قرارداد انتقال اجرايي ثبتي موضوع ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك

بسم الله الرحمن الرحيم

 

انتقال اجرايي ناشي از اجراي سند رهني

 

خانم / آقاي " فرزند آقاي                   داراي شماره شناسنامه شماره                  صادره از                   ساكن تهران :

به موجب سند رهني شماره                            مورخ     /   /    دفتر خانه شماره              تهران شش دانگ عرصه و اعيان يك باب خانه مسكوني احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت                     متر مربع داراي پلاك                فرعي از                     اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك                     فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي                     بخش                  ثبتي تهران كه ذيل شماره                مورخ          صفحه         جلد                      دفتر املاك بخش مربوطه به نام مشار اليه / مشار اليها ثبت و سند صادر گرديده و محدود است به حدود اربعه ذيل : شمالاً:

 شرقاً                                                            جنوباً:

 غرباً :                                    به انضمام برق شماره پرونده                            و آب شماره
اشتراك            و گاز شهري شماره شناسايي                                  منصوبه هاي در آن از تاريخ      /   /   به مدت سه سال در قبال مبلغ                          ريال به انضمام خسارت در وثيقه بانك                   مقيم تهران به نشاني :

 

گزارده و در موعد مقرر مذكور نسبت به پرداخت بدهي اقدام ننموده لذا پس از صدور اجراييه و تشكيل پرونده در دايره                             اجراء به كلاسه              /                

اجراييه در تاريخ      /    /          ابلاغ و صحت آن نيز توسط متصدي مربوطه گواهي شده و چون مديون ظرف مدت شش ماه مدت قانوني برابر گواهي متصديان مربوطه درخواست حراج ملك مورد وثيقه را ننموده است بنابراين پس از انقضاء مدت 8 ماه مهلت مقرر در ماه 34 اصلاحي قانون ثبت و با توجه به اينكه در ظرف هشت ماه مذكور به موجب گواهي متصديان اعتراضي به عمليات اجرايي نشده و طلب طلبكار هم توديع نگرديده و با عنايت به اينكه كليه حقوق دولتي نيز وصول شده ملك مزبور به انضمام مرقوم در قبال مبلغ                     ريال اصل طلب و مبلغ                           ريال خسارت تاخير و مبلغ            ريال نيم عشر اجرايي طبق مقررات آيين نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و نظر به گذشتن هشت ماه مهلت مقرر در قانون فوق الذكر به بانك                        به مشخصات فوق واگذار مي شود و اين ورقه به منزله سند انتقال اجرايي  اجرايي است .

ضمناً نيم عشر اجرايي مذكور به موجب فيش شماره                  وصول گرديده و مبلغ                   ريال وصولي از بستانكار طي فيش شماره                                       به نفع مديون در صندوق اجراء توديع شده است .

 

تذكاريه  

1-      اين انتقال بدون ارائه سند مالكيت به لحاظ اظهار به عدم دسترسي به سند مالكيت صورت پذيرفته

2-   از سوي اداره اجراء خانم / آقاي :                           فرزند آقاي              داراي شناسنامه
شماره                    صادره از                طبق معرفي نامه شماره                و از سوي
بانك                خانم / آقاي :                        فرزند آقاي                داراي شماره شناسنامه              صادره از                     برابر معرفي نامه  شماره                 اين سند را امضاء نموده و مي نمايد .

 

ساير مستندات

1- پاسخ استعلاميه شماره                   ثبت منطقه                 تهران

2- گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                    تهران

3- گواهي پايان ساختمان شماره                           ملحوظ و مقبول خريدار و سطح شهر طبق سند ابتياعي و نوسازي شماره                       شهرداري منطقه                  تهران

 

تاريخ:

امضاء:

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image