مضاربه موضوع ماده 546 قانون مدني

به نام خدا

قرارداد

(قرارداد مضاربه  )

 

********

طرف اول قرارداد (مالك ):خانم / آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشاني: ..........................................................................................................................و طرف دوم قرارداد ( مضارب ) :خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن .........................................................................

سرمايه  : مبلغ ................. ريال رايج كه تماماً و نقداً از سوي مالك به مضارب تاديه و تسليم گرديده و مضارب اقرار به دريافت آن از مالك نمود .

قدرالسهم از مضاربه : حصه مالك از سود حاصله معادل ......................... و حصه مضارب معادل .................از سود حاصله مي باشد .

مدت قرارداد : از تاريخ زير به مدت ..................... سال  كامل شمسي .

نوع تجارت : مضارب حق دارد سرمايه مورد مضاربه را صرفاً را در تجارت گندم ،‌جو ،‌سويا و پنبه اختصاص دهد و لاغير .

مكان :تهران : دفتر تجارتيمضارب واقع در نشاني:........................................................................................

 

شروط :

1-    مضارب حق دارد با مسئوليت خود نسبت به سرمايه با ديگري مضاربه نموده يا آنرا به غير به هر صورت

ولو به صور : مشاركت ،‌نمايندگي ،‌صلح حقوق و وكالت و غيره واگذار نمايد .

2-  مضارب بايد اعمالي را براي انجام امور تجارت مذكور كه متعارف و معمول مكان و زمان است بجا آورد و چنانچه در بعضي از مواقع از قبيل  ترخيص يا پاساوان يا كابوتاژ يا تزانزيت نياز به وكيل داشته باشد حق دارد آنرا به وكيل با قيد مقاطع معين ارجاع دهد .

3-  مضارب بايد براي انجام مضاربه دفاتر روزنامه و كل كه صفحات اول و آخر آن به امضاي مالك و مضارب با قيد با تاريخ رسيده باشد تهيه كرده و تمامي امور مالي و تجارت مورد مضاربه را در آن بدون ايجاد خدشه يا الحاق ثبت نمايد و در صورتي كه دفاتر مزبور تكافو ننمايند به دفتر روزنامه يا كل جديد كه به نحو مذكور بايد به امضاء طرفين رسيده باشد حاصل جمع هر حساب را نقل داده و در آن عمل نمايد .

4-  مضارب متعهد است در پايان هر سال مالي كه ابتداي آن از ابتداي فروردين ماه هر سال لغايت اسفند ماه همان سال است به جز اولين سال مالي موضوع اين تجارت كه آغاز آن از تاريخ زير و پايان آن آخر اسفند ماه سال جاري است حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد تراز نامه ساليانه عمليات و صورت سود و زيان و عملكرد را به همراه صورت حساب هاي مربوطه و گواهي موجودي بانك تهيه و تنظيم و امضاء‌كرده و به مالك تسليم نمايد .

5-  مضارب حق دارد در هر بانك مجاز در كشور يك شماره حساب جاري اعم از ريالي يا ارزي با امضاء مالك و خود افتتاح كند و كليه عمليات مالي موضوع تجارت اين مضاربه بايد در آن حساب ها متمركز و جريان نمايد .

6-    مضارب متعهد است حصه سود هر ساله موضوع تجارت اين مضاربه را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر ساله به مالك تاديه و پرداخت نمايد .

7-  مالك حق دارد كليه عمليات تجاري و محاسباتي و مالي مضارب را در خصوص اين مضاربه در هر زمان بازرسي و رسيدگي كند .

8-  عقد اين مضاربه بنا به علت موت يا جنون يا سفه احد از طرفين و مفلس شدن مالك يا تلف شدن تمام سرمايه و يا عدم امكان تجارتي كه منظور  و در اين مضاربه قيد شده منفسخ مي گردد .

9-    مضارب در رابطه با عقد مضاربه در حكم امين است و در صورت تفريط يا تعدي ضامن مال مضاربه خواهد بود  .

10- چنانچه بنا به هر دليل عقلاني ضرري بر تجارت موضوع اين مضاربه عايد شود ضمن العقد خارج لازم كه شفاهاً بين طرفين به اقرار منعقد شده شرط و مقرر گرديد كه مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف مجاناً به مالك تمليك كند .

11-در صورت فسخ يا پس از انقضاي مدت مضارب متعهد است سرمايه را ضمن ارايه ترازنامه اختتاميه به مالك مسترد كرده  و در صورت سود ،‌حصه وي را نيز به مالك تاديه كند .

12-در صورت بروز  هر گونه اختلاف في مابين ،طرفين مورد اختلاف را به داوري
خانم / آقاي : ............فرزند ................. ساكن ....................... ارجاع خواهند نمود وراي داور مذكور در مورد اختلاف ارجاعي قاطع و غير قابل اعتراض و براي طرفين لازم الاجراء ‌مي باشد .

 

 

 

 

محل امضاء مالك                                                               محل امضاء ‌منتفع

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image