به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

قرار تامين دليل

 

 

قرار تامين دليل

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ ... در وقت فوق العاده پرونده كلاسه .... مورد ملاحظه قرار گرفت . ملحض خواسته خواهان آن است كه (به حكايت قرارداد مورخ ... تنظيمي در دفتر معاملات ) شش دانگ يك دستگاه آپارتمان و متعلقات آن را از آقاي .... كه حسب بند اول ماده 318 قانون آيين دادرسي مدني سابق نام او را در ستون خوانده برگ دادخواست ذكر نموده ، خريداري كرده است ، وفق ماده ..... قرارداد مقرر بوده است فروشنده در تاريخ ... مورد معامله را تكميل شده تحويل خواهان نمايد و مبلغ ... ريال از ثمن را دريافت كند ، ضمناً در تاريخ ... با حضور در دفتر خانه شماره .... شهرستان ...... مورد معامله را رسماً به وي انتقال دهد ، چون فروشنده مورد معامله را تكميل ننموده ، تحويل نداده از انتقال رسمي نيز امتناع دارد درخواست نموده دادگاه با صدور قرار تامين دليل نسبت به خواسته خواهان تامين دليل ضمن كارشناسي برآورد مقدار باقيمانده از اقدامات ساختماني مورد معامله و ضبط دلايل چگونگي حضور طرفين در دفتر خانه به روز مذكور اقدام نمايد .

اينك ، نظر به ماده 315 قانون آيين دادرسي مدني سابق راجع به علت درخواست و ماده 316 همين قانون كه درخواست تامين دليل ضمن اقامه دعوي به عمل آمده و فاقد منع قانوني است و توجهاً به بند سوم ماده 318 قانون مذكور كه مقرر مي دارد اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تامين دليل مي شود و با عنايت به ماده به ماده 319 قانون آيين دادرسي مدني سابق راجع به عدم احضار طرف دادگاه به شرح ذيل به صدور قرار مبادرت مي ورزد :

نظر به ماده 315 قانون فوق و احراز ضرورت تامين دليل و اجراي آن دادگاه با صدور قرار تامين دليل بدواً از بين سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري آقاي .... را به قيد قرعه تعيين نمود تا در صورت فقدان جهات رد با ملاحظه پرونده و مراجعه به محل مورد معامله ( در معيت آقاي مدير دفتر دادگاه و خواهان ) بررسي و اعلام دارد چه مقدار از اقدامات داخلي يا خارج آپارتمان مورد معامله باقيمانده ضمن تعيين درصد كار انجام شده و هزينه تكميل مقدار باقيمانده مراتب را به دادگاه تسليم نمايد ، دستمزد كارشناس مبلغ .... ريال و تامين آن به عهده خواهان است ، ضمناً آقاي ... مدير دفتر شعبه به عنوان مجري قرار تعيين مي شود تا به همراه آقاي كارشناس و خواهان قرار به نشاني مورد معامله مراجعه نموده ،وضعيت فعلي آن را از هر جهت ضبط و صورت جلسه نمايد ، سپس در تاريخ .... از اول وقت اداري تا پايان آن در دفتر خانه شماره .... تهران به نشاني ..... حضور يافته با تفهيم قرار به آقاي سر دفتر حضور يا عدم حضور خوانده را در صورت جلسه اجراي قرار انعكاس داده ،در صورت حضور او منجزاً مدارك ضروري انتقال مورد معامله را ملاحظه نموده در صورتي كه مورد تائيد سر دفتر باشد و ثبت معامله بلا مانع تلقي نگردد و مانده ثمن معامله آماده پرداخت نباشد چگونگي آن را منعكس نمايد . مقرر مي دارد پرونده به وقت احتياطي مقيد شود و پس از اجراي قرار و وصول نظر كارشناسي به رويت دادگاه برسد .

رئيس شعبه .... دادگاه عمومي .....

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image