مزارعه موضوع ماده 518 قانون مدني

به نام خدا

 (قرارداد مزارعه )

********

طرف اول قرارداد (مزارع) :خانم / آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشاني: ..........................................................................................................................و طرف دوم قرارداد(عامل ):خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن .........................................................................

مورد مزارعه : تمام شش دانگ يك قطعه مين مزروعي به مساخت 20 هكتار داري پلاك ............. فرعي از ...... اصلي مفروز و انتزاعي  از پلاك ........ فرعي محدود و مورد ثبت سند  مالكيت شماره ........
مورخ     /    /   13 صفحه ......... جلد ...... به شماره چاپي ............... صادره به نام  و ملكي مزارع كه عامل مورد مزارعه را رويت نموده وبا وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه كرده و مورد مزارعه صرفاً براي زارعت گندم و جو و پنبه به طور ديمي ( نه آبي ) در معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب اقرار براي زرع مقصود قابل است .

مدت قرارداد : براي كاشت و برداشت .............. محصول از تاريخ زير و حداكثر تا پايان ............. ماه هزار و سيصد و.............13 شمسي

قدر السهم از زراعت : حصه مزارع از حاصل كاشت و برداشت زراعت در مورد مزارعه نصف و نصف ديگر حصه عامل خواهد بود .

شروط :

1-  تامين و تسليم بذر مورد زراعت در مورد مزارعه اعم از گندم و جو و پنبه و تامين عوامل زراعت مثل تراكتور ،‌گاو آهن ،‌ديسك ، كمباين ،‌و كود با مزارع است كه بايد در آغاز كاشت و هنگام برداشت قبل از هنگام برداشت قبل از آنكه از مواعد شخم زني و بذر پاشي و كود دهي و برداشت بگذرد تامين و در اختيار عامل قرار گيرد .

2-  كليه هزينه هاي ناشي از استخدام كارگزار جهت شخم زني ،‌آماده سازي ،‌وجين ،‌جمع آوري محصول ، حمل محصول به انبار مزارع با عامل مي باشد .

3-  اگر زمين مورد مزارعه به علت خشك سالي نياز به حفر نهر يا چاه ،‌و يا باران مصنوعي داشته باشد به نحوي كه به واسطه فقدان آب مورد مزارعه از قابليت انتفاع خارج شود ولي با رفع آن مي توان به زراعت ادامه داد مزارع متعهد به انجام آن با هزينه خود مي باشد .

4-  سم پاشي به منظور جلوگيري از آفات احتمالي ولو به صورت هوايي به عهده طرفين و هزينه هاي ناشي از مواظبت ،‌نگه داري و غيره به عهده عامل است .

5-  عامل متعهد است علاوه بر تسليم به موقع حصه مزارع دره برداشت محصول به نسبت هر هكتار از مورد مزارعه .............. كيلو گرم گندم  يا جو و يا ...... كيلو گرم پنبه(بر حسب مورد ) به مزارع تحويل دهد .

6-  6-عامل متعهد و مكلف است بعد از برداشت هر محصول حصه مزارع مذكور مزارع بااضافه حصه مندرج در شرط 5را حداكثر ظرف مدت 5 روز به مزارع تسليم و تحويل نمايد .

7-  7- هزينه حمل تا انبار مزارع در خصوص تحويل حصه هاي مذكور مزارع نيز با عامل مي باشد و مقصود از انبار مزارع در اين مزارعه انبار مزارع واقع در .............. به نشاني ............................... است .

8-  چنانچه بنا به هر دليل عامل در اثنا ء يا در ابتدا ي مزارعه حمل مزارع را ترك كند و يا آنكه مزارع در تامين و تسليم بذر و عوامل مندرج در شرط اول كوتاهي يا امتناع ورزد عقد اين مزارعه قابل فسخ خواهد بود .

9-  در صورتيكه در اثناء  مزارعه و قبل از ظهور ثمره اين مزارعه فسخ گردد ،‌مزارع حق دارد عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه به جا آورد .هزينه هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود .

10-          هرگاه بنا به عدم مواظبت به طور متعارف از سوي عامل در زارعت مورد مزارعه حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع از اين جهت گردد عامل ضامن تسليم تفاوت خواهد بود .

11-          هر آيينه بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند لكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر طرف ديگر تعلق  مي گيرد ،‌مستحق خواهد بود مشخص است عمل خواهد شد .

12-          در پايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد زارعت را ازاله كند يا آن را به اخذ اجرت المثل ابقاء نمايد .

13-          عامل حق دارد از محل حصه خود براي زراعت حداكثر حداكثر با يك نفر شريك شود بدون اينكه اين شريك حق تصرف تصرف يا قبض زمين مورد مزارعه را به هيچ صورت ولو به صور : مشاركت ، نمايندگي ،‌صلح  حقوق و وكالت و غيره را ندارد .

14-                       در پايان مدت عامل متعهد و ملزم به تحويل زمين مورد مزارعه مي باشد .

15-          در صورت بروز هر گونه اختلاف في ما بين ونيز در رابطه با حسن انجام كار طبق مشخصات فني مندرج در صورت وضعيت مزبور وهم چنين گواهي موضوع  شرط 5 اين جعاله ، طرفين داوري خانم / آقاي :.................... فرزند .............. ساكن : .................................... را پذيرفته و مورد را به داور مزبور ارجاع كرد وراي آن داور براي طرفين در مورد ارجاعي قاطع و غير قابل اعتراض و بوده و لازم الاجراء‌ است و ذينفع حق دارد در صورت تمايل به دادگاه صالحه مراجعه نمايد .

اين سند در دو نسخه كه هر دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

 

 

 

محل امضاء طرف اول (مزارع )                                             محل امضا ء طرف دوم (عامل )

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image