معاوضه موضوع ماده 464 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

معاوضه خانه با آپارتمان

 

معاوض : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره
 شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن

 

 

متعارض: خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره
 شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن:

 

 

مورد عوض : تمامت شش دانگ يك باب خانه مسكوني احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت            متر مربع داراي پلاك               فرعي از            اصلي واقع در اراضي                 بخش            ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره               مورخ           صفحه            جلد             به شماره چاپي        صادره به نام و ملكي معاوض و با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن اعم از عرصه و اعيان و بدون استثناء با برق شماره پرونده                 و آب شماره اشتراك             و گاز شهري شماره شناسايي            منصوبه هاي در آن .

 

منافع مورد عوض قبلاً به كسي واگذار نشده و متعارض با رويت آن ، وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ، قبول و اقرار به قبض و تصرف مورد عوض نمود .

 

مورد معوض : تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني در طبقه                    به مساحت              متر مربع كه مقدار            متر مربع از آن بالكن است داراي پلاك              فرعي از              اصلي مفروز و انتزاعي پلاك              فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي               بخش              ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره                 مورخ              صفحه            جلد         به شماره چاپي             صادره به نام و ملكي متعاوض و با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء و بقدر الحصه از عرصه و ساير قسمت هاي مشاعي و مشترك طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن و با برق اختصاصي شماره پرونده           و بقدر السهم از برق مشترك شماره پرونده               و از آب مشترك شماره اشتراك               و از گاز شهري به شماره اشتراك               منصوبه هاي در آن .

 

منافع مورد معوض قبلاً به كسي واگذار نشده و معاوض با رويت آن ، وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معوض نمود .

 

 

ارزش عوضين : مبلغ                            ريال رايج تقويمي جهت اخذ حق الثبت و طرفين اقرار نمودند كه هيچ گونه وجهي يا مالي به عنوان ما به التفاوت ارزش عوضين به يكديگر تاديه يا تسليم ننموده اند و هرگونه دعوي احتمالي در اين مورد را بر يكديگر از خود اسقاط مي نمايند .

 

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت كل به طرفين تذكر داده شده و متعاملين مسئول شناسايي يكديگر گرديدند .

طرفين در خصوص بدهي هاي احتمال آب و برق و گاز منصوبه هاي در عوضين را با يكديگر تهاتر نمودند .

ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم (با قرار عقد خارج لازم في ما بين طرفين به طور شفاهي منعقد گرديده است ) طرفين هر گونه ادعا و اعتراض احتمالي و بعدي را ولو به عنوان تضرر و غيره و حتي احتياطاً كافه خيارات هر چند خيار غبن و غبن فاحش را از خود سلب و ساقط نمودند .

ضمن العقد شرط شد كه خريدار يا قائم مقام وي حق دارد چنانچه در هر قسمت از متن و مفاد و يا در هر يك از مستندات اين سند سهو  قلم يا اشتباه بيني رخ داده باشد با ارائه و تطبيق مدارك ، ضمن تنظيم و امضاء اقرار نامه هاي رسمي اصلاح رفع اشتباه نمايد .

 

 

ساير مستندات :

(الف درباره عوض )1- 1- پاسخ استعلاميه شماره                          مورخ   /   /   ثبت منطقه تهران

 

2- گواهي مالياتي شماره                            مورخ    /  /   سر مميزي تهران .

 

3- سطح شهر شماره                         و نوسازي شماره                   و گواهي پايان ساختمان شماره        ملحوظ و مقبول متعاوض.

 

(ب درباره معوض ) 1- پاسخ استعلاميه شماره                          مورخ   /   /   ثبت منطقه تهران

 

2- گواهي مالياتي شماره                            مورخ    /  /   سر مميزي تهران .

 

3- سطح شهر شماره                         و نوسازي شماره                   و گواهي پايان ساختمان شماره        ملحوظ و مقبول متعاوض.

 

 

 

تاريخ

محل امضاء

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image