نمونه قرار رد دعوي به علت حجر خواهان

 

 

نمونه قرار رد دعوي به علت حجر خواهان

 

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ .... در وقت .... دادگاه عمومي شعبه .... شهرستان ..... به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كلاسه ..... تحت نظر است . دادگاه پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي مبادرت به صدور قرار مي نمايد :

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده آقاي / خانم .... به خواسته ....نظر به اينكه خوانده دعوي به موجب لايحه ثبت شده به شماره ...... ايراد عدم اهليت قانوني خواهان را نموده و در راستاي توجيه ايراد خود فتوكپي مصدق دادنامه قطعي شماره ..... صادره از .... را مبني بر اعلام حجر خواهان ارائه كرده است .

لذا ، دادگاه با پذيرش ايراد مذكور و در تطبيق آن با بند 1 ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني سابق و ماده 203 همان قانون قرار عدم اهليت خواهان (قرار رد دعوي ) را صادر و اعلام مي دارد . قرار صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ... دادگاه عمومي .....

 

 

 

 

مطابق آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/01/79، مواد 84 و 89 فعلي به ترتيب جايگزين مواد 198و 203 قبلي شده اند . كه طي بند 3 ماده 84 جديد عدم اهليت قانوني خواهان براي اقامه دعوي مطرح شده است كه مي تواند مورد ايراد خوانده قرار گيرد .

نمونه قرار تامين مهريه ( توقيف اموال خوانده به ميزان مهريه )

 

 

نمونه قرار تامين مهريه ( توقيف اموال خوانده به ميزان مهريه )

 

 

 

بسمه تعالي

 

(قرار دادگاه)

 

در خصوص ادعاي خانم .... به طرفيت آقاي ... به خواسته صدور قرار تامين و توقيف اموال خوانده به ميزان مهريه اي كه در قبال نكاحيه ذكر شده است پس از رويت اصل سند ازدواج مشاهده مي نمايد كه در صفحه پنجم در ستون مربوطه به مهريه مرقوم شده است كه تعداد دويست عدد سكه طلاي يك بهار آزادي بر ذمه زوج ديني است كه عند المطالبه تسليم به زوجه نمايد و بنا به مراتب دادگاه قرار تامين و توقيف اموال خوانده را به ميزان فوق الذكر صادر و اعلام مي دارد . ابتدا اين قرار مستنداً به ماده 236 قانون آيين دادرسي مدني سابق اجرا و سپس به خوانده ابلاغ مي شود .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ......دادگاه عمومي .....

 

 

 

 

با تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد در سال 1379، مواد 149 و 152 فعلي جايگزين مواد
315 و 319 قبلي  شده اند .

قرار عدم صلاحيت ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني

 

 

قرار عدم صلاحيت ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني

 

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ .... در وقت .... دادگاه عمومي شعبه .... شهرستان .... به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است . پرونده كلاسه .... تحت نظر است .

دادگاه با ملاحظه اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي مبادرت به صدور قرار مي نمايد :

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده آقاي / خانم .... به خواسته .... به توجه به لايحه تقديمي خواهان كه محل اقامت خوانده را شهرستان .... اعلام نموده و لايحه مذكور به شماره ..... تاريخ .... ثبت دفتر دادگاه گرديده است . مستنداً به ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني سابق مصوب سال 1381 قرار عدم صلاحيت دادگستري شهرستان .... صادر و اعلام مي گردد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ... دادگاه عمومي .....

 

 

 

 

با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379، ماده 11 جديد جايگزين ماده 21 قبلي شده است .

قرار رسيدگي توامان

 

 

قرار رسيدگي توامان

 

 

 

بسمه تعالي

 

(قرار دادگاه )

 

در خصوص دعوي آقاي / خانم .... عليه آقاي / خانم ... دائر بر حضانت فرزند پسر / دختر ... ساله به نام .... نظر به اين كه پرونده ديگري بين طرفين در شعبه 106 دادگاه مدني خاص (خانواده ) تحت كلاسه .... مطرح رسيدگي است ، و با توجه به وحدت منشاء و ضرورت رسيدگي توامان به منظور جلوگيري از صدور آراء متهافت و متناقض و همچنين تسهيل در امر رسيدگي دادگاه قرار عدم رسيدگي خود (به لحاظ سبق ارجاع پرونده شعبه 106 دادگاه مدني خاص ) به اعتبار رسيدگي شعبه ياد شده صادر و اعلام مي نمايد .

مقرر است دفتر – پرونده از آمار كسر و به مرجع فوق الذكر جهت رسيدگي توامان  ارسال گردد .

 

 

رئيس شعبه 120 دادگاه مدني خاص (خانواده )تهران

 

 

 

قرار ارجاع امر به داوري (در مورد طلاق )

 

 

قرار ارجاع امر به داوري (در مورد طلاق )

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

نظر به اينكه زوج آقاي .... اصرار به طلاق زوجه خانم ..... دارد و وبا مساعي دادگاه براي انصراف
 مشار اليه از طلاق موثر واقع نشده است . زوجه نيز راضي به طلاق نيست ، لهذا مستنداً به تبصره 2 ذيل ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي مدني خاص  قرار ارجاع امر به داوري صادر و اعلام مي گردد . تا داوران سعي در سازش و اصلاح ذات البين نموده و  حداكثر ظرف مدت يك ماه نظريه خود را به دادگاه اعلام دارند . مقرر است دفتر وقت احتياطي تعيين به زوجين اخطار تا ظرف مدت يك هفته پس از ابلاغ هر كدام يك نفر از بستگان خود را كه داراي شرايط داوري مي باشند را انتخاب و قبولي كتبي آنان را با تعيين ارزش و مشخصات كامل به دفتر دادگاه تسليم نمايند . در اخطاريه زوج قيد شود ، عدم معرفي داور به منزله انصراف از طلاق تلقي و پرونده مختومه خواهد شد . در اخطاريه زوجه قيد گردد ، عدم معرفي داور خود در مهلت مقرره به تقاضاي زوج داور تعيين و دستمزد ايشان از حقوق واجبه مشار اليها كسر  پرداخت خواهد شد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ......دادگاه عمومي ..........

 

 

 

قرار ابطال دادخواست طلاق به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهان

 

 

قرار ابطال دادخواست طلاق به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهان

 

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ ....

پرونده كلاسه .....

شماره دادنامه :....

مرجع رسيدگي :شعبه .... دادگاه عمومي (خانواده )....

خواهان : .....

خوانده :.....

خواسته :صدور حكم طلاق

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده فوق تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است و و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .

 

(راي دادگاه )

 

در خصوص دادخواست خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده آقاي / خانم .... به خواسته صدور حكم طلاق ، نظر به اينكه خواهان به شرح لايحه تقديمي كه به شماره ... مورخ ... ثبت دفتر دادگاه گرديده ، دادخواست خود را استرداد نموده است ، لذا مستنداً به ماده 123 از قانون آيين دادرسي مدني سابق ناظر به ماده 151 از همان قانون قرار ابطال دادخواست تقديمي خواهان صادر و اعلام مي گردد .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ... دادگاه عمومي (خانواده ).....

 

 

 

 

در حال حاضر ، بند الف ماده 107 قانون جديد آيين دادرسي مدني جايگزين ماده 123 قبلي شده است .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image