هبه موضوع ماده 795 قانون مدني

بسم الله الرحمن الرحيم

هبه – معوض

 

واهب : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

 

متهب : خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

 

عين موهوبه : تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان در طبقه           سمت            به مساحت          متر مربع قطعه              تفكيكي داراي پلاك                فرعي از               اصلي مفروز و انتزاعي از
پلاك                 فرعي از اصلي نامبرده واقع در اراضي                   بخش             ثبتي تهران و محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره            مورخ              صفحه           جلد              به شماره
 چاپي       صادره به نام واهب با برق اختصاصي شماره پرونده                تماماً و بقدر الحصه از برق مشترك شماره پرونده               و از آب مشترك شماره اشتراك               و از گاز شهري شماره شناسايي       منصوبه هاي در آن .

 

مال العوض : مبلغ يك هزار ريال رايج كه تماماً و نقداً به واهب تسليم گرديده با قراره .

 

كليه شرايط صحت هبه قطعي اعم از قبض و اقباض و صيغه به اظهار و غيره اجرا شده و طرفين ضمن العقد خارج لازم كه به قرار عقد خارج لازم به طور شفاهي بين آنان منعقد گرديده ، هرگونه ادعا و اعتراض بعدي احتمالي ولو به عنوان تضرر و غيره را از خود سلب و ساقط نمودند .

 

منافع عين موهوبه قبلاً به كسي واگذار نشده و متهب پس از رويت آن با وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض عين موهوبه نمود .

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت كل به متهب تذكر داده شده و مع الوصف مسئول شناسايي واهب گرديده و هم چنين متهب متعهد بپرداخت بدهي هاي احتمالي برق اختصاصي مزبور تماماً و بقدر الحصه از برق و آب و گاز مشترك منصوبه هاي مرقوم از مال خود گرديده است .

 

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                      ثبت منطقه                   تهران

2- گواهي مالياتي شماره                    سرمميزي                       تهران

3- پايان كار شماره                 شهرداري منطقه                        تهران

 

تاريخ

امضاء

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

اسقاط حق شفعه

 

اينجانب خانم / آقاي :                     فرزند آقاي                و نام مادر خانم ...................داراي شماره شناسنامه         صادره از                   متولد                    ساكن :

 

دارنده مالكيت مقدار سه دانگ مشاع از شش دانگ ملك پلاك                  فرعي از              اصلي واقع در اراضي                  بخش            ثبتي تهران محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره               مورخ       صفحه              جلد              به شماره چاپي         به موجب اين سند حق شفعه خود را در باب معامله سه دانگ مشاع ديگر ملك مزبور موضوع سند شماره                    مورخ                 تنظيمي دفتر خانه شماره       تهران اسقاط و از آن صرف نظر مي نمايم .

 

 

تاريخ

امضاء

 

 

به نام خدا

قرارداد

( حق انتفاع سكني رقبي   )

 

********

طرف اول قرارداد (مالك ):خانم / آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ..................................................به نشاني: ..........................................................................................................................و طرف دوم قرارداد ( منتفع ) :خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره .................................................................................................صادره از ...................متولد .......................ساكن .........................................................................

مورد حق انتفاع  : تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در سمت جنوب غربي طبقه چهارم به مساحت ............................. متر مربع قطعه ................. تفكيكي به انضمام شش دانگ يك باب انباري واقع در زير زمين دوم به مساحت ................. متر مربع قطعه .............. تفكيكي به مساحت ............... متر مربع داراي پلاك هاي شماره .................و....................و.................. فرعي از اصلي مفروز و محرز شده از پلاك ............. فرعي از اصلي مذكور واقع در اراضي...............بخش............. ثبتي ، تهران
با قدر السهم از عرصه از عرصه و ساير قسمت هاي مشاعي و مشترك طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ...... مورخ ........ صفحه .............. جلد ............ به شماره چاپي ............... صادره به . نام ................ انتقالي به مالك طبق به مالك طبق سند رسمي شماره ............. مورخ     /   /   13 تنظيمي دفتر خانه شماره ................. تهران وبا برق اختصاصي شماره پرونده ............... و بقدر السهم از برق مشترك شماره پرونده ...............و از آب مشترك شماره اشتراك .............. و از گاز مشترك شهري به شماره شناسايي ...............و به انضمام تلفن به شماره ............... منصوبه هاي آن كه منتفع با رويت و قبول ، اقرار به تصرف و قبض مورد حق انتفاع نمود .

 

مدت قرارداد : از تاريخ زير به مدت ..................... سال  كامل شمسي منتفع حق دارد طي مدت مزبور از مورد حق انتفاع به رايگان استفاده نمايد .

 

شروط:

1- پرداخت ماليات و مخارج لازمه براي نگه داري مورد حق انتفاع بر عهده منتفع مي باشد هم چنين منتفع متعهد به تاديه بهاي مصارف آب و برق و گاز و تلفن منصوبه هاي مزبور از مال خويش مي كند .

2- چنانچه بدون تعدي يا تفريط منتفع مورد حق انتفاع تلف شود مشار اليه / مشاراليها مسئول آن نخواهد بود و در غير اين صورت مسئول مي باشد .

3- مورد حق انتفاع صرفاً جهت سكونت شخصي منتفع با عائله وي برقرار گرديده و بنابراين منتفع بايد از مورد حق انتفاع سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد .

4- منتفع حق انتفال را به هيچ صورت ولو به صور : صلح حقوق و وكالت و غيره و حتي به صورت نمايندگي جزتاً يا كلاً و مشاعاً يا مفروزاً به ديگري ندارد .

5-در صورتي كه منتفع از مورد حق انتفاع سوء‌استفاده كند و يا در صورتي كه شرايط مقرره متن را رعايت ننمايند و در اثر عدم رعايت آن موجب خسارتي بر مورد حق انتفاع گردد منتفع ضامن ضررات مالك نخواهند بود.

6- در صورت از بين رفتن اعيان مستحدثه در مورد حق انتفاع كه موجب سلب استفاده گردد ونيز در صورت فوت منتفع اين حق انتفاع زايل مي گردد .

7- از تاريخ انقضاي مدت ،‌منتفع متعهد و ملزم به تخليه مورد حق انتفاع و تحويل آن به مالك با اخذ رسيد كتبي مي باشد در غير اين صورت مالك حق صدور اجراييه دارد و در صورتي كه بنا به هر دليل در انقضاي مدت مالك از تحويل گرفتن مورد حق انتفاع امتناع ورزد منتفع حق دارد از طريق دادگاه صالحه تامين دليل نموده و نسبت به تحويل دادن مورد حق انتفاع اقدام مثبت بنمايد .

8- منتفع ملزم به رعايت موازين اسلامي در مورد حق انتفاع مي باشد .

9-صيغه صحيحه شرعيه بنا به اظهار طرفين به نحو متن جاري شده است .

 

 

 

 

 

محل امضاء مالك                                                               محل امضاء ‌منتفع

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image