نمونه قرار رد درخواست تجديد نظر خواهي به لحاظ پايين بودن ميزان خواسته

 

 

نمونه قرار رد درخواست تجديد نظر خواهي به لحاظ پايين بودن ميزان خواسته

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

-          شماره و تاريخ دادنامه 504-29/07/74

-          كلاسه پرونده : 2/178-74 تجديد نظر كيفري

-          مرجع رسيدگي : شعبه دوم  دادگاه تجديد نظر استان سمنان  

-          تجديدنظر خواه : آقاي ....

-          تجديد نظر خوانده : آقاي .....

-          موضوع : تجديد نظر از راي شماره 288-20/06/74 دادگاه عمومي مهدي شهر

 

 

(راي دادگاه )

در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي ... به طرفيت .... آقاي ...... نسبت به دادنامه شماره 288- 30/06/74 دادگاه عمومي بخش مهدي شهر كه به موجب آن محكوم به پرداخت پانصد و پنجاه هزار ريال از بابت اصل خواسته و مبلغ 2450 ريال از بابت هزينه دادرسي در حق تجديد نظر خوانده گرديده است . چون ميزان خواسته بدوي هفتصد و نود هزار ريال بوده كه مستنداً به بند 6 ماده 19 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب حكم صادره قطعي و غير قابل تجديد نظر است ، لذا ، قرار رد درخواست تجديد نظر خوانده صادر و اعلام مي شود و حكم قطعي است .

 

 

 

 

رئيس شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان سمنان                                                مستشار دادگاه

 

نمونه قرار رد دادخواست اعاده دادرسي

 

 

نمونه قرار رد دادخواست اعاده دادرسي

 

 

 

(قرار دادگاه )

 

به تاريخ : ......... پرونده كلاسه ...... شماره دادنامه .....

مرجع رسيدگي : شعبه ..... دادگاه عمومي

خواهان : آقاي ......

خوانده : آقاي .......

خواسته : اعاده دادرسي نسبت به دادنامه شماره ..... صادره از شعبه ......

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا  تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد .

 

(راي دادگاه )

در خصوص دادخواست آقاي ... با وكالت آقاي .... به خواسته اعاده دادرسي نسبت به دادنامه شماره ..... مورخ   صادره از اين دادگاه در پرونده كلاسه ..... دادگاه با امعان نظر در محتويات پرونده مطروحه و پرونده اصلي نظر به اين كه اين هيچ يك از جهات قانوني تجويز اعاده دادرسي احصاء شده در ماده 592 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) در مانحن فيه محقق نيست فلذا  دليل موجهي براي قبول درخواست مستدعي به نظر نمي رسد و قرار دادخواست اعاده دادرسي صادر و اعلام مي گردد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي

 

 

 

با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379 ، ماده 426 جديد جايگزين ماده 592 سابق شده است .

 

نمونه ديگر قرار معاينه و تحقيق محلي

 

 

نمونه ديگر قرار معاينه و تحقيق محلي

 

 

 

بسمه تعالي

 

(قرار دادگاه )

نظر بر اينكه خواهان دعوي در جهت اثبات ادعاي خود بر تصرفات خوانده به معاينه محل و همچنين تحقيق محلي از مطلعين استناد نموده است و اين درخواست ها مغايرتي با مقررات قانوني ندارد ، مستنداً به ماده 436 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار معاينه محل و وفق ماده 426 از همين قانون قرار تحقيق از مطلعين محلي را صادر و اعلام مي دارد ، مجري قرار با رجوع به محل موضوع قرار :

وضعيت ملك مورد ترافع را در وضعيت موجود مورد معاينه قرار داده ملاحظات و مشهودات خود را از لحاظ چگونگي  وضع ساختمان ، تعداد اطاق ها ، مقدار مورد تصرف ادعايي خواهان و بررسي نحوه استفاده از آن در صورت مجلس اجراي قرار انعكاس داده ، سپس از مطلعين محلي كه توسط خواهان معرفي خواهد شد با احراز هويت و محلي بودن آنها منفرداً تحقيق نموده ، هرگاه خوانده نيز شهود معارض تعرفه نمايد ، از آنها نيز به همين ترتيب تحقيق شود ، در اخطاريه خواهان و خوانده دقيقاً چگونگي تصميم دادگاه راجع با اجراي قرار و نحوه تعرفه شهود اصلي خواهان و شهود معارض خوانده قيد گردد ، پرونده به وقت احتياطي مقيد شود .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه .... دادگاه عمومي .....

