ضمانت عقدي موضوع ماده 654 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ضمانت از دين

 

اينجانب          فرزند آقاي                و نام مادر خانم                                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

به موجب اين سند رسمي متعهد به تاديه ديني كه خانم / آقاي                                        فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                                               صادره از                   متولد                 ساكن :

به موجب سند رسمي شماره              مورخ                     تنظيم دفتر خانه شماره                تهران به خانم / آقاي : فرزند آقاي                و نام مادر خانم                                    داراي شماره شناسنامه                                صادره از                   متولد                 ساكن :

 

بر عهده دارد (به قصد غير تبرع ) گرديده و ضامن مشار اليه / مشار اليها در آن مورد مي شوم به نحوي كه داين (مضمون له ) حق دارد در اجل معينه يا در صورت حال شدن دين عليه اينجانب اقدام به صدور اجراييه و وصول نمايد .

 

تذكاريه :

1- خانم / آقاي                                 داين موصوفه با امضاء اين سند ضمن اظهار به داشتن آگاهي از ملائت ضامن مزبور نيز ضمانت ضامن از مضمون عنه را كه به موجب اين سندواقع شده ، پذيرفته است.

2- مراتب متن در همين تاريخ به دفتر خانه تنظيم كننده سند مزبور طي شماره                اطلاع داد شده است .

 

 

تاريخ

محل امضاء

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image