وكالت موضوع ماده 656 قانون مدني

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

وكالت – امور اداري

 

موكل : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                  و نام مادر خانم ...................داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

 

 

وكيل : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                   و نام مادر خانم ...................داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

 

مورد وكالت : مراجعه به تمامي وزارت خانه ها ، ادارات ، موسسات، سازمان ها ، شركت ها ، نهادها ، شورا ها ، اعم از دولتي و وابسته و غير دولتي و شهرداري ها و بانك ها و دادسراهاي عمومي ، انقلاب و دادگاه ها و اجراي احكام جزايي و حقوقي و اجراء ثبت و انجام كليه امور اداري موكل ، تاديه هزينه هاي قانوني و ماليات ، عوارض ، حق بيم ، حقوق ثبتي ، بدهي هاي آب ، برق ، گاز ، تلفن و تسويه حساب با آن ها و دريافت هرگونه نامه و مكاتبات : اداري ، تجاري و بانكي اعم از اوراق بدهكار يا بستانكار ، لاشه سفته ها و لاشه بروات و دريافت مراسلات و پاكات و محموله هاي پستي و تلگرافات و تلكس ها و فاكس ها و پاسخ دادن به نامه هاي اداري بدون ايجاد هيچ گونه تعهد و تضرري به نام يا براي موكل و اخذ مفاصا حساب ها و گواهي ها و مجوزات و پاسخ استعلاميه ها از مراجع مزبور و درخواست و دريافت اسناد مالكيت به نام موكل حتي در صورت مفقود شدن يا عدم دسترسي به آن درخواست و اخذ المثناي اسناد مالكيت با حق تنظيم و امضاي اوراق استشهاديه مربوط و درخواست يا تسليم اصل يا رونوشت اسناد رسمي و اسناد سجلي و اسناد تجاري و بانكي و اداري مربوط به موكل مزبور .

 

 

حدود اختيارات :

وكيل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وكالت اداري اختيارات مزبوره مي باشد اقدام و امضاء وكيل در اين مورد به جاي اقدام و امضاء موكل صحيح و نافذ است و نيازي به حضور يا كسب اجازه مجدد موكل ندارد و اين وكالت فقط در نفس وكالت موثر است .

 

 

تاريخ

امضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

وكالت – امور اداري – كسبي و صنفي

 

موكل : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

 

 

وكيل : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

 

مورد وكالت : انجام امور اداري و كسبي و صنفي موكل در شش دانگ يك باب مغازه واقع در تهران –
خيابان                             نبش خيابان             شماره                         استيجاري موكل طبق سند اجاره شماره                 مورخ                           تنظيمي دفتر خانه شماره                    تهران با حق مراجعه به شركت هاي تعاوني ، اتحاديه ، مجمع امور صنفي ، هيات عالي نظارت و كميسون هاي مختلفه حتي كمسيون هاي بدوي يا حل اختلاف ولو مالياتي ، شوراي عالي مالياتي ، دادسرا و دادگاه هاي انتظامي مالياتي ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و مراجعه به موجر يا قائم مقام موجر آن سند اجاره ، تاديه با توديع اجور اعم از مال الاجاره يا اجرت المثل ، تجديد يا تمديد اجاره به نام موكل به هر مبلغ و به هر مدت و با هر شرط و تنظيم و امضاء اسناد رسمي و قبوض راجعه و اخذ سند رسمي اجاره مربوطه و نيز مراجعه به كليه ادارات ، سازمان ها ، شركت ها ، نهاد هاي دولتي و غير دولتي و وابسته به دولت و شهرداري ها و غيره و پرداخت ماليات ، عوارض ، حق بيمه ، عوارض كسب و ساير هزينه هاي قانوني و اعتراض به تشخيص ها و دفاع از حقوق موكل و انجام ساير امور كسبي كراراً و خريد مواد اوليه و كالا و فروش و عرضه و توزيع كالا و تاديه بهاي خريد و اخذ قيمت هاي فروش و عرضه و توزيع كالا و دريافت سهميه ها و مفاصا حساب ها و گواهي ها و اخذ پاسخ استعلاميه ها و شركت در مجامع عمومي و اتخاذ تصميم و انتخاب شدن يا انتخاب نمودن و انجام ساير امور پيش بيني نشده در راستاي اين وكالت بنا به غبطه موكل مزبور و اخذ يا تسليم اوراق  ، اسناد و مدارك اعم از اصل يا رونوشت وكپي .

