به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرارداد تقسيم موضوع ماده 589 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تقسيم نامه ارث و ماترك

 

تقسيم كنندگان : (ورثه مرحوم                          متوفي به تاريخ             ) به شرح زير :

1- آقاي               فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 متولد           داراي شناسنامه
 شماره              صادره از                   (پدر )

2- آقاي               فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 متولد           داراي شناسنامه
 شماره              صادره از                   (مادر )

3- آقاي               فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 متولد           داراي شناسنامه
 شماره              صادره از                   (همسر )

4- آقاي               فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 متولد           داراي شناسنامه
 شماره              صادره از                   (دختر )

5- آقاي               فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 متولد           داراي شناسنامه
 شماره              صادره از                   (دختر )

6- آقاي               فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 متولد           داراي شناسنامه
 شماره              صادره از                   (دختر )

7- آقاي               فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 متولد           داراي شناسنامه
 شماره              صادره از                   (پسر )

8- آقاي               فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 متولد           داراي شناسنامه
 شماره              صادره از                   (پسر )

9- آقاي               فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 متولد           داراي شناسنامه
 شماره              صادره از                   (پسر )

10- آقاي               فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 متولد           داراي شناسنامه
 شماره              صادره از                    (پسر )

 

همه نامبردگان ساكنين تهران به نشاني :

با التفات به گواهي حصر وراثت شماره                مورخ           صادره از دادگاه حقوقي 2 شعبه            تهران و برابر گواهينامه واريز ماليات بر ارث شماره                      مورخ                صادره از سرمميزي شماره                  اداره ارث تهران و همگي كما فرض الله .

 

مورد تقسيم : ما ترك غير منقول مرحوم مورث مرقوم به شرح زير :

1- تمامت شش دانگ يك باب خانه مسكوني احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت         متر مربع داراي پلاك                  فرعي از            اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك               فرعي از اصلي نامبرده واقع در اراضي                    بخش                ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره           مورخ   /   /   صفحه         جلد           به شماره چاپي               صادره به نام مورث مرقوم به انضمام برق شماره پرونده             و آب شماره اشتراك                   و گاز شهري شماره شناسايي              منصوبه هاي در آن .

2-تمامت شش دانگ يك قطعه باغ به مساحت               متر مربع داراي پلاك                      فرعي از              اصلي مفروز واقع در اراضي                بخش                   ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره         مورخ           صفحه             جلد             به شماره چاپي          صادره به نام خانم / آقاي :              انتقالي مع الواسطه به مورث مزبور طبق سند شماره پرونده و با يك حلقه چاه عميق آب حفر شده در آن .

3- تمامت شش دانگ دستگاه آپارتمان در طبقه            به مساحت              متر مربع داراي پلاك             فرعي از        اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                   فرعي از اصلي مذكور واقع در اراضي              بخش         ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره             مورخ         جلد            صفحه             به شماره چاپي           صادره به نام مورث فوق با قدر السهم از عرصه و ساير قسمت هاي مشاعي طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن با برق اختصاصي شماره پرونده                 و بقدر السهم لز برق مشترك شماره پرونده            و از آب مشترك شماره اشتراك                   و از گاز شهري شماره شناسايي               و با شوفاژ روشن .

 

قدر السهم ناشي از تقسيم :

1- تمامت شش دانگ يك قطعه باغ رديف (2) مورد تقسيم عرصتاً و اعياناً و با چاه عميق آب حفرش شده در‌آن و برق منصوبه در آن و با جميع توابع و لواحق شرعيه و عرفيه آن در سهم اختصاصي مشاعي و باالمناصفه آقاي          (پدر ) و خانم                        (مادر ) مورث مزبور باازاء قدر السهم الارث قرار گرفته و ميگيرد .

 

2-تمامت شش دانگ  يك باب خانه مسكوني رديف (يك) مورد تقسيم عرصتاً و اعياناً با برق و آب و گاز و با جميع توابع و لواحق شرعيه و عرفيه آن در سهم اختصاصي دختران موصوفه مورث مرقوم ( هر يك نسبت به يك دانگ و نيم مشاع ) ودر سهم اختصاصي بانو                       همسر مرحوم مورث مزبور نسبت به مقدار يك دانگ و نيم مشاع به ازاء قدر السهم الارث قرار گرفته و ميگيرد .

