عاريه موضوع ماده 635 قانون مدني

بسم الله الرحمن الرحيم

 

عاريه آپارتمان

 

معير : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

مستعير : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

مورد عاريه : تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان در طبقه           به مساحت                   متر مربع

قطعه تفكيكي داراي پلاك                فرعي از                 اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي                   بخش              ثبتي تهران و از محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره             مورخ         صفحه            جلد                   به شماره چاپي                   صادره به نامه معير به حدود مندرجه در صورت مجلس تفكيكي شماره          مورخ                صادره از ثبت منطقه               تهران بايگاني در آرشيو شماره          اين دفتر خانه كه عبارت است از شمالاً:

شرقيه :               جنوباً             غرباً                    (كف روي عرصه و سقف با كف فوقاني مشترك است ) با چميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن با قدر السهم از عرصه و ساير قسمت هاي مشاعي و مشترك طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه هاي اجرايي آن به انضمان برق  شماره پرونده                  و تلفن اختصاصي شماره                 و به قدر السهم از آب و برق و گاز مشترك منصوبه هاي در آن كه مستعير با رويت ، وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد عاريه كرده است .

 

مدت : از تاريخ زير لغايت مدت                    كامل شمسي كه مستعير مجاز است از عين مال مورد عاريه مجاناً منتفع گردد و هر يك از طرفين در همه حال حق رجوع از اين عاريه را دارند و در صورت موت هر يك از طرفين عقد عاريه منفسخ مي گردد .

 

شروط :

1-      تعميرات جزئي و كلي و رنگ آميزي و نقاشي و ماليات مستغلاتي به عهده ميعر مي باشد .

2-   مال مورد عاريه بدون عيب تحويل مستعير گرديده بنابراين مستعير در صورت تعدي يا تفريط مال مورد عاريه ضامن تلف يا نقصان تلف يا نقصان مال مورد عاريه مي باشد .

3-   مستعير متعهد به تاديه بدهي هاي ناشي از مصارف برق و تلفن اختصاصي مرقوم تماماً و ناشي از مصارف آب و برق و گاز مشترك به قدر السهم مي باشد و در صورت عدم تاديه معير حق دارد با ارائه قبوض مثبته از مستعير مطالبه و وصول كند .

4-   چنانچه مستعير بنا به واسطه هر ضرورتي كه تشخيص مي دهد ، بخواهد مال مورد عاريه را رد كند و در زمان رد به معير دسترسي نداشته باشد و يا اگر معير از قبول رد خودداري ورزد مستعير حق خواهد داشت مال مورد عاريه را از طريق دادگاه صالحه رد نمايد .

5-      با فوت معير اين عاريه باطل بوده و مستعير متعهد به رد مال مورد عاريه به ورثه قانوني معير مي باشد .

6-   معير در صورت رجوع (همچنين ورثه قانوني معير پس از درگذشت معير )حق دارد نسبت به استرداد مال مورد عاريه و تحويل گرفتن آن به موجب مفاد اين سند عليه مستعير اجراييه صادر كنند .

ساير شروط : (در اين قسمت اگر شرط ديگري باشد ، تنظيم مي گردد )

 

ساير مستندات :

1-گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                    تهران

2- پاسخ استعلاميه شماره                  ثبت منطقه                تهران .

 

 

 

تاريخ :

محل امضاء

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image