نمونه ديگر قرار دستور موقت مبني بر جلوگيري از تغيير محل اشتغال

 

 

نمونه ديگر قرار دستور موقت مبني بر جلوگيري از تغيير محل اشتغال

 

 

 

بسمه تعالي

 

 تاريخ رسيدگي :13/09/1376

كلاسه پرونده : 19/76/227

شماره دادنامه : 219

مرجع رسيدگي : شعبه 19 ديوان عدالت اداري

شاكي : ابوالقاسم  ... فرزند ....... به نشاني : سمنان – خيابان .

طرف شكايت : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

گردش كار : شاكي دادخواستي به طرفيت خوانده و به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كه پس از ثبت به كلاسه عمومي شماره 31/2/76-4566 در ديوان و ارجاع آن به اين شعبه به كلاسه فوق ثبت اينك شعبه 19 ديوان عدالت اداري در وقت فوق العاده به تصدي امضاء كننده ذيل و با حضور مشاور شعبه  تشكيل است و پرونده متشكله تحت رسيدگي قرار گرفته است با ملاحظه مندرجات دادخواست شاكي و محتويات پرونده و نظريه مشورتي كتبي مشاور شعبه آقاي .... ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور قرار مي نمايد .

(قرار ديوان  )

در خصوص پرونده كلاسه 76/227 شكايت آقاي ابوالقاسم .... به طرفيت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به خواسته صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از تغيير محل اشتغال مشار اليه با توجه به مندرجات دادخواست تقديمي نظر به اينكه به موجب تبصره ماده 1 قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون ديوان عدالت اداري در مواردي كه اجراي تصميمات و اقدامات مراجع مطرح در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري موجب ورود خسارت گردد كه در صورت احراز شعبه مي تواند دستور موقت صادر نمايد . و با عنايت به اينكه شاكي در خصوص موضوع شكايت نموده و با اجراي راي ورود خسارت به او محرز و جبران آن نيز متعسر خواهد بود . بنا به مراتب مستنداً به تبصره ماده فوق الذكر و ماده 1 آيين نامه اجرايي آن قرار دستور موقت مبني بر جلوگيري از تغيير محل اشتغال شاكي تا تعيين تكليف نهايي موضوع شكايت صادر و اعلام مي گردد . دفتر از اصل موضوع تبادل لوايح و پاسخ و سوابق امر مطالبه شود .

 

 

 

 

رئيس شعبه      ديوان عدالت اداري

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image