 

3-تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان رديف (سه) مورد تقسيم با برق اختصاصي و بقدر السهم از برق و از آب و از گاز مشترك و با شوفاژ روشن و با قدر السهم از عرصه و ساير قسمت هاي مشاعي و مشترك طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن           متساوياً (هر يك نسبت به مقدار يك دانگ و نيم مشاع ) در سهم اختصاصي پسران مورث مرقوم قرار گرفته و ميگيرد .

تذكاريه :

1-   هر يك از تقسيم كنندگان مرقوم منفرداً يا بعضاً و همه متفقاً ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم كه با قراره شفاهي عقد خارج لازم بين آنان منعقد شده متعهد و ملزم به اجراي تمامي مفاد اين سند تقسيم نامه گرديده مي باشد .

2-   چنانچه به هر نحوي از انحاء و به هر صورت اعم از پيش بيني شده و نشده در رابطه با اين تقسيم و نحوه آن اختلاف ارزش يا مرغوبيت و نظاير آن مشاهده يا ابراز گردد هر يك از تقسيم كنندگان فوق الذكر ضمن العقود اختلاف ارزش و ما به التفاوت ها را به يكديگر در مقابل اخذ 75 گرم نبات مصالح قطعيه ، شرعيه و قانوني نمودند و كليه شرايط صحت عقد صلح قطعي اعم از قبض و اقباض و غيره اجراء شده .

3-   منافع مورد تقسيم قبلاً به كسي واگذار نشده و دارندگان سهام اختصاصي مرقوم هر يك نسبت به سهم اختصاصي خويش مندرجه در اين سند اقرار بتصرف و قبض سهام اختصاصي مرقوم خود نمودند .

4-   هر يك از تقسيم كنندگان به تنهايي به يكديگر ضمن العقد وكالت و اختيار و اذن داده و مي دهند تا چنانچه در مفاد اين تقسيم نامه از حيث اشتباهات ناشي از سهو قلم و نظاير آن احتمالاً اشتباهي روي داده شده باشد راساً نسبت به رفع اشتباه و سهو قلم بدون آنكه در ماهيت اين تقسيم خللي وارد گردد (هر يك از آن اصالتاً و با وكالت از سايرين ) اقدام نمايد .

5-      كليه اسناد مالكيت املاك فوق الذكر جهت صدور اسناد مالكيت جديد بر مبناي اين تقسيم نامه به ادارات ثبت مربوطه ارسال مي گردد .

6-   كليه تقسيم كنندگان فوق التوصيف ضمن العقود مزبور هرگونه ادعا و اعتراض بعدي و احتمالي ولو به عنوان تضرر و غيره را از خود سلب نموده و احتياطاً كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش از تقسيم كنندگان اسقاط گرديد .

 

ساير مستندات :

1-گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                    تهران

2- پاسخ استعلاميه شماره                  ثبت منطقه                تهران .

3- پايان كار هاي شماره                   و شماره                       

4- نامه شماره                اداره كشاورزي                   تهران

 

 

تاريخ

امضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تقسيم نامه آپارتمان ها و انباري و پاركينگ به موجب صورتمجلس تفكيكي  

 

تقسيم كنندگان :

1-خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                  داراي
شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

2-خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي
شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

3-خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي
 شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

مورد تقسيم : آپارتمان هاي مسكوني و انباري هاي احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت                متر مربع داراي پلاك                            فرعي از                    اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                فرعي از اصلي نامبرده در اراضي                     بخش              ثبتي تهران محدوده و موارد ثبت اسناد مالكيت شماره                    مورخ                صفحه              جلد              و        شماره                 مورخ           صفحه     جلد                و شماره                و مورخ                  جلد               به شمارات چاپي             و             و              صادرات به نام تقسيم كنندگان .

 

 

مبناي تقسيم :

1- صورت مجلس تفكيكي شماره               مورخ                  صادره از ثبت منطقه                   تهران

 

2-گواهي مالياتي شماره                      مورخ                   صادره از سرمميزي                   

 

3-گواهي پايان ساختمان شماره                  مورخ                   صادره از شهرداري منطقه                  تهران .

