قرار تامين خواسته

 

 

قرار تامين خواسته  

 

 

 

بسمه تعالي

به تاريخ ... در وقت فوق العاده دادگاه تصدي امضاء كننده ذيل و بدون حضور طرفين تشكيل است و در خصوص درخواست مورد تقاضاي خواهان به شرح آتي اتخاذ تصميم مي نمايد :

 

 

 

(قرار دادگاه )

 

نظر بر اين كه خواهان به استناد يك فقره قرارداد عادي مورخ ... موسوم به بيع نامه / سند تعهد بيع مدعي گرديده شش دانگ يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي .... فرعي از ... اصلي بخش .... شهرستان ... را به مبلغ ... ريال خريداري كرده و ضمن پرداخت مبلغ ... ريال ملك مذكور را تحويل گرفته و به منظور جلوگيري از نقل و انتقال احتمالي صدور قرار تامين خواسته داير بر توقيف پلاك مذكور را تقاضا نموده است ، دادگاه با ملاحظه اصول اسناد و با توجه به اين كه خسارت احتمالي تعيين شده طبق رسيد بانكي شماره .... مورخ واريز و طي لايحه به دادگاه تقديم شده موجبات صدور قرار فراهم است مستنداً به بند سوم ماده 225 و 241 قانون آيين دادرسي مدني سابق  قرار تامين خواسته (توقيف پلاك فوق ) را صادر و اعلام مي دارد .

مقرر مي دارد دفتر رونوشت قرار حسب ماده 252 قانون آيين دادرسي مدني سابق فوراً جهت توقيف ملك به اداره ثبت محل ارسال ، سپس قرار به طرفين ابلاغ شود .

 

 

رئيس / دادرس شعبه .... دادگاه عمومي .....

 

 

 

 

با تصويب قانون جديد آيين دادرسي مدني در سال 1379، ماده 108 فعلي جايگزين ماده 225 قبلي شده است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image