قراردادهاي بيمه موضوع قوانين بيمه

قرارداد عمر زماني كاركنان يك شركت

 

 

شماره قرارداد عمر :

تاريخ صدور

تاريخ شروع :

تاريخ انقضاء:

تعداد بيمه شدگان :

حق بيمه ساليانه :...................... ريال

بين شركت ..................... به نشاني تهران ، خيابان ........................ كه د ر اين قرارداد بيمه گذار ناميده مي شود و شركت سهامي بيمه .................. كه بيمه گر ناميده مي شود قرارداد زير منعقد ميگردد :

ماده اول: موضوع اين قرارداد عبارت است از بيمه عمر زماني فوت به هر علت كاركنان بيمه گزار :

ماده دوم : سرمايه بيمه عمر زماني هر يك از بيمه شدگان مبلغ .............. ريال مي باشد .

ماده سوم :شروع بيمه براي هر يك از كاركنان فعلي بيمه گزار و براي كاركناني كه در آينده استخدام خواهند شد تاريخ مندرج در الحاقي تائيد پوشش بيمه اي آنان مي باشد .

تبصره يك : بيمه گر ميتواند با انتخاب خود از تعدادي از كارمندان متقاضي معاينات پزشكي به عمل آورد و سپس آنها را قبول يا رد نمايد و نيز مختار است با اعمال نرخ اضافي آنها را تحت پوشش قرار دهد به هر حال شروع و اعتبار پوشش بيمه اي هر يك از كاركنان پس از تائيد كتبي بيمه گر الحاقي مي باشد .

ماده چهارم : حق بيمه ساليانه هر يك از بيمه شدگان جهت بيمه عمر زماني مبلغ .................... ريال مي باشد كه مي بايد از طرف بيمه گزار به صورت يكجا به بيمه گر پرداخت شود .

تبصره : ضرب الاجل پرداخت حق بيمه هر يك از بيمه شدگان حداكثر به فاصله 15 روز از تاريخ دريافت الحاقي تائيد پوشش آنان توسط بيمه گزار مي باشد .

ماده پنجم : بيمه گزار موظف است ليست مشخصات كاركنان مشمول بيمه را شامل رديف ، نام و نام خانوادگي ، تاريخ تولد ، شماره شناسنامه ، و محل صدور در شروع قرارداد در دو نسخه براي بيمه گر ارسال نموده و هر ماه نيز صورتي از كاركنان خود را كه در نظر دارد جديداً تحت پوشش قرار بدهد (استخدام جديد ) و يا از آن خارج نمايد (استعفاء ، انتقال ، و يا بازنشستگي كه از پوشش خارج مي گردند و ............) جهت بيمه گر ارسال نمايد .

تبصره 1: شروع بيمه آن دسته از كاركنان جديد كه بعد ا امضاء قرارداد به استخدام بيمه گزار درآمده اند از تاريخ دريافت نامه توسط بيمه گر خواهد بود .

تبصره 2: ضرب الاجل  ارسال اسامي كاركنان حذفي حداكثر 15 روز از تاريخ حذف مي باشد و چنانچه تغييراتي خارج از ضرب الاجل فوق به بيمه گر اعلام گردد تاريخ موثر براي صدور الحاقي خروج بيمه شده از پوشش بيمه اي حداكثر به 15 روز از تاريخ بيمه گزار (اعلام تغييرات ) انتقال مي يابد .

ماده ششم : تسويه حق بيمه الحاقي هاي صادره مربوط به تغييرات در طول مدت قرارداد ، اعم از افزايش يا كاهش تعداد بيمه شدگان بر اساس تعرفه كوتاه مدت بيمه مركزي ايران و همزمان با حق بيمه ساير بيمه شدگان انجام خواهدشد .

ماده هفتم : در صورت فوت هر يك از بيمه شدگان ، بيمه گزار موظف است مراتب را كتباً و ظرف مدت حداكثر 15 روز از تاريخ اطلاع به بيمه گر اعلام ، و متعاقباً مدارك ذيل را ارسال نمايد .

 

الف) در صورت فوت

1-      اصل يا كپي تائيد شده خلاصه رونوشت وفات (گواهي فوت ) صادره از طرف اداره آمار .

2-      گواهي پزشكي قانوني يا آخرين پزشك معالج مبني بر تعيين علت فوت .

3-     گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح تهيه شده باشد (در مواردي كه فوت ناشي از حادثه باشد )

تبصره 1: در مواردي كه فوت بر اثر حوادث ناشي از رانندگي ،توسط بيمه شده باشد گواهينامه رانندگي مجاز راننده وسيله نقليه مور لزوم مي باشد .

تبصره 2: در موارد استثنايي و دوري از مركز كه امكان اطلاع فوري مقدور نمي باشد ، مدت زمان اطلاع به بيمه گر سي روز تعيين شده است .

تبصره 3: حوادث منجر به فوت ناشي از ادوات عمل نشده باقيمانده آثار جنگ تحميلي نسبت به كليه بيمه شدگان پس از انعقاد قرارداد مشمول بيمه مي باشد .

ماده هفتم :بيمه گر در ازاء دريافت حق بيمه و انجام تعهدات بيمه گزار مندرج در اين قرارداد متعهد است سرمايه هاي موضوع ماده دوم اين قرارداد را به شرح همان ماده در وجه بيمه گزار پرداخت نمايد تا به ذينفع قانوني آن تاديه گردد .

ماده نهم : حق بيمه هايي كه بابت اين قرارداد به بيمه گر پرداخت مي گردد قابل استرداد نمي باشد مگر در مواردي كه اشتباهي در محاسبه رخ داده باشد .

ماده دهم : حداكثر سن قابل پذيرش كاركنان بيمه شده در هنگام وقع خطر مشمول اين قرارداد 65 سال تمام مي باشد .

بنابراين بيمه گر نسبت به كساني كه سن آنها از ارقام ياد شده در موارد مربوطه بيشتر باشد هيچگونه تعهدي ندارد .

ماده يازدهم :مدت اين قرارداد يك سال از تاريخ شروع آن است و هر يك از طرفين مي توانند يك ماه قبل از پايان قرارداد نظر خود را نسبت به فسخ يا تجديد نظر در نرخ و شرايط قرارداد به طرف ديگر اعلام نمايد در غير اين صورت قرارداد با همين شرايط و با صدور برگ الحاقي به مدت يك سال ديگر تمديد خواهد شد .

ماده دوازدهم : نسبت به مواردي كه در اين قرارداد ذكر نگرديده است بر طبق شرايط عمومي بيمه عمر جمعي شركت سهامي بيمه ايران و قانون بيمه رفتار خواهد شد .

 

 

 

نمونه

قرارداد بيمه حوادث گروهي يك شركت

 

تاريخ شروع :.......................................

تاريخ انقضاء :.......................................

تاريخ صدور :........................................

حق بيمه ساليانه :....................................

تعداد بيمه شدگان :................................

اين قرارداد بين شركت ..................... به نشاني تهران ، ................................................................................................

كه در اين قرارداد بيمه گزار ناميده مي شود و شركت سهامي بيمه .......................... كه بيمه گر ناميده مي شود به شرح ذيل منعقد مي گردد .

ماده اول : موضوع اين قرارداد  عبارت است از پوشش بينه اي حوادث منجر به فوت و نقص عضو و از كار افتادگي دائم (كلي و جزئي ) بر اثر حادثه .

ماده دوم : سرمايه بيمه فوت و نقص عضو بر اثر حادثه براي هر فرد بيمه شده معادل 45 برابر حقوق ماهيانه طبق ليست ارسالي بيمه گزار مي باشد .

تبصره :سرمايه هر يك از بيمه شدگان در صورت فوت  بر اثر حادثه و در صورت نقص عضو و از كر افتادگي دائم بر اثر حادثه معادل 45 برابر حقوق ماهيانه طبق ليست ارسالي بيمه گزار بوده و در صورت نقص عضو و از كار افتادگي  دائم جزئي بر اثر حادثه ضريبي از 45 برابر ماهيانه طبق جدول نقص عضو  مندرج در شرايط عمومي بيمه ه اي حوادث مي باشد .

ماده سو م: شروع بيمه براي هر يك از كاركنان فعلي بيمه گزار و براي كاركناني كه در آينده استخدام خواهند شد تاريخ مندرج در الحاقي تائيد پوش بيمه اي آنان مي باشد .

ماده چهارم : حق بيمه ساليانه بيمه شدگان جهت پوشش فوت نقص عضو و از كار افتادگي دائم (كلي و جزئي ) مبلغ ...............ريال مي باشد و بيمه گزار متعهد است از تاريخ دريافت قرارداد يا الحاقيه تائيد پوشش  بيمه اي به صورت اقساط ماهيانه بر مبناي 12/1 حق بيمه ساليانه را پرداخت نمايد .

