قرار توقيف دادرسي به لحاظ فوت خوانده

 

 

قرار توقيف دادرسي به لحاظ فوت خوانده  

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

1-   در خصوص دادخواست خواهان از جانب خواهان آقاي / خانم .... به طرفيت خوانده آقاي / خانم .... به خواسته .... نظر به اين كه مامور ابلاغ در ظهر اخطاريه خوانده ، مراتب فوت وي را اعلام نموده است ، علي هذا ، دادگاه مستنداً به ماده 290 قانون آيين دادرسي مدني سابق قرار توقيف دادرسي صادر و اعلام مي نمايد و مستنداً به ماده 297 قانون ياد شده مقرر مي دارد ، دفتر به خواهان اخطار شود نسبت به تعرفه (معرفي )جانشين يا جانشينان متوفي با ذكر آدرس دقيق ايشان اقدام نمايد . پرونده از موجود كسر و بايگاني شود .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 

 

 

توضيح اينكه :

1-   در مورد فوت شدن وكيل يا مجبور شدن آن ، رويه عملي محاكم چنين مي باشد كه در موارد فوق الذكر قرار توقيف دادرسي صادر نمي نمايد . بلكه به اصحاب دعوي يا يكي از طرفين كه وكيل وي فوت يا مجبور شده اخطار مي كنند ، خود در دعوي حاضر شود و يا وكيل ديگري اختيار نمايد .

2-   لازم به ذكر است به جاي مواد 290و 297 قانون آيين دادرسي مدني سابق ، در حال حاضر ، ماده 105 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 جايگزين شده است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image