كفالت موضوع ماده 724 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

كفالت براي آزادي  متهم

 

كفيل : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

 

مكفول لهم  : دادسراي عمومي تهران يا بازپرسي ذيل الذكر يا دادگاه هاي كيفري تهران و يا دايره اجراي احكام جزايي مربوطه با عنايت به اعلام رضاي شماره                      مورخ                    بازپرسي شعبه                دادسراي مرقوم .

 

 

مكفول  : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                داراي شماره
شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

متهم در پرونده شماره                مطروحه در بازپرسي مزبور .

 

 

 

زمان احضار  : و هر وقت كه هر يك از مكفول لهم احضار مكفول را تقاضا كند ولو مكرر.

 

 

محل تسليم : در تهران به يكي از مكفول لهم در رابطه با پرونده شماره فوق الذكر و آثار مترتب بر آن ناشي از بازجويي ها و تحقيق يا محاكمه و محكوميت و اجراي حكم .

 

التزام : ضمن العقد كفيل ملتزم شده كه در صورت عدم حاضر نمودن مكفول بنا به خواسته مكفول لهم معادل
مبلغ               ريال رياح به عنوان وجه التزام به مكفول لهم بپردازد كه هر يك از مكفول لهم بر حسب مورد ، حق دارد به موجب اين سند جهت وصول وجه مذكور بنا به اعلام خود عليه كفيل اجراييه صادر كند و صرف اعلام هر يك از مكفول لهم براي صدور اجراييه كافي و قطعي و لازم الاجراء است .

 

ابراء : در صورتي كه مكفول در مواقع مقرر شخصاً حاضر و خود تسليم مكفول له نمايد كفيل بري مي گردد .

 

 

 

تاريخ

محل امضاء

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image