قرار ابطال دادخواست به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهان

 

 

قرار ابطال دادخواست به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهان  

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت ... خوانده آقاي / خانم .... به خواسته ..... نظر به اين كه خواهان به شرح لايحه تقديمي ثبت شده به شماره ...... دادخواست خود را استرداد نموده است ، علي هذا مستنداً به ماده 123 قانون آيين دادرسي مدني سابق ناظر به ماده 151 همان قرار ابطال دادخواست تسليمي خواهان صادر و اعلام مي گردد .

اين قرار ظرف مهلت قانوني (بيست روز ) در دادگاه تجديد نظر استان قابل تجديد نظر است .

 

 

رئيس / دادرس شعبه ......... دادگاه عمومي

 

 

 

 

 

 

توضيح اينكه :

مواد استنادي براي ابطال دادخواست عبارت از ماده 123 قانون آيين دادرسي مدني سابق ناظر به ماده 151 همان قانون و نيز مواد 165،441و 459 قانون آيين دادرسي مدني سابق بوده است كه با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379، موارد قرار ابطال دادخواست طي مواد 95و 96 بند الف ماده 107 و ماده 256 معين شده است .

مطابق مواد ياد شده :

1-     قرار ابطال دادخواست مانع تجديد دادخواست نيست .

2-     يك تصميم قضايي  است كه توسط قاضي دادگاه صادر مي شود .

3-     غالباً ناظر به ايرادات ماهوي است كه قاضي بدون رفع آن ايرادات امكان اتخاذ تصميم در ماهيت امر را ندارد .

4-   قرار مزبور با ورود در ماهيت ، بدون اظهار نظر ماهوي صادر مي شود ولي دعوي را خاتمه نمي دهد ، بلكه دعوي را از دادگاه خارج مي كند .

5-     قرار ابطال دادخواست را مي توان در تمام مراحل رسيدگي صادر نمود و اختصاص به اولين جلسه رسيدگي ندارد .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image