تبصره 1: ضرب الاجل پرداخت حق بيمه هر يك از بيمه شدگان حداكثر يك ماه از تاريخ سررسيد ماهيانه  مي باشد .

تبصره 2: ضرب الاجل پرداخت حق بيمه هر يك از بيمه شدگان جديد حداكثر به فاصله سي روز  از تاريخ صدور الحاقي تائيد پوشش آنان توسط بيمه گر مي باشد .

ماده پنجم : شامل بيمه گزار موظف است ليست مشخصات كاركنان مشمول بيمه را شامل رديف ، نام و نام خانوادگي ، تاريخ تولد ، ، شماره شناسنامه ، و محل صدور در شروع قرارداد در دو نسخه براي بيمه گر ارسال نموده و هر ماه نيز صورتي از كاركنان خود را كه در نظر دارد جديداً تحت پوشش قرار بدهد (استخدام جديد ) و يا از آن خارج نمايد (استعفاء ، انتقال ، و يا بازنشستگي كه از پوشش خارج مي گردند و ............) جهت بيمه گر ارسال نمايد .

تبصره 1: شروع بيمه آن دسته از كاركنان جديد كه بعد از امضاء قرارداد به استخدام بيمه گزار درآمده اند از تاريخ دريافت نامه توسط بيمه گر خواهد بود .

تبصره 2: ضرب الاجل  ارسال اسامي كاركنان حذفي حداكثر 15 روز از تاريخ حذف مي باشد و چنانچه تغييراتي خارج از ضرب الاجل فوق به بيمه گر اعلام گردد تاريخ موثر براي صدور الحاقي خروج بيمه شده از پوشش بيمه اي حداكثر به 15 روز از تاريخ بيمه گزار (اعلام تغييرات ) انتقال مي يابد .

ماده ششم : تسويه حق بيمه الحاقي هاي صادره مربوط به تغييرات در طول مدت قرارداد ، اعم از افزايش يا كاهش تعداد بيمه شدگان بر اساس تعرفه كوتاه مدت بيمه مركزي ايران و همزمان با حق بيمه ساير بيمه شدگان انجام خواهدشد .

ماده هفتم : در صورت فوت هر يك از بيمه شدگان ، بيمه گزار موظف است مراتب را كتباً و ظرف مدت حداكثر 15 روز از تاريخ اطلاع به بيمه گر اعلام ، و متعاقباً مدارك ذيل را ارسال نمايد .

 

 

الف) در صورت فوت

 

1-      اصل يا كپي تائيد شده خلاصه رونوشت وفات (گواهي فوت ) صادره از طرف اداره آمار .

2-     گواهي پزشكي قانوني يا آخرين پزشك معالج مبني بر تعيين علت فوت .

3-      گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح تهيه شده باشد (در مواردي كه فوت ناشي از حادثه باشد )

4-      ب) در صورت نقص عضو كلي و جزئي دائم ناشي از حادثه

5-   گواهي پزشك معالج در مورد پايان معالجات و غير قابل علاج بودن نقص عضو و گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح تهيه شده باشد .

تبصره 1: در مواردي كه فوت و نقص عضو كلي و جزئي دائم ، در اثر حوادث ناشي از رانندگي توسط بيمه شده باشد گواهينامه رانندگي مجاز راننده وسيله نقليه مورد لزوم مي باشد .

تبصره 2: در موارد استثنايي و دوري از مركز كه امكان اطلاع فوري مقدور نمي باشد ، مدت زمان اطلاع به بيمه گر سي روز تعيين شده است .

تبصره 3: حوادث منجر به فوت ناشي از ادوات عمل نشده باقيمانده آثار جنگ تحميلي نسبت به كليه بيمه شدگان پس از انعقاد قرارداد مشمول بيمه مي باشد .

ماده هشتم : بيمه گر در ازاء دريافت حق بيمه و انجام تعهدات بيمه گزار مندرج در اين قرارداد متعهد است سرمايه هاي موضوع ماده دوم اين قرارداد را به شرح همان ماده در وجه بيمه گزار پرداخت نمايد تا به ذينفع قانوني آن تاديه گردد.

ماده نهم : حق بيمه هايي كه بابت اين قرارداد به بيمه گر پرداخت مي گردد قابل استرداد نمي باشد مگر در مواردي كه اشتباهي در محاسبه رخ داده باشد .

ماده دهم : حداكثر سن قابل پذيرش كاركنان بيمه شده در هنگام وقوع خطر مشمول اين قرارداد در موارد بيمه فوت و نقص عضو كلي و جزئي و هزينه هاي پزشكي بر اثر حوادث 70 سال تمام مي باشد . بنابراين بيمه گر نسبت به كساني كه سن آنها از ارقام ياد شده  در موارد مربوطه بيشتر باشد  هيچگونه تعهدي ندارد .

ماده يازدهم : مدت اين قرارداد يك سال از تاريخ شروع ..................... الي ............. است و هر يك از طرفين مي توانند يك ماه قبل از پايان قرارداد نظر خود را نسبت به فسخ يا تجديد نظر در نرخ و شرايط قرارداد به طرف ديگر اعلام نمايد در غير اين صورت قرارداد با همين شرايط و با صدور برگ الحاقي به مدت يك سال ديگر تمديد خواهد شد.

ماده دوازدهم : نسبت به مواردي كه در اين قرارداد ذكر نگرديده است بر طبق شرايط عمومي بيمه عمر جمعي شركت سهامي بيمه ايران و قانون بيمه رفتار خواهد شد .

 

 

نمونه

قرارداد بيمه درمان گروهي جبران هزينه هاي بيمارستاني

(مستلزم بستري شدن در بيمارستان مازاد بر تعرفه خدمات درماني يا بيمه تامين اجتماعي )

 

تاريخ صدور :........................................

تاريخ شروع قرارداد :.......................................

تاريخ انقضاء قرارداد :.......................................

شماره قرارداد : ............................

تعداد: حدود.....................نفر

حق بيمه ساليانه :....................................

اين قرارداد بين شركت سهامي بيمه..................... به عنوان بيمه گر به نشاني تهران ....................... و شركت ................. به نشاني تهران – خيابان .................................................................. به عنوان بيمه گزار با شرايط زير و بر اساس قانون و مقررات بيمه در ايران و آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه در نه ماده و دوازده تبصره و در خفت نسخه تنظيم ( هر يك از نسخ در حكم واحد مي باشد ) منعقد مي گردد .

 

ماده 1- بيمه شدگان

بيمه شدگان عبارت است از كليه كاركنان شاغل بيمه گزار ئ اعضاء خانواده تحت تكفل آنها شامل همسر و فرزندان مشروط بر اينكه اسامي كليه بيمه شدگان  قبلاً  به بيمه گزار ارائه شده و به تائيد وي رسيده باشد .

تبصره 1- فرزندان ذكور بيمه شدگان تا سن 18 سال تمام در صورت اشتغال به تحصيل تا سن 25 سال  فرزندان اناث تا زمان ازدواج يا اشتغال به كار تحت پوشش  اين بيمه مي باشند .

تبصره 2: حداقل سن مشمول بيمه براي نوزادان از بدو تولد و حداكثر سن براي هر يك بيمه شدگان 60 سال بوده و تا پايان 65 سالگي با دريافت 50% حق بيمه و از 65 سالگي تا 70 سالگي تمام يا دريافت دو برابر حق بيمه مي توان بيمه شده را تحت پوشش اين بيمه نامه قرارداد .

ماده 2- موضوع بيمه

1-2) موضوع بيمه عبارت است از جبران هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري و حوادث احتمالي مستلزم بستري شدن در بيمارستان ، هزينه هاي زايمان (اعم از طبيعي و سزارين ) و هزينه هاي پاراكيلينيكي بر طبق شرايط اين قرارداد .

2-2) هزينه هاي انتقال بيمار به  علت موارد اورژانس جهت درمان از كليه شهرستانها به تهران  يا ساير مراكز استانها  توسط آمبولانس با تشخيص پزشك معالج و به شرط بستري در بيمارستان مقصد مشمول اين قرارداد مي باشد .

ماده 3- وظايف بيمه گزار

1-3) بيمه گزار موظف است هنگام عقد قرارداد فهرست اسامي بيمه شدگان (تمامي كاركنان ) و تعداد افراد تحت تكفل  ايشان را بر طبق ماده يك براي بيمه گزار ارسال و متعاقباً ظرف مدت 30 روز  مشخصات بيمه شدگان و افراد تحت تكفل را شامل نام و نام خانوادگي ، تاريخ تولد ، شماره شناسنامه ، نسبت خانوادگي ، به طور خوانا  و بدون قلم خوردگي  جهت بيمه گر ارسال نمايد .

2-3) بيمه گر موظف است در طول مدت قرارداد فهرست تغييرات افزايش ناشي از روابط استخدامي (جديد الاستخدام – انتقالي – مامور به خدمت  ) و همچنين همسر و فرزندان شاغلين كه بعد از شروع قرارداد تحت تكفل كاركنان قرار گرفته اند با ذكر مشخصات بر طبق ماده سوم در هر ماه  به بيمه گر  اعلام نمايد .

