قرار تامين خواسته به استناد سند رسمي

 

 

قرار تامين خواسته به استناد سند رسمي

 

 

 

بسمه تعالي

 

در خصوص دعوي آقاي / خانم ... (خواهان )به طرفيت آقاي / خانم ...(خوانده )به خواسته ... نظر به اينكه خواهان به استناد رونوشت سند رسمي شماره .... مورخ ... تنظيمي در دفتر خانه اسناد رسمي شماره .... شهرستان ... تامين خواسته را تقاضا نموده است كه موجه به نظر مي رسد ، لذا به تجويز بند يك از
ماده 225 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار تامين و توقيف معادل مبلغ ... ريال از اموال خوانده صادر و اعلام مي دارد . اين قرار بر طبق مادتين 225 و 226 آيين دادرسي مدني سابق در ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ به خوانده قابل اعتراض در اين دادگاه مي باشد و پس از ابلاغ قابل اجرا است .

 

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه .... دادگاه عمومي .....

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image