 

 

حدود اختيارات :

وكيل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وكالت اداري اختيارات مزبوره مي باشد اقدام و امضاء وكيل در اين مورد به جاي اقدام و امضاء موكل صحيح و نافذ است و نيازي به حضور يا كسب اجازه مجدد موكل ندارد و اين وكالت فقط در نفس وكالت موثر است .

 

 

تاريخ

امضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

وكالت – اقامه دعوي  

 

موكل : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

 

 

وكيل : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

 

مورد وكالت : اقامه هر گونه دعوي حقوقي و جزايي اعم از اعلام  جرم يا با تقديم دادخواست عليه خر شخص حقيقي يا حقوقي و دفاع از آن و دفاع از دعاوي عليه موكل و نسبت به هر خواسته و به هر ميزان با حق اعتراض به راي ، واخواهي ، تجديد نظر ، فرجام خواهي ، اعاده دادرسي ، اعاده جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعيين جاعل ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور ، توكيل ، تعيين مصدق و كارشناس ، دعوي خسارت ، استرداد دادخواست يا دعوي ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث دعوي متقالق و دفاع در قبال آن ، رد ادعاي اعسار ، قبول يا رد سوگند ، درخواست صدور برگ اجراييه ، و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و موضوع لازم الاجراء و وجوه ايداعي به نام موكل ، ايراد ، جرح شهود ، درخواست و اجراي قرارهاي تامين دليل ، تامين خواسته ، معاينه محل ، تعيين حافظ ، مراجعه به مراجع انتظامي (پليس )، دريافت با تسليم اوراق اعم از اصل يا رونوشت و يا كپي با حق مراجعه به تمامي دادسراهاي عمومي ، انقلاب اسلامي ، ويژه روحانيت و دادگاه هاي عمومي ، انقلاب ، ديوان عالي كشور ، ديوان عدالت اداري و اجراي احكام مدني و كيفري و ساير مراجع قضايي به منظور انجام امور فوق

 

 

حدود اختيارات :

وكيل مرقوم با حق توكيل به غير ولو مكرر با داشتن حق عزل وكلاي انتخابي خويش يا جايگزيني آن ولو به كرات در خصوص انجام مورد وكالت به شرح بالا داراي اختيارات تامه مزبوره مي باشد . اقدام و امضاي وي به جاي اقدام و امضاي موكل صحيح و نافذ است و نيازي به حضور موكل يا اجازه مجدد از موكل ندارد و اين وكالت فقط در نفس وكالت موثر است .

 

 

 

 

تاريخ

امضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

وكالت – خريد املاك  

 

موكل : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره  شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

 

 

وكيل : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

 

مورد وكالت : خريداري قطعي يا قبول مصالحه قطعيه هر نوع ملك و مستغل اعم از عرصه و اعيان مياه و تلفن و برق و آب و گاز به نام موكل در هر كجا و با هر ثمن و مال الصلح و به هر نحو اعم از مشاع يا مفروز ، متناوباً متوالياً دفعتاً و يا مكرراً و تنظيم و امضاو اجراي مبايعه نامه يا قولنامه هاي مربوطه به نام موكل و تاديه ثمن و مال الصلح و تحويل گرفتن مبيع يا مورد صلح و اسقاط نمودن كافه خيارات خصوصاًً خيار غبن هرچند فاحش و سلب نمودن هرگونه ادعا و اعتراض احتمالي و بعدي ولو به عنوان تضرر و غيره در ضمن عقد و قبول وكالت نامه هاي مربوطه به نام موكل مرقوم و انجام آن و قبول مسئوليت هاي شناسايي انتقال دهنده و تنظيم و امضاء اسناد رسمي و اصلاحيه هاي احتمالي بعدي آن و در صورت برقراري تعهد تخليه و تحويل و الزامات ديگر از سوي انتقال دهنده ، درخواست انجام اجراي آن ولو به صورت صدور اجراييه و تاديه هزينه هاي قانوني و تسليم يا اخذ اسناد مالكيت و ساير اوراق و مدارك و اسناد اعم از اصل يا رونوشت و كپي .

