قرارداد انتقال قطعي اجرايي دادگاه هاي موضوع مواد 4،19،137،143،145 قانون اجراي احكام

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

انتقال قطعي آپارتمان –ناشي از اجراي دادنامه الزام به تنظيم سند

 

 

انتقال دهنده : دادگاه حقوقي                        تهران شعبه                  به قائم مقامي از خانم / آقاي :
                        طبق دادنامه قطعي شماره                      در پرونده              و برگ اجراييه شماره صادرات از آن شعبه و به استناد نامه شماره                         و با حضور و امضا خانم / آقاي
                   فرزند آقاي                    داراي شماره شناسنامه                 صادره از              به نمايندگي از آن دادگاه برابر معرفي نامه شماره                    صادره از دادگاه مرقوم .

 

انتقال گيرنده: خانم / آقاي                   فرزند آقاي                و نام مادر خانم                   داراي شماره شناسنامه             صادره از                      متولد               ساكن :

 

مورد انتقال : تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان در طبقه             سمت               به مساحت            متر مربع قطعه              تفكيكي داراي پلاك                فرعي از            اصلي مفروز و مجزي شده از
 پلاك            فرعي از اصلي نامبرده واقع در اراضي                 بخش             ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره                    مورخ               صفحه                جلد                   كه برابر نامه شماره                  ثبت منطقه                      تهران براي مورد ثبت به شرح بالا سند مالكيت صادر گرديده ليكن طرفين سند مالكيت به دفتر خانه ارائه ننموده و اين انتقال بدون ارائه آن صورت پذيرفته و مسئوليت آن به عهده انتقال گيرنده است و مورد انتقال با قدر السهم از عرصه كل و ساير قسمت هاي مشاعي و مشترك طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن و به انضمام برق اختصاصي شماره پرونده                        تماماً و بقدر السهم از برق مشترك شماره پرونده                            و از آب مشترك شماره اشتراك                              و از گاز شهري شماره شناسايي                              منصوبه هاي در آن مي باشد .

 

مال الانتقال : مبلغ                     ريال رايج كه طبق مندرجات دادنامه مبلغ                           ريال قبلاً به خانم / آقاي                  محكوم مندرج در آن دادنامه پرداخت شده و مابقي كه مبلغ                 ريال است برابر قبض سپرده شماره               بايگاني در پرونده مزبور تاديه گرديده است .

كليه شرايط صحت انتقال قطعي با التفات به مبايعه نامه موصوف در دادنامه و مندرجات دادنامه مذكور اجرا گرديده و انتقال گيرنده باسق رويت با قراره و وقف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات مورد انتقال را قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد انتقال نمود .

بخش نامه شماره 130/1014/1/58 ثبت كل به انتقال گيرنده تذكر داده شد و مع الوصف مسئول شناسايي
 خانم / آقاي                                محكوم آن پرونده مذكور در بالا گرديد هم چنين انتقال گيرنده متعهد به تاديه بدهي هاي احتمالي برق تماماً و بقدر الحصه از برق و آب و گاز مشترك شماره هاي مرقوم گرديد النهايه حق دارد در صورت تاديه با ارائه قبوض مثبته نسبت به پرداختي هاي خود ناشي از مصارف قبل از تصرف خويش از محكوم آن پرونده مطالبه و وصول كند .

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                   ثبت منطقه                 تهران

2- گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                    تهران

3- گواهي پايان ساختمان شماره                           ملحوظ و مقبول خريدار و سطح شهر طبق سند ابتياعي و نوسازي شماره                       شهرداري منطقه                  تهران

 

 

تاريخ

محل امضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

انتقال قطعي (خانه ) ناشي از مزايده در اجراي احكام

 

 

انتقال دهنده : دادگاه حقوقي                        تهران شعبه                  به قائم مقامي از خانم / آقاي :
                        طبق دادنامه قطعي شماره                      در پرونده              و برگ اجراييه شماره  صادرات از آن شعبه و به استناد نامه شماره                         و با حضور و امضا خانم / آقاي
                   فرزند آقاي                    داراي شماره شناسنامه                 صادره از              به نمايندگي از آن دادگاه برابر معرفي نامه شماره                    صادره از دادگاه مرقوم .

 

انتقال گيرنده: خانم / آقاي                   فرزند آقاي                و نام مادر خانم                   داراي شماره شناسنامه             صادره از                      متولد               ساكن :

 

مورد انتقال : تمامت شش دانگ يك باب ساختمان مسكوني احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت             متر مربع داراي پلاك                  فرعي از                 اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                 فرعي از اصلي مزبور واقع در اراضي                          بخش ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره           مورخ     صفحه                جلد                  كه برابر  نامه شماره                 ثبت منطقه                 تهران براي مورد ثبت به شرح بالا سند مالكيت صادر گرديده ليكن طرفين سند مالكيت به دفتر خانه تسليم ننموده و اين انتقال بدون ارائه آن صورت پذيرفته و مسئوليت آن به عهده انتقال گيرنده است و مورد انتقال اعم از عرصه و اعيان و با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء و با برق پرونده                     و آب شماره اشتراك                و گاز شهري شماره شناسايي                            منصوبه هاي در آن مي باشد.

 

مال الانتقال : مبلغ                     ريال رايج كه طبق قبض سپرده شماره                  به صندوق دادگستري پرداخته شده باقراره .

كليه شرايط صحت انتقال قطعي باظهار اجراء گرديده و انتقال گيرنده با رويت و وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات مورد انتقال را قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد انتقال نمود .

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت كل به انتقال گيرنده تذكر داده شده و مع الوصف مسئول شناسايي
خانم / آقاي :                          محكوم عليه آن پرونده گرديد هم چنين انتقال گيرنده و متعهد به تاديه بدهي هاي احتمالي برق و آب و گاز منصوبه شده النهايه حق دارد پس از تاديه با ارائه قبوض مثبته از
 خانم / آقاي :                   محكوم آن دادنامه مطالبه و وصول كند .

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                   ثبت منطقه                 تهران

2- گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                    تهران

3- گواهي پايان ساختمان شماره                           ملحوظ و مقبول خريدار و سطح شهر طبق سند ابتياعي و نوسازي شماره                       شهرداري منطقه                  تهران

 

تاريخ

محل امضاء

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image