 

قدر السهم اختصاصي ناشي از تقسيم :

1-تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان در هم كف غربي به مساحت            متر مربع (قطعه اول تفكيكي )به انضمام انباري شماره يك واقع در زير زمين اول مساحت                     متر مربع (قطعه اول تفكيكي )و به انضمام پاركينگ شماره يك واقع در زير زمين دوم به مساحت                    متر مربع (قطعه اول تفكيكي)  با قدر السهم از عرصه و از ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه هاي اجرايي آن كه در سهم اختصاص خانم / آقاي :                      (رديف يك ) به ازاي سهم مشاعي قرار گرفته و ميگيرد .

 

2- تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان در هم كف شرقي به مساحت                         متر مربع (قطعه دوم تفكيكي ) به انضمام انباري شماره دو واقع در زير زمين اول به مساحت                  متر مربع (قطعه دوم تفكيكي) و به انضمام پاركينگ شماره دو واقع در زير زمين دوم به مساحت                متر مربع (قطعه دوم تفكيكي ) با قدر السهم از عرصه و از ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن كه در سهم اختصاصي خانم / آقاي                                 (رديف دو 9 به ازاي سهم مشاعي قرار گرفته و ميگيرد .

 

3- سهم اختصاصي خانم / آقاي :            (رديف سوم ) عبارت است از :

اول : تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان در طبقه اول غربي به مساحت                     متر مربع (قطعه سوم تفكيكي )به انضمام انباري شماره 3 واقع در زير زمين اول به مساحت                           متر مربع (قطعه سوم تفكيكي) و به انضمام پاركينگ شماره سه واقع در زمين دوم به مساحت                      متر مربع (قطعه چهارم )با قدر السهم از عرصه و از ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن .

دوم : تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان در طبقه اول شرقي به مساحت              متر مربع (قطعه چهارم تفكيكي) به انضمام انباري شماره چهار واقع در زير زمين دوم به مساحت                    متر مربع (قطعه چهارم تفكيكي) با قدر السهم از عرصه و از ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن .

سوم : تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان در طبقه دوم غربي به مساحت                   متر مربع (قطعه پنجم تفكيكي) به انضمام انباري شماره پنج واقع در زير زمين اول به مساحت                    متر مربع ( قطعه پنجم تفكيكي) با قدر السهم از عرصه و از ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن .

چهارم : تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان در طبقه دوم شرقي به مساحت                       متر مربع (قطعه ششم تفكيكي ) به انضمام انباري شماره شش واقع در زير زمين اول به مساحت               متر مربع (قطعه ششم تفكيكي ) و به انضمام پاركينگ شماره شش  واقع در زير زمين طبقه دوم به مساحت                  متر مربع (قطعه ششم تفكيكي ) با قدر السهم از عرصه و از ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن كه در تمامي آپارتمان ها و انباري ها و پاركينگ هاي مندرج در قسمت هاي اول لغايت چهارم رديف (پ) به ازاء سهم مشاعي در سهم اختصاصي خانم / آقاي                       (رديف سوم ) قرار گرفته و مي گيرد .

 

 

شرح قسمت هاي مشاعي و مشترك :

1- عرصه كل به مساحت                 متر مربع 2- نور گير به مساحت              متر مربع

3- راه پله ها در زير زمين دوم و اول هر يك به مساحت              متر مربع و در طبقات اول و دوم و راه پله به پشت بام هر يك به مساحت                    متر مربع 4- شوفاژ خانه در زير زمين دوم به مساحت              متر مربع 5- اتاق سرايدار در زير زمين اول به مساحت                  متر مربع 6- حيات خلوت                  متر مربع

7-حياط به مساحت              متر مربع 8-دستشويي و توالت در زير زمين هاي اول و دوم هر يك به
مساحت          متر مربع 9- پشت بام               متر مربع ضمنا عبور شبكه هاي برق ، تلفن و لوله هاي آب و فاضلاب و لوله هاي گاز و كانال هاي كولر از يكديگر گواهي مي شود .

 

حقوق ارتفاقي : طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن مي باشد .