 

 

حدود اختيارات :

وكيل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وكالت اداري اختيارات مزبوره مي باشد اقدام و امضاء وكيل در اين مورد به جاي اقدام و امضاء موكل صحيح و نافذ است و نيازي به حضور يا كسب اجازه مجدد موكل ندارد و اين وكالت فقط در نفس وكالت موثر است .

 

 

تاريخ

امضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

وكالت – مركب مشروح و كلي

 

موكل : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

 

 

وكيل : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

 

موكل : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

 

وكيل : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

مورد وكالت : انجام كليه امور اداري و مالي موكل و اقدام و انجام كليه عقود و معاملات از قبيل بيع قطعي ، قطعي توام با رهن ، بيع شرط ، معاوضه ،اجاره ، اجاره به شرط تمليك ، مزارعه ، مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شركت ، وديعه و امانت ، اعاده مالكيت ، اخذ به شفعه، يا اسقاط حق شفعه ، اسقاط شرط ، وصيت، تقسيم ، حق انتفاع (عمري ، رقبي ، سكني ) حق ارتفاق ، فسخ ، اقاله ، ضمانت ، و هر گونه عقد ديگر معين يا نا معين و قبول اعاده مالكيت و غيره با هر يا از هر شخص حقوقي يا حقيقي حتي از يا با خود اعم از بلا عوض يا با عوض ، در مقابل هر مبلغ و مال و وجه و به هر شرط ، مدت و تعهد و الزام و به هر نحو و كميت و كيفيت جزئاً يا كلا ً مشاع يا مفروز و يا منفك از هم اعم از آن كه موكل طرف ايجاب و معامل يا طرف قبول و متعامل باشد و نسبت به هر مال و حقوق ، تصرفي و ملكي قبلي ، حال ، بعدي (سابق ، و لا حق و آتي ) اعاده شده ابتياعي ، موروثي ، اتفاقي صنفي ، و غيره و اعم از اموال منقول و اموال غير منقول (به استثناي انتقال دادن يا منتج به انتقال دادن وسايل نقليه موتوري و ماشين آلات راه سازي مشمول ديه ماليات و به استثناي اموالي كه در رهن بوده و حين العقد رهن حق انجام معامله قبل از فك رهن از موكل سلب شده باشد ) و حق الاشتراكها و حق الامتياز ها و ساير حقوق مرئي و نا مرئي و اوراق سهام شركت ها و اتحاديه ها و موسسات و اوراق بورسيه با كليه مزايا اعم از سهام اضافي ناشي از سهام قبلي و سود و جوايز مربوطه ولو به ارزش اسمي و در همه امور با حق : تكرار ، تجميع ، تحديد ، تفكيك ، افراز ، اصلاح و بهبود وضع ، اصلاح و الحاق ، تفاسخ ، اقاله يا جايگزيني ، تقابل ، تجديد ، تمديد ، تعديل ، تناوب ، توالي يا تواتر ، تغيير و تعمير ، فك ، فسخ ، ابطال، تاديه و تسليم ، دريافت يا پرداخت ، تحويل و تسليم ، تخليه و تحويل تعهد و تحويل چه با وجه الزام يا غير آن و اجراي آن تعهدات ، قبض واقباض ، درخواست صدور و تعقيب اجراييه ، اخذ محكوم به و اخذ موضوع لازم الاجراء ، وجوه سپرده شده و توديعي ، تقديم هرگونه دادخواست ، اعلام جرم يا گذشت و رضايت ، جوابگويي دعاوي ويا دفاع از دعاوي موكل عليه اشخاص و با حق اعتراض به راي ، واخواهي ، فرجام خواهي ، اعاده دادرسي ، مصالحه و سازش ، ادعاي جعل يا انكار ، و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعيين جاعل ، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور ، توكيل ، عقد قرارداد حق ال.