تبصره 4: كاركنان فعلي  بيمه گزار  و اعضاء خانواده تحت تكفل طرف مدت سي روز از شروع قرارداد مي توانند نسبت به پذيرش پوشش اقدام نمايند و پس از پايان مهلت مقرر افزايش اين گروه كاركنان موكول به ابتداي سال آتي قرارداد مي گردد .

تبصره 5 : تاريخ موثر براي حذف بيمه شده و تاريخ موثر جهت شروع پوشش ( به استثناء نوزادان كه لحظه تولد  داراي پوشش مي باشند ) اولين روز سررسيد ماه بعد از وصول تقاضاي كتبي امور اداري بيمه گزار خواهد بود .

3-3) حق بيمه ساليانه هر يك از بيمه شدگان (كاركنان شاغل ) و هر يك از افراد تحت تكفل آنان مبلغ .................. ريال بابت جبران هزينه هاي بيمارستاني ، زايمان و پاراكيلينيكي مي باشد .

4-3)بيمه گزار متعهد است حق بيمه ساليانه قرارداد را در چهار قسط سه ماهه به بيمه گر پرداخت نمايد . بدين ترتيب كه قسط اول را در شروع قرارداد و اقساط بعدي را به فاصله سه ماه به سه ماه در تاريخهاي     /    /   و     /     /    و به بيمه گر پرداخت نمايد .

5-3) حق بيمه هر يك از بيمه شدگان در همان ماه و حداكثر ظرف مدت 15 روز مي بايستي در وجه بيمه گر پرداخت گردد در غير اين صورت تعهدات بيمه گر از تاريخ سررسيد حق بيمه پرداخت نشده به حالت تعليق درآمده و هزينه معالجات در زمان تعليق غير قابل پرداخت مي باشد تعهدات بيمه گر از زمان پرداخت حق بيمه شروع و قرارداد از حالت تعليق خارج مي گردد .

تبصره 6: به منظور اعتبار قرارداد بيمه گزار مي بايستي اولين قسط حق بيمه را پس از امضاء قرارداد در وجه بيمه گر پرداخت نمايد .

6-3) حق بيمه هاي برگشتي  متعلق به تغييرات قرارداد در پايان سال بيمه اي به طور يك جا محاسبه و به بيمه گزار مسترد مي گردد .

7-3) حق بيمه هاي كمتر از يك ماه (كسر ماه ) يك ماه محاسبه خواهد شد .

 

 ماده 4 – تعهدات بيمه گر

بيمه گر متعهد است در ازاء پرداخت حق بيمه و انجام ساير تعهدات از طرف بيمه گزار هزينه هاي بيمارستاني شامل: اعمال جراحي و ساير هزينه هاي پزشكي هر يك از بيمه شدگان و افراد تحت تكفل آنان را در طول يك سال قرارداد به شرح زير پرداخت نمايد

1-4)پرداخت كليه هزينه هاي بيمارستاني و اعمال جراحي ملزم به بستري شدن در بيمارستان تا سقف  .................. ريال براي هر نفر در طول يك سال .

2-4) تامين هزينه هاي پاراكيلينيكي شامل ام . آر . آي ، لاپاراسكوپي ، انواع اسكن و سيتي اسكن ، انواع سونوگرافي ، ماموگرافي ، آنژيوگرافي ، آندوسكوپي ، راديوتراپي ، سنگ شكن كليه كه با تائيد پزشك معتمد بيمه گر پرداخت خواهد شد حداكثر تا سقف ................... ريال جهت هر واحد خانوار در طول يك سال قرارداد .

3-4) تامين مخارج زايمان اعم از طبيعي و سزارين تا سقف دو ميليون ريال 000/000/2 ريال .

4-4) هزينه هاي پزشكي ناشي از عملكرد مهمات جنگي عمل نكرده ( در مناطقي كه در زمان جنگ تحميلي به عنوان مناطق جنگي شناخته شده اند ) در زمان صلح و با توجه به ميزان تعهدات مندرج در اين قرارداد مشمول بيمه مي باشند .

5-4) بيمه گر متعهد است ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت اسناد مثبته كه بتواند به وسيله آنها ميزان غرامت وارده و حدود تعهدات خود را تشخيص دهد نسبت به تسويه غرامت اقدام نمايد .

تبصره 8 : در صورتي كه حق العمل جراحي در صورت حساب اصلي بيمارستان قيد نشده باشد حداكثر تعهد شركت ضوابط بيمارستاني است كه عمل جراحي در آن انجام پذيرفته است .

تبصره 9: اسناد مثبته عبارت است از اصل صورت حساب هزينه هاي پزشكي (در موارد پرداخت مستقيم )و يا فتو كپي هزينه هاي پزشكي كه به تائيد سازمان خدمات درماني يا تامين اجتماعي رسيده باشد و به انضمام فتوكپي چك مربوطه و همچنين فتوكپي  شناسنامه بيمه شده .

تبصره 10: مدارك پزشكي مي بايستي منضم به نامه اي با امضاء مسئول معرفي شده از جانب بيمه گزار باشد .

تبصره 11: در صورتيكه امكان تائيد كپي اسناد توسط سازمان خدمات درماني يا تامين اجتماعي ميسر نبوده ، اصل و فتوكپي اسناد به بيمه گر ارائه خواهد شد و بيمه گر پس از مطابقت اصل و فتوكپي ، اصل اسناد را ارائه به سازمان هاي مذكور به نماينده بيمه گزار مسترد مي نمايد .

6-4) پرداخت هزينه انتقال بيماران در موارد اورژانس بر اساس بند 2ماده 2 اين قرارداد حداكثر تا 10% سقف  قابل پرداخت در بند 1-4 مي باشد .

 

ماده 5- تعريف اصل حسن نيت

بيمه گزار و بيمه شده مكلفند با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش  بيمه گر كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار دهند .

تبصره 12 : چنانچه معلوم شود هر يك از بيمه شدگان در پاسخ به پرسش بيمه گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري  نموده و يا اظهارات خلاف واقع نموده باشد قرارداد بيمه نسبت به وي باطل است .

 

ماده 6-دوران انتظار

دوره انتظار صرفاً براي هزينه هاي زايمان به مدت 9 ماه از تاريخ شروع پوشش بيمه براي هر يك از بيمه شدگان مي باشد و بيمه گر تعهدي نسبت به پرداخت هزينه زايماني در طول 9 ماه اول پوشش بيمه اي رخ داده است نخواهد داشت .

 

ماده 7- بيمه گر متعهد است نسبت به پوشش كليه كاركنان فعلي شركت ................. و اعضاء خانواده تحت تكفل آنان ظرف مدت سي روز از شروع قرارداد اقدام نمايد و پس از پايان مهلت مقرر ، پوشش كاركنان و اعضا، خانواده آنان كه از قلم افتاده است موكول به ابتداي سال آتي قرارداد مي گردد .

2-7) در صورت فوت هر يك از كاركنان شاغل بيمه شده مفاد اين قرارداد براي اعضاء خانواده متوفي به شرط پرداخت حق بيمه متعلقه تا پايان قرارداد حداكثر براي مدت يك سال با حال و قوت خود باقي است .

3-7) در صورتي كه بيمه شدگان هزينه هاي خود را مستقيماً از بيمه گر (بيمه .........) درخواست نمايد معادل 20% از كل هزينه به عنوان فرانشيز به عهده بيمه شده خواهد بود .

4-7) حق تحقيق در مورد چگونگي درمان و معالجات و بررسي نسخ براي بيمه گر باقي است .

5-7) در كليه مواردي كه در اين قرارداد ذكر نشده بر طبق شرايط عمومي بيمه نامه گروهي هزينه هاي بيمارستاني مصوبه شوراي عالي بيمه و قوانين جاري مملكت عمل خواهد شد .

6-7)هرگونه تغييري در شرايط اين قرارداد با توافق طرفين و به وسيله صدور برگ الحاقي كه جزء قرارداد مي باشد انجام خواهد پذيرفت .

 

ماده 8- استثنائات

هزينه هاي بيمارستاني و جراحي در موارد زير از شمول تعهد بيمه خارج مي باشد .

1-8) اعمال جراحي كه به منظور زيبايي انجام مي گيرد ، مگر اينكه ناشي از حادثه واقع در زمان قرارداد باشد .

2-8) سقط جنين مگر در موارد ضروري با تشخيص پزشك

3-8) بيماري هاي رواني مگر اينكه ناشي از حادثه باشد .

4-8) ترك اعتياد .

5-8) خودكشي ، قتل و جنايت .

