قرار اجراي موقت حكم

 

 

قرار اجراي موقت حكم   

 

 

بسمه تعالي

1-   به وجب لايحه ثبت شده به شماره .... دفتر اين شعبه آقاي .... محكوم له حكم موضوع دادنامه شماره .... مورخ .... درخواست صدور قرار اجراي موقت حكم مزبور را نموده و در توجيه خواسته خويش عنوان كرده كه در صحت تاخير اجراي آن در آينده متعذر خواهد شد .

2-   اين دادگاه با توجه به جميع جهات موجود در پرونده خصوصاً با توجه به ..... ادعاي وي را مقرون به واقع و مشمول بند ششم ماده 191 قانون آيين دادرسي مدني سابق تشخيص داده و از متقاضي صدور قرار خواسته است كه مبلغ .... ريال  بابت جبران خسارت احتمالي ناشي از اجراي قرار مزبور در صندوق دادگستري توديع نمايد .

3-   به دلالت قبض سپرده .... كه به ضميمه لايحه ... به دفتر اين شعبه واصل گرديده وجه مزبور تامين شده لذا اين دادگاه در اجراي تكاليف قانوني مقرر در ماده 195 قانون مارالذكر (سابق ) موجبات اتخاذ تصميم  را فراهم يافته و نتيجتاً قرار اجراي موقت حكم  .... اين شعبه را صادر و اعلام
مي دارد .

رئيس / دادرس شعبه ..... دادگاه عمومي ....

 

 

ماده 191 قانون آيين دادرسي مدني سابق:

اجراي موقت احكام فقط به درخواست يكي از اصحاب دعوي مي باشد و آن هم مخصوص است به موارد زير :

1-     وقتي كه حكم به موجب اسناد رسمي صادر شده و يا به موجب اسناد عادي كه طرف ، اعتبار آن اسناد را اعتراف كرده .

2-     وقتي كه موعد اجاره مقتضي شده و به موجب حكم دادگاه مستاجر محكوم به رد يا تسليم يا تخليه عين مستاجره شده است .

3-     در موقعي كه دادگاه حكم كرده است كه عين خواسته از تصرف عدواني خارج شده و به متصرف اول تسليم شود .

4-     وقتي كه در منازعات راجعه به اجير نمودن و اجير شدن ، حكم دادگاه در باب مرخصي اجير ،صادر شده است .

5-     در كليه احكامي كه در دعاوي بازرگاني صادر مي شود .

6-   در كليه مواردي كه اوضاع و احوال مدلل كند كه به واسطه تاخير اجراي حكم يا قرار دادگاه خسارت كلي براي محكوم له حاصل خواهد شد و يا اين كه تاخير باعث عدم اجراي حكم يا قرار در آتيه خواهد بود .

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image