 

 

 

 

نمونه ديگر قرار رد دعوي به لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده

 

 

نمونه ديگر قرار رد دعوي به لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده

 

 

 

 

به تاريخ : 08/06/1374

شماره پرونده : ........................

شماره دادنامه :.........................

خواهان : علي

خوانده : محمد

خواسته : مطالبه وجه

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده به دادگاه حقوقي يك تهران تقديم كه جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده و پس از انجام تشريفات قانوني دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و پس از ملاحظه اوراق پرونده به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد .

 

 

 

 

(راي دادگاه )

 

خواسته دعوي خواهان به طرفيت آقاي محمد ....به شرح دادخواست تقديمي مطالبه مبلغ دو ميليون و سيصد هزار ريال وجه به استناد دو فقره چك به شماره هاي ........و ....... بانك ملي شعبه ......... با احتساب خسارت دادرسي مي باشد كه با توجه به محتويات پرونده نظر به اين كه چك هاي مستند دعوي به عهده حساب جاري شماره .... صادر گرديده صاحب حساب جاري شماره مذكور به دلالت گواهي نامه عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه آقاي اكبر .... مي باشد و به اين ترتيب ثابت و محرز است كه صادر كننده چك هاي مدركيه خواهان شخص ديگري غير از خوانده دعوي بوده و خوانده دعوي در صدور و انتقال آن به خواهان هيچ گونه دخالتي نداشته است و بدين لحاظ مشار اليه قانوناً هيچ گونه مسئوليتي در پرداخت وجه اين چك ها به خواهان ندارد . بنابراين دعوي خواهان متوجه خوانده نبوده دادگاه به استناد شق 2 ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني سابق  قرار عدم توجه به خوانده و با النتيجه قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مي نمايد راي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور است .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ......... دادگاه عمومي

 

 

 

نمونه ديگر قرار رد دعوي به لحاظ اعتبار امر مختومه

 

 

نمونه ديگر قرار رد دعوي به لحاظ اعتبار امر مختومه

 

 

 

 

بسمه تعالي

 

 (قرار دادگاه )

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم ..... عليه آقاي / خانم ... به خواسته ... نظر به اينكه به دلالت دادنامه شماره .... صادره از شعبه .... تجديد نظر استان .... نسبت به دعوي موضوع اين پرونده مطروح في ما بين .... دعواي حاضر قبلاً رسيدگي به عمل آمده و حكم قطعي صادر گرديده و نتيجتاً دعوي اعتبار امر مختومه را يافته ،لذا به استناد بند 4 ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار رد دعوي صادر و اعلامي ميدارد ، قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجديد نظر استان معد تجديد نظر خواهي است .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 

 

 

 

ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني سابق :

1-

2-

3-

4- وقتي كه دعوي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوي قائم مقام آنها هستند رسيدگي و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد .

 

در حال حاضر ، ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني جديد طي 11 بند جايگزين ماده 198 سابق شده است ، كه بند 6 آن عين مفاد بند 4 قانون سابق مي باشد .

 

نمونه ديگر قرار رد دادخواست جلب ثالث

 

 

نمونه ديگر قرار رد دادخواست جلب ثالث

 

 

 

 

 

(قرار دادگاه )

در خصوص دادخواست جلب ثالث مطروح از جانب آقاي ...... خواهان / خوانده پرونده مربوط  به دعواي اصلي كلاسه .... اين شعبه  نظر به اين كه مطابق ماده 276 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) موعد قانوني تسليم دادخواست حداكثر سه روز  پس از جلسه اول دادرسي است و در دعواي حاضر جلسه اول در تاريخ .... تشكيل شده حال آن كه دادخواست جلب ثالث در تاريخ ..... و خارج از موعد ثبت دفتر .... شعبه گرديده ، لذا  قرار رد دادخواست صادر و اعلام مي گردد . قرار صادره همراه با راي راجع به دعواي اصلي ظرف بيست روز قابل تحديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است .

 

 

 

 

رئيس / شعبه ..... دادگاه عمومي

 

 

 

 

نمونه ديگر قرار رد دادخواست اعاده دادرسي

 

 

نمونه ديگر قرار رد دادخواست اعاده دادرسي

 

 

بسمه تعالي

(قرار دادگاه )

 

1-   آقاي ..... با تقديم دادخواست به طرفيت .... نسبت به حكم شماره .... صادره از اين شعبه تقاضاي اعاده و در جهت توجيه تقاضاي خويش ضمن ارائه مداركي از جمله .... اجمالاً توضيح داده است كه ....

