قرار توقيف عمليات اجرايي (اجراييه )

 

 

قرار توقيف عمليات اجرايي (اجراييه )

 

 

 

بسمه تعالي

 

 

در خصوص دادخواست خوهان ... به طرفيت خوانده ... به خواسته توقيف عمليات اجرايي در خصوص پرونده  كلاسه ... دائر اجراي ثبت منطقه .... به شرح دادخواست تقديمي و اظهارات مندرج در لايحه به تاريخ .... به شماره ... ثبت دفتر دادگاه گرديده ، و نظر به قرارداد اجاره نامه عادي مورخ ... كه صراحتاً به استفاده تجاري / مسكوني از عين مستاجره دارد و حسب اقارير و اظهارات خواهان و خوانده در پرونده پيوست و پاسخ استعلام واصله از شهرداري منطقه ... شهرستان ... كه به شماره ... تاريخ... ثبت دفتر دادگاه گرديده است و نوع استفاده از ملك مورد دعوي را تجاري / مسكوني  دانسته و نظر به ساير دلايل و مدارك و قرائن موجود در پرونده به نظر دادگاه موجب قانوني جهت توقيف و ابطال اجراييه ثبتي موجود نبوده و بنابراين قرار توقيف اجراييه مورخ ... دادگاه ... كان لم يكن و اجراي اجراييه ثبتي فوق الذكر لازم الاجراء اعلام مي گردد .

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ....دادگاه عمومي ....

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image