6-8) حوادث طبيعي مانند سيل و زلزله و آتشفشان

7-8) جنگ و شورش و اغتشاش ، انقلاب و بلوا ، اعتصاب ، قيام ، آشوب ، كودتا ، و اقدامات احتياطي مقامات انتظامي و نظامي به استثناء موارد مندرج در بند 4 ماده چهارم .

8-8) فعل و انفعالات هسته اي

9-8)اتاق خصوصي و همراه مگر در موارد ضروري و به تشخيص پزشك معالج

10-8) دندانپزشكي مگر جراحي فك ، لثه كه ناشي از حادثه واقع در زمان قرارداد باشد .

11-8) هزينه زايمان فرزند سوم به بعد

12-8) از بين بردن عيوب و نواقص مادرزادي كه قبل از انعقاد اين قرارداد مشخص بوده و بيمه گزار از آن مطلع شده باشد .

13-8) هر نوع عمل جراحي به منظور انكسار چشم

14-8) هزينه هاي مربوط به تهيه لوازم آرايشي و متفرقه در بيمارستان از قبيل شير خشك ، صابون ، شامپو ، خمير دندان ، جوراب واريس ، شكم بند ، عينك ، سمعك .

15-8) كليه هزينه هاي پزشكي مربوط به چكاب مگر بنا به ضرورت و تشخيص صريح پزشك معالج و تائيد متعهد بيمه گر .

16-8) كليه هزينه هاي تهيه اعضاء مصنوعي  براي جبران نواقص و ناراحتي هاي جسمي بدني .

 

ماده 9 – مدت قرارداد

مدت اين قرارداد يك سال شمسي است كه از ساعت  صفر بامداد روز ................ شروع و در ساعت صفر بامداد ......... منقضي است و در صورتيكه هر يك از طرفين به مدت يك ماه از پايان قرارداد نظر خود را مبني بر فسخ و يا تجديد در شرايط قرارداد اعلام ننمايد اين قرارداد خود به خود توسط الحاقيه تمديد خواهد شد .

 

 

 

پرسشنامه و پيشنهاد بيمه

تمام خطر مقاطعه كاري

شماره ..........................................

 

1- موضوع قرارداد :

چنانچه طرح شامل چند بخش است ،

بخش يا بخش هايي مورد بيمه را مشخص فرماييد .

 

2-محل كار :

كشور                     استان                    شهرستان                 شهر                    روستا

3-صاحبكار :

نشاني :                                                                                             تلفن :

4- پيمانكار يا پيمانكاران اصلي :

نشاني :                                                                                              تلفن :

5- پيمانكار يا پيمانكاران فرعي :

نشاني :                                                                                                تلفن :

6- مهندس مشاور :

نشاني :                                                                                                 تلفن :

7- شرح كار مورد قرارداد :(1)

(اطلاع فني را به تفصيل شرح دهيد )

ابعاد (طول ، عرض ، ارتفاع ، عمق ، دهانه ، تعداد طبقات )

پي ( روش ، حداكثر عمق خاكبرداري )

روش هاي ساختماني

مصالح ساختماني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

1-       براي بندرگاه ، اسكله ، تعمير گاه كشتي ، تونل ، دالان ، سد ، جاده ، فرودگاه ، تاسيسات راه‌ آهن ، سيستم آبرساني و فاضلاب ، پل و بنا هاي ديگر در مناطق زلزله خيز پرسشنامه را نيز پر كنيد .

 

 

 

8-آيا پيمانكار در اين نوع كار يا روش هاي ساختماني تجربه دارد ؟             آري      ¨خير ¨

9-بيمه مدت :

                     تاريخ شروع به كار :

                      مدت عمليات ساختماني ماه

                     تاريخ پايان كار

                      مدت نگه داري                     ماه

 

10- كارهاييكه توسط پيمانكاران فرعي انجام مي شود :

11- خطرات ويژه:

                          - آتش سوزي ، انفجار                 آري¨                              خير ¨

                          - سيل ، طغيان آب                       آري ¨                             خير ¨

                          - ريزش ، طوفان ، گردباد             آري ¨                             خير ¨

                            -انفجار مصنوعي (سنگ تركاني ) آري ¨                             خير ¨

 

خطرات ديگر :

                 - آتشفشان ، زلزله دريايي                  آري ¨                             خير ¨

                - آيا سابقه زلزله در منطقه وجود دارد ؟ آري ¨                             خير ¨

                -در صورت وقوع ، شدت آنرا ذكر كنيد ؟

               - آيا در طرح مورد نظر قواعد مقاومت در برابر زلزله پيش بيني شده است ؟ آري ¨                             خير ¨

               آيا استاندارد طرح بالاتر از ضوابط مربوطه است ؟ آري ¨                             خير ¨

12- شرايط خاك محل :

صخره :    ¨        شن ¨     ماسه ¨     خاك رس ¨  خاك دستي ¨

13- سطح آبهاي زير زميني

14- نزديك ترين رودخانه ، درياچه ، دريا و غيره :نام                                     فاصله تا محل

سطح آب :           پايين             متوسط                  بالاترين سطح آب ثبت شده :

15- شرايط جوي :

فصل بارندگي از                  تا

حداكثر ميزان بارندگي (ميليمتر ) در ساعت ............... در روز              در ماه

خطر طوفان :        كم ¨      متوسط ¨         زياد ¨

 

 

 

16-آيا مايليد ، در صورت بروز خسارت ،هزينه هاي  اضافي مربوط به اضافه كاري ، كار در شب و كار هنگام تعطيلات عمومي نيز تحت پوشش قرار گيرد ؟                            آري¨         خير ¨

حد غرامت را تعيين كنيد :

17- آيا پوشش بيمه اي براي مسئوليت در مقابل اشخاص ثالث مورد نياز مي باشد ؟ آري¨         خير ¨

آيا پيمانكار براي مسئوليت فوق ، بيمه نامه جداگانه اي تحصيل كرده است ؟ آري¨         خير ¨

18-در مورد ساختمان هاي موجود يا اموال مجاور كه ممكن است در اثر عمليات مورد بيمه (از قبيل حفاري ، شمع كوبي ، ارتعاش ، و پايين بردن سطح آب زيرزميني و غيره ) دچار خسارت گردند به تفصيل شرح دهيد :

 

 

 

19-آيا پوشش بيمه اي براي ساختمانها و بنا هاي موجود در محل كار يا مجاور آن متعلق يا در اختيار پيمانكار (يا صاحبكار ) در مقابل زيان يا خسارت ناشي از عمليات موضوع قرارداد ، مورد نياز مي باشد ؟ آري¨         خير ¨

چنانچه جواب مثبت است جزئيات آن را شرح دهيد ؟

 

 

 

 

حد غرامت را تعيين كنيد .

20- اقلام مورد بيمه و حدود غرامت مورد لزوم را به شرح زير مشخص كنيد                                    نوع پول

 

 

 

 

 

بخش يك خسارت مالي

اقلام مورد بيمه

مبالغ مورد بيمه

1- كار موضوع قرارداد (كار دائم و موقت و كليه مصالح مربوطه )

 

1/1-مبلغ قرارداد

 

2/1-مصالح يا اقلام تهيه شده به وسيله صاحبكار

2- لوازم و تجهيزات  ساختماني

 

3-ماشين آلات ساختماني

(ليست ماشين آلات با ارزش هاي تعويضي ، ضميمه شود )

 

4- برداشت ضايعات

(تعهد بيمه گر از حد تعيين شده تجاوز نمي كند )

 

جمع مبلغ مورد بيمه تحت بخش يك

 

 

 

خطرات ويژه مورد درخواست

زلزله ، آتشفشان ،زلزله دريايي

حدود غرامت 1

طوفان ، گردباد ،سيل ، طغيان ، آب ، ريزش

 

ساير خطرات

 

 

بخش دو مسئوليت مدني

اقلام مورد بيمه

خسارت بدني براي هر شخص

حدود غرامت2

خسارت بدني براي كل اشخاص

 

خسارت مالي

 

حد كل مسئوليت تحت بخش دو

 

بدينوسيله اعلام مي دارد كليه اظهارات مندرج در اين پرسشنامه و پيشنهاد مقرون به صحت و منطبق با حداكثر اطلاعات و يقين بيمه گزار مي باشد و همچنين موافقت دارد كه اين پرسشنامه اساس صدور بيمه نامه و جزء لاينفك آن قرار گيرد .

بيمه گر فقط در حدود شرايط و مقررات بيمه نامه مسئول است و خارج از آن تعهدي ندارد .

بيمه گر متعهد است كليه اطلاعات فوق را محرمانه تلقي نمايد .

 

تاريخ                                         امضاء‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- حد غرامت مورد درخواست براي هر خسارت يا سلسله خساراتي كه از حادثه واحدي ناشي شده باشد .

2- حد غرامت در هر حادثه يا سلسله حوادثي كه از حادثه واحدي ناشي شده باشند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(شركت سهامي بيمه ....................)

