقعي ،‌عيني ،‌حقيقي ، تملكي و تصرفي ، فرضي و احتمالي ،مصالح ناشي از حق الاشتراك و حق الامتياز يك رشته تلفن شماره ................... منصوبه در تهران با ودايع احتمالي مربوطه به نحوي كه پس از اين ، ديگر هيچ گونه حق از حقوق مزبور براي مصالح در مورد صلح باقي نيست و همه آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است و متصالح  اقرار به تصرف كرده .

مبلغ قرارداد ( مال الصلح ): مبلغ ............ ريال رايج كه تماماً و نقداً به مصالح تاديه گرديده به قراره

كليه شرايط صحت صلح قطعي باظهار و قبض و اقباض و غيره اجرا شده و به سائقه احتياط كافه خيارات  خصوصاً خيار غبن خر چند فاحش از طرفين اسقاط شده است .

ضمان درك از تاريخ زير به مدت 10 سال شمسي به عهده مصالح است و متصالح متعهد به تاديه احتمالي مورد مصالحه به شركت مخابرات شده است .

 

 

 

 

 

 

محل امضاء طرف اول (مصالح )                                             محل امضاء طرف دوم (متصالح )

 

 

 

 

به نام خدا

قرارداد

صلح حقوق سر قفلي مغازه

 

طرف اول قرارداد(مصالح): خانم / آقاي : ................................................فرزند آقاي ....... ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از .......................به نشاني: .......................................................كه در اين قرارداد به اختصار مصالح ناميده مي شود
و طرف دوم قرارداد(متصالح):  خانم / آقاي :...................................فرزند آقاي:............................
داراي شناسنامه شماره .....................................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن ........................................كه در اين قرارداد به اختصار متصالح ناميده مي شود .

موضوع قرارداد (مورد مصالحه ): كليه حقوق واقعي ،‌عيني ،‌حقيقي ، تملكي و تصرفي ، فرضي و احتمالي ،مصالح نسبت به حق كسب ، پيشه يا تجارت و سرقفلي در شش دانگ يك باب مغازه واقع در تهران به نشاني ........................................ به نامه مصالح كه طبق سند اجاره شماره ..........................
مورخ    /    /   13 تنظيمي دفتر خانه شماره ......... تهران اجاره خط آن به نام مصالح تنظيم  گرديده  و پس از امضا اين قرارداد ديگر هيچ گونه حقي از حقوق مزبور ناشي از حق كسب و پيشه و تجارت و سر قفلي و صنفي و تصرف در مغازه فوق الذكر براي مصالح باقي نمانده و همه آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است كه متصالح اقرار به تصرف كرده است .

مبلغ قرارداد ( مال الصلح ): مبلغ ............ ريال رايج كه تماماً و نقداً به مصالح تاديه گرديده به قراره

كليه شرايط صحت صلح قطعي باظهار و قبض و اقباض و غيره اجرا شده و به سائقه احتياط كافه خيارات  خصوصاً خيار غبن خر چند فاحش از طرفين اسقاط شده است .

تذكاريه :

ضمن العقد لازم حاضر مصالح به متصالح وكالت با حق توكيل غير ولو مكرر با داشتن اختيار غزل وكلاي انتخابي خويش يا جايگزيني آن هرچند كراراً داده و مي دهد كه جهت فسخ و الغاي سند اجاره شماره مرقوم و تنظيم و سند اجاره به نام خود يا قايم مقامات خود در خصوص مغازه مزبور به هر شرط وبه هر كيفيت وبه هر مدت اقدام نمايد .

ضمن العقد لازم و ضمن العقد خارج لازم كه با قرار عقد خارج لازم في ما بين طرفين به طور شفاهي منعقد شده مصالح به عنوان موكل حق عزل متصالح ( وكيل مرقوم ) يا ضم امين وكيل را از حال الي سي 30 سال شمسي از خود ساقط نمود .

متصالح متعهد به تاديه اجور عقب افتاده احتمالي سند اجاره مرقوم گرديد . ضمان درك از حال الي ده 10 سال شمسي به عهده مصالح مي باشد .

محل امضاء طرف اول (مصالح )                                             محل امضاء طرف دوم (متصالح )

 

 

 

به نام خدا

 

قرارداد

صلح حقوق مغازه به صورت كليدي

 

مصالح: خانم / آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشاني: ........................................كه در اين قرارداد به اختصار مصالح ناميده مي شود
متصالح :  خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن ...............................كه در اين قرارداد به اختصار متصالح ناميده مي شود .

مورد مصالحه : كليه حقوق واقعي ،‌عيني ،‌حقيقي ، تملكي و تصرفي ، فرضي و احتمالي ،مصالح نسبت به حق كسب ، پيشه يا تجارت و سرقفلي صنفي در شش دانگ يك باب مغازه شماره....................... جز پلاك .......... اصلي واقع در تهران بخش ...............ثبتي و در خيابان نبش كوچه ................. و استيجاري مصالح طيب سند اجاره شماره ............... مورخ    /    /    13 تنظيمي دفتر خانه شماره ............. تهران به انضمام كليه حقوق مزبور مصالح نسبت به يك رشته تلفن شماره .................منصوبه در آن انتقالي به مصالح طبق سند شماره .......... مورخ    /   /   13 دفتر خانه ................ تهران اعم از حق الامتياز و حق الاشتراك ودايع احتمالي مربوطه به نحوي كه پس از امضاء اين صلح نامه قطعيه ديگر هيچ گونه حقي از حقوق مزبور براي مصالح در مورد صلح بالا باقي نمانده  و تمامي آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالح است كه به اقرار متصالح مورد مصالحه را متصرف گرديده است .  

مبلغ قرارداد ( مال الصلح ): مبلغ ............ ريال رايج كه تماماً طي چك تضميني بانكي شماره ........... عهده بانك ............. شعبه ........ نقداً و في المجلس به مصالح تاديه و تسليم شده است باقراره.

كليه شرايط صحت صلح قطعي باظهار و قبض و اقباض و غيره اجرا شده و به سائقه احتياط كافه خيارات  خصوصاً خيار غبن خر چند فاحش از طرفين اسقاط شده است مصالح اقرار نمود كه از افراد ممنوع المعامله
نمي باشد .

تذكاريه :

1-     كليه ماليات ها عوارض و حق بيمه و هزينه هاي محضر و غيره و تحصيل رضايت موجر ،‌اخذ پاسخ استعلامهاي محضر منحصراً به لحاظ (كليدي معامله كردن ) بر مبناي اين قرارداد به عهده متصالح است .

2-     طرفين ملزم به حضور در محل دفتر خانه شماره .............تهران واقع در خيابان ................. در ساعت ................ روز ............... شنبه مورخه ................ ماه هزار و سيصد و........13 شمسي جهت تنظيم سند و امضا رسمي اين صلح نامه قطعيه به نام يا قائم مقام وي مي باشد .

3-            متصالح حق فسخ و الغاي اجاره نامه مزبور و تجديد سند اجاره به نام خود يا قائم مقام خود را دارد .

4-     طرفين متقاعدين ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم كه با قرار عقد خارج لازم في مابين آنان به طور شفاهي منعقد شده متعهد و ملزم به اجراي تمامي مفاد اين صلح نامه قطعيه گرديده و ميباشد .

5-            ضامن درك از حال الي مدت 20 بيست سال شمسي به عهده مصالح است .

 

 

 

 

 

محل امضاء طرف اول (مصالح )                                             محل امضاء طرف دوم (متصالح )

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image