وفا به عهد (ذمه) موضوع ماده 271 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ذمه مطلق

 

بستانكار (داين ) : خانم / آقاي :                       فرزند آقاي           و نام مادر                 داراي شماره شناسنامه                    صادره از                  متولد                ساكن

 

بدهكار (مديون ) : خانم/ آقاي :                      فرزند آقاي               و نام مادر      

              داراي شماره شناسنامه                    صادره از                 متولد                   ساكن

 

بدهي : مبلغ                                               ريال رايج بر حسب اقرار بدهكار

 

مدت :                     سال كامل شمسي به عبارت                         ماه تمام  خورشيدي از تاريخ زير كه بدهكار متعهد گرديد كل بدهي مزبور را در                             قسط متساوي ماهانه متوالي و طبق قبض رسمي به بستانكار بپردازد . عدم تاديه تمام يا هر قسمتي از اقساط دين موجب حال شدن بقيه اقساط دين گرديده و بستانكار حق صدور اجراييه دفعه واحده نسبت به اقساط سر رسيد و حال شده دارد .

 

 

 

 

تاريخ :

محل امضا ء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ذمه توام با رهن  

 

بستانكار ( مرتهن ) : خانم / آقاي :                       فرزند آقاي           و نام مادر                 داراي شماره شناسنامه                    صادره از                  متولد                ساكن

 

بدهكار ( راهن ) : خانم/ آقاي :                      فرزند آقاي               و نام مادر                     داراي شماره شناسنامه                    صادره از                 متولد                   ساكن

 

بدهي (مال الرهانه ): مبلغ                                               ريال رايج بر حسب اقرار بدهكار

 

مدت                    سال كامل شمسي از تاريخ زير كه بدهكار متعهد است تمامي بدهي را در پايان مدت برابر اين سند به بستانكار بپردازد .

 

 

شمول رهن : بدهكار به منظور تامين تاديه كامل بدهي فوق تمامت شش دانگ يك باب خانه مسكوني
داراي پلاك              واقع در بخش 17 ثبت بهشهر محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره                  مورخ              صفحه                          جلد                      به شماره چاپي             صادره به نامه خود با جميع توابع و لواحق شرعيه و عرفيه آن بدون استثناء و اعم از عرصه و اعيان و با برق شماره پرونده                  و آب شماره اشتراك                         و گاز شهري شماره شناسايي                          منصوبه هاي در آن را نزد بستانكار طي مدت مرقوم در رهن و وثيقه قرارداده و مي دهد كه فك رهن و رفع توثيق نگردد مگر با اداي تمامي بدهي مذكور مادامي كه فك رهن و رفع توثيق نشود بدهكار (راهن ) حق هيچ گونه نقل و انتقال ولو به عنوان صلح حقوق ، وكالت و غيره را مشاعاً يا مفروزاً ندارد و پرداخت قسمتي از بدهي فوق تاثيري در فك رهن ندارد و مرتهن حق دارد در صورت عدم تاديه قسمتي يا تمام دين در سرسيد مقرر نسبت به صدور اجراييه از تاريخ سر رسيد جهت تمام رهينه اقدام نموده و در هر مرحله اي حق اعراض از رهن و رجوع به بدهكار را دارد و رجوع به هر يك مسقط حق رجوع به ديگري نخواهد بود و راهن ضمن العقد و ضمن عقد خارج لازم انعقاد يافته شفاهي في مابين خود با مرتهن بنا به اقراره مرتهن را وكيل بلاعزل خود از تاريخ زير به مدت پنجاه سال شمسي با حق توكيل غير ولو مكرر قرارداده كه مرتهن جهت مطالبات خود ناشي از اين سند و صرفاً به تشخيص و اعلام خود نسبت به فروش مورد رهن ضمن فك اين رهن به هر قيمت و با هر شرط و الزام به هر شخص حقيقي و يا حقوقي ولو به  خود اقدام و اخذ بها نموده و خالص بهاي آن را بابت مطالبات مرقوم خود پاياپاي نموده و چنانچه زيادتي داشته زيادت را به راهن مسترد كرده و در صورت نقيصه حق وصول مابه التفاوت را از راهن دارد و در اين راستا مرتهن (وكيل ) حق مراجعه به ادارات دولتي و شهرداري ها و موسسات وابسته جهت اخذ مجوز ها و گواهي ها  حتي گواهي پايان كار و مفاصا حساب ها و پاسخ استعلاميه ها و پرداخت هزينه هاي قانوني و تعهد تخليه و تحويل مورد معامله در زمان مناسب و سپردن تعهد پرداخت وجه التزام متناسب روزانه جهت تامين تخليه و تحويل به موقع بنا به تشخيص خود و همچنين در صورت عدم دسترسي به سند مالكيت درخواست و دريافت اخذ المثني سند مالكيت و اسقاط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش و تنظيم و امضاء اسناد رسمي مربوطه حتي اصلاحيه هاي احتمالي بعدي دارا مي باشد و ايم وكالت در صورت فوت مرتهن به وراث مرتهن منتقل مي گردد و بنابراين راهن حق عزل يا بركناري وكيل مرقوم و يا حق ضم امين و ضم وكيل و يا تعيين ناظر و همچنين حق هرگونه اعمال مغاير با مفاد متن اخير را ضمن العقود فوق الذكر در مدت پنجاه سال موصوفه از خود ساقط كرده است بديهي است بعد از تسويه حساب راهن (بدهكار ) در مورد اين سند با بستانكار (مرتهن ) قبل از اجراي اين وكالت كه نهايتاً رهينه از رهن خارج خواهد شد وكالت مزبور نيز به خودي خود منتفي و ملغي الاثر مي باشد .

منافع ملك قبلاً به كسي واگذار نشده و مرتهن اقرار به تصرف نموده ليكن پس از تصرف آني و مرتهن ، مورد رهن ثانياً به تصرف راهن داده شده تا طي مدت بالا از منافع آن به رايگان استفاده كند و صيغه رهن به اقرار جاري شده است .

 

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                  مورخ                ثبت بهشهر .

2- پايان كار شماره                                   مورخ                   شهرداري بهشهر .

 

 

تاريخ :

محل امضا ء

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image