بيمه تمام خطر مقاطعه كاران

 

بر اساس پيشنهاد كتبي بيمه گزار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه .................. كه از اين پس بيمه گر ناميده مي شود تسليم مي گردد ) و نيز به استناد پاسخ هاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه گزار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه نامه صورت مي گيرد ، بيمه گر خسارت وارد به مورد بيمه و متوجه به بيمه گزار را (در صورتيكه حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد ) به موجب اين بيمه نامه و با رعايت استثنائات مقررات و شرايط مندرج در آن و يا مندرج در الحاقي هاي مربوط تا ميزان پيش بيني شده در زير جبران خواهد كرد . .

استثنائات عمومي

 

بيمه خسارت از بين رفتن يا مسئوليت حقوقي را به طور مستقيم يا غير مستقيم به علت يا در نتيجه عوامل زير وارد آمده باشد جبران نخواهد كرد .

الف ) جنگ ، هجوم ، عمل دشمن خارجي ، عمليات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد ) جنگ داخلي ياغي گري ، بلوا ، انقلاب يا قيام ، شورش ، اعتصاب كارگران ، يا تعطيل كارخانه ، از طرف كارفرما در مقام مقابله با اعتصاب كارگران ، جنبش هاي دسته جمعي ، در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي كه با سوء نيت به نام يا با ارتباط با هر گونه تشكيلات سياسي انجام گيرد .

توقيف ، ضبط و مصادره يا خرابي اموال يا زيان وارد به آن بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (de  gure  or  de  facto )  يا هر مقام صلاحيت دار عمومي .

ب) واكنش هاي هسته اي يا آلودگي هاي مربوط به تشعشعات هسته اي راديو  اكتيو .

پ) عمل يا سهل انگاري عمدي بيمه گزار .

ت)تعطيل تمام يا قسمتي از كار

چنانچه در جريان مراحل قانوني ، تعقيب دعوا يا هر گونه دادرسي ديگر ، بيمه گر به اتكاء مقررات بند الف مذكور در بالا اعلام دارد كه از بين رفتن ، خرابي ، زيان يا مسئوليت حقوقي مشمول اين بيمه نيست ، اثبات اينكه چنين مواردي مشمول بيمه مي باشد به عهده بيمه گر است .

 

مدت بيمه

 

الف ) دوره عمليات ساختمان

مسئوليت بيمه گر ولو اينكه تاريخ مقدمي در جدول مشخصات ذكر شده باشد از زماني شروع خواهدشد كه كالاي مذكور در جدول مشخصات به محل كار رسيده باشد و در تاريخ انقضاء‌بيمه مقرر در جدول مشخصات پايان مي يابد .

در صورتي كه قسمت يا قسمت هايي از كار قرارداد بيمه قبل از تاريخ انقضاء مقرر در جدول مشخصات از طرف  صاحب كار تحويل گرفته شده يا مورد بهره برداري  قرار گيرد تعهد بيمه گر در همان تاريخ تحويل يا بهره برداري پايان يافته تلقي مي شود .

 

 

 

 

 

ب) دوره نگه داري

اگر در جدول مشخصات دوره نگه داري نيز پيش بيني شده باشد مسئولين بيمه گر در طول اين دوره محدود به هر گونه از بين رفتن يا خسارتي خواهد بود كه به پيمانكار يا پيمانكاران بيمه شده و در هنگام اجراي عملياتي كه بر طبق تعهدات ناشي از شرط نگه داري قرارداد ملزم به انجام آن مي باشد وارد آمده باشد .

 

شرايط عمومي

 

1-   مسئوليت بيمه گر براي هر گونه پرداختي تحت عنوان اين بيمه نامه  مشروط بر اين خواهد بود كه بيمه گزار مقررات اين بيمه نامه را رعايت كرده و كليه وظايفي را كه به عهده دارد دقيقاً انجام داده باشد .

2-   جدول مشخصات و بخش يا بخش هاي متضمن اين بيمه نامه جزء لاينفك بيمه نامه محسوب مي شود و اصطلاح (اين بيمه نامه ) هر جاي اين قرارداد به كار برده شود منظور از آن جدول مشخصات و بخش يا بخشها من حيث المجموع خواهد بود . هر كلمه يا اصطلاحي كه در يك قسمت يا جدول مشخصات يا بخش يا بخش هاي اين بيمه نامه به معناي خاصي به كار برده شود همه جاي بيمه نامه داراي همان معني خواهد بود .

3-   بيمه گزار كليه احتياطات لازم را به منظور جلوگيري از وقوع خسارت از بين رفتن  يا يا خسارت وارد به اشخاص ثالث به عمل خواهد آورد و همچنين اصول صحيح مهندسي و مقررات قانوني و توصيه هاي كارخانه سازنده را مراعات كرده و كليه عمليات ساختماني و لوازم و تجهيزات و ماشين آلات بيمه شده به موجب اين بيمه نامه را در شرايطي صحيح نگه داري خواهد كرد .

4-   بيمه گزار ملزم است بلافاصله كليه تغييراتي را كه موجب تغيير ماهيت خطر مورد اين بيمه مي شود كتباً به اطلاع بيمه گر برساند تا در صورت انقضاء‌به تبع اين تغير حدود تعهدات بيمه گر و يا حق بيمه تغيير يابد.

5-   نمايندگان بيمه گر مي توانند در هر موقع مناسب به كارگاه و محل كار مراجعه كنند و به هر گونه اسناد و مدارك و نقشه هاي مربوط و غيره دسترسي داشته باشند . هم چنين نمايندگان مزبور حق دارند از مورد بيمه بازرسي به عمل آورند .

6-      در صورت وقوع هر گونه حادثه اي كه بر طبق اين بيمه نامه  موجب طرح ادعاي خسارتي شود بيمه گزار بايد :

الف ) بلافاصله به وسيله تلفن و يا تلگراف و متعاقباً به وسيله نامه مراتب را به بيمه گر اعلام دارد .

ب)تمام اقداماتي را كه براي وي امكان دارد به منظور جلوگيري از گسترش دامنه زيان و خسارت به عمل آورد .

پ)وضع قسمت هاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي در اختيار نماينده يا كارشناس بيمه گر قرار دهد .

ت ) كليه اطلاعات و مدارك مورد درخواست بيمه گر را تهيه و در دسترس او بگذارد .

ث) در صورت فقدان يا خسارت معلول دزدي ساده يا سرقت با شكستن حرز مقامات انتظامي را مطلع سازد .

بيمه گر مسئول جبران خسارت يا مسئوليتي كه در  ظرف چهارده روز پس از وقوع آن حادثه بوي اطلاع داده نشده باشد نخواهد بود .

بعد از آنكه بيمه گزار بر طبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه گر رساند حق دارد نسبت به تغيير يا تعويض خسارت هاي جزئي اقدام كند . لكن در مورد خسارت هاي بزرگ بايد به نماينده بيمه گر فرصت داده شود كه قبل از هرگونه تعمير يا تغييري خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد . ولي اين مانع از آن نمي شود كه بيمه گزار كليه اقداماتي را كه منطقاً براي امنيت و ادامه كار ضرورت دارد به عمل آورد . در صورتيكه نماينده بيمه گر در مهلتي كه قاعدتاً براي چنين رسيدگي معمول است به رسيدگي اقدام نكند بيمه گزار مي تواند تعمير يا تعويض را انجام دهد.

بيمه گزار متعهد است به حساب بيمه گر اقداماتي را كه بيمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث (به جز كساني كه تحت اين بيمه نامه بيمه شده اند ) لازم مي داند معمول دارد يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد . غرامتي كه ممكن است جبران آن مورد درخواست بيمه گر قرار بگيرد اعم است از خسارت هايي كه بيمه گر مستقيماً پرداخته است يا غرامتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه  خسارتهايي كه به موجب اين بيمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد . اقدامات مذكور در اين بند  ممكن است  قبل از پرداخت خسارت به بيمه گزار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد .

هرگونه اختلافي كه از اين بيمه نامه ناشي شود به تصميم داوري كه كتباً به وسيله طرفين تعيين مي شود ارجاع خواهد شد . اگر طرفين نتوانند نسبت به داور واحد توافق حاصل كنند مورد اختلاف به تصميم دو داور كه هر يك از طرفين يك نفر را طرف مدت يك ماه بعد از درخواست كتبي يك از طرفين كتباً تعيين خواهد كرد احاله مي شود . در صورتيكه داوران مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع مورد اختلاف يك نفر را كتباً به عنوان سر داور انتخاب مي كنند. سر داور و داوران تحت رياست سر داور تشكيل جلسه داده مبادرت به صدور حكم داوري مي كنند .

داوران و سر داور يابد از بين مهندسين خبره انتخاب شوند . هر گونه اقدامي عليه بيمه گر در مراجع قانوني موكول به ارجاع قبلي موضوع مورد اختلاف به داوري و صدور راي از طرف داور يا داوران خواهد بود .

