قرار ابطال دادخواست در مورد نپرداختن هزينه كارشناسي در موعد مقرر قانوني توسط خواهان

 

 

قرار ابطال دادخواست در مورد نپرداختن هزينه كارشناسي در موعد مقرر قانوني توسط خواهان   

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت ... خوانده آقاي / خانم .... به خواسته ..... نظر به اين كه علي رغم ابلاغ و استحضار ، خواهان از توديع دستمزد (حق الزحمه ) كارشناسي در فرجه مقرر قانوني امتناع نموده است ، و اتخاذ تصميم در ماهيت امر بدون جلب رضايت نظر كارشناس مقدور نيست ، لذا مستنداً به قسمت اخير ماده 459 قانون آيين دادرسي مدني (سابق ) قرار ابطال دادخواست تقديمي خواهان صادر و اعلام مي گردد .

اين راي ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ......... دادگاه عمومي

 

 

 

 

 

 

توضيح اينكه :

مستنداً به قسمت اخير ماده 459 قانون آيين دادرسي مدني سابق چنانچه در مرحله تجديد نظر ، تجديد نظر خواه در موعد مقرر دستمزد كارشناس را توديع ننمايند ،اگر در مرحله بدوي باشد قرار ابطال دادخواست و اگر در مرحله تجديد باشد قرار سقوط دعوي صادر مي گردد .

با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379، ماده 259 جديد جايگزين ماده 459 سابق شده است . كه مطابق قسمت اخير ماده اخير التصويب براي مرحله بدوي ، ابطال دادخواست و براي مرحله تجديد نظر ، توقف تجديد نظر خواهي پيش بيني شده است . با اين توضيح كه ، اين توقف مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image