 

حدود آپارتمان ها :

(قطعه اول تفكيكي ): شمالاً                                                   شرقياً

                        جنوباً                                                     غرباً

(كف با سقف زير زمين اول و سقف با طبقه فوقاني مشترك است )

(قطعه دوم تفكيكي ): شمالاً                                                   شرقياً

                        جنوباً                                                     غرباً

(كف با سقف زير زمين اول و سقف با طبقه فوقاني مشترك است )

 

(قطعه سوم تفكيكي) : شمالاً                                                  شرقياً

                        جنوباً                                                     غرباً

(كف با سقف زير زمين اول و سقف با طبقه فوقاني مشترك است )

 

(قطعه چهارم تفكيكي): شمالاً                                                            شرقياً

                        جنوباً                                                     غرباً

(كف با سقف زير زمين اول و سقف با طبقه فوقاني مشترك است )

 

(قطعه پنجم تفكيكي): شمالاً                                                   شرقياً

                        جنوباً                                                     غرباً

(كف با سقف زير زمين اول و سقف با طبقه فوقاني مشترك است )

 

(قطعه ششم تفكيكي) شمالاً                                                   شرقياً

                        جنوباً                                                     غرباً

(كف با سقف زير زمين اول و سقف با طبقه فوقاني مشترك است )

 

حدود انباري ها و پاركينگ ها ): با توجه به صورت مجلس تفكيكي مبنا براي آن حدودي قيد نشده است .

 

تذكاريه :

1-   تقسيم كنندگان ضمن العقد هرگونه نفاوت ارزش ها و مرغوبيت هاي احتمالي در مورد تقسيم را نسبت به سهم اختصاصي خويش به يكديگر در مقابل اخذ 75 گرم نبات مصالحه قطعيه صحيحه شرعيه و قانونيه نمودند .

2-   هر يك از تقسيم كنندگان به ديگري از تقسيم كنندگان مزبور وكالت و اجازه و اختيار داده و ميدهد كه چنانچه در تنظيم صورت مجلس تفكيكي مبنا يا گواهي مالياتي مبنا و يا در تنظيم اين تقسيم نامه احتمالاً اشتباه و سهم قلم روي داده شده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظيم و امضاء اسناد رسمي بدون آنكه در ماهيت اين تقسيم خللي وارد سازد اقدام نمايد .

3-   اصول اسناد مالكيت فوق الذكر جهت صدور اسناد مالكيت موارد تقسيم به ثبت مربوطه ارسال مي گردد و هيچ از انباري ها و پاركينگ هاي منضم به هر دستگاه آپارتمان به تنهايي قابل انتقال نمي باشد .

4-   برق شماره پرونده              مختص آپارتمان قطعه اول تفكيكي و برق به شماره پرونده            مختص آپارتمان قطعه دوم تفكيكي                       برق به شماره پرونده            مختص آپارتمان قطعه سون تفكيكي و برق به شماره پرونده            مختص آپارتمان قطعه چهارم تفكيكي و برق به شماره پرونده            پنجم تفكيكي و برق به شماره پرونده            مختص آپارتمان قطعه ششم تفكيكي و آب شماره            و برق شماره پرونده              و گاز شهري شماره شناسايي                 كماكان مشترك در كل ملك و ساختمان موصوفه خواهد بود .

5-   تمامي آپارتمان ها و انباري ها و پاركينگ هاي سهام اختصاصي مفروز و انتزاعي از ملك پلاك مذكوره در بالا و بر اساس صورت مجلس  تفكيكي مبنا مي باشد كه هر از تقسيم كنندگان حق مراجعه به ثبت مربوطه و درخواست و اخذ اسناد مالكيت سهم اختصاصي خود به نام خويش دارد .

6-   تقسيم كنندگان هرگونه ادعا و اعتراض احتمالي و بعدي ولو به عنوان تضرر و غيره را در رابطه با اين تقسيم نامه از خود سلب نمودند و احتياطاً كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش از تقسيم كنندگان اسقاط گرديد و منافع موارد تقسيم قبلاً به كسي واگذار نشده و هر يك از تقسيم كنندگان اقرار به تصرف و قبض سهام اختصاصي خويش نمود .

7-   تقسيم كنندگان ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم كه با قرار عقد خارج لازم مزبور به طور شفاهي في مابين آنان منعقد گرديده منفردآً و بعضاً و متنفعاً و ملتزم به اجراي تمامي مفاد اين تقسيم نامه بدون استثناء گرديده و ميباشد .

 

 

تاريخ

امضاء

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image