اگر خسارتي مورد ادعا قرار گيرد كه به جهتي از جهات عاري از حقيقت يا توام با قصد تقلب تشخيص داده شود يا از اينگونه ادعاها پشتيباني شود و يا به منظور استفاده از بيمه نامه هر گونه اسناد و مدارك و وسايل نادرست و تقلب آميز از طرف بيمه گزار به كار برده شود و يا چنانچه نسبت به ادعاي خسارتي كه مردود شناخته شده است در ظرف مدت سه ماه هيچگونه اقدام يا عمل قانوني انجام نگيرد و يا در صورتيكه  موضوع به داوري ارجاع شده باشد در ظرف سه ماه پس از صدور راي داور يا داوران يا سرداوران هيچ گونه اقدامي به عمل نيايد كليه حقوق ناشي از اين بيمه منتفي خواهدشد .

اگر در زمان وقوع خسارت مشمول اين بيمه نامه براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث بيمه نامه ديگري نيز وجود داشته باشد ، بيمه گر با توجه به مبالغ بيمه شده در دو بيمه نامه فقط به نسبت سهم خود مسئول جبران خسارت يا شركت در پرداخت آ خواهد بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيشنهاد و پرسشنامه

بيمه تمام خطر نصب                شركت سهامي بيمه ......................

شماره ................................

1-      موضوع قرارداد :

(چنانچه طرح شامل چند بخش است ،

بخش يا بخش هايي كه بايد بيمه شود ، مشخص فرماييد )

محل نصب :

كشور                        استان                             شهر                                  شهرستان                                   روستا

پيشنهاد دهنده :

نشاني :

صاحبكار :

نشاني :

پيمانكار  يا پيمانكاران اصلي :

نشاني :

پيمانكار  يا پيمانكاران فرعي :

نشاني :

سازندگان لوازم اصلي :

نشاني :

موسسه ناظر بر نصب :

نشاني :

مهندس مشاور :

نشاني :

شرح كامل اشياء مورد  نصب :

چنانچه از اشياء دست دوم استفاده مي شود مشخص فرماييد .

الف) در مورد ماشين آلات :

(كارخانه سازنده ، شماره ماشين ، نوع ، اندازه ، ظرفيت ، وزن ، فشار ، حرارت ، دو موتور )

ب) در مورد كارخانه :

(نقشه عمومي طرح ، وضعيت كارهاي ساختماني )

 

 

 

 

 

 

 

 

11-مدت بيمه : تاريخ شروع بيمه

دوره انبار داري             ماه

تاريخ شروع عمليات نصب

دوره نصب يا سختمان                       ماه

دوره آزمايش                 هفته

دوره نگه داري              ماه

نوع پوشش نگه داري مورد درخواست

تاريخ انقضاء بيمه

12- آيا نقشه ها و طرح ها و مصالح مورد استفاده در اين پروژه قبلاً هم مورد استفاده يا آزمايش  قرار گرفته است ؟

الف) كارهاي قبلي       آري¨              نه ¨          ب) كارهاي قبلي به وسيله پيمانكار آري¨              نه ¨                     

خواهشمند است در مورد طرح هاي مشابهي كه قبلاً به وسيله پيمانكار انجام شده است ، اشاره فرماييد .

 

13-آيا كار مورد نظر ، ادامه يا توسعه تاسيسات موجود مي باشد ؟ آري¨              نه ¨                     

آيا بهره برداري تاسيسات موجود ، در دوره نصب  نيز ادامه خواهد داشت ؟ آري¨              نه ¨                     

(نقشه هاي مربوط را ضميمه كنيد )

14- آيا كارهاي ساختماني تا كنون به اتمام رسيده است ؟ آري¨              نه ¨                      

15 كارهايي كه توسط  پيمانكار فرعي انجام خواهد شد .

خواهشمند است به شماره هاي 16 تا 21 تا آنجا كه ممكن است پاسخ دهيد :

16- آيا تشديد خطر در اين مورد وجود دارد ؟      آتش سوزي                 آري¨              نه ¨                     

                                                                            انفجار                         آري¨              نه ¨                     

چنانچه وجود دارد تشريح فرمائيد .

 

17- سطح آب زير زميني

18- نزديكترين رودخانه ، درياچه ،دريا و غيره :  نام                             فاصله تا محل

سطح آب رودخانه ، درياچه ، دريا و غيره        پايين               متوسط                بالاترين ميزان آب ثبت شده

                                                                                           ميانگين سطح محل كار

19- شرايط جوي : فصل بارندگي از                  تا 

حداكثر ميزان بارندگي                   (ميليمتر )            در ساعت              در روز               در ماه

حداكثر سرعت باد                           دفعات وقوع طوفان      كم               متوسط                زياد

 

 

 

 

20- خطرات زلزله : آيا سابقه آتشفشان و زلزله دريايي در محل وجود دارد ؟ آري¨              نه ¨                     

آتشفشان و زلزله دريايي :

                                   آيا هيچگاه زلزله در منطقه رخ داده است ؟ آري¨              نه ¨                     

                                  چنانچه رخ داده شدت آنرا ذكر كنيد .

                                   آيا در طرح ساختماني قواعد مقاومت در مقابل زلزله پيش بيني شده است ؟ آري¨              نه ¨                      

 كيفيت خاك محل نصب              صخره¨ شن ¨ ماسه ¨ خاك رس ¨ خاك دشتي ¨

                                 انواع ديگر :

                                  آيا در مجاورت محل كار از لحاظ زمين شناسي اشكالي وجود دارد ؟ آري¨              نه ¨                      

21-در صورت امكان ، حداكثر خسارت              به علت زمين لرزه              به علت آتش سوزي

احتمالي در يك حادثه را بر حسب                 به علل ديگر

درصد مبالغ بيمه برآورد كنيد .

22- آيا پوششي براي تجهيزات ساختماني  يا نصب (داربست ، اطاقك هاي موقت ،ابزار و وسائل )مورد درخواست مي باشد ؟ خواهشمند است شرح مختصري داده و ارزش آنرا در رديف 4/28 مشخص فرماييد .

23- آيا پوشش براي ماشين آلات ساختماني يا نصب (ماشين آلات خاك برداري ، جرثقيل و غيره مورد درخواست مي باشد )                آري¨              نه ¨                      

خواهشمند است ليست ماشين آلات اصلي كه شامل ارزش تعويض به قيمت نو باشد  ضميمه فرماييد . ارزش كل را در رديف 4/28 مشخص فرماييد .

24- آيا ساختمان ها و تاسيسات موجود در محل كار يا در مجاورت آن كه متعلق به پيمانكار (يا صاحبكار ) بوده و يا در اختيار آنها مي باشد در مقابل زيان يا خسارت ناشي از كار هاي مورد قرارداد نياز به پوشش بيمه دارد ؟ آري¨           نه ¨    

حداكثر غرامت مورد نظر را در رديف 4/28 مشخص فرماييد .

 

25- آيا پوشش بيمه براي مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث مورد نياز مي باشد ؟

مختصري از محل مجاور و ساختمان ها و تاسيسات موجود كه به پيمانكار  تعلق ندارد ، شرح دهيد .

(در صورت امكان نقشه هاي موجود ضميمه شود )

حداكثر غرامت مورد نظر را در رديف 4/28  بخش دوم مشخص فرماييد .

26- در صورت بروز خسارت آيا مايليد پوشش شامل اين موارد نيز باشد ؟
هزينه حمل سريع¨  اضافه كاري ¨ كار در شب ¨ كار در يام تعطيل ¨  هزينه حمل هوايي ¨

27- هرگونه پوشش اضافي ديگري كه مورد درخواست است ، شرح دهيد .

 

 

 

 

 

28- خواهشمند است مبالغ مورد بيمه و در صورت لزوم حد غرامت را مشخص فرماييد        نوع پول

 

 

 

 

 

بخش يك خسارت مالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دو مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث

اقلام مورد بيمه

1- كارهاي مورد نصب به تفكيك به شرح زير مي باشد :

1/1: اقلام مورد نصب

2/1: هزينه حمل

3/1: حقوق و عوارض گمركي

4/1: هزينه نصب

2-       كارهاي ساختماني

3-        تجهيزات ساختماني/ يا نصب

4-       ماشين آلات ساختماني / يا نصب

5-       برداشت ضايعات (با تعيين حد غرامت )

6-       اموال موجود در محل كار يا در مجاورت آن

متعلق يا در اختيار صاحبكار (با تعيين حد غرامت )

 

مبلغ مورد بيمه

كل مبلغ مورد بيمه در بخش يك :

 

خواهشمند است ميزان خسارت هاي مربوط به خطرات زير را برآورد كنيد .

