قرار توقيف اموال موضوع ماده 218 مكرر قانون مدني

 

 

قرار توقيف اموال موضوع ماده 218 مكرر قانون مدني

 

 

 

بسمه تعالي

 

به تاريخ ... در وقت فوق العاده جلسه دادگاه به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است . موضوع درخواست مدعي آقاي ... عبارت است از درخواست صدور قرار توقيف اموال مدعي عليه ، آقاي ... به داعيه ممانعت از فروش اموال .

 

(قرار دادگاه )

 

نظر به اينكه مدعي با ارائه تعداد ... فقره چك هاي بلامحل صادره از جانب مدعي عليه ادعا كرده مبلغ ... ريال بستانكار است و مدعي عليه  ضمن امتناع از پرداخت بدهي خود در صدد نقل و انتقال اموال خود
مي باشد و در جهت ابراز دلايل قرار مديون از اداء دين به دو فقره فتوكپي استعلام ثبتي دفتر خانه .... شهرستان ...استناد نموده و ادعا دارد مدعي عليه در تدارك نقل و انتقال اموال خويش است ، همچنين فتوكپي سند رسمي شماره ... مورخ ... دفتر خانه ... ابرازي نيز مويد انتقال يكي از پلاك هاي ثبتي متعلق به مدعي عليه مي باشد ، فلذا به منظور جلوگيري از هرگونه نقل و انتقال و ممانعت از فرار مديون از اداء دين مستنداً به ماده 218 مكرر قانون مدني قرار توقيف اموال مدعي عليه تا رسيدگي ماهيتي و قطعيت حكم  صادر و اعلام مي گردد ، بديهي است ، در صورتي كه مدعي ظرف ده روز از ثبت دادخواست ماهيتي خودداري نمايد ، از قرار صادره به درخواست مدعي عليه رفع اثر خواهد شد ، دايره اجرا مكلف است تا ميزان مبلغ ... ريال هر يك از اموال مدعي را توقيف و پس از تامين وجه فوق الذكر از ادامه آن خودداري نمايد .

 

 

رئيس شعبه .... دادگاه عمومي ....

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image