2-   نظر به اين كه متقاضي علت و جهت اعاده دادرسي را حسب ماده 595 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) ... اعلام نموده و مطابق ماده 593 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) موعد تسليم دادخواست اعاده دادرسي به جهت مذكور از تاريخ .... ثبوت جعليت ..... روز مي باشد ، حال آنكه دادخواست مزبور خارج از موعد مقرر به ثبت رسيده است . بنابراين دادگاه قرار رد دادخواست اعاده دادرسي را صادر و اعلام مي دارد .

 

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي

 

 

 

با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379 ، مواد 427و 429 جديد جايگزين مواد 593 و 595 سابق شده است . اين مواد به مهلت درخواست اعاده دادرسي اشاره دارند .

در مورد آثار حقوقي قرار رد دادخواست اعاده دادرسي مي توان گفت كه :

1-     صدور اين قرار مانع به جريان افتادن پرونده شده و موجب اعاده اعتبار قطعيت ، به راي صادره مي گردد .

2-     اين قرار ناظر به مقررات شكلي است .

3-     اين قرار قطعي و غير قابل تجديد نظر خواهي است .

4-   و بالاخره اينكه ، قرار رد درخواست اعاده دادرسي ، در حقيقت اثبات اصل مي باشد . به اين معني كه ، اصل بر صحت و قطعيت آراء صادره مي باشد . و صدور آن استثناء بر اصل را كان لم يكن مي كند .

 

 

نمونه ديگر قرار تامين دليل

 

 

نمونه ديگر قرار تامين دليل

 

 

بسمه تعالي

 

(قرار دادگاه )

نظر به درخواست تامين دلايل خواهان و در تطبيق درخواست وي با ماده 315 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) و مواد بعدي آن در باب تامين دليل ، ضمن موافقت با درخواست وي قرار تامين دلايل صادر و اعلام مي شود و مقرر مي دارد عضو مجري قرار پس از ملاحظه درخواست خواهان و مستندات آن در معيت خواهان به محل مورد قرار كه در درخواست وي مشخص شده مراجعه  نموده و با در نظر گرفتن مراتب زير :

مشاهدات و ملاحظات خود را در صورت مجلس اجراي قرار منعكس كند . با توجه به مراتب فوق مقرر
مي دارد ، دفتر :

1-   قرار صادره را در آمار منظور نمايد ، 2- وقت احتياطي تعيين شود 3- پس از انجام مورد قرار و در جهت تطبيق صورت مجلس تنظيمي باقراره صادره ، پرونده امر به نظر برسد .

 

 

 

رئيس/ دادرس شعبه .... دادگاه عمومي .....

نمونه ديگر قرار تامين دليل با جلب نظر كارشناس

 

 

نمونه ديگر قرار تامين دليل با جلب نظر كارشناس

 

 

بسمه تعالي

 

پرونده در وقت فوق العاده دادگاه تحت نظر قرار گرفت ، با بررسي آن به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار مي گردد .

 

(قرار دادگاه )

 

مستنداً به مواد 315 و 319 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار تامين دلايل خواهان صادر و اعلام مي گردد تا متصدي اجراي آن با مطالعه پرونده و مراجعه به محل نسبت به انجام و اجراي قرار با توجه به درخواست خواهان اقدام كند .

همچنين ، آقاي مهندس ..... با حق الزحمه ..... ريال به عنوان كارشناس امر تعيين تا در معيت متصدي اجراي قرار با مطالعه پرونده و معاينه محل نسبت به ارزيابي كارهاي انجام شده يا خسارت وارده يا .... اقدام نمايد . پرداخت حق الزحمه كارشناس با خواهان است .

 

 

رئيس شعبه 26 دادگاه حقوقي 2 تهران

 

 

 

 

توضيح اينكه :

اگر كارشناس در تامين دليل تقاضا نشده باشد ، اين قسمت در قرار درج نمي شود .

در حال حاضر ، به جاي مواد 315 تا 322 قانون آيين دادرسي مدني سابق ، مواد 149 تا 155 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 طي مبحث اول از فصل هفتم باب اول تحت عنوان (تامين دليل ) جايگزين شده است . ضمن اينكه ، ماده 317 هم حذف گرديده است .

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image