كاله ، عزل وكلا يا جايگزيني ، دعواي خسارت ، استرداد دادخواست ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ورود ثالث ، دعوي متقابل و دفاع از آن ، ادعاي اعسار ، قبول يا رد سوگند ، درخواست و اجراي قرار هاي تامين دليل ، تامين خواسته ، معاينه محل ، تحقيق محلي ، تعيين يا تغيير حافظ ، تنظيم و امضاي اوراق استشهاديه ، و اسقاط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن ، هرچند فاحش ، سلب نمودن هرگونه ادعا و اعتراض بعدي و احتمالي ولو به عنوان تضرر و زيانو غيره ، قبول مسئوليت شناسايي انتقال دهنده گان ، اخذ وجوه و ثمن ها و وجه المصالحه ها ، اجور و ساير وجوه ناشيه اعم از نقد و اقساط و سپرده ها و ودايع نزد مراجع رسمي و دولتي يا غيره ، اخذ اسناد مالكيت يا المثناها اعم از مشاعي و مفروز و حتي پس از تفكيك با حق تنظيم و امضا اوراق استشهاديه مربوطه ، و با حق مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار و انجام امور مربوط به آن ، اخذ يا تسليم اسناد ، اخذ كليه مصالح ساختماني و بهداشتي و تاسيساتي و خدماتي با هر كاربردي ، تغيير كاربري ، تهيه نقشه ، تعيين مهندسين ناظر ، معمار و مشاور ، تخريب يا تجديد بنا تسطيح ، احداث ابنيه و تكميل ، انشعاب برق ، گاز و آب و موبايل و هرگونه ارتباط ديگر به هر تعداد و شماره با عقد قرارداد هاي مربوطه و دريافت ونصب و بهره برداري از آن ، شركت در كليه كميسيون ها اعم از مالياتي ، ماده 100 قانون شهرداري و ماده 5 و تبصره ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحيه هاي بعدي و غيره حتي شركت در كميسيون هاي متشكله در وزارت خانه ها و ادارات دولتي و وابسته و استانداري ها ، فرمانداري ها ، بخش داري ها ، دهداري ا و غيره (اعم از بدوي، تجديد نظر و حل اختلاف ) و اعتراض به تشخيص ها و دفاع از حقوق موكل ، اخذ گواهي هاي عدم خلاف يا پايان ساختمان ، تمديد يا اصلاح ، سپردن هرگونه تعهدات و اقرار با هر متون حتي در رابطه با عدم استفاده از مزاياي مادتين 6 و 8 قانون اراضي شهري سابق ، مراجعه به كليه ادارات و دواير دولتي و غير دولتي و وابساته اعم از وزارت خانه ها سازمان ها ، نهاد ها ، نيروي انتظامي ، ادارات ، و دواير راهنمايي و رانندگي و شماره گذاري ، دادگاه ها (حتي انقلاب اسلامي و ويژه روحانيون ) ديوان عالي كشور ، ديوان عدالت اداري و شعب آنها ، اجراي احكام جزايي يا حقوقي و اجراهاي ثبتي و مالياتي و تامين اجتماعي، بنياد ها ، شوراها ، ستادها ، دفاتر اجرايي هيات رسيدگي به موضوع مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت ، اتحاديه ها ، مجامع امور صنفي ، مراكز تهيه و توزيع ، تعاوني اتاق ها و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق ، شهرداري ها ، مطبوعات و روزنامه ها ، بانك ها و شعب آنها ، ادارات گذر نامه ، شركت هاي مخابرات ، تلفن و تلگراف ، سازمان هاي آب و برق ، نيز اقدام به : حفر چاه هاي عميق ، تاسيس و ايجاد گلخانه ، ترخيص ، ترانزيت ، يا پاساوان يا كاپوتاژ كليه كالاهاي وارداتي يا صادراتي و خودرو هاي موكل از كليه گمركات كشور و مناطق آزاد - تجار ي يا صنعتي ، تنظيم و امضاي اظهار نامه هاي گمركي ، مرجوع نمودن ، اعتراض و شركت در كليه كميسيون هاي حل اختلافات گمركي ، بيمه نمودن ، اخذ غرامات ، تاديه