به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرض موضوع ماده 648 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قرض الحسنه توام با رهن

 

قرض دهنده (مقرض ) : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                     و نام مادر خانم 

               داراي شماره شناسنامه                               صادره از               

 متولد                          ساكن :

 

 

قرض گيرنده (مقترض): خانم / آقاي                                  فرزند آقاي                و نام مادر خانم     

                داراي شماره شناسنامه                                            صادره از                 

 متولد                           ساكن :

 

مال القرض  : مبلغ                     ريال رايح تماماً از مال قرض دهنده نقداً و في المجلس به قرض گيرنده تاديه شده است و قرض گيرنده نيز ضمن العقد اقرار به دريافت و وصول آن از قرض دهنده نمود .

 

مدت : از تاريخ زير لغايت مدت                    كامل شمسي معادل                     تمام كه قرض گيرنده متعهد گرديده تمامي مال القرض دريافتي را در پايان مدت مزبور به موجب اين سند به قرض دهنده بپردازد با قيد اينكه طرفين عموماً و قرض گيرنده خصوصاً ضمن العقد اقرار و اظهار داشته و مي دارند كه هيچ گونه وجه يا مالي به عنوان ربا ، ربح ،و بهره و كارمزد و غيره به مال القرض تعلق نگرفته و يا از آن كسر نشده و حتي در زمان رد مال القرض هيچ گونه وجه يا مالي به عناوين مرقوم به آن تعلق نخواهد گرفت .

 

راهن : (معمولاً شخص قرض گيرنده نيز راهن خواهد بود و در اين صورت نوشته مي شود شخص قرض گيرنده كه راهن نيز ناميده مي شود در غير اين صورت اگر ديگري است بايد به ترتيب زير عمل شود )

خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن

كه در اين سند به اختصار راهن ناميده مي شود .

 

مورد رهن : تمامت شش دانگ يك باب خانه مسكوني احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت         متر مربع قطعه                تفكيكي و داراي پلاك                   فرعي از        اصلي واقع در
 اراضي          بخش     ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره         مورخ                   
صفحه          جلد         به شماره چاپي             صادره به نامه راهن و با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن اعم از عرصه و اعيان و بدون استثناء به انضمام برق شماره پرونده                و آب شماره اشتراك         و گاز شهري شماره       و تلفن شماره                     منصوبه هاي در آن كه منافع آن قبلاً به كسي واگذار نشده و با قرار راهن آن را متصرف است .

 

الزامات :

1-   تمامي مورد رهن جهت تامين تاديه كامل مال القرض به قرض دهنده طي مدت فوق الذكر نزد مقرض در رهن قرار دارد و تاديه قسمتي از مال القرض به مرتهن در فك رهن تمام يا قسمتي از رهينه نخواهد داشت .

2-   مادامي كه فك رهن نگرديد راهن حق هيچ گونه معامله يا منتج به نقل و انتقال ولو به صور : صلح حقوق ، اجاره و وكالت و غيره را جزئاً يا كلاً ، مشاعاً يا مفروزاً ندارد .

3-   مرتهن در همه حال حق اعراض از رهن و رجوع به قرض گيرنده در كليه مراحل ولو بعد از صدور اجراييه دارد و رجوع به هريك از قرض گيرنده يا رهينه مسقط حق رجوع به ديگري نخواهد بود .

4-      در صورت عدم پرداخت و عدم رد تمام يا قسمتي از مال القرض ، مرتهن حق صدور اجراييه دارد .

5-   راهن ضمن العقد و ضمن عقد خارج لازم انعقاد يافته شفاهي في مابين خود با مرتهن را وكيل بلاعزل خود از تاريخ زير به مدت پنجاه سال شمسي با حق توكيل غير ولو مكرر قرار داده كه مرتهن جهت مطالبات خود ناشي از اين سند و صرفاً بنا به تشخيص و اعلام خود نسبت به فروش مورد رهن ضمن فك اين رهن به هر قيمت و با هر شرط و الزام به هر شخص حقيقي و حقوقي ولو به خود اقدام و اخذ بها نموده است و خال بهاي آن را بابت مطالبات مرقوم خود پاياپاي نموده و چنانچه زيادتي داشته زيادت را به راهن مسترد نموده و در صورت نقيصه حق وصول ما به التفاوت از راهن دارد و در اين راستا مرتهن (وكيل ) حق مراجعه به ادارات دولتي و شهرداري ها و موسسات وابسته جهت اخذ مجوز ها و گواهي ها حتي گواهي پايان كار و مفاصا حساب ها و پاسخ استعلاميه ها و پرداخت هزينه هاي قانوني و تعهد تخليه و تحويل مورد معامله در زمان مناسب و سپردن تعهد پرداخت وجه التزام متناسب روزانه جهت تامين تخليه به موقع بنا به تشخيص خود و هم چنين در صورت عدم دسترسي به سند مالكيت درخواست و دريافت اخذ المثناي سند مالكيت و اسقاط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن فاحش و تنظيم و امضاء اسناد رسمي مربوطه حتي اصلاحيه هاي احتمالي بعدي دارا مي باشد و اين وكالت در صورت فوت مرتهن به وراث مرتهن منتقل مي گردد و بنابراين راهن حق عزل يا بركناري وكيل مرقوم و يا حق ضم امين و ضم وكيل و يا تعيين ناظر و همچنين حق هرگونه اعمال مغاير با مفاد متن اخير را ضمن العقود فوق الذكر در مدت پنجاه سال موصوفه از خود ساقط كرده است بديهي است بديهي است بعد از تسويه حساب راهن (بدهكار ) در مورد اين سند با بستانكار ( مرتهن )قبل از اجراي اين وكالت كه نهايتاً رهينه از رهن خارج خواهد شد وكالت مزبور نيز به خودي خود منتفي و ملغي اثر مي باشد .

6-      مورد رهن پس از تصرف موقتي ثانياً به تصرف راهن داده شده تا طي آن مدت رايگان استيفاي منافع نمايد .

7-   چنانچه قرض گيرنده يا راهن قبل يا بعد از انقضاي مدت تا روز صدور اجراييه مال القرض را به نفع مرتهن به صندوق  ثبت سپرده باشند هر يك از آنان به تنهايي يا مجتمعاً حق دارند با ارائه قبض سپرده مربوطه بدون نياز به حضور يا امضاي مرتهن نسبت به فك رهن ولو با تنظيم و امضاي سند رسمي اقدام نمايند .

 

ساير مستندات :

1-گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                    تهران

2- پاسخ استعلاميه شماره                  ثبت منطقه                تهران .

3-گواهي مالياتي پايان ساختمان شماره                      مورخ                 شهرداري منطقه            تهران ملحوظ و مقبول مرتهن .

 

 

 

 

تاريخ :

محل امضاء

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image