نوع خطر

حد غرامت

زلزله ، آتشفشان، زلزله دريايي

طوفان ،گردباد ، سيل، طغيان آب  - ريزش

 

اقلام بيمه شده

حدود غرامت

غرامت جاني براي هر شخص

جمع غرامت جاني

جمع خسارت مالي

جمع غرامت جاني و مالي

 

بدينوسيله اعلام مي داريم كليه اظهارات مندرج در اين پيشنهاد و پرسشنامه  ، كامل و مقرون به صحت است و نيز موافقت داريم كه اين پرسش نامه اساس و مبناي صدور بيمه نامه  قرار گيرد . بيمه گر فقط در چارچوب مقررات و شرايط بيمه نامه مسئوليت دارد . بيمه گزار موظف است هر گونه تغيير در مور بيمه كه موجب تشديد خطر شود ، به بيمه گر اطلاع دهد و بيمه گر حق دارد متناسب با اين تغيير نرخ بيمه را تعديل كند .

بيمه گر متعهد است كليه اطلاعاتي را كه بيمه گزار بدينوسيله در اختيار او قرار مي دهد ، محرمانه تلقي كند .

 

 

 

(شركت سهامي بيمه ......................)

بيمه تمام خطر مقاطعه كاران

 

بر اساس پيشنهاد كتبي بيمه گزار مذكور در جدول مشخصات (پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه .................. كه از اين پس بيمه گر ناميده مي شود تسليم مي گردد ) و نيز به استناد پاسخ هاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه گزار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه نامه صورت مي گيرد ، بيمه گر خسارت وارد به مورد بيمه و متوجه به بيمه گزار را (در صورتيكه حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد ) به موجب اين بيمه نامه و با رعايت استثنائات مقررات و شرايط مندرج در آن و يا مندرج در الحاقي هاي مربوط تا ميزان پيش بيني شده در زير جبران خواهد كرد . .

 

استثنائات عمومي

 

بيمه خسارت از بين رفتن يا مسئوليت حقوقي را به طور مستقيم يا غير مستقيم به علت يا در نتيجه عوامل زير وارد آمده باشد جبران نخواهد كرد .

الف ) جنگ ، هجوم ، عمل دشمن خارجي ، عمليات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد ) جنگ داخلي ياغي گري ، بلوا ، انقلاب يا قيام ، شورش ، اعتصاب كارگران ، يا تعطيل كارخانه ، از طرف كارفرما در مقام مقابله با اعتصاب كارگران ، جنبش هاي دسته جمعي ، در دست گرفتن قدرت به وسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي كه با سوء نيت به نام يا با ارتباط با هر گونه تشكيلات سياسي انجام گيرد .

توقيف ، ضبط و مصادره يا خرابي اموال يا زيان وارد به آن بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (de  gure  or  de  facto )  يا هر مقام صلاحيت دار عمومي .

ب) واكنش هاي هسته اي يا آلودگي هاي مربوط به تشعشعات هسته اي راديو  اكتيو .

پ) عمل يا سهل انگاري عمدي بيمه گزار .

ت)تعطيل تمام يا قسمتي از كار

چنانچه در جريان مراحل قانوني ، تعقيب دعوا يا هر گونه دادرسي ديگر ، بيمه گر به اتكاء مقررات بند الف مذكور در بالا اعلام دارد كه از بين رفتن ، خرابي ، زيان يا مسئوليت حقوقي مشمول اين بيمه نيست ، اثبات اينكه چنين مواردي مشمول بيمه مي باشد به عهده بيمه گر است .

 

 

 

 

بيمه نامه

آتش سوزي                       شركت سهامي بيمه ...................

شركت سهامي بيمه ............... طبق پيشنهاد شماره ............. مورخ ............... بيمه گذار

به موجب اين بيمه نامه و شرايط مندرج در ظهر آن متعهد است كه پس از دريافت حق بيمه مقرر خسارتي كه به علل خطرات مورد تعهد با اموال مشروحه زير وارد شود جبران نمايد .

 

نام بيمه گذار

نشاني بيمه گذار

مورد بيمه                                                         نوع مورد بيمه : صنعتي

محل مورد بيمه :

 

شماره بيمه نامه                                                            تاريخ صدور :

شماره سال قبل :                                                          نمايندگي

مدت بيمه                   تاريخ شروع :                           تاريخ انقضاء

 

خطرات مورد تعهد : حريق ، انفجار ، صاعقه ، زلزله ، آبديدگي ناشي از تركيدگي لوله هاي آب ، ضايعات ناشي از برف و باران

شرح مورد بيمه

 

ارزش و مورد بيمه

 

نرخ

 

مورد بيمه عبارت است از ساختمانها و ماشين آلات ، لوازم و تجهيزات اداري و آزمايشگاهي ، موجودي مواد اوليه كالاي در دست ساخت و ساخته شده متعلق به بيمه گزار فوق الذكر بوده و يا به طور اماني يا حق العمل كاري در اختيار ايشان مي باشد واقع در كارخانه شركت ...... به آدرس محل مورد بيمه به شرح زير :

1-كليه ساختمانها و تاسيسات به ارزش

2-كليه ماشين آلات ، تاسيسات ، لوازم و تجهيزات اداري  آزمايشگاهي و رستوراني به ارزش

3-موجودي مواد اوليه ، كالاي در دست ساخت و ساخته شده كلاً به ارزش :

4-حداكثر هزينه پاكسازي محل مورد بيمه پس از وقوع خطرات مورد تعهد بيمه نامه تا مبلغ :

 

3% عوارض شهرداري -210/588 ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/000/000/000

 

24/000/000/000

 

 

2/000/000/000

 

20/000/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/22

 

2/22

 

 

2/22

 

1/11

جمع به عدد

000/000/020/28

 

جمع كل سرمايه به حروف :

 

 

 

 

 

مبلغ حق بيمه به حروف :

710/770/62

 

 

توضيحات منظم به بيمه نامه آتش سوزي

 

توضيحات  مربوط به بيمه نامه آتش سوزي شماره .................. كه جزء لاينفك بيمه نامه مي باشد  به شرح زير :

 

توضيحات :

نرخ حريق ،صائقه ، انفجار 7% در هزار ، زلزله 4/1 هزار ، ضايعات ناشي از برف و باران 2% در هزار ، ضايعات ناشي از تركيدگي لوله هاي آب 2% در هزار مي باشد .

بنا به اظهار بيمه گذار سازه ساختمان مورد بيمه از اسكلت فلزي مي باشد .

با عنابت به ماده 13 شرايط عمومي مندرج در ظهر بيمه نامه خسارت هاي مستقيم ناشي از زلزله وارد به مورد بيمه به استثناي سرقت در مقابل خطر زلزله بيمه مي باشد و استثناي زمين لرزه مندرج در بند 2 ماده 31 شرايط مذكور شاغل اين بيمه نامه نخواهد بود . ضمناً از خسارت هاي ناشي از زلزله 15% به عنوان تعهد بيمه گزار (فرانشيز ) كسر خواهد شد .

حداكثر  تعهد شركت بيمه در مقابل خسارت ناشي از خطر زلزله 80% مبلغ مورد بيمه در هر حادثه مي باشد .

فرانشيز خسارت ناشي از  تركيدگي لوله آب و ضايعات ناشي از برف و باران 10% مبلغ خسارت و حداقل 000/50 ريال در هر حادثه  مي باشد .

بند 3 بيمه نامه تابع شرايط مخصوص بيمه موجودي كالا به صورت شناور (اظهار نامه اي  و دريافت 50% حق بيمه در ابتداي دوره )مي باشد كه يك نسخه از شرايط مذكور ضميمه بيمه نامه بوده و جزء لاينفك آن مي باشد بيمه گر موافقت مي نمايد كه بيمه گزار مبلغ 000/220/2 ريال از حق بيمه و 000/21 ريال از عوارض شهرداري بند فوق را نقداً و باقي مانده آنرا كه معادل 50% حق بيمه مذكور مي باشد در پايان دوره و پس از محاسبه حق بيمه قطعي پرداخت نمايد .

بيمه گر موافقت مي نمايد بيمه گزار مبلغ 410/529/12 ريال از حق بيمه را نقداً و مابقي را در 8 قسط 000/000/6 ريالي به سررسيد هاي 16/02/76 الي 16/09/76 پرداخت نمايد چنانچه هر يك از اقساط مذكور در سررسيدهاي معينه پرداخت نشود بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت وارد به مورد بيمه را نخواهد داشت .

گرم و روشن نمودن محل مورد بيمه با نفت ، گاز ، گازوئيل و برق مجاز مي باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيمه نامه

آتش سوزي                       شركت سهامي بيمه ...................

شركت سهامي بيمه ............... طبق پيشنهاد شماره ............. مورخ ............... بيمه گذار

به موجب اين بيمه نامه و شرايط مندرج در ظهر آن متعهد است كه پس از دريافت حق بيمه مقرر خسارتي كه به علل خطرات مورد تعهد با اموال مشروحه زير وارد شود جبران نمايد .