هزينه هاي گمركي يا استرداد آن با حق ابطال اسناد و قبوض گمركي و اسناد بانكي مربوط به امور گمركي و انجام ساير امور مربوطه پيش بيني نشده وفق قانون امور گمركي و ساير مقررات ، مراجعه به وزارت بازرگاني ، امور اقتصادي و بازرگاني و صنايع و معادن ، و دريافت و اخذ كارت بازرگاني و تمديد و عضويت در اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن دريافت و تمديد كد اقتصادي ،‌ و استفاده از كد اقتصادي با حق تغيير محل اقامت يا محل اشتغال در كد اقتصادي ، انجام تجارت بازرگاني داخلي و خارجي از طرف موكل ، ثبت سفارش ، انعقاد پيمان هاي ارزي يا لغو آنها ، افتتاح هرگونه حساب هاي : اعتبارات اسنادي ارزي و ريالي و سپرده و قرض الحسنه و ساير حساب ها نزد هر بانك ايراني و خارجي ، برداشت ولو مكرر از كليه حساب هاي موكل نزد بانك ها ولو با اصدار و امضاء چك ها ، اخذ صورت موجودي ها و دسته چك ها و بروات فته طلب ها و اسناد و چك هايي كه به نفع يا به نام موكل صادر شده يا مي شود و اخذ وجوه آن و دريافت گواهي نامه هاي برگشتي بانك و چك هاي بلا محل و اخذ مكرر امانات و پاكات پستي و محتويات صندوق هاي استيجاري از شركت پست و يا از بانك ها با حق قرارداد ها يا تجديد و تمديد با بانك ها يا ادارات پست و غيره ، درخواست و انجام شماره گذاري هر نوع خودرو و وسايل نقليه موتوري به نام موكل و اخذ پلاك و نصب بر خودرو وسايل نقليه مربوطه و در صورت سرقت توقيف شدن خودرو و سايل نقليه موتوري اعلام جرم و رفع توقيف و تحويل گرفتن آن و نيز در صورت مفقود شدن يا به سرقت رفتن اسناد و مدارك آنها درخواست صدور المثناي آن ولو با سپردن تعهدات مربوطه ، درخواست و اخذ هرگونه اعتبار و تسهيلات و وام از بانك ها يا اشخاص حقيقي و حقوقي با هر عقدي از عقود اعم از مشاركت مدني ، فروش اقساطي و غيره ولو با ترهين و وثايق و با حق گشايش حساب جاري به نام موكل ولو مشترك با بانك مرتهن و دريافت از آن حساب ها و مسدود كردن هرگونه حسابي نزد هر بانك ، تعيين وصي يا اوصياء ، ناظر ، متولي ، اقدام و انجام به وقف يا حبس با هر شرط و الزام و مدت با حق قبض وقف ، ثلث و يا رجوع ، قبول نظارت يا توليت ، دريافت گذر نامه يا المثني يا تجديد و تمديد و اخذ بهاي بليط هاي مسافرت يا ما به التفاوت آن، موافقت مكرر در مسافرت به خارج از كشور يا عدول از آن ، و يا ممانعت از مسافرت يا ما به التفاوت آن ، موافقت مكرر در مسافرت به خارج از كشور يا عدول از آن ، ممانعت از مسافرت همسر يا نسبت به افراد تحت ولايت يا حضانت (بر حسب مورد ) و مراجعه به ادارات ثبت اسناد و انجام اصلاحيه هاي احتمالي اسناد سجلي موكل يا فرزندان صغير موكل و عند اللزوم درخواست و دريافت شناسنامه يا المثناي شناسنامه موكل ، و افراد تحت تكفل وي با حق امضاي استشهاديه مربوط به فقد يا عدم دسترسي اسناد سجلي و درخواست ثبت و تسليم و امضاي اظهار نامه هاي ثبتي ، اعم از ثبت املاك و شركت ها و يا ثبت علائم و اختراعات و دفاتر مربوطه ، تعقيب عمليات ثبتي و حصول نتايج و اخذ گواهي نامه هاي مربوطه درخواست گواهي هاي حصر وراثت ، گواهي نامه هاي واريز ماليات بر ارث ، امضاء دادخواست ها و اظهار نامه هاي مالياتي و اخذ گواهي هاي تسليم ماليات بر ارث و وصول كليه مطالبات اعم از رسمي ، عادي ، تجاري يا