قرار ارجاع امر به هيات كارشناسان

 

 

قرار ارجاع امر به هيات كارشناسان

 

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ ...در وقت .... شعبه .... دادگاه عمومي ... به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است . اخطاريه رويت نظريه كارشناسي اعاده و پيوست است و با بررسي محتويات پرونده مشاهده مي گردد كه خواهان (يا خوانده ) به موجي لايحه تقديمي شماره ... به نظريه كارشناس اعتراض داشته و خواستار ارجاع امر به هيات كارشناسي گرديده است . علي هذا ، جهت احراز واقعيت و حفظ حقوق احتمالي خواهان (يا خوانده ) با پذيرش استدعا قرار ارجاع امر به هيات سه نفره كارشناسان صادر و اعلام مي گردد . تا كارشناسان انتخابي با مراجعه به محل و معاينه مورد ادعا با در نظر گرفتن جميع عوامل موثر در قضيه ميزان .... عمل مزبور را در زمان تقديم دادخواست برآورد و نتيجه را كتباً گزارش نمايد . براي انتخاب كارشناسان استقراع به عمل آمد نتيجتاً آقايان : 1-...2-...3-.... به قيد قرعه انتخاب گرديد ، تا ظرف مهلت .... از تاريخ ابلاغ نسبت به انجام كارشناسي و اعلام نتيجه به دادگاه اقدام نمايند . دستمزد مشار اليهم مبلغ .... ريال تعيين گرديد كه پرداخت آن به عهده معترض مي باشد .

دفتر مقرر است بدواً نسبت به اخطاريه پنج روزه جهت توديع دستمزد كارشناسي و ارائه قبض مربوطه اقدام و پس از وصول هزينه كارشناسي نسبت به اخطاريه به كارشناس مربوطه جهت اعلام نظر كارشناسي در فرجه مقرر قانوني اقدام شود . پرونده به وقت نظارت باشد .

 

 

رئيس شعبه .... دادگاه عمومي ....

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image