 

نام بيمه گذار

نشاني بيمه گذار

مورد بيمه                                                         نوع مورد بيمه : غير صنعتي

محل مورد بيمه :

 

شماره بيمه نامه                                                            تاريخ صدور :

شماره سال قبل :                                                          نمايندگي

مدت بيمه                   تاريخ شروع :                           تاريخ انقضاء

 

خطرات مورد تعهد : حريق ، انفجار ، صاعقه

شرح مورد بيمه

 

ارزش و مورد بيمه

 

نرخ

 

مورد بيمه عبارت است از ساختمان و اثاثيه و لوازم اداري دفتر مركزي كه متعلق به بيمه گذار بوده واقع در محل  مورد بيمه و به شرح زير :

1-ساختمان دفتر مركزي كلاً به ارزش

 

2-اثاثيه و لوازم اداري كلاً به ارزش

 

حداكثر هزينه پاكسازي محل مورد بيمه پس از وقوع  خطرات مورد تعهد بيمه نامه تا مبلغ :

 

توضيحات به شرح پيوست كه جز ء لاينفك اين بيمه نامه مي باشد .

 

3% عوارض شهرداري -/055/20

 

 

 

 

 

 

 

700/000/000

 

 

250/000/000

 

 

 

10/000/000

 

 

 

 

 

 

 

1/82

 

 

13/82

 

 

 

%91

 

 

 

جمع به عدد

 

 

000/000/960

 

 

جمع كل سرمايه به حروف : نهصد و شصت ميليون ريال

 

 

 

 

 

 

 

مبلغ حق بيمه به حروف : چهار ميليون و هفتصد و پنجاه و هشت هزار و يكصد و پنجاه و نه ريال

155/758/4

 

 

 

توضيحات منظم به بيمه نامه آتش سوزي

 

توضيحات  مربوط به بيمه نامه آتش سوزي شماره .................. كه جزء لاينفك بيمه نامه مي باشد  به شرح زير :

 

توضيحات :

1-   نرخ حريق ، صاعقه ، انفجار %7 در هزار ، نرخ زلزله 12/1 در هزار ، نرخ سرقت با شكست حرز 12  در هزار محاسبه و منظور گرديد .

2-      بنا به اظهار بيمه گزار سازه ساختمان مورد بيمه از اسكلت فلزي مي باشد .

3-   با عنايت به ماده 13 شرايط عمومي مندرج در ظهر بيمه نامه خسارت هاي مستقيم ناشي از زلزله وارد به مورد بيمه به استثناء سرقت در مقابل خطر زلزله بيمه مي باشد و استثناء زمين لرزه مندرج در بند 2 ماده 31 شرايط مذكور شامل اين بيمه نامه نخواهد بود . ضمناً از خسارت هاي ناشي از زلزله 15% به عنوان تعهد بيمه گزار (فرانشيز) كسر خواهد شد .

4-      حداكثر  تعهد شركت بيمه در مقابل خسارت ناشي از خطر زلزله 80% مبلغ مورد بيمه در هر حادثه مي باشد .

5-      مورد بيمه بند 2 بيمه نامه علاوه بر خطرات حريق ، صائقه ، انفجار ، زلزله در مقابل خطر سرقت با شكست حرز نيز بيمه مي باشد .

6-   بيمه گر موافقت مينمايد كه بيمه گزار مبلغ ............. ريال از حق بيمه را نقداً و مابقي را در 6 قسط ........... ريالي به سررسيد هاي ................. الي ................. پرداخت نمايد چنانچه هر يك از اقساط مذكور در سررسيد هاي معينه پرداخت نشود بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت وارد به مورد بيمه را نخواهد داشت .

7-      گرم و روشن نمودن محل مورد بيمه با نفت ، گاز ، گازوئيل ، و برق مجاز مي باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيمه نامه

آتش سوزي                       شركت سهامي بيمه ...................

شركت سهامي بيمه ............... طبق پيشنهاد شماره ............. مورخ ............... بيمه گذار

به موجب اين بيمه نامه و شرايط مندرج در ظهر آن متعهد است كه پس از دريافت حق بيمه مقرر خسارتي كه به علل خطرات مورد تعهد با اموال مشروحه زير وارد شود جبران نمايد .

 

نام بيمه گذار

نشاني بيمه گذار

مورد بيمه                                                         نوع مورد بيمه : صنعتي

محل مورد بيمه :

 

شماره بيمه نامه                                                            تاريخ صدور :

شماره سال قبل :                                                          نمايندگي

مدت بيمه                   تاريخ شروع :                           تاريخ انقضاء

 

خطرات مورد تعهد : حريق ، انفجار ، صاعقه ، زلزله ، آبديدگي ناشي از تركيدگي لوله هاي آب ، ضايعات ناشي از برف و باران

شرح مورد بيمه

 

ارزش و مورد بيمه

 

نرخ

مورد بيمه عبارت است از ساختمانها و ماشين آلات ، لوازم و تجهيزات اداري و آزمايشگاهي ، موجودي مواد اوليه كالاي در دست ساخت و ساخته شده متعلق به بيمه گزار فوق الذكر بوده و يا به طور اماني يا حق العمل كاري در اختيار ايشان مي باشد واقع در كارخانه شركت ...... به آدرس محل مورد بيمه به شرح زير :

1-كليه ساختمانها و تاسيسات به ارزش

2-كليه ماشين آلات ، تاسيسات ، لوازم و تجهيزات اداري  آزمايشگاهي و رستوراني به ارزش

3-موجودي مواد اوليه ، كالاي در دست ساخت و ساخته شده كلاً به ارزش :

4-حداكثر هزينه پاكسازي محل مورد بيمه پس از وقوع خطرات مورد تعهد بيمه نامه تا مبلغ :

 

 

3% عوارض شهرداري -210/588 ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/000/000/000

 

24/000/000/000

 

 

2/000/000/000

 

20/000/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/22

 

2/22

 

 

2/22

 

1/11

جمع به عدد

000/000/020/28

 

جمع كل سرمايه به حروف :

 

 

 

 

 

مبلغ حق بيمه به حروف :

710/770/62

 

 

توضيحات منظم به بيمه نامه آتش سوزي

 

توضيحات  مربوط به بيمه نامه آتش سوزي شماره .................. كه جزء لاينفك بيمه نامه مي باشد  به شرح زير :

 

توضيحات :

1-   نرخ حريق ،صائقه ، انفجار 7% در هزار ، زلزله 4/1 هزار ، ضايعات ناشي از برف و باران 2% در هزار ، ضايعات ناشي از تركيدگي لوله هاي آب 2% در هزار مي باشد .

2-      بنا به اظهار بيمه گذار سازه ساختمان مورد بيمه از اسكلت فلزي مي باشد .

3-   با عنابت به ماده 13 شرايط عمومي مندرج در ظهر بيمه نامه خسارت هاي مستقيم ناشي از زلزله وارد به مورد بيمه به استثناي سرقت در مقابل خطر زلزله بيمه مي باشد و استثناي زمين لرزه مندرج در بند 2 ماده 31 شرايط مذكور شاغل اين بيمه نامه نخواهد بود . ضمناً از خسارت هاي ناشي از زلزله 15% به عنوان تعهد بيمه گزار (فرانشيز ) كسر خواهد شد .

4-      حداكثر  تعهد شركت بيمه در مقابل خسارت ناشي از خطر زلزله 80% مبلغ مورد بيمه در هر حادثه مي باشد .

5-   فرانشيز خسارت ناشي از  تركيدگي لوله آب و ضايعات ناشي از برف و باران 10% مبلغ خسارت و حداقل 000/50 ريال در هر حادثه  مي باشد .

6-   بند 3 بيمه نامه تابع شرايط مخصوص بيمه موجودي كالا به صورت شناور (اظهار نامه اي  و دريافت 50% حق بيمه در ابتداي دوره )مي باشد كه يك نسخه از شرايط مذكور ضميمه بيمه نامه بوده و جزء لاينفك آن مي باشد بيمه گر موافقت مي نمايد كه بيمه گزار مبلغ 000/220/2 ريال از حق بيمه و 000/21 ريال از عوارض شهرداري بند فوق را نقداً و باقي مانده آنرا كه معادل 50% حق بيمه مذكور مي باشد در پايان دوره و پس از محاسبه حق بيمه قطعي پرداخت نمايد .

7-   بيمه گر موافقت مي نمايد بيمه گزار مبلغ 410/529/12 ريال از حق بيمه را نقداً و مابقي را در 8 قسط 000/000/6 ريالي به سررسيد هاي 16/02/76 الي 16/09/76 پرداخت نمايد چنانچه هر يك از اقساط مذكور در سررسيدهاي معينه پرداخت نشود بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت وارد به مورد بيمه را نخواهد داشت .

8-      گرم و روشن نمودن محل مورد بيمه با نفت ، گاز ، گازوئيل و برق مجاز مي باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image