اداري و تاديه ديون احتمالي ، تاديه كليه هزينه ها و ودايع و خودياري ها ، اخذ مفاصا حساب ها ، مجوز ها اخذ پاسخ استعلاميه ها ، استرداد پرداختي ها يا اضافه تاديه شده ها ، تنظيم يا امضاء ترازنامه ، عملكرد ها ، بيلان ها ، حساب هاي سود و زيان ، اظهار نامه هاي مالياتي حتي تعاون ملي و غيره ، اخذ سود ها ، بهره ها ، كارمزد ها ، جوايز و منافع ، تفويض و اعطاي هر نوع وكالت و وصايت با حق توكيل به غير ولو مكرر و با حق ايصاء غير ولو كراراً به ديگران هرچند بلاعزل ، مادام العمر يا مدت دار يا بلافصل ،يا با حق رجوع يا عزل و بركناري آنان يا جايگزيني آنان ولو از طريق محاكم دادگستري ، تنظيم و امضاء قولنامه ها و مبايع نامه ها و صلح نامه ها و مقاوله نامه ها ، تسويه و تصفيه ، تاديه جرايم هر چند مربوط به موضوع ماده 100 قانون شهرداري ، تعيين يا تغيير اقامتگاه ، اقرار ريال اسناد ، حيازت ، نگه داري، وفا به عهد ، تبديل تعهد ، سپردن ضمان درك به هر مدت ، استفاده از خيارات ، رويت يا قبول ، تهاتر ، تنفيذ و تاييد ، تسجيل و تكذيب ، درخواست قسم ، نظارت ، معاضدت ، تملك ، اخذ غرامت ، اخذ بيمه نامه با حق تمديد ، تاديه ماليات ، عوارض وهزينه هاي قانوني حضور در دفاتر اسنادرسمي و اعلام حضور ، صدور بروات حوالجات ، قبول يا نكول بروات و حوالجات ، پروتست و واخواست ، اخذ واخواست نامه ها ، شركت در مزايده ، مناقصه و حراج ، ترك مزايده و حراج ، قبول انتقال با حق قبول وكالت (اعم از مستقيم يا مع الواسطه و يا اينكه به موكل تفويض شده يا بشود )از اشخاص حقيقي يا حقوقي به نام موكل و انجام آن و حتي تفويض يا انجام وكالت نامه ها و استعفاء از آن و لو بلا رجوع و تاسيس و بهره برداري هر نوع كارخانه و كارگاه توليدي ، صنعتي و بهداشتي و خدماتي و غيره و محل كسب با اخذ پروانه ها و مجوز ها ي لازم ، تاسيس هر نوع شركت : اعم از سهامي عام ، سهامي خاص ، با مسئوليت محدود ، تضامني ، مختلط غير سهامي ،مختلط سهامي نسبي و تعاوني و موسسات با مشاركت موكل و با هر ميزان و مقدار سرمايه به هر مدت و با تابعيت ايراني يا غير ايراني و به هر مركز اصلي و ا مراكز متغير و يا ايجاد شعب و نمايندگي در ايران يا خارج از كشور و با هر اساس نامه و اخذ موافقت نامه هاي اصولي و پروانه هاي ساخت و بهره برداري و غيره به نام موكل و فروش محصولات و فرآورده هاي آن و احتمالاً استاندارد نمودن فرآورده ها و محصولات و خريداري هر ميزان و مقدار سهام به نام موكل در آنها يا در ساير شركت ها اعم از سهام نقدي و تعهدي و يا غير نقدي و آورده جنسي و اوراق قرضه و پذيره و غيره ، پرداخت بهاي سهام يا تعهد تاديه آن و انجام آن تعهد ، حضور در تمامي مجامع عمومي اعم از تاسيس ، فوق العاده ، عادي يا عادي به طور فوق العاده موسسات و شركت هايي كه موكل در آن عضويت داشته يا دارا خواهد شد و اتخاذ تصميم و دادن راي نسبت به هر دستور جلسات و يا پيشنهادات واصله به مجامع عمومي ، انتخاب شدن و انتخاب نمودن ، قبول سمت در هيات مديره حتي به عنوان مدير عامل و شركت در جلسات هيات مديره و امضا در هيات مديره و اداره نمودن شركت و امضا كليه صورت جلسات مجامع عمومي و اساس نامه ، تغييرات و صورت جلسه هيات مديره و امضا در ثبت شركتها حتي براي تغييرات براي خروج از شركت يا موسسه و اخذ اوراق