نمونه قرار دستور موقت مبني بر عدم تعطيل محل كار

 

 

نمونه قرار دستور موقت مبني بر عدم تعطيل محل كار

 

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ 08/12/1375

شماره پرونده : 75/1158

شماره دادنامه : 1328

مرجع رسيدگي : شعبه 11 ديوان عدالت اداري

شاكي : محمد علي ... فرزند حسين به نشاني : تهران – خزانه قلعه مرغي

طرف شكايت : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي (دفتر امور دندانپزشكي )

خواسته : صدور دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجرايي مربوط به اخطاريه دفتر دندانپزشكي .

گردش كار : شاكي ضمن دادخواست تقديمي تقاضاي مطلب فوق را نموده كه پس از وصول دادخواست و ارجاع آن به اين شعبه تحت كلاسه فوق ثبت ،پرونده با گزارش آقاي مدير دفتر به شعبه واصل و در تاريخ بالا جلسه فوق العاده رسيدگي به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و با بررسي محتويات پرونده و ملاحظه نظريه كتبي مشاور محترم شعبه مبني بر صدور دستور موقت ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور دستور مي نمايد .

(دستور موقت )

با توجه به محتويات پرونده و مدارك آن و عنايت به اينكه تعطيل محل كار موجبات ورود ضرر و زيان را به شاكي فراهم مي سازد كه جبران آن در آينده متعسر به نظر مي رسد لذا مستنداً به مادتين 1 و 4 آيين نامه اجراي قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون ديوان عدالت اداري قرار دستور موقت داير به عدم تعطيل محل كار شاكي تا رسيدگي قطعي به پرونده مطروحه در اين شعبه صادر و اعلام مي گردد .

 

 

 

 

رئيس شعبه 11 ديوان عدالت اداري

نمونه ديگر قرار دستور موقت مبني بر جلوگيري از تغيير محل اشتغال

 

 

نمونه ديگر قرار دستور موقت مبني بر جلوگيري از تغيير محل اشتغال

 

 

 

بسمه تعالي

 

 تاريخ رسيدگي :13/09/1376

كلاسه پرونده : 19/76/227

شماره دادنامه : 219

مرجع رسيدگي : شعبه 19 ديوان عدالت اداري

شاكي : ابوالقاسم  ... فرزند ....... به نشاني : سمنان – خيابان .

طرف شكايت : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

گردش كار : شاكي دادخواستي به طرفيت خوانده و به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كه پس از ثبت به كلاسه عمومي شماره 31/2/76-4566 در ديوان و ارجاع آن به اين شعبه به كلاسه فوق ثبت اينك شعبه 19 ديوان عدالت اداري در وقت فوق العاده به تصدي امضاء كننده ذيل و با حضور مشاور شعبه  تشكيل است و پرونده متشكله تحت رسيدگي قرار گرفته است با ملاحظه مندرجات دادخواست شاكي و محتويات پرونده و نظريه مشورتي كتبي مشاور شعبه آقاي .... ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور قرار مي نمايد .

(قرار ديوان  )

در خصوص پرونده كلاسه 76/227 شكايت آقاي ابوالقاسم .... به طرفيت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به خواسته صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از تغيير محل اشتغال مشار اليه با توجه به مندرجات دادخواست تقديمي نظر به اينكه به موجب تبصره ماده 1 قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون ديوان عدالت اداري در مواردي كه اجراي تصميمات و اقدامات مراجع مطرح در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري موجب ورود خسارت گردد كه در صورت احراز شعبه مي تواند دستور موقت صادر نمايد . و با عنايت به اينكه شاكي در خصوص موضوع شكايت نموده و با اجراي راي ورود خسارت به او محرز و جبران آن نيز متعسر خواهد بود . بنا به مراتب مستنداً به تبصره ماده فوق الذكر و ماده 1 آيين نامه اجرايي آن قرار دستور موقت مبني بر جلوگيري از تغيير محل اشتغال شاكي تا تعيين تكليف نهايي موضوع شكايت صادر و اعلام مي گردد . دفتر از اصل موضوع تبادل لوايح و پاسخ و سوابق امر مطالبه شود .

 

 

 

 

رئيس شعبه      ديوان عدالت اداري

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image