مساقات موضوع ماده 543 قانون مدني

 

به نام خدا

 (قرارداد  مساقات )

********

طرف اول قرارداد (مالك) :خانم / آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشاني: ..........................................................................................................................و طرف دوم قرارداد(عامل ):خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن .........................................................................

مورد مساقات : تمام شش دانگ يك قطعه مين مزروعي به درختان ميوه مثمره در شش دانگ يك قطعه باغ به مساخت ............... متر مربع داري پلاك ............. فرعي از ...... اصلي مفروز و انتزاعي  از پلاك ........ فرعي محدود و مورد ثبت سند  مالكيت شماره ........
مورخ     /    /   13 صفحه ......... جلد ...... به شماره چاپي ............... صادره به نام  و ملكي مالك كه تمامي درختان مثمره ثابته مزبور پابرجا و آماده محصول و از نوع سيب ،‌گلابي ،‌آلبالو و گيلاس مي باشد كه عامل مورد مساقات را رويت وبا وقوف كامل از وجود انواع درختان ميوه آن ،‌كم و كيف ،‌قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مساقات نمود و بر حسب اقرار مورد مساقات براي انجام مساقات قابل است .

مدت قرارداد : ...................... سال كامل شمسي از تاريخ ............. مي باشد .  

قدر السهم از مساقات  : حصه مالك از ثمره در مورد مساقات نصف و نصف ديگر حصه عامل خواهد بود .

شروط :

1-  حفظ و نگه داري درختان و آبياري آن از آب چاه موجود در زمين مزبور و سم پاشي و كود دهي و بيل زدن پاي درختان و نهر كني و برداشت ثمره به عهده عامل است كه باد به موقع آنرا انجام دهد .

2-  هزينه هاي ناشي از تعمير موتور پمپ موجود براي آبياري از چاه آب حفر شده در زمين مرقوم وهم چنين تعميرات مربوط به استخر خزانه آب و تعميرات مربوطه  .

3-  عامل متعهد است علاوه بر تسليم به موقع حصه مالك در هر برداشت ثمره به نسبت هر
هكتار .............. ثمره ساليانه را به مالك تحويل و تسليم نمايد .

4-     عامل مكلف و متعهد است پس از برداشت هر برداشت  هر محصول حصه  مذكوره مالك تحويل و تسليم  نمايد .

5-     هزينه هاي حمل تا محل اقامت مالك در خصوص تحويل حصه هاي  مذكور مالك نيز با عامل مي باشد .

6-  چنانچه بنا بر هر دليل عامل در اثناء يا در ابتداي مساقات  عمل مساقات را ترك كند و يا آنكه مالك در تاديه هزينه هاي مندرج در شرط دوم كوتاهي و امتناع ورزد عقد اين مساقات قابل فسخ  خواهد بود .

7-  در صورتي كه در اثناء‌ مساقات و قبل از ظهور ثمره اين  مساقات فسخ گردد مالك حق دارد عمل را به كسي ديگر واگذار كند كه به جاي عامل آنرا به جا آورد

8-  هرگاه بنا به عدم مواظبت به طور متعارف از سوي عامل در مساقات ثمره كم شود يا ضرر ديگر متوجه مالك شود عامل ضامن تسليم تفاوت خواهد بود .

9-  هر آيينه بنا به جهات مختلفه مساقات بعد از ظهور ثمره فسخ شود بر طبق ماده 539 قانون مدني با توجه ماده 545 همان قانون به اين عبارت : ((ماده 539 قانون مدني )) : هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك با اخذ اجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر طرف ديگر تعلق مي گيرد مستحق خواهد بود .

((ماده 545 قانون مدني )): مقررات راجعه به مزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در موعد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اينكه  عامل نمي تواند بدون اجازه مالك معامله ره به ديگري واگذار يا با ديگري شريك نمايد ))كه براي طرفين مشخص است عمل خواهد شد .

10-عامل حق دارد از محل حصه خود براي مساقات حداكثر با يك نفر شريك شود بدون اين كه شريك حق تصرف يا قبض مورد مساقات را داشته باشد و به عبارت ديگر عامل حق انتقال مساقات يا تسليم زمين و درختان مورد مساقات را به هيچ صورت ولو به صور : مشاركت ،‌نمايندگي ،‌صلح حقوق وكالت و غيره ندارد .

11-در پايان مدت يا لدي الفسخ عامل متعهد و ملزم به تحويل مورد مساقات و بالتبع آن زمين مربوطه به مالك مي باشد در صورت بروز اختلاف في مابين ،‌طرفين حق دارند مورد اختلاف را
به داوري خانم / آقاي :.................. فرزند :................ ساكن : .................................... ارجاع نمايند وراي داور مذكور در مورد اختلاف  ارجاعي و ميزان قاطع غير قابل اعتراض است و براي طرفين لازم الاجراء ‌است و كسي كه راي به نفع او صادر گرديده حق رجوع به مراجع
 صالح قضايي را دارد .

ساير شروط : ( در اين قسمت اگر شروطي ديگر باشد ،‌تنظيم گردد . )

اين سند در دو نسخه كه هر دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

 

 

 

 

 

محل امضاء طرف اول (مالك )                                               محل امضاء طرف دوم (عامل )

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image