بهادار و پذيره و قرضه و امضاء دفاتر سهام و اتخاذ تصميم در تعديل موسسه و شركت اعم از افزايش يا كاهش با حق امضاء اسناد و اوراق تعهد آور شركتها و موسسات اعم از اسناد تجاري و بانكي و سفته ها و بروات و چك ها و غيره و ظهر نويس و امضا آنها و امضا اسناد رسمي و قرارداد ها به همراه دارنده حق امضا ديگر شركت ها (اگر به اتفاق امض ديگري باشد و در صورتي كه به تنهايي باشد صرفاً به امضا خود )و همراه با مهر موسسه يا شركت ، اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به انتقال يا مصالحه قطعيه سهام موكل يا خريداري سهام به نام موكل جزئاً يا كلا ً از اشخاص ثالث يا به اشخاص ثالث به هر مبلغ و با هر شرط  و امضا اوراق و تعهدات مالياتي مربوط به انتقال سهام و عند الاقتضا تاديه ماليات آن  و امضا اسناد رسمي مربوط به انتقال سهام اعم از خريداري يا انتقال دادن و تاديه بهاي سهام خريداري و اخذ بهاي سهام مورد انتقال به غير و اسقاط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش و خيار تدليس در اين موارد و اتخاذ تصميم نسبت به ادغام يا انحلال موسسات و شركت ها و تعيين مدير تصفيه يا ناظر و عند اللزوم انتخاب شدن به مديريت تصفيه يا ناظر تصفيه يا ناظر تصفيه و اجراي مديريت يا نظارت مزبور و تصويه موسسات و شركت ها و درخواست  و اخذ هرگونه وام ، تسهيلات و اعتبارات از بانك ها و شعب آن به نام موكل يا براي موسسات و شركت هايي كه موكل در آن مشاركت داشته و سهيم و يا عضو هيات مديره است تحت هر عنوان و هر نوع عقد و قرارداد و به هر مبلغ و به هر شرط و الزام با هر مدت ، با حق تعديل ، تغيير و تمديد ، تكرار و تسويه و فك ولو با ترهين و وثايق و با داشتم اختيارات موصوفه در بالا در همين زمينه با حق مراجعه به كارگاه ها ، ، كارخانجات و انباري ها و بنكاه هاي دولتي و شهرداري ها يا وابسته و يا خصوصي و تحويل گرفتن و تحويل دادن كالا ها و توليدات و يا تمديد تحويل دادن يا تحويل گرفتن ها و اخذ مفاصا حساب ها و گواهي ها وپاسخ استعلاميه ها و انجام ساير امور پيش بيني نشده ديگر راجعه در تمامي موارد مرقوم و با حق دريافت كليه مدارك تحصيلي و ترجمه و تسجيل آن و اخذ حقوق ، مستمري ، بازنشستگي موكل اصالتاً و يا به وراث از مورث يا مورثين از سازمانها ، ادارات و مراجع استخدامي و بازنشستگي و بانك هاي مربوطه ولو مكرر و به هر مبلغ حتي مزايا و كمك هاي غير نقدي ، با حق مراجعه به امور مشتركين تلفن سيار (همراه – موبايل )و دفاتر خدمات تلفن هاي همراه ، درخواست و دريافت اخذ سيم كارت ، نشانگر ، كال دايورت ، خط انتظار و غيره ، و در صورت سرقت و يا فقد اعلام آن به مراجع رسمي و انتظامي و قضايي و به شركت مخابرات ايران و درخواست انجام هرگونه اقدام در اين رابطه ولو درخواست قطع دستگاه سرقت يا مفقود شده و درخواست و دريافت دستگاه موبايل و انجام هرگونه عملي كه موكل قانوناً در رابطه با موارد متن اعم از امور پيش بيني نشده و شده حق انجام آن را دارد به همان نحو وصورت ، و اخذ اضافه پرداختي و انجام ساير سرويس هاي احتمالي و آثار مترتبه بعدي و اخذ و پرداخت صورت حساب ها و در همه امور و موارد متن با حق تنظيم و امضا اسناد رسمي و قبوض و ثبت دفتر و خلاصه معاملات و اصلاحيه ها و الحاقيه هاي بعدي و احتمالي و اخذ آنها .

