قرار تامين خواسته به استناد اسناد تجاري (سفته )

 

 

قرار تامين خواسته به استناد اسناد تجاري (سفته )

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي آقاي / خانم ... (خواهان )به طرفيت آقاي / خانم ...(خوانده )به خواسته ... نظر به اينكه مدرك دعوي خواهان دو برگ سفته مي باشد كه بر طبق مقررات قانون تجارت واخواست شده اند و خواهان اصل سفته هاي مزبور را ارائه داده اند به تجويز مادتين 292 و 308 قانون تجارت و بند 4 ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار تامين و توقيف معادل مبلغ ... ريال مجموع وجه سفته هاي مزبور از اموال خوانده صادر و اعلام مي گردد . اين قرار بر طبق مادتين 225و 226 قانون آيين دادرسي مدني سابق در ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ به خوانده قابل اعتراض در اين دادگاه مي باشد و پس از ابلاغ اجرا مي شود .

 

 

رئيس / دادرس شعبه .... دادگاه عمومي .....

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image