مال غير يا معاملات فضولي موضوع مواد 247 و 248 قانون مدني

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ابطاليه سند

 

پيرو سند انتقال قطعي شماره                   مورخ                 اين دفتر خانه و با عنايت به نامه شماره        
مورخ          اداره ثبت اسناد و املاك                        و به لحاظ عدم ماليكت انتقال دهنده ، در تاريخ زير نامبردگان ذيل :

 

الف :                                            از يك طرف و  

ب:                                                از طرف ديگر به عنوان طرفين سند شماره مزبور در اين دفترخانه حاضر گرديدند و بعد الحضور سند انتقال قطعي صدور الذكر تنظيمي اين دفتر خانه را در خصوص يك قطعه زمين شماره                            از موضوع صورت مجلس تفكيكي شماره                    مورخ          مفروز از پلاك        فرعي از پلاك                     اصلي واقع در بخش                  ثبتي تهران را با توجه به عدم مالكيت انتقال دهنده و عدم تحقق مالكيت انتقال گيرنده ناشي از سند انتقال مرقوم، متراضياً ابطال نمودند و طرفين ضمن عقد خارج لازم انعقاد يافته شفاهي بين خود حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدي و احتمالي خويش را ولو به عنوان تضرر و غيره در اين مورد از خود سلب  و ساقط نمودند .

 

ساير مستندات : گواهي مالياتي شماره                      مورخ                اداره امور مالياتي تهران

 

 

تاريخ

محل امضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

تنفيذيه معامله

 

تنفيذ كننده : خانم / آقاي                                                        فرزند (              و           ) ش.ش                                      صادره از                    متولد                مقيم تهران به نشاني :                                                      
مورد تنفيذ (تنفيذ شده ): معامله فضولي موضوع سند قطعي / صلح شماره                 
مورخ                           تنظيمي دفترخانه شماره                                     تهران منعقده في مابين
خانم / آقاي                 به عنوان فروشنده / مصالح و خانم / آقاي                                به عنوان
 خريدار / متصالح در خصوص شش دانگ ملك مسكوني پلاك شماره                            فرعي
 از                      اصلي واقع در بخش ثبتي تهران شماره                                            فرعي از                         اصلي واقع در بخش                                               ثبتي تهران كه به موجب سند مالكيت شماره                                 
مورخ                         در صفحه                                     دفتر املاك جلد                      و به
شماره چاپي                     مورد معامله سند اشاره شده در بالا ملكي ابتياعي (تنفيذ كننده ) بوده و مي باشد تنفيذ كننده به موجب اين سند رسمي وقوع آن معامله را اجازه نموده و بنابراين معامله واقع شده مزبور صحيح و نافذ مي شود و تنفيذ كننده نيز صريحاً اقرار و اظهار نمود بر اينكه ضمن عقد خارج لازم منعقد شده في ما بين خود با طرفين سند مزبور كه به طور شفاهي منعقد گرديده حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدي و احتمالي خويش ولو به عنوان تضرر و غيره را نسبت به مفاد اين سند رسمي از خود سلب و ساقط نمود هم چنين به موجب اين سند رسمي از هرگونه دعاوي خود عليه هر يك از طرفين سند فوق الذكر اعم از حقوقي و جزايي و ضرر و زيان و غيره بدون حق رجوع صرف نظر كرده و درخواست مختومه شدن پرونده هاي متشكله مربوطه را دارد .

 

تذكر : خانم / آقاي                فرزند (                 و            ) ش. ش                              صادره از                  متولد                     به عنوان فروشنده / مصالح سند مرقوم و مقيم تهران به نشاني :

 

 

و خانم / آقاي                     فرزند (                و                   ) ش  ش                         صادره از          متولد         به عنوان خريدار / متصالح سند مزبور و مقيم تهران به نشاني

 

 

به حضور          خود و امضا در ذيل اين سند صريحاً اقرار و اظهار نمودند بر اينكه ضمن عقد خارج لازم شفاهي منعقد مذكور في مابين خود با تنفيذ كننده حق هر گونه ادعا و اعتراض بعدي و احتمالي خويش ولو به عنوان تضرر و غيره را نسبت به مفاد اين سند رسمي از خود سلب و ساقط نمودند هم چنين به موجب اين سند رسمي از هر گونه دعاوي خود عليه تنفيذ كننده و يا عليه يكديگر اعم از مدني – كيفري و ضرر و زيان و غيره بدون حق رجوع صرفنظر كرده و درخواست مختومه شدن پرونده هاي متشكله مربوطه را دارد .

ساير مستندات : 1- پاسخ استعلاميه شماره                      مورخ             ثبت

2-گواهي مالياتي شماره                      مورخ                اداره امور مالياتي تهران

 

 

تاريخ

محل امضاء

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image