 

 

حدود اختيارات :

وكيل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وكالت با حق توكيل غير ولو مكرر با داشتن اختيار عزل نمودن وكالاي انتخابي خويش يا جايگزيني مكرر آن داراي اختيارات تامه مزبوره مي باشد ،اقدام و امضاء وي در اين موارد به جاي اقدام و امضاي موكل صحيح و نافذ است و نيازي به حضور يا كسب اجازه مجدد موكل ندارد و اين وكالت فقط در نفس وكالت موثر است .

 

 

تاريخ

امضاء

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

هبه – از موارد رجوع

 

واهب : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

 

متهب : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

 

عين موهوبه : تمامت چهار تخته قالي (فرش ) دستباف درجه يك كاشي به رنگ هاي لاكي (دو عدد )و كرم (دو عدد ) و هر كدام به ابعاد 4×3 متر و هر يك به مساحت 12 متر مربع موجود در محل اقامت واهب به التفات به فاكتور هاي خريد شماره              و مورخ                  فروشگاه فرش                    واقع در تهران كه مساحت هر يك از فروش مزبور احتمالاً ممكن است كم يا بيشتر از آن گردد .

 

مال العوض : مجاناً و بلا عوض :

عين موهوبه را به قراره ، متهب قبض كرده النهايه بلافاصله عيناً و ثانياً به قبض واهب داده شده تا در طول عمر خويش از آن به رايگان استفاده كند و باظهار صيغه هبه به نحو متن جاري گرديده است و بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت كل به متهب تذكر داده شده و مع الوصف مسئول شناسايي واهب گرديده است .

 

 

 

تاريخ

امضاء

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

هبه – معوض

 

واهب : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

 

متهب : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

 

عين موهوبه : تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان در طبقه           سمت            به مساحت          متر مربع قطعه              تفكيكي داراي پلاك                فرعي از               اصلي مفروز و انتزاعي از
پلاك                 فرعي از اصلي نامبرده واقع در اراضي                   بخش             ثبتي تهران و محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره            مورخ              صفحه           جلد              به شماره
 چاپي       صادره به نام واهب با برق اختصاصي شماره پرونده                تماماً و بقدر الحصه از برق مشترك شماره پرونده               و از آب مشترك شماره اشتراك               و از گاز شهري شماره شناسايي       منصوبه هاي در آن .

 

مال العوض : مبلغ يك هزار ريال رايج كه تماماً و نقداً به واهب تسليم گرديده با قراره .

 

كليه شرايط صحت هبه قطعي اعم از قبض و اقباض و صيغه به اظهار و غيره اجرا شده و طرفين ضمن العقد خارج لازم كه به قرار عقد خارج لازم به طور شفاهي بين آنان منعقد گرديده ، هرگونه ادعا و اعتراض بعدي احتمالي ولو به عنوان تضرر و غيره را از خود سلب و ساقط نمودند .

 

منافع عين موهوبه قبلاً به كسي واگذار نشده و متهب پس از رويت آن با وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض عين موهوبه نمود .

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت كل به متهب تذكر داده شده و مع الوصف مسئول شناسايي واهب گرديده و هم چنين متهب متعهد بپرداخت بدهي هاي احتمالي برق اختصاصي مزبور تماماً و بقدر الحصه از برق و آب و گاز مشترك منصوبه هاي مرقوم از مال خود گرديده است .

 

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                      ثبت منطقه                   تهران

2- گواهي مالياتي شماره                    سرمميزي                       تهران

3- پايان كار شماره                 شهرداري منطقه                        تهران

 

تاريخ

امضاء

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image