نمونه قرار التزام با قبول شرف

 

 

نمونه قرار التزام با قبول شرف

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

 

دفتر ،

قرار آزادي آقاي .... فرزند .... شهرت .... اهل و ساكن ... به اتهام .... به قيد التزام عدم خروج از حوزه قضايي .... از حال تا ختم دادرسي و صدور حكم  و اجراي دادنامه با قول شرف صادر و اعلام مي گردد . كه در مواعد احضار خود را معرفي مي نمايد . قرار به متهم ابلاغ شد . اظهار داشت ملتزم مي شود .

 

 

 

بازپرس / داديار تحقيق دادسراي نظامي ......

 

 

 

 

توضيح اينكه :

در كليه قرارهاي تامين متهم بايد ذيل قرار را امضاء كرده و يا انگشت بزند . و در صورت استنكاف مراتب قيد خواهد شد .

نمونه اي از تخفيف قرار تامين

 

 

نمونه اي از تخفيف قرار تامين

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

 

بازپرس – نظر به اينكه قرار بازداشت موقت صادره در باب متهم زنداني حسن .... به اين استدلال كه وي در قتل معاونتي نداشته مورد موافقت معاون محترم دادسرا قرار نگرفته و تحقيقات بعدي اين بازپرسي نيز مويد آن است كه حميد رضا ... با ضربه چاقوي اصغر ... به قتل رسيده است و مجيد  ... (كه حسن ) چاقو در اختيار وي قرار داده است صرفاً متهم به ايراد جرح عمدي با چاقو مي باشد لذا با عدول از نظريه قبلي قرار بازداشت موقت صادره در باب متهم زنداني حسن .... فك و تخفيف و تبديل مي گردد به قيد معرفي كفيل به وجه الكفاله مبلغ دو ميليون ريال به اتهام معاونت در ايراد جرح عمدي با چاقو نسبت به مقتول تا پايان رسيدگي و صدور حكم  و اجراي آن كه متهم در صورت معرفي كفيل و صدور قرار قبولي آن والا بازداشت باشد دفتر رونوشت قرار به زندان ابلاغ كه به متهم زنداني ابلاغ و مجدداً اعلام گردد ضمناً با حفظ بدل و برگ هاي پرونده جهت رسيدگي به اعتراض متهمان به قرار بازداشت موقت صادره به دفتر دادگاه هاي كيفري (نظامي) 2 تهران ارسال و ارجاع گردد .

 

 

 

 

داديار شعبه ........ دادسراي......

 

 

 

قرار مجرميت (متهم )

 

 

قرار مجرميت (متهم )

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

 

با سلام ،

احتراماً ،به حكايت پرونده كلاسه .... آقاي / خانم ... فرزند.... سن .... ساله ساكن .... متهم است به ايراد صدمه بدني غير عمدي منتهي به شكستگي استخوان صاعد دست چپ و خراشيدگي پيشاني و گونه طرف چپ به شرح گواهي هاي صادره ، در زمينه بي احتياطي در امر رانندگي (با پروانه مجاز )با وسيله نقليه نظامي متعلق به .... توجهاً به شكايت شاكي خصوصي آقاي / خانم .... فرزند .... و نظريه كاردان فني و گواهي پزشكي قانوني و اقرار صريح متهم ، حسب محتويات پرونده بزهكاري وي محرز بوده ، لذا مجرميتش صادر و اعلام مي گردد .

 

 

بازپرس / داديار شعبه ..... دادسراي نظامي ......

 

 

 

 

يادآور مي شود كه با اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در سال 1381 و احياء مجدد دادسراهاي عمومي و انقلاب ، در حال حاضر ، در شهرهايي كه دادسراي عمومي و انقلاب تشكيل شده ، نيز قرار مجرميت براي متهم صادر مي شود .و تبعاً ، صدور كيفر خواست نيز در اين نوع دادسراها مصدق پيدا كرده است كه از سوي بازپرس و داديار عمومي و انقلاب (حسب مورد ) اين امر صورت مي گيرد .

 

بعد از صدور قرار مجرميت از ناحيه بازپرس يا داديار ، پرونده بلافاصله به نظر دادستان يا جانشين وي رسيده و نامبرده مكلف است كه ظرف مدت 5 روز در خصوص قرار مجرميت صادره اظهار نظر نمايد .

 

دادستان يا جانشين وي مي تواند 3 نوع تصميم در اين اظهار نظر اتخاذ نمايد :

1-     موافقت با قرار مجرميت صادره

2-     مخالفت با قرار مجرميت صادره

3-     بدون موافقت يا مخالفت با قرار مجرميت صادره ، دستور رفع نقص تحقيقاتي

 

 

قرار عدم صلاحيت محلي (دادسراي نظامي )

 

 

قرار عدم صلاحيت محلي (دادسراي نظامي )

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

رياست محترم دادسراي نظامي شهرستان ......

 

با سلام ،

احتراماً در اين پرونده آقاي / خانم ...فرزند .... شهرت .... متهم به ..... نظر به اينكه محل وقوع جرم خارج از صلاحيت رسيدگي اين دادسراست ، لذا قرار عدم صلاحيت اين دادسرا (دادسراي نظامي شهرستان ...) به اعتبار صلاحيت و شايستگي دادسراي نظامي ... صادر و اعلام مي گردد .

 

 

 

 

بازپرس / داديار تحقيق دادسراي نظامي ......

 

 

 

 

دفتر – پرونده پس از كسر از آمار به دادسراي نظامي ........ فرستاده شود .

 

 

 

بازپرس / داديار تحقيق دادسراي نظامي ......

قرار بازداشت موقت (به خاطر سرقت هاي متعدد )

 

 

قرار بازداشت موقت (به خاطر سرقت هاي متعدد )

 

 

بسمه تعالي

 

 

 

 

دادسرا ،

قرار بازداشت موقت آقاي / خانم ...... فرزند ....اهل ...... مقيم ...... و واجد سوابق كيفري متعدد در امر سرقت از حال تا خاتمه دادرسي و اصدار حكم  و اجراي كامل دادنامه ، صادر و اعلام ميگردد . قرار حين الصدور به متهم ابلاغ شد اظهار داشت فهميدم رونوشت مي خواهم / نمي خواهم . اعتراض دارم / ندارم .

 

 

 

 

داديار شعبه ........ دادسراي نظامي ......

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image